r_NaujojiAkmene

 

AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO TARIFO NUSTATYMO

 

2021 m. gegužės 31 d. Nr. T-118

Naujoji Akmenė

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 37 punktu, Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo 6 straipsniu, Akmenės rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a nustatyti:

1. 2022 m. nekilnojamojo turto mokesčio tarifą Akmenės rajono savivaldybės teritorijoje:

1.1. fiziniams asmenims, ne pelno siekiančioms organizacijoms, įstaigoms ir UAB „Akmenės energija“, kuriai išnuomotas Akmenės rajono šilumos ūkis, 0,5 procento nekilnojamojo turto mokestinės vertės;

1.2. kitiems juridiniams asmenims – 1,0 procentą nekilnojamojo turto mokestinės vertės, išskyrus už kitos paskirties statinius – vėjo jėgaines;

1.3. už kitos paskirties statinius – vėjo jėgaines nekilnojamojo turto mokesčio tarifą fiziniams ir juridiniams asmenims –3,0 procentai nekilnojamojo turto mokestinės vertės;

1.4. kad nuo nekilnojamojo turto mokesčio atleidžiamos Savivaldybės valdomos įmonės pagal Savivaldybės administracijos pateiktą sąrašą Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos;

1.5. 3,0 procentus nekilnojamojo turto mokestinės vertės – nenaudojamam ar naudojamam ne pagal paskirtį, apleistam ar neprižiūrimam nekilnojamajam turtui.

2. Nekilnojamojo turto mokestis gali būti:

2.1. sumažinamas ir (ar) suteikiama lengvata Nekilnojamojo turto mokesčio lengvatų teikimo tvarkos apraše, patvirtintame Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 29 d. sprendimu Nr. T-203(E) „Dėl Nekilnojamojo turto mokesčio lengvatų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka;

2.2. atlyginamas vadovaujantis Verslo plėtros skatinimo programa, patvirtinta Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 26 d. sprendimu Nr. T-19 „Dėl Akmenės rajono savivaldybės verslo plėtros skatinimo programos lėšų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijos Šiaulių apygardos skyriui arba Regionų apygardos administracinio teismo Šiaulių rūmams Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės mero pavaduotojas                                                                              Tomas Martinaitis