LIETUVOS RESPUBLIKOS

ŽEMĖS REFORMOS ĮSTATYMO NR. I-1607 15 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2022 m. gruodžio 20 d. Nr. XIV-1711

Vilnius

 

 


 

 

1 straipsnis. 15 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 15 straipsnio 11 dalį ir ją išdėstyti taip:

11. Piliečiams, kurie neturi teisės į nuosavybės teisių atkūrimą pagal Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymą arba kurie turi teisę atkurti nuosavybės teisę į mažesnį, negu naudoja asmeninam ūkiui, žemės sklypą, taip pat kitiems fiziniams asmenims naudojami, bet neįsigyti asmeninio ūkio žemės sklypai parduodami Vyriausybės nustatyta tvarka iki 2023 rugsėjo 30 d. Nuo 2023 m. spalio 1 d. šie žemės sklypai, jeigu už juos nebuvo įmokėtos įmokos valstybės vienkartinėmis išmokomis ar pinigais arba jie nėra išnuomoti, arba juose nėra pastatytų ar statomų statinių, nekeičiant jų naudojimo paskirties, priskiriami laisvos žemės fondo žemei. Piliečiams, kurie pagal Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymą turi teisę atkurti nuosavybės teises į ne mažesnį kaip asmeniniam ūkiui suteiktos žemės sklypą, tačiau pageidauja kitos kompensacijos arba savo teisę susigrąžinti žemę perleidžia kitiems piliečiams, arba atsisako šios teisės kitų piliečių naudai, asmeninio ūkio žemė neparduodama, o žemės sklypai išnuomojami iš laisvos žemės fondo.“

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas, taikymas ir įgyvendinimas

1. Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 2 dalį, įsigalioja 2023 m. kovo 1 d.

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybė iki 2023 m. vasario 28 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

3. Šio įstatymo 1 straipsnyje išdėstytos Lietuvos Respublikos žemės reformos įstatymo 15 straipsnio 11 dalies nuostatos netaikomos asmeninio ūkio žemės sklypų pardavimo procedūroms, kurios buvo pradėtos pagal iki šio įstatymo įsigaliojimo dienos galiojusias Žemės reformos įstatymo 15 straipsnio nuostatas, užbaigti. Pardavimo procedūra laikoma pradėta, jeigu asmuo iki 2023 m. rugsėjo 30 d. raštu kreipiasi į sprendimus parduoti valstybinę žemę priimančias valstybės institucijas dėl valstybinės žemės sklypo pirkimo–pardavimo sutarties sudarymo ir (ar) už šį žemės sklypą Vyriausybės nustatyta tvarka buvo įmokėtos įmokos (dalis įmokų, jeigu žemės sklypas perkamas išsimokėtinai) valstybės vienkartinėmis išmokomis ar pinigais.

4. Valstybės institucija, priimanti sprendimus parduoti valstybinę žemę, privalo ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo šio įstatymo įsigaliojimo dienos raštu (registruotąja pašto siunta) informuoti asmenis apie galimybę įsigyti asmeninio ūkio žemę ir apie tai, kad asmuo, pageidaujantis pasinaudoti šia galimybe, turi ne vėliau kaip iki 2023 m. rugsėjo 30 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Nacionalinė žemės tarnyba) teritoriniam padaliniui pateikti prašymą dėl valstybinės žemės sklypo pirkimo–pardavimo sutarties sudarymo.

5. Jeigu raštu (registruotąja pašto siunta) informuoti asmenų nėra galimybių dėl to, kad jie mirę ir nėra žinomi jų įpėdiniai arba piliečiai (jų įpėdiniai) yra išvykę ar pakeitę gyvenamąją vietą ir nežinomi jų gyvenamosios vietos adresai, Nacionalinės žemės tarnybos teritorinis padalinys informuoja asmenis (jų įpėdinius) visuomenės informavimo priemonėmis – ne vėliau kaip iki 2023 m. balandžio 1 d. vietiniame laikraštyje (jeigu toks atitinkamos savivaldybės teritorijoje nėra leidžiamas, – regioniniame laikraštyje) ir Nacionalinės žemės tarnybos interneto svetainėje, paskelbdamas: asmenų (jų įpėdinių) vardus ir pavardes (jeigu mirusių asmenų įpėdiniai nėra žinomi, paskelbiami mirusių asmenų vardai ir pavardės); informaciją apie galimybę įsigyti asmeninio ūkio žemę ir apie tai, kad asmuo, pageidaujantis pasinaudoti šia galimybe, turi ne vėliau kaip iki 2023 m. rugsėjo 30 d. Nacionalinės žemės tarnybos teritoriniam padaliniui pateikti prašymą dėl valstybinės žemės sklypo pirkimo–pardavimo sutarties sudarymo, ir apie Žemės reformos įstatymo 15 straipsnio 11 dalyje numatytas šių veiksmų neatlikimo teisines pasekmes.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentas                                                                                          Gitanas Nausėda

part_15a8458fb93546c0984c3c60f7459f5a_end