Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2004 M. BALANDŽIO 29 D. NUTARIMO NR. 526 „DĖL DIENPINIGIŲ IR KITŲ KOMANDIRUOČIŲ IŠLAIDŲ APMOKĖJIMO“ PAKEITIMO

 

2022 m. kovo 30 d. Nr. 277

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 29 d. nutarimą Nr. 526 „Dėl dienpinigių ir kitų komandiruočių išlaidų apmokėjimo“:

1.1. Pakeisti preambulę ir ją išdėstyti taip:

„Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos darbo kodekso 107 straipsnio 2 ir 3 dalimis, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 49 straipsnio 6 dalimi, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 26 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos prokuratūros įstatymo 52 straipsnio 9 dalimi, Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto 70 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos diplomatinės tarnybos įstatymo 89 straipsnio 5 dalimi, Lietuvos Respublikos saugios laivybos įstatymo 4 straipsnio 5 dalimi, Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 101 straipsnio 10 dalimi ir Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymo 25 straipsnio 6 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė  nutaria:“.

1.2. Pakeisti 1.3 papunktį ir jį išdėstyti taip:

1.3. Komandiruočių išlaidų apmokėjimo biudžetinėse įstaigose ir regionų plėtros tarybose taisykles (toliau – Taisyklės).“

1.3. Pakeisti 2.4 papunktį ir jį išdėstyti taip:

2.4. Komandiruotės išlaidos neskaičiuojamos pagal Maksimalių dienpinigių dydžių sąrašą, Dienpinigių mokėjimo tvarkos aprašą ir Taisykles, kai valstybės politikui arba valstybės pareigūnui, arba teisėjui, arba valstybės tarnautojui, arba darbuotojui, dirbančiam pagal darbo sutartį (toliau kartu – darbuotojas), komandiruotės išlaidos apmokamos iš Europos Sąjungos ir (arba) kitos tarptautinės finansinės paramos, kitų tarptautinių organizacijų ir institucijų skiriamų lėšų (išskyrus Europos Sąjungos ir (arba) kitos tarptautinės finansinės paramos lėšas, kurios suplanuotos Lietuvos Respublikos valstybės biudžete) pagal Europos Sąjungos ir (arba) kitos tarptautinės finansinės paramos, kitų tarptautinių organizacijų ir institucijų skiriamų lėšų naudojimą reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytą tvarką ir kai Europos Sąjungos ir (arba) kita tarptautinė organizacija ir institucija komandiruotam darbuotojui atlygina komandiruotės išlaidas.

1.4. Pakeisti nurodytu nutarimu patvirtintą Dienpinigių mokėjimo tvarkos aprašą:

1.4.1. Pakeisti 2 punktą ir jį išdėstyti taip:

2. Dienpinigiai apskaičiuojami pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintus maksimalius dienpinigių dydžius arba mažesnius dienpinigių dydžius, jeigu mažesni konkretūs dydžiai, diferencijuoti pagal objektyvius kriterijus, numatyti kolektyvinėje sutartyje, o jei jos nėra – vietiniame norminiame teisės akte (toliau kartu – nustatyti dydžiai). Kolektyvinėje sutartyje, o jei jos nėra – vietiniame norminiame teisės akte nustatyti dienpinigių dydžiai negali būti mažesni kaip 50 procentų Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintų maksimalių dienpinigių dydžių. Prieš nustatant dienpinigių dydžius, turi būti įvykdytos informavimo ir konsultavimo procedūros Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatyta tvarka. Jeigu dienpinigių dydžiai nustatomi vietiniame norminiame teisės akte, darbuotojai su juo turi būti supažindinti raštu, kaip numatyta Darbo kodekso 25 straipsnio 2 dalyje.“

1.4.2. Papildyti 12 punktu:

12. Neišmokėta dienpinigių už praėjusio kalendorinio mėnesio komandiruotės dienas dalis mokama kartu su darbo užmokesčiu nustatyta darbo užmokesčio mokėjimo tvarka ir terminais.“

1.5. Pakeisti nurodytu nutarimu patvirtintas Komandiruočių išlaidų apmokėjimo biudžetinėse įstaigose taisykles:

1.5.1. Pakeisti pavadinimą ir jį išdėstyti taip:

KOMANDIRUOČIŲ IŠLAIDŲ APMOKĖJIMO BIUDŽETINĖSE ĮSTAIGOSE IR REGIONŲ PLĖTROS TARYBOSE TAISYKLĖS“.

1.5.2. Pakeisti 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

1. Komandiruočių išlaidų apmokėjimo biudžetinėse įstaigose ir regionų plėtros tarybose taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato komandiruočių išlaidų apmokėjimo biudžetinėse įstaigose ir regionų plėtros tarybose (toliau kartu – įstaiga) tvarką.“

1.5.3. Pakeisti 2.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:

2.2. valstybės politiko arba valstybės pareigūno, arba teisėjo, arba valstybės tarnautojo, arba darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartį (toliau kartu – darbuotojas), išvykimas iš nuolatinės darbo vietos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens siuntimu tobulinti kvalifikacijos, arba“.

1.5.4. Papildyti nauju 2.3 papunkčiu:

2.3. valstybės politiko, kuris yra regiono plėtros tarybos kolegijos narys, išvykimas už savivaldybės, kurios meras ar savivaldybės tarybos narys jis yra, ribų atlikti Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymo 24 straipsnio 2 dalies 4 punkte nustatytą kolegijos pirmininko pareigą, kolegijos sprendimu atstovauti regiono plėtros tarybai ar kolegijos sprendimu dalyvauti veikloje, skirtoje kolegijos nario pareigoms atlikti reikalingai kolegijos nario kvalifikacijai tobulinti, arba“.

1.5.5. Buvusį 2.3 papunktį laikyti atitinkamai 2.4 papunkčiu.

1.5.6. Pakeisti 2.4 papunktį ir jį išdėstyti taip:

2.4. kario ar krašto apsaugos sistemos valstybės tarnautojo, žvalgybos pareigūno ar darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartį, išvykimas už Lietuvos Respublikos teritorijos ribų, kai karys ar krašto apsaugos sistemos valstybės tarnautojas, žvalgybos pareigūnas ar darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį, krašto apsaugos ministro ar jo įgalioto asmens įsakymu siunčiamas atlikti tarnybos tarptautinių operacijų kariniame vienete, dalyvauti tarptautinėse karinėse pratybose ar kituose karinio bendradarbiavimo renginiuose, taip pat vykdyti tarnybinių užduočių tarptautinės operacijos vietovėje. Komandiruotės metu krašto apsaugos sistemos valstybės tarnautojui, žvalgybos pareigūnui ar darbuotojui, dirbančiam pagal darbo sutartį, kai jis siunčiamas vykdyti tarnybinių užduočių tarptautinės operacijos vietovėje, taikomas Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo 612 straipsnyje nustatytas tarnybos apmokėjimas.“

1.5.7. Pakeisti 3 punktą ir jį išdėstyti taip:

3. Pasiųstam į komandiruotę darbuotojui per visą komandiruotės laiką paliekama darbo vieta (pareigos) ir darbo užmokestis. Regiono plėtros tarybos kolegijos nariui atlyginimas komandiruotės metu mokamas už darbo laiką atliekant kolegijos nario pareigas, vadovaujantis Regioninės plėtros įstatymo 25 straipsnio 1–3 ir 5 dalimis.“

1.5.8. Pripažinti netekusiu galios 4 punktą.

1.5.9. Pakeisti 5 punktą ir jį išdėstyti taip:

5. Siuntimas į komandiruotę įstaigoje turi būti įformintas taip, kad būtų aiškus sprendimą dėl siuntimo į komandiruotę priėmęs subjektas (įstaigos vadovas ar kitas jo įgaliotas asmuo arba, kai į komandiruotę siunčiamas regiono plėtros tarybos kolegijos narys, – atitinkamos regiono plėtros tarybos kolegija), komandiruojamas asmuo (vardas, pavardė, pareigos), komandiruotės dienos, vieta (vietos), į kurią (kurias) komandiruojama, komandiruotės tikslas, su komandiruote susijusios išlaidos (toliau – komandiruotės išlaidos), kurias apmoka įstaiga, jeigu bus mokamas, – komandiruotės išlaidų avansas (toliau – avansas).

1.5.10. Pakeisti 7.11 papunktį ir jį išdėstyti taip:

7.11. kitos su komandiruote susijusios būtinos išlaidos (su Taisyklių 7.2–7.9 papunkčiuose nurodytomis komandiruotės išlaidomis susijęs komisinis atlyginimas, apibrėžtas Lietuvos Respublikos mokėjimų įstatymo 2 straipsnyje, miesto (ekologinis), registracijos į reisą, registruoto bagažo mokesčiai, bagažo saugojimo, būtinų skiepų, testų ir vaistų nuo užkrečiamųjų ligų išlaidos, naudojimosi labai svarbių asmenų salėmis oro uostuose asmenims, nurodytiems Skrydžių, kuriais vežami labai svarbūs asmenys, vykdymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gruodžio 6 d. nutarimu Nr. 1592 „Dėl Skrydžių, kuriais vežami labai svarbūs asmenys, vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 1 priede, bei šiuos asmenis lydinčių delegacijų atstovams išlaidos).“

2. Nustatyti, kad šio nutarimo 1.4 papunktis įsigalioja 2022 m. liepos 1 d.

 

 

 

Ministrė Pirmininkė                                                                        Ingrida Šimonytė

 

 

 

Finansų ministrė                                                                             Gintarė Skaistė