LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2014 M. BALANDŽIO 8 D. ĮSAKYMO NR. D1-337 „DĖL Vandens telkinių, kuriuose plaukiojimas tam tikro tipo plaukiojimo priemonėmis draudžiamas ar ribojamas, sąrašo patvirtinimo“ PAKEITIMO

 

2015 m. birželio 22 d. Nr. D1-480

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Vandens telkinių, kuriuose plaukiojimas tam tikromis plaukiojimo priemonėmis draudžiamas ar ribojamas, sąrašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. balandžio 8 d. įsakymu Nr. D1-337 „Dėl Vandens telkinių, kuriuose plaukiojimas tam tikro tipo plaukiojimo priemonėmis draudžiamas ar ribojamas, sąrašo patvirtinimo“, 7 punktą ir jį išdėstau taip:

7.

Lazdijų r.

Dusios ežeras (Metelių RP)

2334

15040123

61-12

Nuo navigacijos sezono pradžios iki liepos 31 d. draudžiama plaukioti savaeigėmis plaukiojimo priemonėmis; nuo rugpjūčio 1 d. iki spalio 31 d. draudžiama plaukioti arčiau kaip 300 m atstumu iki ežero kranto burinėmis plaukiojimo priemonėmis ir savaeigėmis plaukiojimo priemonėmis, kurių galingumas didesnis kaip 8 kW, išskyrus išplaukimą ar parplaukimą mažiausiuoju savaeigės plaukiojimo priemonės greičiu Metelių regioninio parko teritorijų planavimo dokumentuose nustatytose išplaukimo vietose (prieplaukose).

Draudimas netaikomas teikiant viešąsias paslaugas savaeigėmis plaukiojimo priemonėmis, kurių bendras variklių galingumas neviršija 150 AG (110 kW), pažintinio vandens turizmo trasa, nustatyta Metelių regioninio parko teritorijų planavimo dokumentuose ir vadovaujantis Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos patvirtintu Metelių regioninio parko pažintinio vandens turizmo schemos Dusios ežere tvarkos aprašu.

 

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                                                Kęstutis Trečiokas