LIETUVOS RESPUBLIKOS

DARBUOTOJŲ SAUGOS IR SVEIKATOS ĮSTATYMO NR. IX-1672
2 IR 27 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2019 m. spalio 10 d. Nr. XIII-2475

Vilnius

 

 

 

 

1 straipsnis. 2 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 2 straipsnio 28 dalį ir ją išdėstyti taip:

28. Potencialiai pavojingas įrenginys Lietuvos Respublikos potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatyme apibrėžtas potencialiai pavojingas įrenginys, naudojamas kaip darbo priemonė.

 

2 straipsnis. 27 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 27 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:

4. Darbuotojai, paskirti atlikti nuolatinę potencialiai pavojingų įrenginių priežiūrą ar juos pertvarkyti, darbų su potencialiai pavojingais įrenginiais vadovai privalo turėti tinkamą kvalifikaciją arba turi būti įgiję specialiųjų žinių ir įgūdžių pagal valstybės institucijų, atsakingų už atskirų kategorijų ar kategorijų parametrų potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros administracinį reglamentavimą, nustatytus reikalavimus. Darbuotojai, paskirti naudoti potencialiai pavojingus įrenginius, turi būti apmokyti, jų mokymo ir žinių patikrinimo tvarką nustato darbdavys.“

 

3 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2020 m. gegužės 1 d.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentas                                                                                          Gitanas Nausėda