LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVAS

 

SPRENDIMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVO 2020 M. GEGUŽĖS 29 D. SPRENDIMO NR. V-1336 „DĖL TIKSLINIŲ IR PROFILAKTINIŲ TYRIMŲ DĖL COVID-19 LIGOS (KORONAVIRUSO INFEKCIJOS) ORGANIZAVIMO“ PAKEITIMO

 

2020 m. gruodžio  18  d. Nr. V-2938

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 29 d. sprendimą  Nr. V-1336 „Dėl tikslinių ir profilaktinių tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo“:

1. Pakeičiu 4.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

4.2. kad tas pats darbuotojas profilaktiškai tiriamas ne dažniau kaip 1 kartą per 2 savaites. Stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių ASPĮ, kuriose gydomi COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) sergantys pacientai, darbuotojai gali būti profilaktiškai tiriami ASPĮ vadovo nustatytu dažnumu (atsižvelgiant į laboratorijų pajėgumus), tačiau tas pats darbuotojas profilaktiškai tiriamas ne dažniau kaip 1 kartą per savaitę;“.

2. Pakeičiu 4.4 papunktį ir jį išdėstau taip:

4.4. kad per savaitę turi būti ištiriama nuo 10 iki 20 proc. ASPĮ ir socialinės globos įstaigos darbuotojų, išskyrus kai tiriami stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių ASPĮ, kuriose gydomi COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) sergantys pacientai, darbuotojai.“

3.  Papildau 41 papunkčiu:

41.  Pavesti 10 arba mažiau darbuotojų, turinčių kontaktą su pacientais, turinčioms ASPĮ ir socialinės globos įstaigoms, tirti darbuotojus tokiu dažnumu, kad tas pats darbuotojas profilaktiškai būtų tiriamas ne dažniau kaip kas 5 savaites. Ėminių paėmimas darbuotojams atliekamas vadovaujantis šio sprendimo 5.2 papunktyje nustatyta tvarka.“

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras, valstybės lygio

ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovas                                                Arūnas Dulkys