VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL SUMEDŽIOTŲ MEDŽIOJAMŲJŲ GYVŪNŲ MĖSOS, NAUDOJAMOS ASMENINIO ŪKIO REIKMĖMS, TVARKYMO PATVIRTINTUOSE GYVŪNINIO MAISTO TVARKYMO SUBJEKTUOSE VETERINARIJOS REIKALAVIMŲ PATVIRTINIMO

 

2015 m. sausio 14 d. Nr. B1-27

Vilnius

 

 

1. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos veterinarijos įstatymo 7 straipsnio 1 dalimi ir siekdamas užtikrinti tinkamą sumedžiotų medžiojamųjų gyvūnų mėsos, naudojamos asmeninio ūkio reikmėms, tvarkymą patvirtintuose gyvūninio maisto tvarkymo subjektuose:

2. T v i r t i n u pridedamus Sumedžiotų medžiojamųjų gyvūnų mėsos, naudojamos asmeninio ūkio reikmėms, tvarkymo patvirtintuose gyvūninio maisto tvarkymo subjektuose veterinarijos reikalavimus.

3. P a v e d u įsakymo vykdymo kontrolę Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus pavaduotojui pagal administruojamą sritį.

 

 

 

Direktoriaus pavaduotojas,

pavaduojantis direktorių                                                                                    Zenonas Stanevičius


 

PATVIRTINTA

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos

direktoriaus 2015 m. sausio 14 d.

įsakymu Nr. B1-27

 

 

 

SUMEDŽIOTŲ MEDŽIOJAMŲJŲ GYVŪNŲ MĖSOS, NAUDOJAMOS ASMENINIO ŪKIO REIKMĖMS, TVARKYMO PATVIRTINTUOSE GYVŪNINIO MAISTO TVARKYMO SUBJEKTUOSE VETERINARIJOS REIKALAVIMAI

 

 

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.  Sumedžiotų medžiojamųjų gyvūnų mėsos, naudojamos asmeninio ūkio reikmėms, tvarkymo patvirtintuose gyvūninio maisto tvarkymo subjektuose veterinarijos reikalavimai (toliau – Reikalavimai) nustato mėsos gaminių, kurių gamybai naudojama sumedžiotų medžiojamųjų gyvūnų mėsa (toliau – žvėriena), naudojama asmeninio ūkio reikmėms, tvarkymo ir atsekamumo reikalavimus.

2.    Reikalavimai taikomi gyvūninio maisto tvarkymo subjektams, teikiantiems mėsos gaminių, gaminamų iš asmeninio ūkio reikmėms naudojamos žvėrienos, gamybos paslaugas, taip pat asmenims, besinaudojantiems šiomis paslaugomis.

3.    Reikalavimuose vartojamos sąvokos:

3.1.      Mėsos gaminys – iš mėsos su kitomis sudedamosiomis dalimis arba be jų pagamintas gaminys, tinkamas tiesiogiai vartoti. Mėsos gaminiais taip pat laikomi ir tiesiogiai vartoti skirti gaminiai, pagaminti iš valgomųjų subproduktų arba mėsos ir valgomųjų subproduktų su kitomis sudedamosiomis dalimis arba be jų.

3.2. Kitos Reikalavimuose vartojamos sąvokos atitinka Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose vartojamas sąvokas.

 

II skyrius

ŽVĖRIENOS, NAUDOJAMOS ASMENINIO ŪKIO REIKMĖMS, TVARKYMAS PATVIRTINTUOSE GYVŪNINIO MAISTO TVARKYMO SUBJEKTUOSE

 

4.    Gyvūninio maisto tvarkymo subjektas, teikiantis mėsos gaminių, gaminamų iš asmeninio ūkio reikmėms naudojamos žvėrienos, gamybos paslaugas, privalo:

4.1. turėti veterinarinį patvirtinimą mėsos gaminių gamybai;

4.2. prieš pradėdamas teikti tokią paslaugą raštu informuoti atitinkamą Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (toliau – VMVT) teritorinę valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą;

4.3. turėti parengtą mėsos gaminių, gaminamų iš asmeninio ūkio reikmėms naudojamos žvėrienos, gamybos proceso aprašymą.

5.    Gyvūninio maisto tvarkymo subjektas, teikiantis mėsos gaminių, gaminamų iš asmeninio ūkio reikmėms naudojamos žvėrienos, gamybos paslaugas, iš asmens gali priimti žvėrieną tik su šio asmens pasirašytu laisvos formos dokumentu, kuriame turi būti nurodyta:

5.1. asmens vardas, pavardė, adresas, kontaktiniai duomenys;

5.2. žvėrienos rūšis, svoris;

5.3. informacija, kad sumedžiotiems laukiniams medžiojamiesiems gyvūnams, iš kurių gauta žvėriena, buvo atliktas pirminis patikrinimas, kurio metu nustatyta, kad žvėriena gali būti naudojama maistui;

5.4. informacija apie sumedžiotiems laukiniams medžiojamiesiems gyvūnams atliktus trichinelių lervų tyrimus ir jų rezultatus;

5.5. mėsos gaminio, kurį prašoma pagaminti iš žvėrienos, rūšis, terminio apdorojimo būdas;

5.6. informacija, kad pagaminti mėsos gaminiai bus naudojami asmeninio ūkio reikmėms.

6.    Gyvūninio maisto tvarkymo subjektas, teikiantis mėsos gaminių, gaminamų iš asmeninio ūkio reikmėms naudojamos žvėrienos, gamybos paslaugas, tokių mėsos gaminių gamybos proceso metu turi užtikrinti, kad žvėriena, tarpiniai mėsos gaminių gamybos etapai, pagaminti mėsos gaminiai būtų veiksmingai atskirti nuo rinkai gaminamų mėsos gaminių, t. y. mėsos gaminių, gaminamų asmeninio ūkio reikmėms, gamyba turi būti vykdoma atskirose patalpose arba skirtingu laiku nei tiekiamų rinkai mėsos gaminių, po kiekvieno tokių gaminių gamybos proceso turi būti atliekami patalpų (vietų) valymas, plovimas, dezinfekavimas ir duomenys apie tai registruojami savikontrolės žurnaluose.

7.    Gyvūninio maisto tvarkymo subjektas, teikiantis mėsos gaminių, gaminamų iš asmeninio ūkio reikmėms naudojamos žvėrienos, gamybos paslaugas, turi užtikrinti, kad būtų tinkamai tvarkoma gautos žvėrienos žaliavos, mėsos gaminių gamybos proceso ir pagamintų mėsos gaminių apskaita.

8.    Gyvūninio maisto tvarkymo subjektas, teikiantis mėsos gaminių, gaminamų iš asmeninio ūkio reikmėms naudojamos žvėrienos, gamybos paslaugas, asmeniui išduodamame šios paslaugos suteikimo dokumente privalo nurodyti, kad pagaminti mėsos gaminiai skirti asmeninio ūkio reikmėms.

9.    Pagaminti mėsos gaminiai negali būti paženklinti gyvūninio maisto tvarkymo subjekto, teikiančio mėsos gaminių, gaminamų iš asmeninio ūkio reikmėms naudojamos žvėrienos, gamybos paslaugas, identifikavimo ženklu.

10.  Asmenys, pateikę gyvūninio maisto tvarkymo subjektui, teikiančiam mėsos gaminių, gaminamų iš asmeninio ūkio reikmėms naudojamos žvėrienos, gamybos paslaugas, šernieną, privalo laikytis Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus-Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2014 m. gruodžio 23 d. sprendimo Nr. B1-1133 „Dėl sumedžiotų šernų tvarkymo tam tikrose Lietuvos Respublikos teritorijose“ nuostatų.

 

III SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

11.  Gyvūninio maisto tvarkymo subjektai, suteikę nesaugias mėsos gaminių, gaminamų iš asmeninio ūkio reikmėms naudojamos žvėrienos, gamybos paslaugas, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

12.  Gyvūninio maisto tvarkymo subjektai, teikiantys mėsos gaminių, gaminamų iš asmeninio ūkio reikmėms naudojamos žvėrienos, gamybos paslaugas, apskaitos dokumentus turi saugoti dvejus metus ir pateikti VMVT teritorinei valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai pareikalavus.

13.  VMVT teritorinės valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos kontroliuoja Reikalavimų laikymąsi.

14.  VMVT teritorinių valstybinių maisto ir veterinarijos tarnybų sprendimai gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos administracinių ginčų komisijų įstatymo nustatyta tvarka Vyriausiajai administracinių ginčų komisijai, o Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka – administraciniams teismams. Asmenys, pažeidę Reikalavimus, atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

____________________________________