LIETUVOS RESPUBLIKOS

DRAUDIMO ĮSTATYMO NR. IX-1737 13 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2020 m. gegužės 21 d. Nr. XIII-2961

Vilnius

 

 

 

 

1 straipsnis. 13 straipsnio pakeitimas

Pripažinti netekusia galios 13 straipsnio 4 dalį.

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2020 m. birželio 15 d.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentas                                                                                          Gitanas Nausėda