KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL UAB „LITESKO“ FILIALO „KELMĖS ŠILUMA“ ATSISKAITOMŲJŲ KARŠTO VANDENS APSKAITOS PRIETAISŲ APTARNAVIMO MOKESČIO NUSTATYMO

 

2019 m. sausio 31 d. Nr. T-13

Kelmė

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 37 punktu ir 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 15 straipsnio 3 dalimi, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. liepos 21 d. nutarimu Nr. O3-105 „Dėl atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokesčio skaičiavimo metodikos“ patvirtinta Atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokesčio skaičiavimo metodika, atsižvelgdama į UAB „Litesko“ 2018 m. gruodžio 12 d. raštą Nr. 1.21-1121 „Dėl atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokesčio nustatymo“, Kelmės rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

1.  Suderinti UAB „Litesko“ filialo „Kelmės šiluma“ atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų įrengimo / aptarnavimo veiklos planą 2019–2021 metams (pridedama).

2.  Nustatyti UAB „Litesko“ filialo „Kelmės šiluma“ atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokestį – 0,93 Eur vartotojui per mėnesį (be pridėtinės vertės mokesčio).

3.  Nustatyti, kad šis sprendimas įsigalioja po mėnesio nuo jo viešo paskelbimo ir nustatytas mokestis taikomas nuo mėnesio pirmos dienos.

4.  Pripažinti netekusiu galios Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2009 m. gruodžio 17 d. sprendimą Nr. T-453 „Dėl UAB „Litesko“ filialo „Kelmės šiluma“ atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokesčio nustatymo“, 2010 m. balandžio 27 d. sprendimą Nr. T-138 „Dėl UAB „Litesko“ filialo „Kelmės šiluma“ atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokesčio nustatymo“, 2012 m. gruodžio 18 d. sprendimą Nr. T-390 „Dėl UAB „Litesko“ filialo „Kelmės šiluma“ karšto vandens apskaitos prietaisų įrengimo veiklos plano 2013–2018 metams patvirtinimo“ ir 2014 m. rugsėjo 30 d. sprendimą Nr. T-267 „Dėl Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2012 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr. T-390 „Dėl UAB „Litesko“ filialo „Kelmės šiluma“ karšto vandens apskaitos prietaisų įrengimo veiklos plano 2013–2018 metams patvirtinimo“ pakeitimo“.

Sprendimas per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Regionų apygardos administraciniam teismui, skundą (prašymą) paduodant bet kuriuose šio teismo rūmuose, Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                         Vaclovas Andrulis