VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS

DIREKTORIAUS 2011 M. GRUODŽIO 30 D. ĮSAKYMO NR. B1-829 „DĖL GALVIJŲ LAIKYMO VIETŲ PRIEŽIŪROS SISTEMOS IR TIEKIAMO RINKAI ŽALIO PIENO SAUGOS IR KOKYBĖS“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS

 

2014 m. birželio 2 d. Nr. B1- 489

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos veterinarijos įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, 2012 m. birželio 11 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimu 2012/303/ES, kuriuo iš dalies keičiamas sprendimas 2003/467/EB dėl paskelbimo, kad valstybėje narėje Lietuvoje oficialiai nenustatytos tuberkuliozė, bruceliozė ir enzootinė galvijų leukozė (OL 2013 L 152, p. 48), ir 2014 m. kovo 27 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimu 2014/177/ES, kuriuo dėl paskelbimo, kad Lietuvoje oficialiai nenustatyta bruceliozė, iš dalies keičiamas sprendimo 2003/467/EB II priedas (OL 2014 L 95, p. 45),

p r i p a ž į s t u netekusiu galios Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2011 m. gruodžio 30 d. įsakymą Nr. B1-829 „Dėl Galvijų laikymo vietų priežiūros sistemos ir tiekiamo rinkai žalio pieno saugos ir kokybės“.

 

 

 

Direktorius                                                                                                                  Jonas Milius