RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL NEĮGALIŲJŲ SOCIALINĖS INTEGRACIJOS PER KŪNO KULTŪRĄ IR SPORTĄ PROJEKTAMS FINANSUOTI SKIRTŲ LĖŠŲ PASKIRSTYMO TVIRTINIMO

 

2019 m. lapkričio        d. Nr.

Radviliškis

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalimi, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. spalio 1 d. įsakymu Nr. A1-533 „Dėl Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų atrankos konkurso organizavimo 2019–2020 metais nuostatų patvirtinimo“ patvirtintais Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų atrankos konkurso organizavimo 2019–2020 metais nuostatais, atsižvelgdama į Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. lapkričio 6 d. įsakymu Nr. A-1160-(8.2) „Dėl Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų vertinimo ir atrankos komisijos sudarymo ir darbo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintos projektų vertinimo ir  atrankos komisijos 2019 m. lapkričio 11 d. posėdžio protokolo Nr. 1 sprendimą,

tvirtinu Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektams finansuoti skirtų lėšų paskirstymą Radviliškio rajono savivaldybėje (pridedama).

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

 

 

Administracijos direktorė                                                                                  Jolanta Margaitienė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilona Gvazdžiauskienė , (8 422) 69 047, ilona.gvazdziauskiene@radviliskis.lt

 


                                                                                                PATVIRTINTA

Radviliškio rajono savivaldybės

administracijos direktoriaus

2019 m. lapkričio       d.

įsakymu Nr. A-           -(8.2)

 

 

 

NEĮGALIŲJŲ SOCIALINĖS INTEGRACIJOS PER KŪNO KULTŪRĄ IR SPORTĄ PROJEKTAMS FINANSUOTI SKIRTŲ LĖŠŲ PASKIRSTYMAS RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖJE

 

 

Organizacijos, įgyvendinančios projektą, pavadinimas

Radviliškio rajono neįgaliųjų draugija

Juridinio asmens kodas

193213196

Projekto pavadinimas

,,Negalia – ne kliūtis sportuoti“

Surinktų balų vidurkis

62

Prašoma suma

5 297,00

Skiriama suma

5 297,00

Prašomos lėšos iš valstybės biudžeto (Eur)

4 237,00

Planuojamos lėšos iš savivaldybės biudžeto (Eur)

1 060,00

 

 

________________________