LIETUVOS RESPUBLIKOS

SAUGAUS EISMO AUTOMOBILIŲ KELIAIS ĮSTATYMO Nr. VIII-2043 29 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2015 m. gegužės 7 d. Nr. XII-1679

Vilnius

 

 

1 straipsnis. 29 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 29 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Lietuvos Respublikoje registruotų motorinių transporto priemonių ir priekabų valdytojai privalo šias transporto priemones pateikti privalomajai techninei apžiūrai susisiekimo ministro ar jo įgaliotos institucijos nustatyta tvarka. Europos ekonominės erdvės šalyse atlikta Lietuvos Respublikoje registruotų motorinių transporto priemonių ir priekabų privalomoji techninė apžiūra pripažįstama galiojančia susisiekimo ministro ar jo įgaliotos institucijos nustatytomis sąlygomis ir tvarka.“

2. Pakeisti 29 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:

4. Privalomąsias technines apžiūras ir technines ekspertizes atlieka įmonės, kurioms suteikta teisė verstis šia veikla. Privalomąsias technines apžiūras atliekančios įmonės turi būti akredituotos kaip A tipo kontrolės įstaigos pagal tarptautinį standartą LST EN ISO/IEC 17020 „Atitikties įvertinimas. Reikalavimai, keliami įvairių tipų kontrolės įstaigų veiklai (ISO/IEC 17020)“.“

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas

1. Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 2 dalį, įsigalioja 2015 m. liepos 1 d.

2. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija ar jos įgaliotos institucijos iki 2015 m. birželio 30 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

Respublikos Prezidentė                                                                                        Dalia Grybauskaitė