PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTO

PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTO

PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2010 M. RUGSĖJO 16 D. ĮSAKYMO NR. 1-263 „DĖL CIVILINĖS SAUGOS BŪKLĖS VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ INSTITUCIJOSE IR ĮSTAIGOSE, KITOSE ĮSTAIGOSE IR ŪKIO SUBJEKTUOSE PATIKRINIMŲ ORGANIZAVIMO IR ATLIKIMO, PRIVALOMŲ NURODYMŲ PAŠALINTI CIVILINĘ SAUGĄ REGLAMENTUOJANČIŲ TEISĖS AKTŲ PAŽEIDIMUS DAVIMO IR VYKDYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“

PAKEITIMO

 

2019 m. balandžio 18 d. Nr. 1-196

Vilnius

 

 

1.         P a k e i č i u Civilinės saugos būklės valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose, kitose įstaigose ir ūkio subjektuose patikrinimų organizavimo ir atlikimo, privalomų nurodymų pašalinti civilinę saugą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimus davimo ir vykdymo tvarkos aprašą, patvirtintą Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. rugsėjo 16 d. įsakymu Nr. 1-263 „Dėl Civilinės saugos būklės valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose, kitose įstaigose ir ūkio subjektuose patikrinimų organizavimo ir atlikimo, privalomų nurodymų pašalinti civilinę saugą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimus davimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

2.   N u s t a t a u, kad įsakymas įsigalioja 2019 m. gegužės 1 d.

 

 

 

Direktoriaus pavaduotojas,

atliekantis direktoriaus funkcijas,

vidaus tarnybos pulkininkas                                                                             Mindaugas Kanapickas

 

PATVIRTINTA

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo

departamento prie Vidaus reikalų ministerijos

direktoriaus 2010 m. rugsėjo 16 d.

įsakymu Nr. 1-263

(Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo

departamento prie Vidaus reikalų ministerijos

direktoriaus 2019 m. balandžio 18 d. įsakymo

Nr. 1-196 redakcija)

 

 

civilinės saugos būklės valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose, kitose įstaigose ir ūkio subjektuose patikrinimų organizavimo ir atlikimo, PRIVALOMŲ nurodymų pašalinti civilinę saugą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimus davimo ir vykdymo TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.    Civilinės saugos būklė – valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kitų įstaigų ir ūkio subjektų vykdomos veiklos įgyvendinant teisės aktų jiems pavestas funkcijas civilinės saugos srityje atitiktis Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatyme ir kituose civilinę saugą reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytiems reikalavimams.

2.    Civilinės saugos būklės valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose, kitose įstaigose ir ūkio subjektuose patikrinimų organizavimo ir atlikimo, privalomų nurodymų pašalinti civilinę saugą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimus davimo ir vykdymo tvarkos aprašas
(toliau – Aprašas) nustato civilinės saugos būklės patikrinimų ministerijose ir kitose valstybės institucijose ir įstaigose, savivaldybių administracijose, ūkio subjektuose ir kitose įstaigose (toliau – civilinės saugos sistemos subjektai) formas, periodiškumą, civilinės saugos būklės patikrinimus atliekančius subjektus, civilinės saugos būklės patikrinimų atlikimo, Civilinės saugos būklės patikrinimo kontrolinio klausimyno (toliau – Klausimynas) (2–5 priedai) ir Civilinės saugos būklės patikrinimo akto (toliau – Aktas) (6 priedas) pildymo tvarką, Privalomo nurodymo pašalinti civilinę saugą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimus (toliau – Privalomas nurodymas) (7 priedas) davimo ir vykdymo tvarką.

3.    Civilinės saugos būklės patikrinimai atliekami siekiant užtikrinti civilinės saugos sistemos subjektų veiklos atitiktį Civilinės saugos įstatymo ir kitų civilinę saugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimams ir teikti metodinę pagalbą.

4.    Civilinės saugos būklės patikrinimus Aprašo nustatyta tvarka atlieka Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – departamentas),  departamento priešgaisrinių gelbėjimo valdybų (toliau – valdybos) ir savivaldybių administracijų (toliau – patikrinimus atliekančios institucijos) valstybės tarnautojas (-ai) ir darbuotojas (-ai), dirbantis (-ys) pagal darbo sutartį (-is) (toliau – darbuotojai). Civilinės saugos būklės patikrinimas neturi viršyti 3 darbo dienų.

5.    Visi ūkio subjektai, atsižvelgiant į jų vykdomos veiklos rizikingumą, suskirstyti į keturias grupes (I, II, III ir IV) (1 priedas). Mažiausio rizikingumo (IV grupės) ūkio subjektuose  civilinės saugos būklės patikrinimai atliekami tik esant Aprašo 9 punkte nurodytiems tikslinių (neplaninių) patikrinimų pagrindams. Valstybės ir savivaldybių institucijos ir įstaigos, kitos įstaigos į grupes neskirstomos.

6.    Apraše vartojamos sąvokos atitinka Civilinės saugos įstatyme, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatyme ir kituose civilinę saugą reglamentuojančiuose teisės aktuose apibrėžtas sąvokas.

 

II SKYRIUS

CIVILINĖS SAUGOS BŪKLĖS PATIKRINIMŲ FORMOS, ATLIKIMO PERIODIŠKUMAS, PATIKRINIMUS ATLIEKANČIOS INSTITUCIJOS

 

7.    Civilinės saugos būklės patikrinimai (toliau – patikrinimas) yra kompleksiniai (planiniai) ir tiksliniai (neplaniniai).

8.    Kompleksiniai (planiniai) patikrinimai atliekami Aprašo 10 punkte nustatytu periodiškumu, siekiant patikrinti civilinės saugos sistemos subjektui teisės aktų pavestų funkcijų civilinės saugos srityje vykdymą pagal civilinės saugos sistemos subjektui skirtame Klausimyne suformuluotus teiginius ir teikti metodinę pagalbą.

9.    Tiksliniai (neplaniniai) patikrinimai  atliekami:

9.1. siekiant patikrinti, ar pašalinti civilinės saugos sistemos subjekto ankstesnio patikrinimo metu nustatyti civilinę saugą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimai ir (ar) įgyvendinti privalomi nurodymai ar rekomendacijos pašalinti civilinę saugą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimus;

9.2. kai patikrinimą atliekanti institucija turi informacijos dėl civilinės saugos sistemos subjekto veikos, kuri gali prieštarauti civilinę saugą reglamentuojantiems teisės aktams ar neatitikti šių teisės aktų reikalavimų;

9.3. kai patikrinimą atliekanti institucija gavo kito kompetentingo viešojo administravimo subjekto, kitos valstybės kompetentingos institucijos ar gelbėjimo darbų vadovo, ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo, ekstremalių situacijų komisijos pirmininko rašytinį motyvuotą prašymą ar pavedimą atlikti civilinės saugos sistemos subjekto veiklos patikrinimą;

9.4. įvykus ekstremaliajam įvykiui ar paskelbus ekstremaliąją situaciją, kuri susidarė dėl ūkio subjekto, kitos įstaigos netinkamo civilinės saugos funkcijų vykdymo;

9.5. jeigu neplaninio patikrinimo atlikimo pagrindą nustato Viešojo administravimo įstatymas ar Lietuvos Respublikos Vyriausybės priimtas teisės aktas.

10.  Kompleksinius (planinius) patikrinimus pagal Aprašo 17 punkte nustatytą planą ar grafiką atlieka:

10.1.    ministerijose ir kitose valstybės institucijose ir įstaigose, kuriose steigiami ekstremaliųjų situacijų operacijų centrai, Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijoje, Generalinėje prokuratūroje, Lietuvos banke, Ryšių reguliavimo tarnyboje, Specialiųjų tyrimų tarnyboje, Valstybės saugumo departamente ir Nacionalinėje teismų administracijoje (ne rečiau kaip kas 4 metus) – departamento darbuotojai;

10.2.  savivaldybių administracijose, I grupės ūkio subjektuose (ne rečiau kaip kas 3 metus) ir kitose įstaigose, kurių steigėjas yra Lietuvos Respublikos Seimas, Lietuvos Respublikos Vyriausybė, ministerijos (ne rečiau kaip kas 4 metus) valdybų darbuotojai;

10.3.  II grupės ūkio subjektuose, faktiškai vykdančiuose veiklą savivaldybės teritorijoje, (ne rečiau kaip kas 4 metus), III grupės ūkio subjektuose, faktiškai vykdančiuose veiklą savivaldybės teritorijoje, ir kitose įstaigose, kurių steigėja yra savivaldybė (ne rečiau kaip kas 5 metus) – savivaldybių administracijos darbuotojai.

11Tikslinius (neplaninius) patikrinimus atlieka:

11.1.  Aprašo 9 punkte nustatytais atvejais:

11.1.1.   ministerijose ir kitose valstybės institucijose ir įstaigose, kuriose steigiami ekstremaliųjų situacijų operacijų centrai, Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijoje, Generalinėje prokuratūroje, Lietuvos banke, Ryšių reguliavimo tarnyboje, Specialiųjų tyrimų tarnyboje, Valstybės saugumo departamente ir Nacionalinėje teismų administracijoje – departamento direktoriaus ar jo įgalioto asmens pavedimu paskirti valdybos darbuotojai;

11.1.2.   valdybos kontroliuojamose savivaldybių administracijose, I grupės ūkio subjektuose, ūkio subjektuose ir kitose įstaigose, kurių steigėjas yra Lietuvos Respublikos Seimas, Lietuvos Respublikos Vyriausybė, ministerijos, – valdybos viršininko pavedimu paskirti darbuotojai;

11.1.3.   savivaldybės teritorijoje esančiuose II ir III grupės ūkio subjektuose ir kitose įstaigose, kurių steigėja yra savivaldybė, – tos savivaldybės administracijos direktoriaus pavedimu paskirti savivaldybės administracijos darbuotojai.

12.  Atsižvelgdamas į patikrinimo formą, tikslus, numatomo tikrinti civilinės saugos sistemos subjekto veiklos pobūdį ir (ar) kitas aplinkybes, departamento direktorius, valdybos viršininkas ar savivaldybės administracijos direktorius įsakymu gali sudaryti komisiją patikrinimui atlikti. Civilinės saugos patikrinimo komisiją turi sudaryti ne mažiau kaip 3 nariai, vienas iš komisijos narių skiriamas pirmininku. Komisiją sudaryti privaloma Aprašo 30 punkte numatytu atveju.

13. Trūkstant informacijos administraciniams sprendimams priimti, patikrinimą atliekančios institucijos darbuotojai, vadovaudamiesi Viešojo administravimo įstatymo 37 ir 40 straipsnių nuostatomis, gali kreiptis į kitą viešojo administravimo subjektą (savivaldybę) tarnybinės pagalbos.

14. Departamentas, valdybos ir savivaldybių administracijos sudaro ir kiekvienais metais atnaujina visų jiems privalomų tikrinti ministerijų ir įstaigų, savivaldybių, ūkio subjektų ir kitų įstaigų sąrašus:

14.1. departamentas sudaro ir kiekvienais metais atnaujina jam privalomų tikrinti ministerijų ir įstaigų sąrašą ir vykdo patikrinimų kontrolę valdybose;

14.2. valdybos sudaro ir kiekvienais metais atnaujina joms privalomų tikrinti savivaldybių, ūkio subjektų ir kitų įstaigų sąrašus, kuriuos Excel formatu (9 priedas), ne vėliau kaip iki einamųjų metų sausio 30 d., pateikia departamentui. Į šiuos sąrašus įtraukiami ir Aprašo 14.3 papunktyje nurodyti sąrašai;

14.3. savivaldybių administracijos sudaro ir kiekvienais metais atnaujina visų savivaldybės teritorijoje privalomų tikrinti ūkio subjektų ir kitų įstaigų sąrašus (toliau – sąrašai), kuriuos Excel formatu (9 priedas), ne vėliau kaip iki einamųjų metų sausio 20 d., pateikia valdybai. Valdybos, vadovaudamosi šiais sąrašais, vykdo patikrinimų atlikimo kontrolę savivaldybėse.

15. Į sąrašus įtraukia:

15.1. departamentas: ministerijas ir kitas valstybės institucijas ir įstaigas, kuriose steigiami ekstremaliųjų situacijų operacijų centrai, Lietuvos Respublikos Seimo kanceliariją, Generalinę prokuratūrą, Lietuvos banką, Ryšių reguliavimo tarnybą, Specialiųjų tyrimų tarnybą, Valstybės saugumo departamentą ir Nacionalinę teismų administraciją;

15.2. valdybos: savivaldybių administracijas, I grupės ūkio subjektus ir kitas įstaigas, kurių steigėjas yra Lietuvos Respublikos Seimas, Lietuvos Respublikos Vyriausybė, ministerijos;

15.3. savivaldybių administracijos: II ir III grupių ūkio subjektus, faktiškai vykdančius veiklą savivaldybės teritorijoje, ir kitas įstaigas, kurių steigėja yra savivaldybė.

16. Sąrašams sudaryti gali būti sudaromos darbo grupės.

17Civilinės saugos sistemos subjektų, kuriuose ateinančiais metais numatoma atlikti kompleksinius (planinius) patikrinimus, planai parengiami atsižvelgiant į Aprašo 10.1, 10.2 ir 10.3 papunkčiuose nustatytą kompleksinių (planinių) patikrinimų atlikimo civilinės saugos sistemos subjektuose periodiškumą ir į šiuos pagrindinius kriterijus:

17.1. per paskutinius vienus metus įvykęs ekstremalusis įvykis ar ekstremalioji situacija, kuri susidarė dėl ūkio subjekto, kitos įstaigos netinkamo civilinės saugos funkcijų vykdymo;

17.2.  ūkio subjekto vykdomos veiklos rizikingumas (1 priedas).

18. Kompleksiniai (planiniai) patikrinimai įtraukiami į patikrinimus atliekančio subjekto metų veiklos planą arba ne vėliau kaip iki einamųjų metų sausio 31 d. parengiamas tų metų kompleksinių (planinių) patikrinimų planas, kurį tvirtina patikrinimus atliekančios institucijos vadovas arba jo įgaliotas asmuo. Pavojingųjų objektų, kurie yra pripažinti valstybinės reikšmės objektais, veiklos vykdytojų civilinės saugos būklės patikrinimai atliekami atsižvelgiant į pavojingųjų objektų planinių patikrinimų grafike nurodytą datą pagal Klausimyno (4 priedas) klausimus.

19. Kompleksinių (planinių) patikrinimų planai skelbiami atitinkamos patikrinimus atliekančios institucijos interneto svetainėje.

20. Patikrinimą atliekanti institucija, likus ne mažiau kaip 10 darbo dienų iki numatomo kompleksinio (planinio) patikrinimo pradžios, raštu arba elektroniniu paštu informuoja civilinės saugos sistemos subjekto, kuriame planuojama atlikti kompleksinį (planinį) patikrinimą, vadovą apie numatomą atlikti kompleksinį (planinį) patikrinimą, pateikia visą su patikrinimu susijusią informaciją (tikrintojus, preliminarų dokumentų, kuriuos tikrinamas civilinės saugos sistemos subjektas turės pateikti kompleksinio (planinio) patikrinimo metu, sąrašą ir šiam civilinės saugos sistemos subjektui patikrinti skirtą Klausimyną).

21. Atliekant civilinės saugos sistemos subjekto tikslinį (neplaninį) patikrinimą, išankstinis informavimas neprivalomas.

 

III SKYRIUS

PATIKRINIMų ORGANIZAVIMAS IR ATLIKIMAS

 

22. Darbuotojai, prieš atlikdami patikrinimą, turi išanalizuoti ankstesnio patikrinimo metu gautus duomenis ir kitus su patikrinimais susijusius dokumentus, taip pat turimus duomenis apie tikrinamo civilinės saugos sistemos subjekto funkcijų civilinės saugos srityje vykdymą.

23. Darbuotojai, atliekantys kompleksinius (planinius) ir tikslinius (neplaninius) patikrinimus, privalo prisistatyti tikrinamo civilinės saugos sistemos subjekto vadovui ar jo įgaliotam asmeniui, nurodyti patikrinimo priežastį ir turėti įgalioto asmens pasirašytą pavedimą atlikti civilinės saugos subjekto civilinės saugos būklės patikrinimą (8 priedas).

24. Civilinės saugos subjektų patikrinimai atliekami dalyvaujant tikrinamo civilinės saugos subjekto vadovo arba jo įgalioto asmens paskirtam civilinės saugos sistemos subjekto atsakingam asmeniui.

25. Pirmą kartą atliekant civilinės saugos sistemos subjekto kompleksinį (planinį) patikrinimą, civilinės saugos subjekto atstovui, dalyvaujančiam patikrinime, teikiama tik konsultacija civilinės saugos klausimais. Atlikus kompleksinį (planinį) patikrinimą surašomas Aktas, kuriame nurodomi nustatyti civilinės saugo veiklą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimai, konsultacijos metu aptarti klausimai. Dėl nustatytų pažeidimų civilinės saugos subjekto vadovui ar jo įgaliotam asmeniui įstatymų nustatytos poveikio priemonės netaikomos.

26. Civilinės saugos būklės patikrinimų metu vertinama, kaip laikomasi teisės aktų, nustatančių svarbiausius civilinės saugos reikalavimus (klausimynuose pažymėti ženklu „*“) (toliau – svarbiausi reikalavimai), taip pat atsižvelgiama į kitus civilinės saugos teisės aktų reikalavimus (klausimynuose nepažymėti ženklu „*“).

27Esant galimybei patikrinimo rezultatai aptariami su tikrinamo civilinės saugos subjekto vadovu arba jo įgaliotu asmeniu.

 

IV SKYRIUS

KLAUSIMYNŲ PILDYMO TVARKA

 

28. Patikrinimą atliekančios institucijos darbuotojai, atlikdami patikrinimą civilinės saugos sistemos subjektuose, naudoja atitinkamą Klausimyną ir, užduodami kontrolinius klausimus, patikrina civilinės saugos sistemos subjekto veiklos atitiktį visiems Klausimyno reikalavimams.

29. Pildant Klausimyną:

29.1. atsakymas „ne“ pasirenkamas tuo atveju, kai nustatoma, kad civilines saugos sistemos subjektas nevykdė civilinę saugą reglamentuojančio teisės akto reikalavimo, todėl konstatuojamas pažeidimas;

29.2. atsakymas „taip“ pasirenkamas tuo atveju, kai neatitikčių civilinę saugą reglamentuojančio teisės akto reikalavimams nerasta;

29.3. atsakymas „neaktualu / nevertinta“ pasirenkamas tuo atveju, kai klausimas buvo civilinės saugos sistemos subjektui neaktualus arba nevertintas.

30. Klausimyną (abiem pusėms priimtinu būdu) pasirašo patikrinimą atliekančios institucijos darbuotojai ir atliekant patikrinimą dalyvavęs tikrinamo civilinės saugos sistemos subjekto atsakingas asmuo. Jeigu tikrinamo subjekto atsakingas asmuo nesutinka su Klausimyne pateikta įvertinimą pagrindžiančia informacija ir atsisako Klausimyną pasirašyti, tai pažymima Klausimyne. Atsakingas asmuo, atsisakęs pasirašyti Klausimyną, turi nurodyti atsisakymo pasirašyti motyvus. Tokiu atveju ne ilgiau kaip per 3 darbo dienas atliekami veiksmai, nurodyti Aprašo 12 punkte.

31. Klausimynas yra privalomas Akto priedas, išskyrus Aprašo 47 punkte nurodytą atvejį. Aktas ir Klausimynas pildomi dviem egzemplioriais.

32. Valdyba, vertindama ūkio subjektų ir kitų įstaigų tikrinimo efektyvumą, teikia departamentui pasiūlymus dėl Aprašo ir Klausimyno tobulinimo.

 

v SKYRIUS

AKTO PILDYMO TVARKA

 

33. Patikrinimą atliekančios institucijos darbuotojai ne vėliau kaip per 10 darbo dienų po patikrinimo parengia Aktą (6 priedas). Aktą (abiem pusėms priimtinu būdu) pasirašo patikrinimą atlikęs darbuotojas (-ai) ir atliekant patikrinimą dalyvavęs tikrinamo civilinės saugos sistemos subjekto atsakingas asmuo. Aktas per 5 darbo dienas nuo patikrinimą atliekančios institucijos vadovo arba jo įgalioto asmens patvirtinimo dienos registruotu paštu išsiunčiamas civilinės saugos sistemos subjektui, kuriame buvo atliktas patikrinimas. Atlikus šį veiksmą laikoma, kad patikrinimas yra užbaigtas.

34. Aktas yra pagrindinis civilinės saugos sistemos subjekto patikrinimo dokumentas, kuriame pateikiama visa aktuali informacija apie civilinės saugos sistemos subjekto patikrinimo rezultatus.

35. Civilinės saugos sistemos subjekto kompleksinio (planinio) patikrinimo ar tikslinio (neplaninio) patikrinimo rezultatų įforminimo Akte tvarka:

35.1. Akto dalyje „Patikrinimo išvada“ pateikiamas bendras civilinės saugos būklės įvertinimas: „gerai“, „patenkinamai“ arba „nepatenkinamai“;

35.2. jeigu patikrinimo metu apskaičiavus ne daugiau kaip 20 procentų Klausimyno svarbiausių reikalavimų klausimų pažymimi lentelės skiltyje „ne“, civilinės saugos sistemos subjekto civilinės saugos būklė įvertinama gerai ir konstatuojama, kad civilinės saugos sistemos subjekto veikla atitinka Civilinės saugos įstatyme ir kituose civilinę saugą reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytus reikalavimus;

35.3. jeigu patikrinimo metu apskaičiavus daugiau kaip 20 procentų, bet ne daugiau kaip 30 procentų Klausimyno svarbiausių reikalavimų klausimų pažymimi lentelės skiltyje „ne“, civilinės saugos sistemos subjekto civilinės saugos būklė įvertinama patenkinamai ir konstatuojama, kad civilinės saugos subjekto veikla iš dalies atitinka Civilinės saugos įstatyme ir kituose civilinę saugą reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytus reikalavimus;

35.4. jeigu patikrinimo metu apskaičiavus daugiau kaip 30 procentų Klausimyno svarbiausių reikalavimų klausimų pažymimi lentelės skiltyje „ne“, civilinės saugos sistemos subjekto civilinės saugos būklė įvertinama nepatenkinamai ir konstatuojama, kad civilinės saugos subjekto veikla neatitinka Civilinės saugos įstatyme ir kituose civilinę saugą reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytų reikalavimų;

35.5. jeigu patikrinimo metu nustatyta, kad nebuvo įgyvendintas ankstesnio patikrinimo metu duotas Privalomas nurodymas civilinės saugos būklei gerinti, civilinės saugos sistemos subjekto civilinės saugos būklė įvertinama nepatenkinamai ir konstatuojama, kad civilinės saugos subjekto veikla neatitinka Civilinės saugos įstatyme ir kituose civilinę saugą reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytų reikalavimų.

36. Patikrinimą atliekančios institucijos darbuotojai privalo Akto dalyje „Patikrinimo išvada“ nurodyti bendrą civilinės saugos būklės įvertinimą:

36.1. civilinės saugos būklę įvertinus nepatenkinamai“, patikrinimo išvadoje pažymima, kad surašytas Privalomas nurodymas (nurodoma pažeidimo esmė ir teisės aktai, jo straipsniai, dalys, punktai ir jame įtvirtinti reikalavimai, kuriuos civilinės saugos sistemos subjektas pažeidė, ir terminas (-ai) nustatytiems pažeidimams pašalinti);

36.2. civilinės saugos būklę įvertinus „patenkinamai“ arba „gerai“, Privalomas nurodymas nesurašomas, Akte pateikiama (-os) rekomendacija (-os) ir pasiūlymas (-ai) dėl civilinę saugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų įgyvendinimo patikrintame civilinės saugos sistemos subjekte tobulinimo.

37. Aktas turi būti pildomas aiškiai, įskaitomai, glaustai, jame minimi teisės aktai nurodomi vadovaujantis Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2013 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 1R-298 „Dėl Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijų patvirtinimo“.

38.  Vienas Akto egzempliorius, patvirtintas patikrinimą atliekančios institucijos vadovo arba jo įgalioto asmens, kartu su Klausimynu Aprašo 33 punkte nurodytu terminu įteikiamas arba registruotu paštu išsiunčiamas civilinės saugos sistemos subjektui, kuriame buvo atliktas patikrinimas. Esant galimybei Aktas, Klausimynas ir Privalomas nurodymas gali būti pasirašomi elektroniniu parašu ir išsiunčiami civilines saugos sistemos subjektui elektroninio ryšio priemonėmis. Antras Akto egzempliorius kartu su Klausimynu lieka patikrinimą atliekančioje institucijoje. Jeigu tikrinamo civilinės saugos sistemos subjekto atsakingas asmuo atsisako pasirašyti Aktą, tai pažymima Akte ir nepasirašytas Aktas išsiunčiamas civilinės saugos sistemos subjektui registruotu paštu.

39.  Patikrinimo metu civilinės saugos sistemos subjekto būklę įvertinus „nepatenkinamai“, kartu su Aktu ir Klausimynu pateikiamas civilinės saugos sistemos subjektui Akto pagrindu parengtas Privalomas nurodymas. Kitas Privalomo nurodymo egzempliorius lieka patikrinimą vykdančioje institucijoje.

40Patikrinimą atliekančios institucijos darbuotojai teikia tikrinamam civilinės saugos sistemos subjektui metodinę pagalbą dėl patikrinimo metu nustatytų pažeidimų pašalinimo.

41.  Savivaldybių administracijos per 5 darbo dienas nuo Akto kartu su Klausimynu išsiuntimo dienos kitų dokumentų, susijusių su patikrinimo atlikimu II ir III grupės ūkio subjektuose ir kitose įstaigose, kopijas išsiunčia valdybai.

 

VI SKYRIUS

PRIVALOMO NURODYMO DAVIMO IR VYKDYMO TVARKA

 

42.  Privalomas nurodymas duodamas ir įstatymų nustatytos poveikio priemonės taikomos:

42.1. kai kompleksinio (planinio) arba tikslinio (neplaninio) patikrinimo metu civilinės saugos sistemos subjekto civilinės saugos būklė patikrinimo metu buvo įvertinta „nepatenkinamai“;

42.2. kai patikrinimo metu nustatyta, kad nebuvo įgyvendintas ankstesnio patikrinimo metu duotas Privalomas nurodymas;

43.  Patikrinimo metu nustačius civilinę saugą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimus, atitinkančių teisės aktuose nustatytus mažai pavojingos veiklos kriterijus, duodamas Privalomas nurodymas ir vadovui arba jo įgaliotam asmeniui pareiškiama žodinė pastaba.

44. Privalomą nurodymą turi teisę surašyti patikrinimą atliekančios institucijos vadovas arba jo įgaliotas asmuo.

45. Privalomo nurodymo pažeidimams pašalinti maksimalus terminas – vieni metai, minimalus – vienas mėnuo.

46.  Jeigu civilinės saugos sistemos subjekto vadovas nesutinka su Privalomu nurodymu, kurį davė valdybos viršininkas ar jo įgaliotas asmuo, jis turi teisę per 10 darbo dienų nuo Privalomo nurodymo gavimo dienos jį apskųsti departamento direktoriui arba pagal kompetenciją direktoriaus pavaduotojui. Jei Privalomą nurodymą davė departamento direktorius arba jo įgaliotas asmuo ar savivaldybės administracijos direktorius arba jo įgaliotas asmuo, Privalomas nurodymas įstatymų nustatyta tvarka gali būti skundžiamas teismui.

47Jeigu per Privalomame nurodyme nurodytą terminą pažeidimai nėra pašalinti arba remiantis civilinės saugos sistemos subjekto pateiktais įrodomais negalima nustatyti, kad pažeidimai pašalinti, arba jeigu per pažeidimui pašalinti nustatytą terminą apie pažeidimo pašalinimą informacija nebuvo pateikta, atliekamas tikslinis (neplaninis) patikrinimas, kurio metu surašomas naujas Privalomas nurodymas ir taikomos įstatymų nustatytos poveikio priemonės.

48.  Privalomų nurodymų vykdymo kontrolę vykdo patikrinimą atliekanti institucija, kurios vadovas arba jo įgaliotas asmuo davė Privalomą nurodymą.

49Civilinės saugos sistemos subjekto motyvuotu prašymu, paaiškinančiu priežastis, dėl kurių duotas Privalomas nurodymas nustatytu terminu nebuvo įvykdytas, Privalomą nurodymą davusios institucijos vadovas šio nurodymo vykdymo terminą gali vieną kartą pratęsti, bet ne ilgiau negu vienam mėnesiui.

50. Privalomas nurodymas surašomas dviem egzemplioriais. Privalomas nurodymas registruojamas patikrinimus atliekančios institucijos dokumentų valdymo sistemoje (abu egzemplioriai vienu numeriu). Vienas jo egzempliorius Aprašo 33 punkte nustatytu terminu išsiunčiamas registruotu paštu civilines saugos sistemos subjekto vadovui, kitas – paliekamas patikrinimą atlikusioje institucijoje.

 

VII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

51.  Aprašo nuostatos netaikomos valstybės institucijoms ir įstaigoms, kurios nėra minimos Civilinės saugos įstatymo 13 straipsnio 4 dalies 7 punkte;

52.  Klausimynai ir kiti su patikrinimais susiję dokumentai saugomi teisės aktų nustatyta tvarka. Ūkio subjektų, kuriems priklauso pavojingieji objektai, klausimynai ir kiti su patikrinimais susiję dokumentai perduodami departamentui.

53.  Ginčai dėl patikrinimų organizavimo ir atlikimo sprendžiami teisės aktų nustatyta tvarka.

______________________________