Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS FINANSAVIMO ĮSTATYMO NR. VIII-2032 2, 3, 6, 9 STRAIPSNIŲ IR 2 PRIEDO PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO NR. XIIIP-1250, LIETUVOS RESPUBLIKOS KELIŲ ĮSTATYMO NR. I-891 17 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO NR. XIIIP-1251 IR LIETUVOS RESPUBLIKOS ADMINISTRACINIŲ NUSIŽENGIMŲ KODEKSO 463 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO NR. XIIIP-1252

 

2018 m. birželio 20 d. Nr. 600

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Seimo statuto 138 straipsnio 3 dalimi ir atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos Seimo valdybos 2018 m. balandžio 11 d. sprendimo Nr. SV-S-658 „Dėl įstatymų projektų išvadų“ 3, 4 ir 5 punktus, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Pritarti Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo Nr. VIII-2032 2, 3, 6, 9 straipsnių ir 2 priedo pakeitimo įstatymo projektui Nr. XIIIP-1250 (toliau – Įstatymo projektas Nr. XIIIP-1250), Lietuvos Respublikos kelių įstatymo Nr. I-891 17 straipsnio pakeitimo įstatymo projektui Nr. XIIIP-1251 ir Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 463 straipsnio pakeitimo įstatymo projektui Nr. XIIIP-1252 (toliau kartu – Įstatymų projektai) ir pasiūlyti Lietuvos Respublikos Seimui juos tobulinti pagal šias pastabas ir pasiūlymus:

1. Atsižvelgiant į tai, kad Įstatymo projekto Nr. XIIIP-1250 1 straipsniu keičiamo Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo 2 straipsnio 1–4 dalyse apibrėžiamos sąvokos toliau įstatyme nevartojamos, siūloma atsisakyti šių sąvokų.

2. Atsižvelgiant į tai, kad kelių rinkliava būtų mokama tik už naudojimąsi valstybinės reikšmės keliais, siūloma sąvoką „kelių rinkliava“ išdėstyti taip:

„Kelių rinkliava – privalomoji įmoka, mokama už transporto priemonę pagal nuvažiuotą atstumą naudojantis Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatytais valstybinės reikšmės keliais ir pagal transporto priemonės tipą.“

3. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos kelių įstatymo 3 straipsnio 3 dalies 1 punktu, gatvės priskirtinos vietinės reikšmės keliams, todėl Įstatymo projekto Nr. XIIIP-1250 3 straipsniu keičiamo Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo 6 straipsnio 1 dalies antrajame sakinyje išbrauktinas skliaustuose rašomas žodis „gatvėmis“ kaip perteklinis.

4. Siūloma Įstatymo projekto Nr. XIIIP-1250 5 straipsniu keičiamame Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo 2 priede vietoj žodžių „transporto priemonės pagal taršos lygį“ rašyti žodžius „nuo EURO 0 iki VI ir mažiau taršios transporto priemonės“ ir atsisakyti išnašos „**“. Klasifikaciją pagal taršos lygį (pagal šio įstatymo
5 priedo 2 dalyje nurodytą 1999 m. birželio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 1999/62/EB) nustato Vyriausybė.

5. Atsižvelgiant į tai, kad keičiamame įstatyme nustatyti mokesčio dydžiai yra proporcingi naudojimosi keliais trukmei (metų, mėnesio, savaitės ir dienos tarifai), o Įstatymo projekte Nr. XIIIP-1250 siūlomos įtvirtinti kelių rinkliavos dydžiai būtų proporcingi nuvažiuotam atstumui, siūlytina įtvirtinti pereinamojo laikotarpio nuostatas, užtikrinsiančias, kad nebūtų pažeisti transporto priemonių ar jų junginių valdytojų, sumokėjusių kelių naudotojo mokestį už naudojimąsi magistraliniais keliais, interesai.

6. Atsižvelgiant į tai, kad elektroninės rinkliavos sistemos diegimas bus finansuojamas Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšomis, siūloma Įstatymų projektų įsigaliojimo datą nustatyti 2020 m. liepos 1 d., kad būtų užtikrintas tinkamas finansavimas einamųjų metų Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšomis.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Saulius Skvernelis

 

 

 

Susisiekimo ministras                                                                      Rokas Masiulis