LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

 

DĖL BIOLOGINIO TURTO IR ŽEMĖS ŪKIO PRODUKCIJOS NORMATYVINIŲ KAINŲ 2020 METAIS SĄRAŠO PATVIRTINIMO

 

 

2019 m. gruodžio 30 d. Nr. 3D-731

 

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Nuostolių dėl fitosanitarijos priemonių naudojimo dalinio kompensavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 31 d. nutarimu Nr. 1706 „Dėl Nuostolių dėl fitosanitarijos priemonių naudojimo dalinio kompensavimo taisyklių patvirtinimo“, 5 punktu ir atsižvelgdamas į 17-ojo verslo apskaitos standarto „Biologinis turtas“, patvirtinto Audito ir apskaitos tarnybos direktoriaus 2013 m. gruodžio 10 d. įsakymu Nr. VAS-25 „Dėl 17-ojo verslo apskaitos standarto „Biologinis turtas“ tvirtinimo“ (toliau – 17-asis verslo apskaitos standartas „Biologinis turtas“), 21 punktą, Ūkininko ūkio ir gyventojų, kurie neįregistravę ūkininko ūkio verčiasi individualia žemės ūkio veikla, veiklos buhalterinės apskaitos tvarkymo dvejybine apskaitos sistema rekomendacijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2006 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. 3D-491 „Dėl Ūkininko ūkio ir gyventojų, kurie neįregistravę ūkininko ūkio verčiasi individualia žemės ūkio veikla, veiklos buhalterinės apskaitos tvarkymo dvejybine apskaitos sistema rekomendacijų patvirtinimo“, 6.19 papunktį ir Ūkininko ūkio veiklos buhalterinės apskaitos tvarkymo supaprastintąja apskaitos sistema rekomendacijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2005 m. gegužės 11 d. įsakymu Nr. 3D-266 „Dėl Ūkininko ūkio veiklos buhalterinės apskaitos tvarkymo supaprastintąja apskaitos sistema rekomendacijų patvirtinimo“, 22 punktą, taip pat Medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos žemės ūkio pasėliams, ūkiniams gyvūnams ir miškui apskaičiavimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. rugsėjo 23 d. įsakymu Nr. 486/359 „Dėl Medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos žemės ūkio pasėliams, ūkiniams gyvūnams ir miškui apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“:

1. T v i r t i n u Biologinio turto ir žemės ūkio produkcijos normatyvinių kainų 2020 metais sąrašą (toliau – Sąrašas) (pridedama).

2. N u s t a t a u, kad biologinio turto ir žemės ūkio produkcijos normatyvinės kainos yra apskaičiuojamos pagal šiuos principus:

2.1. gamybos išlaidų principas taikomas apskaičiuojant biologinio turto ir žemės ūkio produkcijos, nurodytos šiuo įsakymu tvirtinamo Sąrašo 38–45, 360–372 eilutėse, normatyvines kainas;

2.2. vidutinės rinkos kainos principas taikomas apskaičiuojant biologinio turto ir žemės ūkio produkcijos, išskyrus šio įsakymo 2.1 papunktyje nurodytas eilutes, normatyvines kainas.

3. R e k o m e n d u o j u biologinio turto ir žemės ūkio produkcijos normatyvines kainas 2020 metais taikyti rengiant projektus gauti paramą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones, apskaičiuojant patirtus nuostolius dėl fitosanitarijos priemonių naudojimo dalinio kompensavimo, taip pat ūkininkų ūkiuose, tvarkančiuose veiklos apskaitą, biologinio turto ir išaugintos žemės ūkio produkcijos pirminio pripažinimo metu, jos suvartojimui, likučiams ir nebaigtai gamybai įkainoti, bei juridiniams asmenims, užsiimantiems žemės ūkio veikla, kai 17-ajame verslo apskaitos standarte „Biologinis turtas“ aptartais būdais neįmanoma patikimai nustatyti biologinio turto ar žemės ūkio produkcijos tikrosios vertės.

4. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2020 m. sausio 1 d.

 

 

 

Žemės ūkio ministras                                                                                                  Andrius Palionis

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2019 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 3D-731

 

BIOLOGINIO TURTO IR ŽEMĖS ŪKIO PRODUKCIJOS NORMATYVINIŲ KAINŲ 2020 METAIS SĄRAŠAS

 

Eil. Nr.

Produkcijos pavadinimas

Matavimo vnt.

Normatyvinė kaina  Eur

 

1

2

3

4

 

1. Augalai, augalininkystės produkcija ir perdirbta produkcija 

 

 

 

1.1. Javai

 

1

Maistiniai kviečiai

t

160,00

 

2

Pašariniai kviečiai

t

145,00

 

3

Maistiniai rugiai

t

125,00

 

4

Pašariniai rugiai

t

115,00

 

5

Kvietrugiai

t

130,00

 

6

Salykliniai miežiai

t

170,00

 

7

Maistiniai miežiai

t

140,00

 

8

Pašariniai miežiai

t

130,00

 

9

Avižos

t

125,00

 

10

Grikiai

t

300,00

 

11

Kukurūzai (grūdai)

t

145,00

 

1.2. Pašariniai augalai

 

 

a) pupiniai

 

 

12

Vikiai

t

130,00

 

13

Sėkliniai vikiai

t

225,00

 

14

Žirniai

t

170,00

 

15

Sėkliniai žirniai

t

250,00

 

16

Pupos

t

220,00

 

17

Sėklinės pupos

t

270,00

 

18

Lubinai

t

140,00

 

19

Sėkliniai dobilai

kg

2,50–4,50

 

20

Sėklinės liucernos

kg

2,80–3,80

 

21

Sėkliniai esparcetai

kg

2,00–3,00

 

b) migliniai

 

 

22

Sėkliniai eraičinai

kg

1,20–2,30

 

23

Sėklinės svidrės

kg

0,80–1,60

 

24

Sėkliniai motiejukai

kg

1,00–2,20

 

25

Sėklinės miglės

kg

2,20–3,20

 

26

Sėklinės šunažolės

kg

1,20–3,00

 

27

Sėklinės smilgos

kg

4,00–10,00

 

28

Tarpgentiniai sėkliniai hibridai

kg

1,40–2,20

 

c) kitų rūšių augalai

 

 

29

Facelijos

kg

1,00–3,00

 

 

1.3. Aliejiniai ir pluoštiniai augalai

 

 

30

Rapsai

t

360,00

 

31

Sojos

t

300,00

 

32

Sėmeniniai linai

t

800,00–1100,00

 

33

Sėklinės pluoštinės kanapės

t

3600,00–8500,00

 

34

Sėjai neskirtų pluoštinių kanapių sėklos

t

800,00–2000,00

 

35

Baltosios garstyčios

t

700,00–1400,00

 

36

Kmynai

kg

0,75–1,80

 

 

1.4. Runkeliai

 

 

37

Cukriniai runkeliai

t

26,00–28,00

 

38

Pašariniai runkeliai

t

35,00–50,00

 

 

1.5. Pašarai

 

 

39

Kukurūzų silosas

t

25,00–40,00

 

40

Šiaudai (8 proc. vidutinės grūdų kainos)

t

10,00–14,00

 

41

Šiaudai (ritiniuose)

t

20,00–30,00

 

42

Šienainis

t

32,00–45,00

 

43

Šienas

t

60,00–80,00

 

44

Daugiamečių žolių žalioji masė

t

15,00–25,00

 

45

Cukrinių runkelių lapai

t

5,00–6,00

 

46

Miltai

t

150,00–210,00

 

 

1.6. Bulvės

 

 

47

Bulvės (išskyrus krakmolines ir pašarines)

kg

0,20

 

48

Sėklinės bulvės:

 

 

 

a) sertifikuota kategorija:

 

 

 

A klasė

kg

0,45–0,55

 

 

B klasė

kg

0,35–0,45

 

 

b) nesertifikuotos sėklinės bulvės

kg

0,25–0,30

 

49

Bulvės krakmolinės ir pašarinės

kg

0,10

 

 

1.7. Daržovės

 

 

50

Burokėliai

kg

0,18

 

51

Morkos

kg

0,25

 

52

Baltieji gūžiniai kopūstai

kg

0,24

 

53

Briuseliniai kopūstai

kg

0,85

 

54

Kininiai kopūstai

kg

0,60

 

55

Raudonieji gūžiniai kopūstai

kg

0,30

 

56

Savojiniai kopūstai

kg

0,45

 

57

Žiediniai kopūstai

kg

0,60

 

58

Kopūstai (rauginti)

kg

0,80

 

59

Brokoliai

kg

1,20

 

60

Svogūnai

kg

0,28

 

61

Raudonieji svogūnai

kg

0,50

 

62

Svogūnų laiškai

kg

4,40

 

63

Porai

kg

0,90

 

64

Česnakai

kg

3,30

 

65

Agurkai

kg

1,10

 

66

Agurkai (rauginti)

kg

1,20

 

67

Pomidorai

kg

1,00

 

68

Salotos

kg

1,90

 

69

Ridikėliai

kg

1,30

 

70

Baltieji, juodieji ridikai

kg

0,45

 

71

Kaliaropės

kg

0,50

 

72

Baklažanai

kg

0,90

 

73

Paprikos

kg

0,95

 

74

Cukinijos

kg

0,50

 

75

Moliūgai

kg

0,45

 

76

Žirniai

kg

0,55

 

77

Švieži žirniai (nelukštenti)

kg

1,50

 

78

Pupelės

kg

0,70

 

79

Daržo pupos

kg

0,70

 

80

Šparaginės pupelės

kg

1,00

 

81

Krienai

kg

1,00

 

82

Pastarnokai

kg

0,65

 

83

Gumbiniai salierai

kg

0,50

 

84

Petražolės

kg

1,80

 

85

Smidrai

kg

4,00–8,00

 

86

Krapai

kg

4,50

 

87

Topinambai

kg

0,60–0,70

 

 

1.8. Grybai

 

 

88

Pievagrybiai

kg

1,20–1,70

 

1.9. Aromatiniai, vaistiniai ir prieskoniniai augalai

 

 

89

Vaistinės ramunės (žiedai)

kg

5,00

 

90

Paprastosios jonažolės

kg

3,00

 

91

Paprastieji čiobreliai

kg

5,00

 

92

Pipirmėtės

kg

3,00

 

93

Vaistinės melisos

kg

3,00

 

94

Vaistinės medetkos

kg

5,00

 

95

Rausvažiedės ežiuolės (žolė)

kg

3,00

 

96

Rausvažiedės ežiuolės (šaknys)

kg

5,00

 

97

Paprastosios sukatžolės

kg

3,00

 

98

Paprastieji raudonėliai

kg

3,00

 

99

Vaistiniai valerijonai

kg

5,00

 

1.10. Gėlės ir dekoratyviniai augalai

 

 

 

100

Tulpės (svogūnai)

vnt.

0,10–0,40

 

101

Chrizantemos (skintos)

vnt.

0,50–0,80

 

102

Chrizantemos (vazoninės)

vnt.

1,00–3,30

 

103

Kardeliai (skinti)

vnt.

0,50–1,00

 

104

Kardeliai (gumbasvogūniai)

vnt.

0,20–1,00

 

105

Jurginai (skinti)

vnt.

0,50–0,80

 

106

Jurginai (gumbai)

vnt.

2,00–4,00

 

107

Tujos (10–170 cm)

vnt.

1,0020,00

 

108

Eglaitės (paprastosios, 30–200 cm)

vnt.

0,8018,00

 

109

Eglės (dygiosios, 30–200 cm)

vnt.

2,4022,00

 

110

Eglės (baltosios, 20–130 cm)

vnt.

2,5020,00

 

111

Kadagiai (10–150 cm)

vnt.

1,6020,00

 

112

Puskiparisiai (10–170 cm)

vnt.

1,5024,00

 

113

Pušys (paprastosios, 20–170 cm)

vnt.

0,6015,00

 

114

Pocūgės (30–200 cm)

vnt.

2,0014,00

 

115

Pušys (kalninės, 20–150 cm)

vnt.

1,2024,00

 

116

Kukmedžiai (10–100 cm)

vnt.

2,0020,00

 

117

Gudobelės gyvatvorėms (50–150 cm)

vnt.

0,503,30

 

118

Kauleniai (20–170 cm)

vnt.

0,4010,00

 

119

Ligustrai gyvatvorėms (20–100 cm)

vnt.

0,503,00

 

120

Slyvaitės gyvatvorėms (20–100 cm)

vnt.

0,302,50

 

121

Šermukšniai (20–260 cm)

vnt.

0,8021,00

 

122

Medlievos (10–100 cm)

vnt.

1,509,00

 

123

Buksmedžiai (10–100 cm)

vnt.

0,809,00

 

124

Lanksvos (10–100 cm)

vnt.

1,207,00

 

125

Ožekšniai (10–120 cm)

vnt.

1,407,50

 

126

Pūsleniai (20–100 cm)

vnt.

0,806,00

 

127

Raugerškiai (10–70 cm)

vnt.

0,606,60

 

128

Rododendrai (30–120 cm)

vnt.

5,0016,00

 

129

Sausmedžiai (20–80 cm)

vnt.

1,605,80

 

130

Sidabražolės krūminės (sidabrakrūmiai) (10–100 cm)

vnt.

1,205,00

 

131

Veigėlės (20–90 cm)

vnt.

2,005,00

 

132

Gluosniai (20–100 cm)

vnt.

1,005,80

 

133

Jazminai (10–100 cm)

vnt.

1,506,00

 

134

Forsitijos (20–120 cm)

vnt.

1,004,10

 

135

Hortenzijos (10–80 cm)

vnt.

1,0010,00

 

136

Putinai (20–120 cm)

vnt.

1,005,00

 

137

Dyglainės (30–130 cm)

vnt.

3,0019,00

 

1.11. Vaisiai ir uogos

 

 

138

Obuoliai (desertiniai)

kg

0,40–0,60

 

139

Obuoliai (perdirbimui)

kg

0,10–0,20

 

140

Kriaušės

kg

0,60–0,80

 

141

Vyšnios

kg

1,50–2,00

 

142

Trešnės

kg

1,80–2,00

 

143

Slyvos

kg

0,80–1,00

 

144

Juodieji serbentai

kg

0,30–0,40

 

145

Raudonieji ir baltieji serbentai

kg

0,40–0,50

 

146

Avietės

kg

2,00–2,50

 

147

Agrastai

kg

1,00–1,20

 

148

Aronijos

kg

0,20–0,35

 

149

Gervuogės

kg

1,80–2,10

 

150

Braškės

kg

3,00–3,50

 

151

Svarainiai

kg

0,65–0,90

 

152

Šaltalankių uogos

kg

0,80–1,00

 

153

Šilauogės

kg

3,50–5,00

 

154

Spanguolės

 

2,50–3,50

 

155

Putinų uogos

kg

2,50–4,00

 

1.12. Sodinukai

 

156

 

Obelaitės

vnt.

5,00

157

 

Kriaušaitės

vnt.

6,00

158

 

Cidonijos

vnt.

3,00

159

 

Slyvaitės

vnt.

5,00

160

 

Vyšnaitės

vnt.

6,00

161

 

Trešnės

vnt.

6,00

162

 

Juodieji serbentai

vnt.

1,00–2,00

163

 

Raudonieji ir baltieji serbentai

vnt.

1,00–2,00

164

 

Svarainiai

vnt.

1,50–2,00

165

 

Abrikosai

vnt.

6,00

166

 

Persikai, nektarinai

vnt.

6,00

167

 

Agrastai

vnt.

2,00

168

 

Avietės

vnt.

1,00–1,20

169

 

Šilauogės

vnt.

1,50–5,00

170

 

Braškių daigai

vnt.

0,35

171

 

Stambiauogės spanguolės

vnt.

1,50–2,50

 

1.13. Vaismedžiai* / **

 

 

172

Obelys

 

 

a) Žemaūgės ir pusiau žemaūgės

 

 

Augimo metai:

 

 

pirmieji–šeštieji

vnt.

15,0039,00

 

septintieji–aštuonioliktieji

vnt.

38,0024,00

 

devynioliktieji ir kt.

vnt.

22,00

 

b) Vidutinio augumo

 

 

Augimo metai:

 

 

pirmieji–šeštieji

vnt.

14,0056,00

 

septintieji–dvidešimt tretieji

vnt.

55,0035,00

 

dvidešimt ketvirtieji ir kt.

vnt.

34,00

 

c) Aukštaūgės

 

 

Augimo metai:

 

 

pirmieji–devintieji

vnt.

24,0087,00

 

dešimtieji–dvidešimt devintieji

vnt.

83,0036,00

 

trisdešimtieji ir kt.

vnt.

34,00

 

Kriaušės

 

 

173

a) Žemaūgės ir pusiau žemaūgės

 

 

Augimo metai:

 

 

pirmieji–penktieji

vnt.

14,0056,00

 

šeštieji–devynioliktieji

vnt.

53,0039,00

 

dvidešimtieji ir kt.

vnt.

38,00

 

b) Aukštaūgės

 

 

Augimo metai:

 

 

pirmieji–devintieji

vnt.

18,00–111,00

 

dešimtieji–dvidešimt aštuntieji

vnt.

109,00–73,00

 

dvidešimt devintieji ir kt.

vnt.

72,00

 

174

Vyšnios

 

 

Augimo metai:

 

 

pirmieji–penktieji

vnt.

9,00–39,00

 

šeštieji–devynioliktieji

vnt.

38,00–28,00

 

dvidešimtieji ir kt.

vnt.

27,00

 

175

Trešnės

 

 

Augimo metai:

 

 

pirmieji–šeštieji

vnt.

20,00–115,00

 

septintieji–dvidešimtieji

vnt.

114,00–90,00

 

dvidešimt pirmieji ir kt.

vnt.

87,00

 

176

Slyvos, abrikosai, persikai

 

 

Augimo metai:

 

 

pirmieji–šeštieji

vnt.

10,00–39,00

 

septintieji–devynioliktieji

vnt.

38,00–27,00

 

dvidešimtieji ir kt.

vnt.

26,00

 

1.14. Vaiskrūmiai**

 

 

177

Juodieji serbentai

 

 

Augimo metai:

 

 

pirmieji–ketvirtieji

vnt.

1,703,50

 

penktieji–dešimtieji

vnt.

3,301,60

 

vienuoliktieji ir kt.

vnt.

1,30

 

178

Raudonieji serbentai

 

 

Augimo metai:

 

 

pirmieji–ketvirtieji

vnt.

1,404,20

 

penktieji–vienuoliktieji

vnt.

4,002,50

 

dvyliktieji ir kt.

vnt.

2,30

 

179

Agrastai

 

 

Augimo metai:

 

 

pirmieji–ketvirtieji

vnt.

2,106,10

 

penktieji–tryliktieji

vnt.

5,903,80

 

keturioliktieji ir kt.

vnt.

3,50

 

180

Svarainiai

 

 

Augimo metai:

 

 

pirmieji–penktieji

vnt.

1,303,80

 

šeštieji–keturioliktieji

vnt.

3,602,30

 

penkioliktieji ir kt.

vnt.

2,10

 

181

Šaltalankiai

 

 

Augimo metai:

 

 

pirmieji–ketvirtieji

vnt.

3,80–7,50

 

penktieji–tryliktieji

vnt.

7,10–3,80

 

keturioliktieji ir kt.

vnt.

3,40

 

182

Vynuogės

 

 

Augimo metai:

 

 

pirmieji–dešimtieji

vnt.

2,10–32,50

 

vienuoliktieji ir kt.

vnt.

28,00

 

1.14. Uoginiai augalai**

 

 

183

Avietės

 

 

Augimo metai:

 

 

pirmieji–tretieji

m2

0,902,00

 

ketvirtieji–aštuntieji

m2

1,60–1,20

 

devintieji ir kt.

m2

1,00

 

184

Žemuogės ir braškės

 

 

Augimo metai:

 

 

pirmieji–antrieji

m2

2,303,50

 

tretieji

m2

2,70

 

ketvirtieji ir kt.

m2

1,20

 

2. Ūkiniai gyvūnai, gyvulininkystės produkcija ir perdirbta produkcija

 

 

2.1. Pieninių veislių galvijai

 

 

185

Veršeliai iki 1 mėn.

vnt.

50,00–200,00

 

186

Veršeliai 1–6 mėn.

vnt.

80,00–400,00

 

187

Buliukai 6–12 mėn.

vnt.

200,00–500,00

 

188

Buliai 1–2 m.

vnt.

500,00–1200,00

 

189

Buliai, vyresni kaip 2 m.

vnt.

600,00–1300,00

 

190

Telyčios 6–12 mėn.

vnt.

300,00–600,00

 

191

Telyčios 1–2 m.

vnt.

500,00–1000,00

 

192

Telyčios, vyresnės kaip 2 m.

vnt.

600,00–1400,00

 

193

Melžiamos karvės

vnt.

500,00–1400,00

 

2.2. Mėsiniai galvijai (mišrūnai)

 

 

194

Veršeliai iki 1 mėn.

vnt.

100,00–220,00

 

195

Veršeliai 1–6 mėn.

vnt.

150,00–400,00

 

196

Buliukai 6–12 mėn.

vnt.

250,00–650,00

 

197

Buliai 1–2 m.

vnt.

500,00–1300,00

 

198

Buliai, vyresni kaip 2 m.

vnt.

600,00–1100,00

 

199

Telyčios 6–12 mėn.

vnt.

250,00–700,00

 

200

Telyčios 1–2 m.

vnt.

450,00–1300,00

 

201

Telyčios, vyresnės kaip 2 m.

vnt.

1000,00–1700,00

 

202

Karvės žindenės

vnt.

550,00–1750,00

 

2.3. Grynaveisliai mėsiniai galvijai

 

 

203

Veršeliai iki 1 mėn.

vnt.

150,00–400,00

 

204

Veršeliai 1–6 mėn.

vnt.

300,00–800,00

 

205

Buliukai 6–12 mėn.

vnt.

600,00–1600,00

 

206

Buliai 1–2 m.

vnt.

850,00–3250,00

 

207

Buliai, vyresni kaip 2 m.

vnt.

900,00–3250,00

 

208

Telyčios 6–12 mėn.

vnt.

500,00–1400,00

 

209

Telyčios 1–2 m.

vnt.

750,00–2250,00

 

210

Telyčios, vyresnės kaip 2 m.

vnt.

1500,00–2250,00

 

211

Karvės žindenės

vnt.

550,00–2250,00

 

2.4. Veislinės kiaulės (grynaveislės)

 

 

212

Paršeliai iki 3 mėn.

vnt.

140,00–180,00

 

213

Kiaulės 3–8 mėn.

vnt.

240,00–300,00

 

214

Kiaulės, vyresnės kaip 8 mėn.

vnt.

210,00–250,00

 

215

Kuiliai

vnt.

1130,00–1800,00

 

216

Paršavedės

vnt.

430,00–510,00

 

2.5. Veislinės kiaulės (hibridai)

 

 

217

Paršeliai iki 3 mėn.

vnt.

100,00–130,00

 

218

Kiaulės 3–8 mėn.,

vnt.

170,00–220,00

 

219

Kiaulės, vyresnės kaip 8 mėn.

vnt.

170,00–210,00

 

220

Kuiliai

vnt.

800,00–1300,00

 

221

Paršavedės

vnt.

310,00–370,00

 

2.6. Kitos kiaulės

 

 

222

Paršeliai iki 3 mėn.

vnt.

50,00–80,00

 

223

Kiaulės 3–8 mėn.

vnt.

90,00–140,00

 

224

Kiaulės, vyresnės nei 8 mėn.

vnt.

110,00–170,00

 

225

Kuiliai

vnt.

45,00–120,00

 

226

Paršavedės

vnt.

190,00–250,00

 

227

Senos išbrokuotos paršavedės

vnt.

43,00–119,00

 

228

Išbrokuoti naudoti kuiliai

vnt.

23,00–46,00

 

2.7. Veisliniai arkliai

 

 

229

Kumeliukai iki 1 m.

vnt.

200,00–500,00

 

230

Prieauglis 1–2 m.

vnt.

300,00–700,00

 

231

Prieauglis 2–3 m.

vnt.

650,00–850,00

 

232

Eržilai 3–4 m.

vnt.

1000,00–2500,00

 

233

Kumelės 3–4 m.

vnt.

700,00–1 500,00

 

234

Eržilai 4 m. ir vyresni

vnt.

2000,00–8500,00

 

235

Kumelės 4 m. ir vyresnės

vnt.

900,00–2500,00

 

2.8. Kiti arkliai

 

 

236

Kumeliukai iki 1 m.

vnt.

250,00–400,00

 

237

Prieauglis 1–2 m.

vnt.

300,00–450,00

 

238

Prieauglis 2–3 m.

vnt.

450,00–650,00

 

239

Prieauglis 3–4 m.

vnt.

650,00–800,00

 

240

Arkliai 4 m. ir vyresni

vnt.

750,00–1500,00

 

2.9. Avys

 

 

241

Ėriukai iki 4 mėn.

vnt.

30,00–60,00

 

242

Avytės iki 4 mėn.

vnt.

30,00–60,00

 

243

Ėriukai nuo 4 mėn. iki 1 m.

vnt.

50,00–90,00

 

244

Avytės, vyresnės kaip 4 mėn.

vnt.

50,00–100,00

 

245

Ėriavedės

vnt.

80,00–180,00

 

246

Avinai

vnt.

120,00–250,00

 

2.10. Veislinės avys

 

 

247

Ėriukai iki 4 mėn.

vnt.

75,00–150,00

 

248

Avytės iki 4 mėn.

vnt.

80,00–150,00

 

249

Ėriukai nuo 4 mėn. iki 1 m.

vnt.

100,00–200,00

 

250

Avytės, vyresnės 4 mėn.

vnt.

100,00–200,00

 

251

Ėriavedės

vnt.

150,00–250,00

 

252

Avinai

vnt.

200,00–800,00

 

2.11. Ožkos

 

 

253

Ožkytės iki 4 mėn.

vnt.

20,00–30,00

 

254

Ožiukai iki 4 mėn.

vnt.

10,00–20,00

 

255

Ožiukai 4 mėn. iki 1 m.

vnt.

20,00–40,00

 

256

Ožkytės, vyresnės kaip 4 mėn.

vnt.

40,00–60,00

 

257

Ožkavedės

vnt.

50,00–120,00

 

258

Ožiai

vnt.

30,00–100,00

 

2.12. Veislinės ožkos

 

 

259

Ožkytės iki 4 mėn.

vnt.

180,00–240,00

 

260

Ožiukai iki 4 mėn.

vnt.

100,00–200,00

 

261

Ožiukai 4 mėn. iki 1 m.

vnt.

150,00–300,00

 

262

Ožkytės, vyresnės kaip 4 mėn.

vnt.

220,00–300,00

 

263

Ožkavedės

vnt.

300,00–500,00

 

264

Ožiai

vnt.

250,00–600,00

 

2.13. Paukščiai

 

 

265

Viščiukai (vienadieniai mėsiniai tėvų pulko)

vnt.

4,20–4,50

 

266

Vištaitės (mėsinės 4−5 mėn. tėvų pulko)

vnt.

5,00–8,00

 

267

Vištos (mėsinės tėvų pulko)

vnt.

8,00–9,00

 

268

Viščiukai (vienadieniai dėslieji tėvų pulko)

vnt.

4,5

 

269

Vištaitės (dėsliosios iki 4 mėn. tėvų pulko)

vnt.

4,50–7,50

 

270

Vištos (dėsliųjų tėvų pulko)

vnt.

7,50–8,00

 

271

Viščiukai (vienadieniai dėslieji prekinių pulkų)

vnt.

0,50–0,70

 

272

Vištaitės (vienadienės dėsliosios prekinių pulkų)

vnt.

1,00–1,200

 

273

Viščiukai (mėsiniai vienadieniai)

vnt.

0,90–1,00

 

274

Vištaitės iki 4 mėn. (dėsliosios)

vnt.

1,00–7,50

 

275

Vištos (dedeklės dėsliosios prekinių pulkų)

vnt.

7,50–8,50

 

276

Viščiukai broileriai (iki 30 d.)

vnt.

1,20–3,70

 

277

Viščiukai broileriai (per 30 d.)

vnt.

3,80–5,00

 

278

Dedeklės***

vnt.

7,30–8,60

 

279

Broileriai***

vnt.

2,50–5,00

 

280

Viščiukai (iki 16 sav.)***

vnt.

6,00–7,10

 

281

Stručiai

vnt.

500,00–1750,00

 

282

Putpelės

vnt.

3,50–5,00

 

283

Ančiukai (vienadieniai)

vnt.

1,50–2,00

 

284

Antys (dedeklės)

vnt.

10,00–15,00

 

285

Antys (mėsinės)

vnt.

8,00–12,00

 

286

Antys ***

vnt.

6,50–10,00

 

287

Kalakučiukai (vienadieniai)

vnt.

4,50–5,00

 

288

Kalakutai, auginami iki 70 d. amžiaus

vnt.

5,50–18,00

 

289

Kalakutai, auginami iki 133 d. amžiaus

vnt.

19,00–60,00

 

290

Žąsiukai (vienadieniai)

vnt.

4,50–6,50

 

291

Žąsys (iki 4 kg)

vnt.

10,00–30,00

 

292

Žąsys (daugiau kaip 4 kg)

vnt.

25,00–40,00

 

293

Žąsys ***

vnt.

14,00–25,00

 

294

Senos brokuojamos iš reprodukcinių pulkų žąsys

vnt.

5,00–15,00

 

 

2.14. Žvėreliai ir žvėrys

 

 

295

Audinės

vnt.

25,00–35,00

 

296

Šinšilos

vnt.

15,00–35,00

 

297

Veisliniai triušiai

vnt.

40,00–100,00

 

298

Mėsiniai triušiai

vnt.

15,00–25,00

 

299

Triušiai***

vnt.

35,00–80,00

 

300

Danieliai (jaunikliai iki 6 mėn.)

vnt.

80,00–150,00

 

301

Danieliai (patelės)

vnt.

150,00–350,00

 

302

Danieliai (patinai)

vnt.

150,00–1500,00

 

303

Taurieji elniai (jaunikliai iki 6 mėn.)

vnt.

120,00–300,00

 

304

Taurieji elniai (patelės)

vnt.

200,00–800,00

 

305

Taurieji elniai (patinai)

vnt.

300,00–3000,00

 

 

2.15. Bitės

 

 

306

Bičių šeimos iš gamybinio ar mėgėjų bityno (be avilio)

vnt.

60,00–100,00

 

307

Bičių motinos:

 

 

a) dirbtinai apvaisintos arba natūraliai suporuotos izoliaciniame punkte grynarasės, pirmus metus tikrintos

vnt.

80,00–120,00

 

b) grynarasės dirbtinai apvaisintos arba natūraliai suporuotos izoliaciniame punkte

vnt.

60,00–100,00

 

c) iš grynarasių bičių šeimų išaugintos ir laisvai susiporavusios su nežinomų šeimų tranais

vnt.

15,00–18,00

 

d) neapvaisintos, išaugintos iš grynarasės tėvų neapvaisintos bičių motinos šeimos

vnt.

5,00–7,00

 

e) neįvertintų / nežinomų tėvų neapvaisintos

vnt.

2,50–3,00

 

308

Bičių spiečius

kg

20,00–35,00

 

2.16. Kitas biologinis turtas ir produkcija

 

 

 

309

Vištų kiaušiniai (maistiniai)

1000 vnt.

70,00–160,00

 

310

Vištų kiaušiniai (ekologiški)

1000 vnt.

150,00–250,00

 

311

Vištų kiaušiniai (periniai)

1000 vnt.

300

 

312

Žąsų kiaušiniai (periniai)

1000 vnt.

1400,00–1700,00

 

313

Kalakučių kiaušiniai (periniai)

1000 vnt.

1200,00–1500,00

 

314

Ančių kiaušiniai (periniai)

1000 vnt.

550,00–800,00

 

315

Karpiai

kg

2,004,00

 

316

Karosai

kg

1,002,00

 

317

Lynai

kg

2,8010,00

 

318

Amūrai

kg

2,206,00

 

319

Plačiakakčiai

kg

2,004,00

 

320

Eršketai

kg

6,0010,00

 

321

Lydekos

kg

3,008,00

 

322

Starkiai

kg

5,0015,0

 

323

Šamai

kg

5,0015,0

 

324

Vaivorykštiniai upėtakiai

kg

3,006,00

 

325

Medus

kg

2,00–9,00

 

326

Bičių vaškas

kg

7,00–12,00

 

327

Žiedadulkės (bičių surinktos)

kg

15,00–25,00

 

328

Bičių duona

kg

15,00–30,00

 

329

Bičių pikis

kg

35,00–70,00

 

330

Bičių pienelis

g

2,00–3,00

 

331

Pienas (žaliavinis), natūralus

kg

0,17–0,35

 

332

Grietinė

kg

1,40–3,50

 

333

Varškė

kg

1,50–3,30

 

334

Sviestas

kg

3,70–8,00

 

335

Sūris (varškės)

kg

2,70–7,00

 

336

Vilna

kg

0,30–0,60

 

337

Kiauliena (skerdenos)

kg

1,20–2,00

 

338

Jautiena (skerdenos)

kg

1,70–3,30

 

339

Veršiena (skerdenos)

kg

2,90–4,10

 

340

Aviena (skerdenos)

kg

4,00–7,00

 

341

Triušiena (skerdenos)

kg

3,60–6,10

 

342

Kalakutiena (skerdenos)

kg

2,50–5,00

 

343

Žąsiena (skerdenos)

kg

4,00–8,00

 

344

Vištiena (broileriai)

kg

1,40–3,00

 

345

Vištiena (broileriai, išauginti ekologiškai)

kg

3,50–4,30

 

346

Sraigės (maistinės)

kg

1,10–2,00

 

347

Kalifornijos sliekai

kg

20,00–25,00

 

3. Biologinis turtas (nebaigta gamyba)

 

 

3.1. Sodinukai

 

 

348

Obelys

ha

31 447,00

 

349

Kriaušės

ha

34 313,00

 

350

Slyvos

ha

31 447,00

 

351

Vyšnios

ha

34 313,00

 

352

Trešnės

ha

34 313,00

 

353

Juodieji serbentai

ha

25 214,00

 

354

Raudonieji ir baltieji serbentai

ha

25 214,00

 

355

Svarainiai

ha

16 912,00

 

356

Avietės

ha

25 378,00

 

357

Agrastai

ha

29 019,00

 

358

Braškės

ha

19 472,00

 

359

Šilauogės

ha

35 904,00

 

3.2. Žieminiai ir vasariniai augalai

 

 

360

Žieminiai javai

ha

330,00–410,00

 

361

Žieminiai rapsai

ha

320,00–410,00

 

362

Dirvos paruošimas vasariniams javams

ha

100,00–125,00

 

3.3. Medžiojamųjų gyvūnų sunaikintų augalų pasėlių atsėjimo tiesioginės išlaidos

 

 

363

Vasariniais javais

ha

140,00–160,00

 

364

Žieminiais javais

ha

110,00–135,00

 

365

Vasariniais rapsais

ha

130,00−150,00

 

366

Žieminiais rapsais

ha

95,00–110,00

 

367

3.4. Dvimečių ir daugiamečių vaistažolių (rausvažiedžių ežiuolių, vaistinių melisų, vaistinių čiobrelių, paprastųjų jonažolių, paprastųjų sukatžolių, paprastųjų raudonėlių) pirmųjų metų auginimo (iš daigų) išlaidos

ha

2 500,00

 

 

3.5. Dirvos paruošimo darbai

 

 

368

Rudeninis arimas

ha

40,00–80,00

 

369

Juodasis pūdymas

ha

180,00–300,00

 

370

Žaliasis pūdymas

ha

380,00–550,00

 

 

3.6. Daugiamečių žolių pasėlių, kultūrinių pievų ir ganyklų atnaujinimas

ha

125,00–175,00

 

 

4. Šalutinė produkcija

 

 

371

Mėšlas

t

7,00–12,00

 

372

Srutos (talpyklose)

t

3,50–6,00

 

Pastabos:

* Šios kainos taikomos:

-    žemaūgiams ir pusiau žemaūgiams obelų ir kriaušių sodams, kurių projektinis vaismedžių tankumas nuo 1 000 iki 5 000 vnt./ha. Šio tipo soduose dažniausiai naudojama vaismedžių sodinimo schema 4 x 1,5 m (1667 vnt./ha);

-    vidutinio augumo obelų ir kriaušių sodams, kurių projektinis vaismedžių tankumas nuo 500 iki 999 vnt./ha. Šio tipo soduose dažniausiai naudojama vaismedžių sodinimo schema 5 x 3 m (667 vnt./ha);

-    aukštaūgių obelų ir kriaušių sodams, kurių projektinis vaismedžių tankumas nuo 499 vnt./ha ir mažesnis. Šio tipo soduose dažniausiai naudojama vaismedžių sodinimo schema 7 x 5 m (286 vnt./ha).

** Vaismedžių ir uogakrūmių kainos mažinimo normos:

–    jeigu 2 paskutinius metus vaismedžiai ar vaiskrūmiai buvo negenėti, yra kenkėjų ir ligų požymių, tarpueiliai nenušienauti, o pomedžiuose ir pokrūmiuose nesunaikintos piktžolės, vaismedžių ir uogakrūmių kaina mažinama iki 40 proc.;

–    jeigu 3 ir daugiau metų vaismedžiai ar uogakrūmiai buvo negenėti, gausiai apnikti ligų ir kenkėjų, tarpueiliai nešienaujami, pomedžiuose ir pokrūmiuose gausu piktžolių, vaismedžių ir uogakrūmių kaina mažinama iki 90 proc.;

–    jeigu avietyne ir braškyne piktžolės yra nustelbusios avietes ir braškes, jų kaina mažinama iki 90 proc.;

–    jeigu sodai ar uogynai yra labai prastos būklės, visiškai negenimi, gausiai apnikti ligų ir kenkėjų, augalų šakos apaugusios samanomis, augalai išretėję, atsižvelgiant į projektinę sodinimo schemą, jų vertė mažinama iki 100 proc.

*** normatyvinės kainos, skirtos įgyvendinti Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Rizikos valdymas“ veiklos sritį „Pasėlių, gyvūnų ir augalų draudimo įmokos“, susijusią su ūkinių gyvūnų draudimo įmokų kompensavimu.

__________________________