Logo  Description automatically generated

 

VALSTYBINĖ ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBA

 

NUTARIMAS

DĖL valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2015 m. sausio 15 d. nutarimo Nr. o3-3 „DĖL elektros energijos perdavimo, skirstymo ir visuomeninio tiekimo paslaugų bei visuomeninės kainos viršutinės ribos NUSTATYMO METODIKos patvirtinimo“ pakeitimo

 

2021 m. liepos 29 d. Nr. O3E-938

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 8 straipsnio 11 dalies 2 ir 33 punktais, 181 straipsniu, Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo 9 straipsnio 3 dalies 4 punktu bei atsižvelgdama į Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (toliau – Taryba) Dujų ir elektros departamento Elektros skyriaus 2021 m. liepos 26 d. pažymą Nr. O5E-841 „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2015 m. sausio 15 d. nutarimo Nr. O3-3 „Dėl Elektros energijos perdavimo, skirstymo ir visuomeninio tiekimo paslaugų bei visuomeninės kainos viršutinės ribos nustatymo metodikos patvirtinimo“ bei Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2012 m. rugsėjo 14 d. nutarimo Nr. O3-229 „Dėl Elektros energijos kainos, rezervinės galios ir izoliuoto elektros energijos sistemos darbo užtikrinimo paslaugų kainų nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo“, Taryba n u t a r i a:

Pakeisti Elektros energijos perdavimo, skirstymo ir visuomeninio tiekimo paslaugų bei visuomeninės kainos viršutinės ribos nustatymo metodiką, patvirtintą Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2015 m. sausio 15 d. nutarimu Nr. O3-3 „Dėl Elektros energijos perdavimo, skirstymo ir visuomeninio tiekimo paslaugų bei visuomeninės kainos viršutinės ribos nustatymo metodikos patvirtinimo“ (toliau – Metodika):

1. Papildyti Metodiką 7.2.22 papunkčiu ir išdėstyti jį taip:

7.2.22. į reguliuojamo turto vertę įtraukiamą ilgalaikio turto vienetų vertės dalį, sukurtą diegiant energetikos inovacijas, kurios buvo finansuojamos iš Įmonės nuosavų ir (ar) skolintų lėšų, kai Taryba nustato, kad energetikos inovacijų diegimas bandomojoje aplinkoje yra laikomas pasiteisinusiu pagal Asmenų prašymų leisti veikti bandomojoje energetikos inovacijų aplinkoje pateikimo ir nagrinėjimo bei veiklos bandomojoje energetikos inovacijų aplinkoje vykdymo tvarkos aprašo, patvirtinto Tarybos 2020 m. rugpjūčio 7 d. nutarimu Nr. O3E-699 „Dėl Asmenų prašymų leisti veikti bandomojoje energetikos inovacijų aplinkoje pateikimo ir nagrinėjimo bei veiklos bandomojoje energetikos inovacijų aplinkoje vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Inovacijų aprašas), nuostatas.“

2. Pakeisti Metodikos 7.2.3 papunktį ir išdėstyti jį taip:

7.2.3. pagalbinių tinklo elementų ir kito reguliuojamai veiklai naudojamo turto vertę, apskaičiuojamą pagal formulę:

 

(1)

 

čia:

RABt– paslaugos teikėjo pagalbinių tinklo elementų ir kito reguliuojamai veiklai naudojamo turto vertė t metų pradžiai, EUR;

RABt-1 – paslaugos teikėjo pagalbinių tinklo elementų ir kito reguliuojamai veiklai naudojamo turto vertė t-1 metų pradžiai, EUR. Pirmaisiais reguliavimo periodo metais turto vertei apskaičiuoti bus naudojama paslaugos teikėjo pagalbinių tinklo elementų ir kito reguliuojamai veiklai naudojamo turto vertė lygi šių elementų neperkainotai grynajai buhalterinei vertei 2001 m. gruodžio 31 d., įvertinant investicijas (į eksploataciją įvestą turtą), turto nusidėvėjimą, nurašymus ir pardavimus laikotarpiu tarp šios datos ir metų t-2 pabaigos;

It-1 – paslaugos teikėjo investicijos (eksploatuojamas turtas) į ilgalaikį pagalbinių tinklo elementų ir kitą reguliuojamai veiklai naudojamą turtą metais t-1, EUR;

Nt-1 – paslaugos teikėjo pagalbinių tinklo elementų ir kito reguliuojamai veiklai naudojamo turto nusidėvėjimo kaštai metais t-1, EUR;

Rt-1 – paslaugos teikėjo nurašytas ir parduotas pagalbinių tinklo elementų ir kitas reguliuojamai veiklai naudotas turtas, metais t-1, EUR;

TINO t-1 ilgalaikio turto vienetų vertės dalis, sukurta diegiant energetikos inovacijas, kuri buvo finansuojama iš Įmonės nuosavų ir (ar) skolintų lėšų, tuo atveju, kai Taryba nustato, kad energetikos inovacijų diegimas bandomojoje aplinkoje yra laikomas pasiteisinusiu pagal Inovacijų aprašo nuostatas, metais t-1, Eur.

3. Papildyti Metodiką 7.3.4 papunkčiu ir jį išdėstyti taip:

7.3.4. Įmonei įgyvendinus energetikos inovacijas, kurios laikomos pasiteisinusiomis pagal Inovacijų aprašą, ateinančiam 5 metų periodui yra taikoma papildoma investicinė grąža, kuri apskaičiuojama įvertinus 1 procentiniu punktu padidintą WACC (Tarybos nustatytas WACC + 1 proc.), padauginus iš likutinės ilgalaikio turto vienetų vertės dalies, finansuotos iš Įmonės nuosavų ir (ar) skolintų lėšų ir sukurtos diegiant energetikos inovacijas bandomojoje aplinkoje.

4. Pakeisti Metodikos 20.2.1 papunktį ir išdėstyti jį taip:

20.2.1. įmonių, besiverčiančių skirstymo veikla, kurių veiklos teritorijoje esančių vartotojų skaičius mažesnis nei 100 tūkstančių atveju apskaičiuotą pagal (7) formulę licencijuojamai veiklai naudojamo turto vertę, ir duomenis šiam turtui apskaičiuoti, pateikiamus pagal Metodikos 2 priedą:

 

(7)

 

čia:

RABt– paslaugos teikėjo pagalbinių tinklo elementų ir kito reguliuojamai veiklai naudojamo turto vertė t metų pradžiai, EUR;

RABt-1 – paslaugos teikėjo pagalbinių tinklo elementų ir kito reguliuojamai veiklai naudojamo turto vertė t-1 metų pradžiai, EUR. Pirmaisiais reguliavimo periodo metais turto vertei apskaičiuoti bus naudojama paslaugos teikėjo pagalbinių tinklo elementų ir kito reguliuojamai veiklai naudojamo turto vertė lygi šių elementų neperkainotai grynajai buhalterinei vertei 2001 m. gruodžio 31 d., įvertinant investicijas (į eksploataciją įvestą turtą), turto nusidėvėjimą, nurašymus ir pardavimus laikotarpiu tarp šios datos ir metų t-2 pabaigos;

It-1 – paslaugos teikėjo investicijos (eksploatuojamas turtas) į ilgalaikį pagalbinių tinklo elementų ir kitą reguliuojamai veiklai naudojamą turtą metais t-1, EUR;

Nt-1 – paslaugos teikėjo pagalbinių tinklo elementų ir kito reguliuojamai veiklai naudojamo turto nusidėvėjimo kaštai metais t-1, EUR;

Rt-1 – paslaugos teikėjo nurašytas ir parduotas pagalbinių tinklo elementų ir kitas reguliuojamai veiklai naudotas turtas, metais t-1, EUR;

TINO t-1 ilgalaikio turto vienetų vertės dalis, sukurta diegiant energetikos inovacijas, kuri buvo finansuojama iš Įmonės nuosavų ir (ar) skolintų lėšų, tuo atveju, kai Taryba nustato, kad energetikos inovacijų diegimas bandomojoje aplinkoje yra laikomas pasiteisinusiu pagal Inovacijų aprašo nuostatas, metais t-1, Eur.

5. Papildyti Metodiką 20.2.12 papunkčiu ir išdėstyti jį taip:

20.2.12. į reguliuojamo turto vertę įtraukiama ilgalaikio turto vienetų vertės dalis, sukurta diegiant energetikos inovacijas, kurios buvo finansuojamos iš Įmonės nuosavų ir (ar) skolintų lėšų, kai Taryba nustato, kad energetikos inovacijų diegimas bandomojoje aplinkoje yra laikomas pasiteisinusiu pagal Inovacijų aprašo nuostatas.“

6. Pakeisti Metodikos 20.3.2.1 papunktį ir išdėstyti jį taip:

20.3.2.1. investicijų grąžos norma nustatoma vadovaujantis Investicijų grąžos normos nustatymo metodika. Įmonei įgyvendinus energetikos inovacijas, kurios laikomos pasiteisinusiomis pagal Inovacijų aprašą, ateinančiam 5 metų periodui (visuomeninio tiekimo atveju ne ilgesniam laikotarpiui nei iki elektros rinkos liberalizavimo pabaigos ir visuomeninio tiekimo licencijos panaikinimo) yra taikoma papildoma investicinė grąža, kuri apskaičiuojama įvertinus 1 procentiniu punktu padidintą WACC (Tarybos nustatytas WACC + 1 proc.), padauginus iš likutinės ilgalaikio turto vienetų vertės dalies, finansuotos iš Įmonės nuosavų ir (ar) skolintų lėšų ir sukurtos diegiant energetikos inovacijas bandomojoje aplinkoje.

7. Pakeisti Metodikos 43 punktą ir išdėstyti jį taip:

43. Elektros energijos perdavimo aukštos įtampos tinklais paslaugos kainos viršutinė riba kitiems reguliavimo periodo metams yra koreguojama dėl OPEX (be DU) infliacijos, vidutinio darbo užmokesčio pokyčio, planuojamų technologinių sąnaudų, mokesčių, kapitalo kaštų pokyčių, inovacijų, atitinkančių Inovacijų apraše nurodytus kriterijus, įgyvendinimo bei prognozuojamo perduoti elektros energijos kiekio. Bazinės PSO leidžiamos pajamos gali būti koreguojamos ir dėl kitų reikšmingų pajamų ir (ar) sąnaudų pokyčių, kuriuos sąlygojo teisės aktų pakeitimai ir (ar) kiti objektyvūs (nuo PSO nepriklausantys) veiksniai, arba PSO priimtų sprendimų, didinančių OPEX, tačiau ne mažesniu dydžiu mažinančių kitus kaštus, ir šiems sprendimams yra pritarusi Reguliuojančioji institucija.“

8. Pakeisti Metodikos 44 punktą ir išdėstyti jį taip:

44. Koreguotos t metų PSO leidžiamos pajamos apskaičiuojamos pagal formulę:

 

(18)

 

čia:

P‘110,t – koreguotos t metų PSO leidžiamos pajamos, EUR;

OPEX‘(be DU)110,t – koreguoti t metų OPEX (be DU) kaštai;

OPEX‘(DU)110,t – koreguoti t metų darbo užmokesčio kaštai;

M110,t – planuojami t metų mokesčiai;

Ssr110,t – planuojami t metų elektros energijos pirkimo kaštai savoms reikmėms padengti;

Sn110,t – planuojami t metų elektros energijos pirkimo kaštai elektros energijos sąnaudoms technologiniuose įrenginiuose padengti;

N110,t – planuojamos t metų nusidėvėjimo sąnaudos;

NT110,t – planuojamos t metų nurašomo turto sąnaudos;

ROI110,t –investicijų grąža, apskaičiuota taikant Reguliuojančiosios institucijos t metų nustatytą investicijų grąžos normą nuo reguliuojamos turto bazės metų pradžiai;

S110,t – planuojamas t metų OPEX padidėjimas/sumažėjimas, sąlygotas teisės aktų pasikeitimų ir/ar kitų objektyvių (nuo PSO nepriklausančių) veiksnių, arba PSO priimtų sprendimų, didinančių OPEX, tačiau ne mažesniu dydžiu mažinančių kitus kaštus, ir šiems sprendimas yra pritarusi Reguliuojančioji institucija;

OI110,t – planuojamos t metų kitos pajamos;

K110,t – Reguliuojančiosios institucijos nustatyta praėjusių laikotarpių investicijų grąžos korekcija;

– Įmonės energetikos inovacijoms įgyvendinti skirta metinė sąnaudų, finansuojamų per reguliuojamas elektros energijos kainas, dalis, kuri negali sudaryti daugiau kaip 0,5 proc. Tarybos nustatyto metinio pajamų lygio (vertinamas Įmonės kreipimosi dėl energetikos inovacijos metu galiojantis Tarybos nustatytas pajamų lygis, iš jo eliminuojant praeitame laikotarpyje skirtą finansavimą energetikos inovacijoms ir neatsižvelgiant į sąnaudų / pajamų nuokrypius, įskaitant ir investicijų grąžos nuokrypius), skaičiuojama atsižvelgiant į Metodikos 441 punktą, Eur. Jeigu Įmonės diegiamai energetikos inovacijai skiriama kitų institucijų ir (ar) fondų parama, paramos dydžiu lygiomis dalimis mažinama Tarybos energetikos inovacijai įgyvendinti skirta metinė sąnaudų, finansuojamų per elektros energijos kainas, dalis ir Įmonės nuosavomis ir (ar) skolintomis lėšomis finansuota energetikos inovacijos sąnaudų dalis. Įmonė prie su energetikos inovacijų plėtojimu susijusių išlaidų ne mažesne dalimi, negu skyrė Taryba turi prisidėti iš nuosavų ir (ar) skolintų lėšų.“

9. Papildyti Metodiką 441 punktu ir išdėstyti jį taip:

441. Energetikos inovacijoms įgyvendinti skiriamas finansavimas:

441.1. įmonei, bandomojoje energetikos inovacijų aplinkoje teikiančiai paslaugas, produktus, verslo sprendimus, tokių produktų ir paslaugų teikimo būdus, veiklos modelius, vadovaujantis Inovacijų aprašo 14.5 papunkčiu, pratęsus energetikos inovacijos bandymo terminą, finansavimas pagal Metodikos 44 punkto nuostatas pratęsiamas iki energetikos inovacijos bandymo termino pabaigos;

441.2. įmonei tiek bandomojoje energetikos inovacijų aplinkoje, tiek ne bandomojoje energetikos inovacijų aplinkoje bandant technologijas į energetikos infrastruktūrą, pirmus metus finansavimas pagal Metodikos 44 punkto nuostatas skiriamas energetikos inovacijos įsigijimo vertei padengti bei eksploatacinėms sąnaudoms, antrais ir trečiais metais finansavimas pagal Metodikos 44 punkto nuostatas skiriamas tik eksploatacinėms sąnaudoms;

441.3. įmonei bandomojoje energetikos inovacijų aplinkoje bandant technologijas į energetikos infrastruktūrą, vadovaujantis Inovacijų aprašo 14.5 papunkčiu, pratęsus energetikos inovacijos bandymo terminą, finansavimas pagal Metodikos 44 punkto nuostatas energetikos inovacijos eksploatacinėms sąnaudoms pratęsiamas iki energetikos inovacijos bandymo termino pabaigos;

441.4. įmonei, diegiančiai energetikos inovacijas bandomojoje energetikos inovacijų aplinkoje, Tarybai panaikinus teisę veikti bandomojoje energetikos inovacijų aplinkoje ir (arba) per dvejus metus nuo finansavimo energetikos inovacijoms taikymo pradžios Įmonei nepradėjus vykdytis energetikos inovacijų, vartotojams grąžinamos visos Įmonei skirtos ir per reguliuojamas elektros energijos kainas įsisavintos lėšos, susijusios su energetikos inovacijos diegimu, mažinant ateinančių metų pajamų lygį.“

10. Pakeisti Metodikos 73 punktą ir išdėstyti jį taip:

73. Elektros energijos skirstymo paslaugų ŽĮ ir VĮ tinklais kainų viršutinės ribos kitiems reguliavimo periodo metams yra koreguojamos dėl infliacijos, vidutinio darbo užmokesčio pokyčio, planuojamų technologinių sąnaudų, mokesčių, kapitalo kaštų pokyčių, inovacijų, atitinkančių Inovacijų apraše nurodytus kriterijus, įgyvendinimo bei prognozuojamo paskirstyti elektros energijos kiekio. Bazinės STO leidžiamos pajamos gali būti koreguojamos ir dėl kitų reikšmingų pajamų ir (ar) sąnaudų pokyčių, kuriuos sąlygojo teisės aktų pakeitimai ir (ar) kiti objektyvūs (nuo STO nepriklausantys) veiksniai, arba STO priimtų sprendimų, didinančių OPEX, tačiau ne mažesniu dydžiu mažinančių kitus kaštus, ir šiems sprendimas yra pritarusi Reguliuojančioji institucija.“

11. Pakeisti Metodikos 74 punktą ir išdėstyti jį taip:

74. Koreguotos t metų STO leidžiamos skirstymo paslaugos atitinkamos įtampos tinkle pajamos apskaičiuojamos pagal formules:

 

 

(42)

 

čia:

P‘04,t – koreguotos t metų STO ŽĮ tinkle leidžiamos pajamos, EUR;

OPEX‘(be DU)04,t – koreguoti t metų ŽĮ OPEX(be DU) kaštai;

OPEX‘(DU)04,t – koreguoti t metų ŽĮ darbo užmokesčio kaštai;

M04,t – planuojami t metų ŽĮ mokesčiai;

Ssr04,t – planuojami t metų ŽĮ elektros energijos pirkimo kaštai savoms reikmėms padengti;

Sn04,t – planuojami t metų ŽĮ elektros energijos pirkimo kaštai elektros energijos sąnaudoms technologiniuose įrenginiuose padengti;

N04,t – planuojamos t metų ŽĮ nusidėvėjimo sąnaudos;

NT04,t – planuojamos t metų ŽĮ nurašomo turto sąnaudos;

ROI04,t – ŽĮ investicijų grąža, apskaičiuota taikant Reguliuojančiosios institucijos t metų nustatytą investicijų grąžos normą nuo reguliuojamos turto bazės metų pradžiai;

S04,t – planuojamas t metų ŽĮ OPEX padidėjimas/sumažėjimas, sąlygotas teisės aktų pasikeitimų ir/ar kitų objektyvių (nuo STO nepriklausančių) veiksnių, arba STO priimtų sprendimų, didinančių OPEX, tačiau ne mažesniu dydžiu mažinančių kitus kaštus, ir šiems sprendimas yra pritarusi Reguliuojančioji institucija;

OI04,t – planuojamos t metų ŽĮ kitos pajamos;

K04,t – Reguliuojančiosios institucijos nustatyta praėjusių laikotarpių ŽĮ investicijų grąžos korekcija;

– Įmonės energetikos inovacijoms įgyvendinti skirta metinė sąnaudų, finansuojamų per reguliuojamas elektros energijos kainas, dalis, kuri negali sudaryti daugiau kaip 0,5 proc. Tarybos nustatyto metinio pajamų lygio ŽĮ tinkluose (vertinamas Įmonės kreipimosi dėl energetikos inovacijos metu galiojantis Tarybos nustatytas pajamų lygis, iš jo eliminuojant praeitame laikotarpyje skirtą finansavimą energetikos inovacijoms ir neatsižvelgiant į sąnaudų / pajamų nuokrypius, įskaitant ir investicijų grąžos nuokrypius), skaičiuojama atsižvelgiant į Metodikos 741 punktą, Eur. Įmonė prie su energetikos inovacijų plėtojimu susijusių išlaidų ne mažesne dalimi, negu skyrė Taryba turi prisidėti iš nuosavų ir (ar) skolintų lėšų;

P‘10,t – koreguotos t metų STO VĮ tinkle leidžiamos pajamos, EUR;

OPEX‘(be DU)10,t – koreguoti t metų VĮ OPEX(be DU) kaštai;

OPEX‘(DU)10,t – koreguoti t metų VĮ darbo užmokesčio kaštai;

M10,t – planuojami t metų VĮ mokesčiai;

Ssr10,t – planuojami t metų VĮ elektros energijos pirkimo kaštai savoms reikmėms padengti;

Sn10,t – planuojami t metų VĮ elektros energijos pirkimo kaštai elektros energijos sąnaudoms technologiniuose įrenginiuose padengti;

N10,t – planuojamos t metų VĮ nusidėvėjimo sąnaudos;

NT10,t – planuojamos t metų VĮ nurašomo turto sąnaudos;

ROI10,t –VĮ investicijų grąža, apskaičiuota taikant Reguliuojančiosios institucijos t metų nustatytą investicijų grąžos normą nuo reguliuojamos turto bazės metų pradžiai;

S10,t – planuojamas t metų VĮ OPEX padidėjimas/sumažėjimas, sąlygotas teisės aktų pasikeitimų ir/ar kitų objektyvių (nuo STO nepriklausančių) veiksnių, arba STO priimtų sprendimų, didinančių OPEX, tačiau ne mažesniu dydžiu mažinančių kitus kaštus, ir šiems sprendimas yra pritarusi Reguliuojančioji institucija;

OI10,t – planuojamos t metų VĮ kitos pajamos;

K10,t – Reguliuojančiosios institucijos nustatyta praėjusių laikotarpių VĮ investicijų grąžos korekcija;

– Įmonės energetikos inovacijoms įgyvendinti skirta metinė sąnaudų, finansuojamų per reguliuojamas elektros energijos kainas, dalis, kuri negali sudaryti daugiau kaip 0,5 proc. Tarybos nustatyto metinio pajamų lygio VĮ tinkluose (vertinamas Įmonės kreipimosi dėl energetikos inovacijos metu galiojantis Tarybos nustatytas pajamų lygis, iš jo eliminuojant praeitame laikotarpyje skirtą finansavimą energetikos inovacijoms ir neatsižvelgiant į sąnaudų / pajamų nuokrypius, įskaitant ir investicijų grąžos nuokrypius), skaičiuojama atsižvelgiant į Metodikos 741 punktą, Eur. Jeigu Įmonės diegiamai energetikos inovacijai skiriama kitų institucijų ir (ar) fondų parama, paramos dydžiu lygiomis dalimis mažinama Tarybos energetikos inovacijai įgyvendinti skirta metinė sąnaudų, finansuojamų per elektros energijos kainas, dalis ir Įmonės nuosavomis ir (ar) skolintomis lėšomis finansuota energetikos inovacijos sąnaudų dalis. Įmonė prie su energetikos inovacijų plėtojimu susijusių išlaidų ne mažesne dalimi, negu skyrė Taryba turi prisidėti iš nuosavų ir (ar) skolintų lėšų.“

12. Papildyti Metodiką 741 punktu ir išdėstyti jį taip:

741. Energetikos inovacijoms įgyvendinti skiriamas finansavimas:

741.1. įmonei, bandomojoje energetikos inovacijų aplinkoje teikiančiai paslaugas, produktus, verslo sprendimus, tokių produktų ir paslaugų teikimo būdus, veiklos modelius, vadovaujantis Inovacijų aprašo 14.5 papunkčiu, pratęsus energetikos inovacijos bandymo terminą, finansavimas pagal Metodikos 74 punkto nuostatas pratęsiamas iki energetikos inovacijos bandymo termino pabaigos;

741.2. įmonei tiek bandomojoje energetikos inovacijų aplinkoje, tiek ne bandomojoje energetikos inovacijų aplinkoje bandant technologijas į energetikos infrastruktūrą, pirmus metus finansavimas pagal Metodikos 74 punkto nuostatas skiriamas energetikos inovacijos įsigijimo vertei padengti bei eksploatacinėms sąnaudoms, antrais ir trečiais metais finansavimas pagal Metodikos 74 punkto nuostatas skiriamas tik eksploatacinėms sąnaudoms;

741.3. įmonei bandomojoje energetikos inovacijų aplinkoje bandant technologijas į energetikos infrastruktūrą, vadovaujantis Inovacijų aprašo 14.5 papunkčiu, pratęsus energetikos inovacijos bandymo terminą, finansavimas pagal Metodikos 74 punkto nuostatas energetikos inovacijos eksploatacinėms sąnaudoms pratęsiamas iki energetikos inovacijos bandymo termino pabaigos;

741.4. įmonei, diegiančiai inovacijas bandomojoje energetikos inovacijų aplinkoje, Tarybai panaikinus teisę veikti bandomojoje energetikos inovacijų aplinkoje ir (arba) per dvejus metus nuo finansavimo energetikos inovacijoms taikymo pradžios Įmonei nepradėjus vykdytis energetikos inovacijų, vartotojams grąžinamos visos Įmonei skirtos ir per reguliuojamas elektros energijos kainas įsisavintos lėšos, susijusios su energetikos inovacijos diegimu, mažinant ateinančių metų pajamų lygį.“

13. Pakeisti Metodikos 84 punktą ir išdėstyti jį taip:

84. Elektros energijos skirstymo paslaugų ŽĮ ir VĮ tinklais kainų viršutinės ribos kitiems reguliavimo periodo metams yra koreguojamos dėl infliacijos, vidutinio darbo užmokesčio pokyčio, planuojamų technologinių sąnaudų, mokesčių, kapitalo kaštų pokyčių, inovacijų, atitinkančių Inovacijų apraše nurodytus kriterijus, įgyvendinimo bei prognozuojamo paskirstyti elektros energijos kiekio. Bazinės STO leidžiamos pajamos gali būti koreguojamos ir dėl kitų reikšmingų pajamų ir (ar) sąnaudų pokyčių, kuriuos sąlygojo teisės aktų pakeitimai ir (ar) kiti objektyvūs (nuo STO nepriklausantys) veiksniai, arba STO priimtų sprendimų, didinančių OPEX, tačiau ne mažesniu dydžiu mažinančių kitus kaštus, ir šiems sprendimas yra pritarusi Reguliuojančioji institucija.“

14. Pakeisti Metodikos 85 punktą ir išdėstyti jį taip:

85. Koreguotos t metų STO leidžiamos skirstymo paslaugos atitinkamos įtampos tinkle pajamos apskaičiuojamos pagal formules:

 

(54)

 

(55)

 

čia:

P‘04,t – koreguotos t metų STO ŽĮ tinkle leidžiamos pajamos, EUR;

OPEX‘(be DU)04,t – koreguoti t metų ŽĮ OPEX(be DU) kaštai;

OPEX‘(DU)04,t – koreguoti t metų ŽĮ darbo užmokesčio kaštai;

M04,t – planuojami t metų ŽĮ mokesčiai;

Ssr04,t – planuojami t metų ŽĮ elektros energijos pirkimo kaštai savoms reikmėms padengti;

Sn04,t – planuojami t metų ŽĮ elektros energijos pirkimo kaštai elektros energijos sąnaudoms technologiniuose įrenginiuose padengti;

N04,t – planuojamos t metų ŽĮ nusidėvėjimo sąnaudos;

NT04,t – planuojamos t metų ŽĮ nurašomo turto sąnaudos;

ROI04,t – ŽĮ investicijų grąža, apskaičiuota taikant Reguliuojančiosios institucijos t metų nustatytą investicijų grąžos normą nuo reguliuojamos turto bazės metų pradžiai;

S04,t – planuojamas t metų ŽĮ OPEX padidėjimas/sumažėjimas, sąlygotas teisės aktų pasikeitimų ir/ar kitų objektyvių (nuo STO nepriklausančių) veiksnių, arba STO priimtų sprendimų, didinančių OPEX, tačiau ne mažesniu dydžiu mažinančių kitus kaštus, ir šiems sprendimas yra pritarusi Reguliuojančioji institucija;

OI04,t – planuojamos t metų ŽĮ kitos pajamos;

K04,t – Reguliuojančiosios institucijos nustatyta praėjusių laikotarpių ŽĮ investicijų grąžos korekcija;

– Įmonės energetikos inovacijoms įgyvendinti skirta metinė sąnaudų, finansuojamų per reguliuojamas elektros energijos kainas, dalis, kuri negali sudaryti daugiau kaip 0,5 proc. Tarybos nustatyto metinio pajamų lygio ŽĮ tinkluose (vertinamas Įmonės kreipimosi dėl energetikos inovacijos metu galiojantis Tarybos nustatytas pajamų lygis, iš jo eliminuojant praeitame laikotarpyje skirtą finansavimą energetikos inovacijoms ir neatsižvelgiant į sąnaudų / pajamų nuokrypius, įskaitant ir investicijų grąžos nuokrypius), skaičiuojama atsižvelgiant į Metodikos 851 punktą, Eur. Jeigu Įmonės diegiamai energetikos inovacijai skiriama kitų institucijų ir (ar) fondų parama, paramos dydžiu lygiomis dalimis mažinama Tarybos energetikos inovacijai įgyvendinti skirta metinė sąnaudų, finansuojamų per elektros energijos kainas, dalis ir Įmonės nuosavomis ir (ar) skolintomis lėšomis finansuota energetikos inovacijos sąnaudų dalis. Įmonė prie su energetikos inovacijų plėtojimu susijusių išlaidų ne mažesne dalimi, negu skyrė Taryba turi prisidėti iš nuosavų ir (ar) skolintų lėšų;

P‘10,t – koreguotos t metų STO VĮ tinkle leidžiamos pajamos, EUR;

OPEX‘(be DU)10,t – koreguoti t metų VĮ OPEX(be DU) kaštai;

OPEX‘(DU)10,t – koreguoti t metų VĮ darbo užmokesčio kaštai;

M10,t – planuojami t metų VĮ mokesčiai;

Ssr10,t – planuojami t metų VĮ elektros energijos pirkimo kaštai savoms reikmėms padengti;

Sn10,t – planuojami t metų VĮ elektros energijos pirkimo kaštai elektros energijos sąnaudoms technologiniuose įrenginiuose padengti;

N10,t – planuojamos t metų VĮ nusidėvėjimo sąnaudos;

NT10,t – planuojamos t metų VĮ nurašomo turto sąnaudos;

ROI10,t –VĮ investicijų grąža, apskaičiuota taikant Reguliuojančiosios institucijos t metų nustatytą investicijų grąžos normą nuo reguliuojamos turto bazės metų pradžiai;

S10,t – planuojamas t metų VĮ OPEX padidėjimas/sumažėjimas, sąlygotas teisės aktų pasikeitimų ir/ar kitų objektyvių (nuo STO nepriklausančių) veiksnių, arba STO priimtų sprendimų, didinančių OPEX, tačiau ne mažesniu dydžiu mažinančių kitus kaštus, ir šiems sprendimas yra pritarusi Reguliuojančioji institucija;

OI10,t – planuojamos t metų VĮ kitos pajamos;

K10,t – Reguliuojančiosios institucijos nustatyta praėjusių laikotarpių VĮ investicijų grąžos korekcija;

– Įmonės energetikos inovacijoms įgyvendinti skirta metinė sąnaudų, finansuojamų per reguliuojamas elektros energijos kainas, dalis, kuri negali sudaryti daugiau kaip 0,5 proc. Tarybos nustatyto metinio pajamų lygio VĮ tinkluose (vertinamas Įmonės kreipimosi dėl energetikos inovacijos metu galiojantis Tarybos nustatytas pajamų lygis, iš jo eliminuojant praeitame laikotarpyje skirtą finansavimą energetikos inovacijoms ir neatsižvelgiant į sąnaudų / pajamų nuokrypius, įskaitant ir investicijų grąžos nuokrypius), skaičiuojama atsižvelgiant į Metodikos 851 punktą, Eur. Jeigu Įmonės diegiamai energetikos inovacijai skiriama kitų institucijų ir (ar) fondų parama, paramos dydžiu lygiomis dalimis mažinama Tarybos energetikos inovacijai įgyvendinti skirta metinė sąnaudų, finansuojamų per elektros energijos kainas, dalis ir Įmonės nuosavomis ir (ar) skolintomis lėšomis finansuota energetikos inovacijos sąnaudų dalis. Įmonė prie su energetikos inovacijų plėtojimu susijusių išlaidų ne mažesne dalimi, negu skyrė Taryba turi prisidėti iš nuosavų ir (ar) skolintų lėšų.“

15. Papildyti Metodiką 851 punktu ir išdėstyti jį taip:

851. Energetikos inovacijoms įgyvendinti skiriamas finansavimas:

851.1. įmonei, bandomojoje energetikos inovacijų aplinkoje teikiančiai paslaugas, produktus, verslo sprendimus, tokių produktų ir paslaugų teikimo būdus, veiklos modelius, vadovaujantis Inovacijų aprašo 14.5 papunkčiu, pratęsus energetikos inovacijos bandymo terminą, finansavimas pagal Metodikos 85 punkto nuostatas pratęsiamas iki energetikos inovacijos bandymo termino pabaigos;

851.2. įmonei tiek bandomojoje energetikos inovacijų aplinkoje, tiek ne bandomojoje energetikos inovacijų aplinkoje bandant technologijas į energetikos infrastruktūrą, pirmus metus finansavimas pagal Metodikos 85 punkto nuostatas skiriamas energetikos inovacijos įsigijimo vertei padengti bei eksploatacinėms sąnaudoms, antrais ir trečiais metais finansavimas pagal Metodikos 85 punkto nuostatas skiriamas tik eksploatacinėms sąnaudoms;

851.3. įmonei bandomojoje energetikos inovacijų aplinkoje bandant technologijas į energetikos infrastruktūrą, vadovaujantis Inovacijų aprašo 14.5 papunkčiu, pratęsus energetikos inovacijos bandymo terminą, finansavimas pagal Metodikos 85 punkto nuostatas energetikos inovacijos eksploatacinėms sąnaudoms pratęsiamas iki energetikos inovacijos bandymo termino pabaigos;

851.4. įmonei, diegiančiai energetikos inovacijas bandomojoje energetikos inovacijų aplinkoje, Tarybai panaikinus teisę veikti bandomojoje energetikos inovacijų aplinkoje ir (arba) per dvejus metus nuo finansavimo energetikos inovacijoms taikymo pradžios Įmonei nepradėjus vykdytis energetikos inovacijų, vartotojams grąžinamos visos Įmonei skirtos ir per reguliuojamas elektros energijos kainas įsisavintos lėšos, susijusios su energetikos inovacijos diegimu, mažinant ateinančių metų pajamų lygį.“

16. Pakeisti Metodikos 98 punktą ir išdėstyti jį taip:

98. Elektros energijos visuomeninio tiekimo paslaugos kainos viršutinė riba kitiems reguliavimo periodo metams yra koreguojama dėl infliacijos, vidutinio darbo užmokesčio pokyčio, mokesčių, kapitalo kaštų pokyčių, inovacijų, atitinkančių Inovacijų apraše nurodytus kriterijus, įgyvendinimo bei prognozuojamo parduoti elektros energijos kiekio. Bazinės visuomeninio tiekėjo leidžiamos pajamos gali būti koreguojamos ir dėl kitų reikšmingų pajamų ir (ar) sąnaudų pokyčių, kuriuos sąlygojo teisės aktų pakeitimai ir (ar) kiti objektyvūs (nuo Įmonės nepriklausantys) veiksniai.

17. Pakeisti Metodikos 99 punktą ir išdėstyti jį taip:

99. Koreguotos t metų visuomeninio tiekėjo leidžiamos pajamos apskaičiuojamos pagal formulę:

 

(60)

 

čia:

P‘vt,t – koreguotos t metų visuomeninio tiekėjo leidžiamos pajamos, EUR;

OPEX‘(be DU)vt,t – koreguoti t metų OPEX (be DU) kaštai (neįvertinus elektros energijos tiekimo rinkos liberalizavimo įtakos);

OPEX‘(DU)vt,t – koreguoti t metų darbo užmokesčio kaštai (neįvertinus elektros energijos tiekimo rinkos liberalizavimo įtakos);

Lt – elektros energijos tiekimo rinkos liberalizavimo etapo įtakos t metais koeficientas, apskaičiuotas pagal Metodikos 101punkte nurodytą formulę;

Mvt,t – planuojami t metų mokesčiai;

Nvt,t – planuojamos t metų nusidėvėjimo sąnaudos;

NTvt,t – planuojamos t metų nurašomo turto sąnaudos;

ROIvt,t – investicijų grąža, apskaičiuota taikant Reguliuojančiosios institucijos t metų nustatytą investicijų grąžos normą nuo reguliuojamos turto bazės metų pradžiai;

Svt,t – planuojamas t metų OPEX padidėjimas/sumažėjimas, sąlygotas teisės aktų pasikeitimų ir/ar kitų objektyvių (nuo Įmonės nepriklausančių) veiksnių;

OIvt,t – planuojamos t metų kitos pajamos;

Kvt,t – Reguliuojančiosios institucijos nustatyta praėjusių laikotarpių investicijų grąžos korekcija;

– Įmonės energetikos inovacijoms įgyvendinti skirta metinė sąnaudų, finansuojamų per reguliuojamas elektros energijos kainas, dalis, kuri negali sudaryti daugiau kaip 0,5 proc. Tarybos nustatyto metinio pajamų lygio visuomeninio tiekimo paslaugai (vertinamas Įmonės kreipimosi dėl energetikos inovacijos metu galiojantis Tarybos nustatytas pajamų lygis, iš jo eliminuojant praeitame laikotarpyje skirtą finansavimą energetikos inovacijoms ir neatsižvelgiant į sąnaudų / pajamų nuokrypius, įskaitant ir investicijų grąžos nuokrypius), skaičiuojama atsižvelgiant į Metodikos 991 punktą, Eur. Jeigu Įmonės diegiamai energetikos inovacijai skiriama kitų institucijų ir (ar) fondų parama, paramos dydžiu lygiomis dalimis mažinama Tarybos energetikos inovacijai įgyvendinti skirta metinė sąnaudų, finansuojamų per elektros energijos kainas, dalis ir Įmonės nuosavomis ir (ar) skolintomis lėšomis finansuota energetikos inovacijos sąnaudų dalis. Įmonė prie su energetikos inovacijų plėtojimu susijusių išlaidų ne mažesne dalimi, negu skyrė Taryba turi prisidėti iš nuosavų ir (ar) skolintų lėšų.

18. Papildyti Metodiką 991 papunkčiu ir išdėstyti jį taip:

991. Energetikos inovacijoms įgyvendinti skiriamas finansavimas:

991.1. įmonei, bandomojoje energetikos inovacijų aplinkoje teikiančiai paslaugas, produktus, verslo sprendimus, tokių produktų ir paslaugų teikimo būdus, veiklos modelius, vadovaujantis Inovacijų aprašo 14.5 papunkčiu, pratęsus energetikos inovacijos bandymo terminą, finansavimas pagal Metodikos 99 punkto nuostatas pratęsiamas iki energetikos inovacijos bandymo termino pabaigos;

991.2. įmonei tiek bandomojoje energetikos inovacijų aplinkoje, tiek ne bandomojoje energetikos inovacijų aplinkoje bandant technologijas į energetikos infrastruktūrą, pirmus metus finansavimas pagal Metodikos 99 punkto nuostatas skiriamas energetikos inovacijos įsigijimo vertei padengti bei eksploatacinėms sąnaudoms, antrais ir trečiais metais finansavimas pagal Metodikos 99 punkto nuostatas skiriamas tik eksploatacinėms sąnaudoms;

991.3. įmonei bandomojoje energetikos inovacijų aplinkoje bandant technologijas į energetikos infrastruktūrą, vadovaujantis Inovacijų aprašo 14.5 papunkčiu, pratęsus energetikos inovacijos bandymo terminą, finansavimas pagal Metodikos 99 punkto nuostatas energetikos inovacijos eksploatacinėms sąnaudoms pratęsiamas iki energetikos inovacijos bandymo termino pabaigos;

991.4. įmonei, diegiančiai energetikos inovacijas bandomojoje energetikos inovacijų aplinkoje, Tarybai panaikinus teisę veikti bandomojoje energetikos inovacijų aplinkoje ir (arba) per dvejus metus nuo finansavimo energetikos inovacijoms taikymo pradžios Įmonei nepradėjus vykdytis energetikos inovacijų, vartotojams grąžinamos visos Įmonei skirtos ir per reguliuojamas elektros energijos kainas įsisavintos lėšos, susijusios su energetikos inovacijos diegimu, mažinant ateinančių metų pajamų lygį.“

19. Pakeisti Metodikos 1 priedą (pridedama).

20. Pakeisti Metodikos 2 priedą (pridedama).

21. Pakeisti Metodikos 13 priedą (pridedama).

 

 

Tarybos pirmininkas                                                                                                       Renatas Pocius