LIETUVOS VYRIAUSIASIS ARCHYVARAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ELEKTRONINIO DOKUMENTO SPECIFIKACIJOS PDF-LT-V1.0 PATVIRTINIMO

 

2014 m. rugpjūčio 29 d. Nr. VE(1.3 E)-42

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo 5 straipsnio 3 dalies 6 punktu:

part_b0e1c8f3d0454f73b72e2d85a57b8084_end

1. T v i r t i n u Elektroninio dokumento specifikaciją PDF-LT-V1.0 (pridedama).

part_cb3cf7cffc374f1998fdbd80e2b9b1a3_end

2. N u s t a t a u, kad:

2.1. Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų ir įmonių, valstybės įgaliotų asmenų (toliau – įstaigos) pagal šio įsakymo 1 punkte patvirtintą specifikaciją (toliau – Specifikacija) rengiami elektroniniai dokumentai turi atitikti Specifikacijoje apibrėžtus A lygmens dokumento reikalavimus.

part_6e68001eea014a1898ebe7d056b8f2e8_end

2.2. Nevalstybinių organizacijų ir privačių juridinių ar fizinių asmenų (toliau – asmenys) pagal Specifikaciją rengiami dokumentai, kurių rengimą nustato teisės norminiai aktai, turi atitikti Specifikacijoje apibrėžtus A arba B lygmens dokumento reikalavimus.

part_7472292e179748cb924e68d87b0e8954_end

2.3. Jei įstaiga gauna elektroninius dokumentus, atitinkančius Specifikacijoje apibrėžtus B lygmens dokumento reikalavimus, šie elektroniniai dokumentai Specifikacijoje aprašytu būdu papildomi trūkstamais metaduomenimis, kad gautas elektroninis dokumentas atitiktų Specifikacijoje apibrėžtus A lygmens dokumento reikalavimus.

part_01291e8103fb4880a013abb433d99ac7_end

2.4. Elektroninius dokumentus, atitinkančius Specifikacijoje apibrėžtus B lygmens dokumento reikalavimus, teikiantys asmenys dokumentus priimančios įstaigos nurodytu būdu turi pateikti trūkstamus metaduomenis.

part_646b52c74f484a73add50bbea14b96d4_end

 

 

 

Lietuvos vyriausiasis archyvaras                                                                              Ramojus Kraujelis


 

part_ae23af339e8c4952a76efeb4dbebb6d5_end

part_b9aad92e07994fcd832fa07a5e7ff735_end

part_ba8d691d46af426693639d113c831dba_end

PATVIRTINTA

Lietuvos vyriausiojo archyvaro

2014 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. VE(1.3 E)-42

 

ELEKTRONINIO DOKUMENTO PDF-LT-V1.0 SPECIFIKACIJA

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Elektroninio dokumento specifikacija PDF-LT-V1.0 (toliau – Specifikacija) nustato elektroninių dokumentų, kurie išsaugomi PDF formatu, formato technines savybes, sudarymo saugia elektroninio parašo formavimo sistema, tikrinimo ir gyvavimo ciklo reikalavimus.

part_d17d3fd7e69f46fea7381f5920d60c27_end

2. Specifikacija skirta sudaryti, tikrinti ir atvaizduoti nesudėtingos turinio struktūros (kaip nurodyta šios Specifikacijos 14 punkte) rašytiniams elektroniniams dokumentams, kurių turinys, metaduomenys ir elektroniniai parašai yra išsaugoti PDF formato rinkmenoje.

part_9fd7bdecd06f4e0dbfc1dc6758e29e07_end

3. Specifikacija parengta vadovaujantis Elektroninių dokumentų specifikacijų reikalavimų aprašu, patvirtintu Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2014 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. VE(1.3 E)-41 (toliau – Elektroninių dokumentų specifikacijų reikalavimų aprašas). Šios Specifikacijos keliamiems reikalavimams formuluoti panaudoti PDF/A-2, PAdES, PAdES bazinio profilio standartai ir kiti Specifikacijos 11 priede nurodyti dokumentai.

Specifikaciją atitinkantis dokumentas yra realizuojamas PDF/A-2 formato rinkmena, kuri atitinka Specifikacijos reikalavimus. Ši Specifikacija apibrėžia 2 reikalavimų lygmenis, pagal kuriuos turi būti rengiamas ir tikrinamas elektroninis dokumentas:

A lygmuo. Pagal šį lygmenį parengtas elektroninis dokumentas turi atitikti visus šioje Specifikacijoje rinkmenai keliamus reikalavimus. Toks dokumentas toliau vadinamas „A lygmens dokumentu“.

B lygmuo. Pagal šį lygmenį parengtas elektroninis dokumentas turi atitikti visus šioje Specifikacijoje rinkmenai keliamus reikalavimus, išskyrus tuos, kuriuose nurodyta, kad jie netaikomi B lygmens elektroniniam dokumentui. Toks dokumentas toliau vadinamas „B lygmens dokumentu“.

part_0c3de4bfcc9148d381a715fb0f76b1ed_end

4. Specifikacijoje vartojamos sąvokos ir santrumpos:

CAdES – kriptografinių pranešimų sintakse (CMS) sudaryto (suformuoto) elektroninio parašo formatai, kuriuos aprašo standartas LST ETSI TS 101 733 V2.2.1:2013 „Elektroniniai parašai ir infrastruktūros (EPI). Patobulintieji CMS elektroniniai parašai (CAdES)“ (Specifikacijos 11 priedo 2 punktas; toliau – CAdES standartas).

CAdES‑A – archyvinis elektroninio parašo formatas, aprašytas vadovaujantis CAdES standartu.

CAdES‑BES – bazinis elektroninio parašo formatas, aprašytas vadovaujantis CAdES standartu.

CAdES‑C – elektroninio parašo su nuorodomis į parašo galiojimą patvirtinančius duomenis formatas, aprašytas vadovaujantis CAdES standartu.

CAdES‑EPES – pagal elektroninio parašo taisykles sukurto elektroninio parašo formatas, aprašytas vadovaujantis CAdES standartu.

CAdES-LT ilgalaikio galiojimo elektroninio parašo formatas, aprašytas vadovaujantis CAdES standartu.

CAdES‑T – elektroninio parašo su laiko žyma formatas, aprašytas vadovaujantis CAdES standartu.

CAdES‑X – elektroninio parašo su nuorodomis į parašo galiojimą patvirtinančius duomenis ir jų egzistavimą patvirtinančia laiko žyma formatas, aprašytas vadovaujantis CAdES standartu.

CAdES‑X Long – elektroninio parašo su parašo galiojimą patvirtinančiais duomenimis formatas, aprašytas vadovaujantis CAdES standartu.

CMS elektroninio parašo formatas – elektroninio parašo formatas, atitinkantis RFC 5652 rekomendacijas (Specifikacijos 11 priedo 22 punktas).

CRL – sertifikatų, kurių galiojimas nutrauktas ar sustabdytas, sąrašas, atitinkantis RFC 5280 rekomendacijas (Specifikacijos 11 priedo 21 punktas).

Inkrementinis keitimas – (angl. incremental update) PDF rinkmenos keitimo ir papildymo būdas, kai nauji PDF objektai pridedami rinkmenos pabaigoje, nekeičiant jau esančių rinkmenoje objektų ir jų tvarkos (PDF-1.7 standarto 7.5.6 skyrius). Rinkmenos papildymas inkrementinio keitimo būdu nepažeidžia PDF elektroninių parašų, kuriais iki papildymo rinkmena galėjo būti pasirašyta, vientisumo.

OCSP paslauga – sertifikatų galiojimo patikrinimo paslauga, atitinkanti RFC 6960 rekomendacijas (Specifikacijos 11 priedo 15 punktas).

PAdES – elektroninio parašo PDF rinkmenoje formatai, kuriuos aprašo PDF elektroninio parašo standartų grupė (toliau – PAdES standartas). Šios standartų grupės apžvalga aprašyta pirmoje šios standartų grupės dalyje – standarte LST ETSI TS 102 778-1 V1.1.1:2011 „Elektroniniai parašai ir infrastruktūros (EPI). Patobulintojo PDF elektroninio parašo profiliai. 1 dalis. PAdES apžvalga. PAdES struktūros dokumentas“ (Specifikacijos 11 priedo 6 punktas).

PAdES‑Basic – CMS elektroninio parašo formato pagrindu parengtas elektroninio parašo formatas, aprašytas vadovaujantis PAdES standarto 2 dalimi (Specifikacijos 11 priedo 7 punktas).

PAdES bazinis profilis – PDF elektroninių parašų profilis, atitinkantis standartą LST ETSI TS 103 172 V2.2.2:2013 „Elektroniniai parašai ir infrastruktūros (EPI). Patobulintojo PDF elektroninio parašo (PAdES) bazinis profilis“ (Specifikacijos 11 priedo 12 punktas).

PAdES‑BES – CAdES-BES arba CAdES-T elektroninio parašo formato pagrindu parengtas elektroninio parašo formatas, aprašytas vadovaujantis PAdES standarto 3 dalimi (Specifikacijos 11 priedo 8 punktas).

PAdES‑EPES – pagal elektroninio parašo taisykles sukurtas elektroninio parašo formatas, kurio pagrindas yra CAdES-EPES arba CAdES-T elektroninio parašo formato pagrindu parengtas elektroninio parašo formatas, aprašytas vadovaujantis PAdES standarto 3 dalimi (Specifikacijos 11 priedo 8 punktas).

PAdES‑LTV – ilgalaikio elektroninio parašo formatas, aprašytas vadovaujantis PAdES standarto 4 dalimi (Specifikacijos 11 priedo 9 punktas).

PAdES‑XML – XAdES elektroninio parašo formato pagrindu parengtas elektroninio parašo formatas, aprašytas vadovaujantis PAdES standarto 5 dalimi (angl. PAdES for XML content) (Specifikacijos 11 priedo 10 punktas).

Parašo galiojimą patvirtinantys duomenys – norminių teisės aktų nustatyta tvarka surinkti elektroniniai duomenys (sertifikatai, OCSP paslaugos atsakymai, CRL sąrašai), naudoti elektroninį parašą patvirtinusio sertifikato galiojimui patikrinti. Šioje sąvokoje apibrėžti duomenys neapima laiko žymų.

Patikimas sertifikatų centras – sertifikavimo paslaugų teikėjas, sudarantis kvalifikuotus sertifikatus arba kuriuo PDF elektroninio parašo tikrintojas pasitiki.

PDF – (angl. portable document format) kompiuterių rinkmenos formatas, aprašytas standartu LST ISO 32000-1:2009 „Dokumentų tvarkyba. PDF formatas. 1 dalis. PDF 1.7 (tapatus ISO 32000-1:2008)“ (Specifikacijos 11 priedo 14 punktas; toliau – PDF-1.7 standartas).

PDF/A-2 formatas – PDF-1.7 standarto pagrindu sukurtas ilgalaikio saugojimo paskirties rinkmenos formatas, aprašytas standartu LST ISO 19005-2:2011 „Dokumentų tvarkyba. Ilgalaikio saugojimo elektroninio dokumento rinkmenos formatas. 2 dalis. ISO 32000-1 (PDF/A-2) naudojimas (tapatus ISO 19005-2:2011)“ (Specifikacijos 11 priedo 13 punktas; toliau – PDF/A-2 standartas).

PDF dokumento katalogas – (angl. document catalog) pagrindinis PDF formato rinkmenos objektas, aprašomas PDF žodynu, kuriame saugomos nuorodos į kitus PDF rinkmeną sudarančius objektus (PDF-1.7 standarto 7.7.2 skyrius).

PDF dokumento laiko žyma – (angl. document time-stamp) į PDF formato rinkmeną įtraukta laiko žyma, kurios santrauka skaičiuojama nuo visos PDF formato rinkmenos (išskyrus pačią laiko žymą). PDF dokumento laiko žyma patvirtina, kad visi objektai, įtraukti į PDF formato rinkmeną prieš sudarant PDF dokumento laiko žymą, egzistavo iki laiko žymoje nurodyto laiko. PDF dokumento laiko žyma aprašoma PDF dokumento laiko žymos žodyne.

PDF dokumento laiko žymos žodynas – (angl. document time-stamp dictionary) PDF žodynas, kuriame saugoma PDF dokumento laiko žyma (PAdES standarto 4 dalies 3.1 skyrius). PDF dokumento laiko žymos žodynas yra PDF parašo žodynas, kuriam yra taikomi papildomi reikalavimai, nurodyti PAdES standarto 4 dalies A.2 priede.

PDF elektroninis parašas – elektroninis parašas ar duomenų vientisumą ir autentiškumą užtikrinantys duomenys, saugomi PDF parašo žodyne.

PDF metaduomenų šaltinis – (angl. metadata stream) PDF duomenų šaltinio objektas, kuriame metaduomenys saugomi XMP specifikaciją atitinkančiu formatu ir atitinka PDF/A-2 standarto 6.6.2 skyriuje bei PDF-1.7 standarto 14.3.2 skyriuje nustatytus reikalavimus. PDF žodyne metaduomenų šaltinis nurodomas kaip to žodyno lauko „Metadata“ reikšmė.

PDF parašo formos laukas – (angl. signature form field) PDF žodynas, kurio laukuose saugoma PDF elektroninio parašo atvaizdavimo informacija (PDF-1.7 standarto 12.7.4.5 skyrius) ir PDF parašo žodynas.

PDF parašo žodynas – (angl. signature dictionary) PDF žodynas, kurio laukuose saugomi elektroninio parašo duomenys ar duomenų vientisumą ir autentiškumą užtikrinantys duomenys (PDF-1.7 standarto 12.8 skyrius).

PDF puslapių medis – (angl. page tree) hierarchinės struktūros PDF puslapio objektų struktūra, PDF rinkmenoje aprašoma puslapių medžių ir puslapių žodynais, kuri kartu su nurodytais vektorinės grafikos ir teksto resursais aprašo kompiuterio ekrane, spausdintuve ar kitame įrenginyje atvaizduojamą informaciją (PDF-1.7 standarto 7.7.3 skyrius).

PDF žodynas – (angl. dictionary object) PDF objektas, kitų sudėtingų PDF objektų sudėtinė dalis, apibrėžiamas kaip lentelė, sudaryta iš PDF objektų porų – PDF žodyno laukų, nustatytu formatu aprašančių tų sudėtingų objektų atributus (PDF-1.7 standarto 7.3.7 skyrius).

PDF žodyno laukas – (angl. dictionary entry) sudėtinė PDF žodyno dalis, apibūdinanti vieną PDF žodyno atributą, susidedantį iš PDF objektų poros: rakto (vardo) ir nustatyto tipo reikšmės (PDF-1.7 standarto 7.3.7 skyrius).

Prefiksas – (angl. prefix) PDF žodyno lauko, XML arba XMP elemento, atributo ar reikšmių tipo vardo sudėtinė dalis, nurodoma vardo pradžioje, skirta vardo unikalumui užtikrinti ir (ar) vienareikšmei vardo naudojimo sričiai nustatyti. Prefiksas taip pat naudojamas kaip XML arba XMP elementus, atributus ir jų reikšmių tipus apibrėžiančios schemos URI santrumpa.

Saugi elektroninio parašo formavimo sistema – programinė ir techninė įranga, susidedanti iš parašo formavimo įrangos, atitinkančios Reikalavimų elektroninio parašo įrangai, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 31 d. nutarimu Nr. 2108, III skyriuje nustatytus reikalavimus, ir iš elektroninio parašo formavimo taikomosios sistemos, atitinkančios standarto LST CWA 14170:2005 (Specifikacijos 11 priedo 1 punktas) arba ekvivalenčius reikalavimus saugioms elektroninio parašo formavimo taikomosioms sistemoms.

URI – universalusis išteklių identifikatorius (angl. uniform resource irdentifier), kurio sandara atitinka RFC 3986 rekomendacijas (Specifikacijos 11 priedo 19 punktas), šioje Specifikacijoje naudojamas kaip XML arba XMP elementus, atributus ir jų reikšmių tipus apibrėžiančios schemos identifikatorius.

XAdES – elektroninio parašo aprašymo XML struktūra standartas LST ETSI TS 101 903 V1.4.2:2011 „Patobulintieji XML elektroniniai parašai (XAdES)“ (Specifikacijos 11 priedo 5 punktas; toliau – XAdES standartas).

XML – (angl. extensible markup language) Pasaulinio tinklo konsorciumo (angl. The World Wide Web Consortium, W3C) rekomenduojama bendrosios paskirties duomenų struktūrų ir jų turinio aprašomoji kalba (Specifikacijos 11 priedo 25 punktas).

XMP – (angl. extensible metadata platform) Adobe Systems korporacijos rekomenduojama plečiama metaduomenų kūrimo, nuskaitymo ir keitimosi jais platforma, aprašyta viešai paskelbta XMP specifikacija (Specifikacijos 11 priedo 24 punktas; toliau – XMP specifikacija), kuri yra sudėtinė PDF-1.7 ir PDF/A-2 standartų dalis.

Kitos Specifikacijoje vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatyme, Lietuvos Respublikos elektroninio parašo įstatyme, Laiko žymos formavimo paslaugų teikimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2011 m. balandžio 19 d. įsakymu Nr. 1V-407 „Dėl Laiko žymos formavimo paslaugų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, Elektroninių dokumentų specifikacijų reikalavimų apraše, patvirtintame Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2014 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. VE(1.3 E)-41 „Dėl Elektroninių dokumentų specifikacijų reikalavimų aprašo patvirtinimo“, ir kituose Lietuvos vyriausiojo archyvaro išleistuose teisės aktuose, kuriuose nustatomi dokumentų rengimo, tvarkymo, apskaitos, saugojimo bendrieji reikalavimai, vartojamas sąvokas.

 

part_31aaffc4cbee48bb84fe5d3f10934a38_end

part_71c3160cab76468f8bf52c070948bc0f_end

II SKYRIUS

ELEKTRONINIO DOKUMENTO STRUKTŪRA

 

5. Elektroninio dokumento loginę struktūrą sudaro šios dalys:

5.1. turinys, susidedantis iš vieno privalomo pagrindinio dokumento ir neprivalomų priedų (loginių);

part_6c7a9d44b1974f6085ad0dd3562f3d2c_end

5.2. metaduomenys (tik nekeičiami);

part_ee87e4178b4848e4b2fd7b7f61aad32c_end

5.3. vienas arba keli PAdES formato, kurio pagrindas yra CAdES elektroninio parašo formatas, elektroniniai parašai.

part_e8954a3f51ae41ee81f45192ab289d37_end

part_526c915d753044e6bafc8cab48e7cada_end

6. Elektroninio dokumento pakuotė yra PDF formato rinkmena, sujungianti visas elektroninio dokumento dalis į visumą.

part_0ceec88ca88f47c380e91ed6c1595139_end

7. Elektroninio dokumento loginės struktūros dalys pakuotėje atvaizduojamos kaip PDF objektai. Fizinę elektroninio dokumento struktūrą sudaro PDF formato rinkmena, kurios:

7.1. PDF puslapių medyje yra atvaizduotas visas turinys (pagrindinis dokumentas ir visi priedai). Turinio atvaizdavimo dalimi taip pat laikomi naudotojo darbui su PDF puslapių medžio struktūra palengvinti skirti dokumento struktūros, straipsnių, vardų, veiksmų objektai ir kiti su puslapiais susiję objektai;

part_f7aa5564136e4cb3a09b2868fbe09a21_end

7.2. metaduomenų šaltiniuose, susietuose su PDF dokumento katalogo ar PDF parašų žodynais, ir Specifikacijoje nustatytuose PDF parašo žodyno laukuose yra atvaizduoti elektroninio dokumento metaduomenys;

part_716830d0462e48ffb993e2929c1924ad_end

7.3. PDF parašų žodynuose (išskyrus žodyno laukus, kuriais aprašomi metaduomenys ir susieti metaduomenų šaltiniai) yra atvaizduoti elektroniniai parašai arba duomenys, užtikrinantys kitų elektroninio dokumento duomenų vientisumą ir autentiškumą.

part_1882cca683384feeae7b70dab79ade01_end

part_b4ba4684801e431f8789af375ac351d4_end

8. Elektroninio dokumento rinkmena, joje saugomas turinys ir metaduomenys turi atitikti Specifikacijoje keliamus reikalavimus, įskaitant PDF/A-2 standarto reikalavimus. PDF elektroniniai parašai turi atitikti Specifikacijoje keliamus reikalavimus, įskaitant PAdES ir PAdES bazinio profilio standartų reikalavimus.

part_30826767da9e404a93e6b08b9fae3218_end

9. Šią Specifikaciją atitinkančiame elektroniniame dokumente negali būti:

9.1. pridedamųjų rinkmenų – PDF įdėtinės rinkmenos aprašo žodyne (angl. file specification dictionary) laukas „EF“ (PDF-1.7 standarto 7.11.3 skyrius) bei PDF dokumento vardų žodyne (angl. name dictionary) laukas „EmbeddedFiles“ (PDF-1.7 standarto 7.7.4 skyrius) yra draudžiami;

part_65296a1f1df74f38b3d2be6a8fe5830c_end

9.2. keičiamų metaduomenų;

part_750efc35d5a14da3a0c7929c22b27f9a_end

9.3. lygiagrečiuoju pasirašymo būdu sudarytų elektroninių parašų.

part_7be4f7647e5e47448228fc331ee7731e_end

part_8f55704ca30541fb808ccc43661143f3_end

10. Ši Specifikacija draudžia elektroniniame dokumente naudoti XML architektūros formas (XFA formas – PDF/A-2 standarto 6.4.2 skyrius).

 

part_7dae2483fb0b4ad091440c7139ff1533_end

part_17effb5492a342eaaf6f56db507cd4a6_end

III SKYRIUS

ELEKTRONINIO DOKUMENTO PAKUOTĖ

 

11. Elektroninio dokumento pakuotė yra rinkmena, atitinkanti šiuos reikalavimus:

11.1. rinkmenos plėtinys yra pdf (MIME tipo žymuo – application/pdf);

part_dfd50effbeed4e888ecd37125b478637_end

11.2. rinkmenos antraštės eilutėje (angl. header line) nurodyta versija „1.7“ (PDF-1.7 standarto 7.5.2 skyrius);

part_0049dfdb9f7c4393885a7fbefe4820ee_end

11.3. rinkmena atitinka vieno pasirinkto suderinamumo su PDF/A-2 standartu lygio (PDF/A-2a, PDF/A-2b, PDF/A-2u) keliamus rinkmenos struktūros reikalavimus;

part_8287c6ef47574dc486df00056b08e438_end

11.4. rinkmena neviršija PDF rinkmenai nustatytų apribojimų (PDF-1.7 standarto C priedas).

part_d61a3c02ec2946b9aeca2c7b578bcb15_end

part_5621562af759477ab26d09530244d4b8_end

12. Šią Specifikaciją atitinkantis elektroninis dokumentas neturi būti šifruotas, apsaugotas slaptažodžiais, negali turėti naudojimo (kopijavimo, spausdinimo ar kitų) ribojimų – pakuotėje esančio pagrindinio PDF rinkmenos žodyno (angl. file trailer dictionary) laukas „Encrypt“ (PDF-1.7 standarto 7.7.5 skyrius) yra draudžiamas.

part_0d44530c37db4830bc283701c5ead48e_end

13. Kai naudojami šioje Specifikacijoje apibrėžti parašo žodyno metaduomenų laukai „LTUd_SignerNotes“ ir (arba) „LTUd_Role“ (1 priedo 3 skyrius), PDF dokumento katalogo plėtinių žodyne (PDF dokumento katalogo žodyno laukas „Extensions“) turi būti aprašytas šioje Specifikacijoje apibrėžtų naujų PDF žodyno laukų prefiksas „LTUd“. Prefiksą aprašančio PDF žodyno (PDF-1.7 standarto 7.12.2 skyrius) lauke „BaseLevel“ turi būti nurodyta reikšmė „1.7“, „ExtensionLevel“ lauke – reikšmė „1“ (žr. Specifikacijos 3 priede pateiktą pavyzdį).

 

part_aad6ec03f9eb4c099d137a0a3ac37ea3_end

part_7eaf0910c7b649a6abb3beeae96bb5a2_end

IV SKYRIUS

TURINYS

 

14. Elektroninio dokumento turinį sudaro vienas privalomas pagrindinis dokumentas ir vienas ar keli loginiai priedai, kurie nėra privalomi. Elektroniniame dokumente negali būti pridedamų savarankiškų elektroninių dokumentų.

part_6eade37be13c426cab5e928eed0f248a_end

15. Elektroninio dokumento turinys turi būti išsaugotas PDF/A-2 standarte aprašytu formatu. Šio formato rinkmenas gali suformuoti ir interpretuoti Adobe Acrobat XI versijos, Adobe Reader XI versijos (peržiūrėti), atvirojo kodo bibliotekos iText 5 versijos (formuoti) bei kitų gamintojų programinė įranga.

part_78efaccc256a4227b8f9e441c7db910e_end

16. Visas elektroninio dokumento turinys turi būti atvaizduotas viename PDF puslapių medžio žodyne, kuris nurodytas PDF dokumento katalogo lauke „Pages“.

part_a072efff5e774954beddec0a5c71f707_end

17. Elektroninio dokumento turinyje turi būti tik statinio vaizdo informacija. Kintančio vaizdo, garso ir trimatės grafikos objektai yra draudžiami (PDF/A-2 standarto 6.3.1 skyrius).

part_72bc992435b44b588346eee723b0f339_end

18. Elektroninio dokumento turinys turi būti pasirašytas bent vienu elektroniniu parašu, kurio paskirtis nurodyta šios Specifikacijos 38 punkte.

part_b2a2c1a39abb44f1a72acbaa6dc7ae8d_end

19. Draudžiama šalinti ar keisti pasirašyto elektroninio dokumento turinio objektus ir turinį pildyti naujais objektais (pvz., inkrementinio keitimo būdu), išskyrus atvejus, nurodytus Specifikacijos 71 punkte.

 

part_36e616ab74d440d88bfaa968ce4b3d99_end

part_d4feed0ce89a45e393757166a1a11e17_end

V SKYRIUS

METADUOMENYS

 

20. Metaduomenys yra duomenys, aprašantys elektroninio dokumento formatą, turinį, sudarymo, pasirašymo ir registravimo informaciją.

part_cfc63b18e56b4ec284f5744b13473be5_end

21. Visi elektroninio dokumento metaduomenys yra nekeičiami, jų autentiškumas ir vientisumas užtikrinami PDF elektroniniu parašu. Metaduomenys po jų įtraukimo į PDF rinkmeną nekeičiami.

part_78cb7d47b6a94425b7ce8401526fa6bb_end

22. Metaduomenys skirstomi į šias grupes:

22.1. dokumento sudarymo metaduomenys – elektroninio dokumento sudarymo metu sukuriami metaduomenys. B lygmens elektroniniame dokumente šie metaduomenys neprivalomi ir gali būti pridedami po dokumento sudarymo inkrementinio keitimo būdu, kaip nurodyta Specifikacijos 71 punkte;

part_85b92071fb724effa6fc9f0de117cbeb_end

22.2. dokumento registravimo metaduomenys – metaduomenys, įrašomi į elektroninį dokumentą jo registravimo metu;

part_f97bcac5960141e6b02d4780c7ddfcec_end

22.3. elektroninių parašų metaduomenys – kiekvieno PDF elektroninio parašo formavimo metu sukuriami metaduomenys.

part_139f5b8bfe3d41469cb747b8ad048ab6_end

part_6fcb5b6b5f3d4ad08d8c44ee6a1752df_end

23. Elektroninio dokumento metaduomenys, jiems fiksuoti naudojamų XMP elementų ir PDF žodyno laukų vardai, reikšmių tipai, privalomumo ir kiti reikalavimai nurodyti Specifikacijos 1 priede.

part_ba5b82916bd449bba159a7414c4e5c97_end

24. Dokumento sudarymo metaduomenys turi būti fiksuojami XMP specifikaciją ir PDF/A-2 standarto 6.6.2 skyriaus reikalavimus atitinkančiu formatu PDF metaduomenų šaltinyje, susietame su PDF dokumento katalogo žodynu.

part_515081ea94604e87b1da9648f4b42173_end

25. Dokumento registravimo metaduomenys turi būti fiksuojami XMP specifikaciją ir PDF/A-2 standarto 6.6.2 skyriaus reikalavimus atitinkančiu formatu PDF metaduomenų šaltinyje, susietame su PDF elektroniniu parašu.

part_14cc28c42927416d846b098ea1ad085d_end

26. Elektroninių parašų metaduomenys fiksuojami PDF parašo žodyno laukuose. Elektroninių parašų metaduomenys ir jų reikšmių tipai apibrėžti Specifikacijos 1 priedo 3 skyriuje.

part_77f5feeb79e745d088394b40a2a238c1_end

27. Specifikaciją atitinkančio elektroninio dokumento PDF dokumento katalogo žodynas privalo turėti lauką „Metadata“, kurio reikšmė yra metaduomenų šaltinis, apimantis šią informaciją:

27.1. PDF/A standarto versiją ir suderinamumo su standartu lygį identifikuojančius metaduomenis, aprašytus vadovaujantis PDF/A-2 standarto 6.6.4 skyriuje nustatytais reikalavimais;

part_7c686c965c7d4a498e5d6a6cc6a1c4f3_end

27.2. PDF-LT-V1.0 XMP metaduomenų plėtinio schemą (Specifikacijos 2 priedas), jeigu yra naudojami metaduomenys iš „LTUd“ vardų zonos;

part_5e6e0e51d375465f82133b80df8e1e71_end

27.3. privalomuosius elektroninio dokumento sudarymo metaduomenis (Specifikacijos 1 priedo 1 skyrius).

part_169110f52f8145cb8801d14cd4326b15_end

part_1bc75d88723b41e7b8eced2686e47f74_end

28. Sudarant PDF elektroninį parašą, PDF parašo žodyne turi būti užpildyti privalomieji elektroninio parašo metaduomenų laukai (Specifikacijos 1 priedo 3 skyrius). Su PDF elektroniniu parašu gali būti siejami dokumento registravimo metaduomenys (Specifikacijos 1 priedo 2 skyrius), kurie metaduomenų šaltinio pavidalu nurodomi PDF parašo žodyno lauke „Metadata“.

part_776f9667e88b47fa8b9db341bcfdc086_end

29. Elektroniniame dokumente gali būti kitų PDF-1.7 ir PDF/A-2 standartuose bei XMP specifikacijoje apibrėžtų neprivalomų metaduomenų, kai jų įtraukimo būdas nepažeidžia šios Specifikacijos reikalavimų.

part_3080744c5701415eb5f5624b18d2a3ea_end

30. Elektroninis dokumentas, atsižvelgiant į jo gyvavimo ciklą, gali turėti ir kitų (papildomų) metaduomenų, kurie nėra apibrėžti šioje Specifikacijoje ir jos 29 punkte nurodytuose standartuose ir specifikacijose. Jeigu šie papildomi metaduomenys fiksuojami XMP formatu, elektroniniame dokumente turi būti pateikta ir naujus metaduomenų elementus bei jų reikšmių tipus aprašanti XMP metaduomenų plėtinio schema, sudaryta pagal PDF/A-2 standarto 6.6.2.3 skyriuje nustatytus reikalavimus. Jei papildomi metaduomenys fiksuojami PDF žodynų laukuose, naudojamų papildomų laukų vardų prefiksas turi būti apibrėžtas PDF dokumento katalogo žodyno plėtinių žodyne pagal PDF-1.7 standarto 7.12 skyriuje nustatytus reikalavimus.

part_2fdc521613d84d0993bcf039b1deb6ab_end

31. Sudarant elektroninį dokumentą, PDF dokumento informacijos žodyno (PDF-1.7 standarto 14.3.3 skyrius) kurti nerekomenduojama. Jeigu šis žodynas kuriamas, PDF dokumento katalogo metaduomenų šaltinyje privalo būti nurodytos PDF žodyno laukus atitinkančios XMP metaduomenų reikšmės, atsižvelgiant į PDF/A-2 standarto 6.6.3 skyriuje pateiktą PDF žodyno laukų ir XMP metaduomenų atitikčių lentelę.

part_95cb0e25096a49dfac1caaf6439417c4_end

32. Elektroninio dokumento sudarymo ir tikrinimo priemonės privalo sudaryti ir patikrinti šioje Specifikacijoje apibrėžtus metaduomenis. Interaktyvios programinės priemonės privalo atvaizduoti Specifikacijoje apibrėžtus elektroninio dokumento metaduomenis. Kiti metaduomenys, kurių programinės priemonės nepalaiko, turi būti ignoruojami, išskyrus tuos atvejus, kai jų įtraukimo būdas pažeidžia šios Specifikacijos reikalavimus.

part_269bad79faae4d2b99544939e30b6127_end

33. Elektroninio dokumento metaduomenys privalo būti pasirašyti PDF elektroniniu parašu.

part_734dbc19405f46adaf80e5ae82461362_end

34. Pasirašyto elektroninio dokumento metaduomenis draudžiama šalinti, keisti ar pildyti (pvz., inkrementinio keitimo būdu), išskyrus šios Specifikacijos 71 punkte nurodytus atvejus.

 

part_d7351f1561324d408fff4126902e3a0d_end

part_6dee293bef9c4e15a2be4ea6dc50fd36_end

VI SKYRIUS

ELEKTRONINIAI PARAŠAI

 

35. Elektroninis dokumentas pasirašomas PAdES formato elektroniniu parašu, kuriuo pasirašomi visi PDF rinkmenoje esantys duomenys, išskyrus paties elektroninio parašo reikšmę (PAdES standarto 1 dalis, 4.1 skyrius; PDF/A-2 standarto B priedas).

part_a8d27a5afbe94a1a8ec4e4f365461e47_end

36. Elektroninis dokumentas pasirašomas tik daugiapakopiu pasirašymo būdu. Lygiagretusis pasirašymo būdas draudžiamas.

part_7f5520f104284f2dbedc7a7a9bbeb204_end

37. Elektroniniame dokumente galimi šie PDF elektroniniai parašai:

37.1. kvalifikuoti elektroniniai parašai (turintys tą pačią teisinę galią kaip ir pasirašytieji ranka);

part_df43bda999f14c31b5363f3032d2368e_end

37.2. patikimo sertifikatų centro išduotu sertifikatu patvirtinti duomenys, užtikrinantys apsaugomų duomenų autentiškumą ir vientisumą.

part_1e0e9411048945f795f4a22f66b78f46_end

part_8d6e51a07cc9447d859e05406c3f2dec_end

38. Elektroninių dokumentų pasirašymo ir tvirtinimo, suderinimo bei kopijos tikrumo patvirtinimo paskirties elektroniniai parašai turi būti sudaryti naudojant saugią elektroninio parašo formavimo sistemą ir galiojantį kvalifikuotą sertifikatą, atitinkantį standartą LST ETSI TS 101 862 V1.3.3:2007 „Kvalifikuoto sertifikato profilis“ (Specifikacijos 11 priedo 4 punktas).

part_747b5a7c218d49acae84a8e73a9bf352_end

39. Elektroniniame dokumente galimi tik PAdES-BES, PAdES-EPES arba PAdES-LTV formato PDF elektroniniai parašai. PAdES standarto 2 ir 5 dalyse aprašyti elektroninių parašų formatai PAdES-Basic ir PAdES-XML yra draudžiami. Visi PAdES-LTV formato parašai turi būti sukurti PAdES-BES arba PAdES-EPES formatų pagrindu. Atsižvelgiant į tai, kad PAdES standartas yra universalus ir numato alternatyvas, Specifikacijoje sukonkretinamas PAdES parašų elementų naudojimas konkretaus taikymo atveju.

part_5ac98ebb2659437388d2828b3cc89580_end

40. Elektroninio dokumento turinyje gali būti pridedama PDF elektroninio parašo buvimą atvaizduojanti informacija (PDF standarto 12.7.4.5 skyrius). Ji elektroniniame dokumente pridedama prieš parašo sudarymą ir gali būti sudaryta iš tekstinės ir (arba) grafinės informacijos (pvz., sertifikato duomenų). Jei parašo buvimą atvaizduojanti informacija pridedama:

40.1. ji turi būti sudaroma vadovaujantis PAdES standarto 6 dalies (Specifikacijos 11 priedo 11 punktas) 5 skyriaus reikalavimais;

part_a5da061aace8481e85157071c7af9d8a_end

40.2. negali uždengti dokumento turinį atvaizduojančios informacijos;

part_65a597ca95524ab39e422b7f7db92034_end

40.3. elektroniniame dokumente konkretaus PDF elektroninio parašo buvimas gali būti atvaizduotas ne daugiau nei vieną kartą – PDF parašo žodynas gali būti susietas tik su vienu „Widget“ tipo PDF anotacijų žodynu (angl. widget annotations dictionary; PDF standarto 12.5.6.19 skyrius).

part_9d33977835d74a19a113696f472ccc8f_end

part_e5b48a88c5584c27aed4d9a3f1d2d821_end

41. Elektroninis dokumentas gali būti papildytas PDF elektroniniais parašais, modifikuojant PDF rinkmeną inkrementinio keitimo būdu, kaip tai aprašyta PAdES standarto 1 dalies 4.4 skyriuje ir PDF-1.7 standarto 7.5.6 skyriuje.

part_183d8d1d92614797a7c7fbd1eac09f7a_end

42. Visi PDF elektroniniai parašai turi būti tvirtinamieji (angl. approval), kaip tai aprašyta PDF-1.7 standarto 12.8.1 skyriuje. Kiti šiame skyriuje aprašyti sertifikavimo (angl. certification) ir naudojimo teisių (angl. usage rights) parašai draudžiami.

part_da6dfe3014f94927a3fadbfd81c84160_end

43. Jeigu sudarant PDF elektroninį parašą užpildomas PDF parašo formos lauko pradinių reikšmių žodynas (angl. signature field seed value dictionary), apibrėžtas PDF-1.7 standarto 12.7.4.5 skyriuje, jame nurodyti ribojimai neturi prieštarauti šios Specifikacijos reikalavimams.

part_07639540d5be461f85b5364fa58aae5f_end

44. PDF parašo žodyno laukai turi būti užpildyti taip, kaip nurodyta šios Specifikacijos 5 priede.

part_bb1f5f1ab48b402c9a143de8e120a03d_end

45. PDF parašo žodyno „Contents“ lauke saugomi PDF elektroninio parašo duomenys turi būti CAdES-BES, CAdES-EPES arba CAdES-T formato. CAdES-C, CAdES-X, CAdES-X Long, CAdES-A ir CAdES-LT formato parašai yra draudžiami.

part_977628ed2b6c4ef5914da4a7f9a9b3aa_end

46. PDF parašo žodyno „Contents“ lauke saugomų PDF elektroninio parašo duomenų struktūra, elementų privalomumo ir reikšmių pildymo reikalavimai nurodyti šios Specifikacijos 8 priede, algoritmai elektroniniams parašams formuoti pateikti Specifikacijos 7 priede.

part_11c899749d3c414a8b02faac69a9640a_end

47. PDF parašo žodyno „Contents“ lauke saugomų PDF elektroninio parašo duomenų atributai turi būti užkoduoti naudojant DER koduotę.

part_6e4b57d8de224a2eb9ca7814d944503e_end

48. Tam, kad būtų galima automatinėmis priemonėmis patikrinti PDF elektroninį parašą baigus galioti pasirašančiojo asmens sertifikatui (kai baigiasi sertifikato galiojimo terminas arba sertifikatas paskelbiamas negaliojančiu), į elektroninį dokumentą turi būti įtraukti parašo galiojimą patvirtinantys duomenys ir laiko žymos.

part_fcd51ed3a40c4048ba57474c35a6b737_end

49. Parašo galiojimą patvirtinantys duomenys turi būti išsaugoti PDF dokumento duomenų saugyklos žodyne (angl. document security store dictionary, DSS), kaip aprašyta PAdES standarto 4 dalyje. Konkretaus parašo galiojimą patvirtinantys duomenys papildomai gali būti nurodyti ir PDF parašo tikrinimo duomenų žodyne (angl. Signature VRI (validation-related information) dictionary, VRI). PDF dokumento duomenų saugyklos ir parašo tikrinimo duomenų žodynai aprašyti PAdES standarto 4 dalies A.1 priede.

part_a26972d2bedb47cabca316d101234c8d_end

50. PDF formato rinkmenoje gali būti naudojamos dviejų rūšių laiko žymos:

50.1. parašo laiko žyma, saugoma CAdES-T formato elektroninio parašo nepasirašomame laiko žymos atribute „signature‑time‑stamp“ (objekto identifikatorius „id‑aa‑signatureTimeStampToken“; CAdES standarto 6.1.1 skyrius), patvirtinanti PDF elektroninio parašo, į kurį yra įtraukta, egzistavimą iki parašo laiko žymoje nurodyto laiko;

part_1ef379f721464e11ab272f0d6242db5e_end

50.2. PDF dokumento laiko žyma, saugoma PDF dokumento laiko žymos žodyne, patvirtinanti visų iki jos sudarymo įtrauktų PDF elektroninių parašų, parašų tikrinimo duomenų ir laiko žymų (tiek parašų, tiek dokumento) egzistavimą iki PDF dokumento laiko žymoje nurodyto laiko.

part_9561661a47124ea2863943bbd53323f2_end

part_462d74a1686d42a3a9ba3f3820072994_end

51. Visos laiko žymos turi atitikti standartą LST ETSI TS 101 861 V1.3.1:2007 „Laiko žymėjimo profilis“. Laiko žymos turi būti gaunamos HTTP arba HTTPS protokolu pagal RFC 3161 rekomendacijas (Specifikacijos 11 priedo 16 punktas).

part_f32a15aef56e49599275da5a127af8b0_end

52. CRL sąrašai turi atitikti RFC 5280 rekomendacijas (Specifikacijos 11 priedo 21 punktas) ir turi būti gaunami HTTP arba HTTPS protokolu.

part_ab89cec8b486497099cce4e0673828a7_end

53. OCSP paslaugų atsakymai turi atitikti RFC 6960 rekomendacijas (Specifikacijos 11 priedo 15 punktas) ir turi būti gaunami HTTP arba HTTPS protokolu.

part_f509f52715cf48fea88fd0d41daba1db_end

54. PDF dokumento laiko žymos žodyno laukai turi būti užpildyti taip, kaip nurodyta šios Specifikacijos 6 priede.

part_44be3fb0bdf143ab9aacbc8f823686f4_end

55. Elektroniniame dokumente galimi einamieji, trumpalaikiai ir ilgalaikiai PDF elektroniniai parašai.

part_0da0dcf53b5f4dfc9251f0f4396ea332_end

56. Einamasis PDF elektroninis parašas yra PAdES-BES ar PAdES-EPES formato elektroninis parašas be parašo laiko žymos, esantis PDF formato rinkmenoje, kurioje nėra nė vienos PDF dokumento laiko žymos, patvirtinančios PDF elektroninio parašo egzistavimą iki PDF dokumento laiko žymoje nurodyto laiko. Einamasis PDF elektroninis parašas turi atitikti PAdES bazinio profilio standarte (Specifikacijos 11 priedo 12 punktas) apibrėžtą B-Level (bazinio lygio) atitikties lygmenį.

part_f9aaa1d7353849738a93568cec5c2f86_end

57. Trumpalaikiai PDF elektroniniai parašai gali būti dviejų tipų:

57.1. PAdES-BES arba PAdES-EPES formato elektroninis parašas su elektroninio parašo laiko žyma, esantis PDF formato rinkmenoje, kurioje nėra nė vienos PDF dokumento laiko žymos, patvirtinančios PDF elektroninio parašo egzistavimą iki PDF dokumento laiko žymoje nurodyto laiko (Specifikacijos 9 priedo 1 punktas);

part_93b5dcbcc1b4489583d61275b568853a_end

57.2. PAdES-LTV formato elektroninis parašas be elektroninio parašo laiko žymos, esantis PDF formato rinkmenoje, kurioje yra viena PDF dokumento laiko žyma, patvirtinanti PDF elektroninio parašo egzistavimą iki PDF dokumento laiko žymoje nurodyto laiko (Specifikacijos 9 priedo 2 punktas).

part_a7695b52885a4eba9af74f930d954558_end

part_b7b9d080e49745349da2b40efc1e6827_end

58. Ilgalaikiai PDF elektroniniai parašai gali būti dviejų tipų:

58.1. PAdES-LTV formato elektroninis parašas su elektroninio parašo laiko žyma, esantis PDF formato rinkmenoje, kurioje yra parašo galiojimą patvirtinantys duomenys ir bent viena PDF dokumento laiko žyma, patvirtinanti parašo galiojimą patvirtinančių duomenų egzistavimą iki PDF dokumento laiko žymoje nurodyto laiko (Specifikacijos 9 priedo 3 punktas);

part_9ea366224489460dad7253a065233a4e_end

58.2. PAdES-LTV formato elektroninis parašas be elektroninio parašo laiko žymos, esantis PDF formato rinkmenoje, kurioje yra bent dvi PDF dokumento laiko žymos ir parašo galiojimą patvirtinantys duomenys. Pirmoji PDF dokumento laiko žyma turi patvirtinti PDF elektroninio parašo egzistavimą iki pirmojoje PDF dokumento laiko žymoje nurodyto laiko. Parašo galiojimą patvirtinantys duomenys turi būti įtraukti vėliau nei pirmoji PDF dokumento laiko žyma. Antroji PDF dokumento laiko žyma turi patvirtinti parašo galiojimą patvirtinančių duomenų egzistavimą iki antrojoje PDF dokumento laiko žymoje nurodyto laiko (Specifikacijos 9 priedo 4 punktas).

 

part_191e0937180b4b958efd5c255b3b39a7_end

part_e24a919b96cd40d8929b57f2fc17d7da_end

part_c0c695dc4912401c806dba059c160a72_end

VII SKYRIUS

ELEKTRONINIO DOKUMENTO TIKRINIMAS

 

59. Elektroninio dokumento tikrinimo metu turi būti patikrinta, kad elektroninis dokumentas atitinka visus šioje Specifikacijoje nustatytus elektroninio dokumento pakuotės, struktūros, metaduomenų ir elektroninių parašų reikalavimus, atsižvelgiant į reikalavimų lygmenis.

Jei PDF dokumento katalogo žodyno metaduomenų šaltinyje yra deklaruojama atitiktis „A“ reikalavimų lygmeniui (Specifikacijos 1 priedas), turi būti tikrinama elektroninio dokumento

atitiktis Specifikacijos A lygmens reikalavimams. Visais kitais atvejais turi būti tikrinama elektroninio dokumento atitiktis Specifikacijos B lygmens reikalavimams.

part_b44c9fa30bcf4a009e9d3ca62ba527c4_end

60. PDF rinkmenos atitikties PDF/A-2 standarto reikalavimams (šios Specifikacijos 8, 11, 15 punktai) patikra neturi apsiriboti vien tik šios Specifikacijos 27.1 punkte nurodytų metaduomenų egzistavimo patikra.

part_cf2feecd7ab340c5841726129bc9ac09_end

61. Visi PDF elektroniniai parašai turi būti tikrinami vadovaujantis Reikalavimų elektroninio parašo tikrinimo procedūrai aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2011 m. balandžio 19 d. įsakymu Nr. 1V-409, ir laikantis PAdES standarte apibrėžtų reikalavimų.

part_26000e2032e94ecb899b8f0d110f54e0_end

62. Jeigu yra PDF elektroninio parašo laiko žyma ar PDF dokumento laiko žymos, patvirtinančios tikrinamo PDF elektroninio parašo egzistavimą iki jose nurodyto laiko, tai šiam PDF elektroniniam parašui patvirtinti naudoti sertifikatai ir sertifikatų seka tikrinami anksčiausio laiko, nurodyto tose laiko žymose, atžvilgiu. Jeigu tokių laiko žymų nėra, tai PDF elektroniniam parašui patvirtinti naudoti sertifikatai ir sertifikatų seka tikrinami einamojo laiko atžvilgiu.

part_3c7dd7655f604f81aeb5ddecb281704c_end

63. Jeigu yra PDF dokumento laiko žymos, patvirtinančios tikrinamo parašo galiojimą patvirtinančių duomenų egzistavimą iki jose nurodyto laiko, tai šie parašo galiojimą patvirtinantys duomenys tikrinami anksčiausio laiko, nurodyto tose laiko žymose, atžvilgiu. Jeigu tokių laiko žymų nėra, tai parašo galiojimą patvirtinantys duomenys tikrinami einamojo laiko atžvilgiu.

part_2409a3e2d3dc4bf8a49ef58fffe85da5_end

64. Jeigu yra PDF dokumento laiko žymos, patvirtinančios tikrinamos laiko žymos (tiek PDF elektroninio parašo, tiek PDF dokumento laiko žymos) egzistavimą iki jose nurodyto laiko, tai šią laiko žymą patvirtinantis sertifikatas ir sertifikatų seka tikrinami anksčiausio laiko, nurodyto tose laiko žymose, atžvilgiu. Jeigu tokių laiko žymų nėra, tai laiko žymą patvirtinantis sertifikatas ir sertifikatų seka tikrinami einamojo laiko atžvilgiu.

part_d4ef6efad4b7454aaf48fd03b3e71af6_end

65. Sertifikatų galiojimą patvirtinantys duomenys (OCSP paslaugos atsakymai ar CRL sąrašai) laikomi tinkamais PDF elektroniniam parašui ar laiko žymai tikrinti, jeigu atitinka bent vieną šių reikalavimų:

65.1. sertifikatų galiojimą patvirtinantys duomenys yra surinkti PDF elektroninio parašo ar laiko žymos tikrinimo metu;

part_e43d9fedb1714e678b3d61254c5b24d1_end

65.2. sertifikatų galiojimą patvirtinantys duomenys yra įtraukti į dokumentą ne anksčiau, nei buvo įtraukta anksčiausia iš laiko žymų, patvirtinančių PDF elektroninio parašo egzistavimą iki jose nurodyto laiko (laiko žymos tikrinimo atveju – ne anksčiau, nei buvo įtraukta pati tikrinamoji laiko žyma).

part_104e4c5077854fb09a19e348e02d4054_end

part_ce092088500e4d158576ce2b8759603e_end

66. Kiekvienas PDF elektroninis parašas tikrinamas neatsižvelgiant į kitų elektroninio dokumento PDF elektroninių parašų galiojimą.

 

part_4776c9ba04234e97b1c20c520042062d_end

part_525005e51175470db9692c2a4908b2ce_end

VIII SKYRIUS

SPECIFIKACIJOS REIKALAVIMŲ LYGMENYS

 

67. Pagal šią Specifikaciją sudarytas elektroninis dokumentas turi būti rengiamas pagal Specifikacijos 3 punkte apibrėžtus A arba B reikalavimų lygmenis.

Specifikacijos reikalavimų, skirtingai taikomų A ir B lygmens elektroniniams dokumentams, suvestinė pateikta Specifikacijos 10 priede.

part_d53a575891b84abda40ea5f6368c2324_end

68. Elektroniniame dokumente atitiktis reikalavimų lygmeniui turi būti deklaruojama xmp:Identifier elemente PDF dokumento katalogo metaduomenų šaltinyje, kaip nurodyta Specifikacijos 1 priedo 1 skyriuje. B lygmens elektroniniam dokumentui šis reikalavimas neprivalomas.

part_2b6718d536f046b8bc7f8ce1970d57d4_end

69. A lygmens dokumentas iš B lygmens dokumento formuojamas, papildant jį privalomais A lygmens metaduomenimis ir objektais inkrementinio keitimo būdu.

part_19b2c63cc20c4ea7bc1936e2bc7a79d0_end

70. Bet kokie Specifikacijos leidžiami elektroninio dokumento turinio ar metaduomenų papildymai ir pakeitimai turi būti patvirtinti PDF elektroniniu parašu, kuris apimtų visą rinkmeną įskaitant visus atliktus papildymus bei pakeitimus.

part_fdc4e813efdd4f35bea7b528012c6b46_end

71. Leidžiami tik šie dokumento pakuotės, turinio ir metaduomenų keitimo (inkrementinio keitimo būdu) atvejai:

71.1. elektroninio dokumento papildymas nauju PDF elektroniniu parašu kartu su registravimo metaduomenimis arba be jų (Specifikacijos 41 punktas);

part_64fcbb3455254bacb4bd03fbb344fa75_end

71.2. elektroninio dokumento papildymas parašo galiojimą patvirtinančiais duomenimis (DSS ir VRI žodynuose);

part_254ecd91b5b0431daa753357407b86a0_end

71.3. elektroninio dokumento papildymas nauja PDF dokumento laiko žyma;

part_2d23b21abf48403f8a4082c45380a5ac_end

71.4. turinio papildymas PDF elektroninių parašų buvimo atvaizdavimo informacija (Specifikacijos 40 punktas);

part_e5c4626133554889b1a885aaa49e0ce3_end

71.5. PDF dokumento katalogo plėtinių žodyno papildymas PDF žodyno laukų prefiksu „LTUd“ (Specifikacijos 13 punktas);

part_0e10f4cd07d147b8866e97b03f2a3654_end

71.6. B lygmens elektroninio dokumento PDF dokumento katalogo žodyno metaduomenų šaltinio papildymas XMP metaduomenų plėtinio schema (Specifikacijos 27.2 punktas);

part_a0fe9446bd034fa4b9240b508e5ad3c3_end

71.7. B lygmens elektroninio dokumento PDF dokumento katalogo žodyno metaduomenų šaltinio papildymas dokumento sudarymo ir kitais metaduomenimis (Specifikacijos 27.3, 29, 30 punktai);

part_8e5fad83b61342a6a63054853276def9_end

71.8. dokumento sudarymo metaduomenyse xmp:Identifier reikšmių rinkinio papildymas nauja dokumento atitikties reikalavimų lygmeniui deklaracijos reikšme (Specifikacijos 1 priedo 1 skyrius).

part_4e0a5e53b6c5426ab705bd660ca16a65_end

part_021f53e5dcf1480ebd3f933bbdff22c1_end

72. B lygmens elektroninį dokumentą pildant dokumento sudarymo metaduomenimis, juose rekomenduojama nurodyti xmpMM:History metaduomenis, kuriais būtų aprašyti atlikti papildymai. Šie „XMP Media Management“ schemos vardų zonoje (XMP specifikacijos 4 skyrius) apibrėžti standartiniai metaduomenys yra skirti informacinių išteklių valdymo sistemoms ir juos naudojant vadovaujamasi PDF/A-2 standarto 6.6.6. skyriumi ir XMP specifikacija (Specifikacijos 11 priedo 24 punktas).

 

part_02d4b47fd75243458778e10a16d0a484_end

part_4a5f62e69fd04fef903a35fb8c056a31_end

IX SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

73. Dokumentų, kuriais remiantis parengta Specifikacija, sąrašas pateikiamas šios Specifikacijos 11 priede.

part_b17c31c96b5044a8838b49e8482b623a_end

74. Pagal šią Specifikaciją sudaryti elektroniniai dokumentai valdomi vadovaujantis Elektroninių dokumentų valdymo taisyklėse nustatytais reikalavimais ir išsaugomi visą nustatytą jų saugojimo laiką.

part_1ba3239ea3464a98a6b8e920225bf61b_end

part_aef3cd5aa93544988b4400758596593d_end

________________________

part_f55dc66ae9ca483a9bffeb8f1e757ab1_end

part_c8b0f61db16f4e73936c782354344822_end