LIETUVOS RESPUBLIKOS

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL SOCIALINĖS PRIEŽIŪROS AKREDITAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 

 

2020 m. birželio 30 d. Nr. A1-622

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymo Nr. X-493 2, 8, 13, 15, 16, 17, 191, 20, 30, 34, 36 straipsnių, šeštojo skirsnio pavadinimo pakeitimo ir įstatymo papildymo 192, 251, 252 straipsniais įstatymo 16 straipsnio 3 dalimi:

1.   T v i r t i n u Socialinės priežiūros akreditavimo tvarkos aprašą (pridedama).

2.   N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2020 m. liepos 1 d.

 

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministras                                                                   Linas Kukuraitis

 


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir

darbo ministro 2020 m. birželio 30 d.

įsakymu Nr. A1-622

 

SOCIALINĖS PRIEŽIŪROS AKREDITAVIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.  Socialinės priežiūros akreditavimo tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) reglamentuoja prašymų ir dokumentų, reikalingų akredituotai socialinei priežiūrai teikti, pateikimą, jų vertinimą, socialinės priežiūros akreditavimo procedūras, savivaldybės administracijos įgaliojimus bei funkcijas ir akredituotą socialinę priežiūrą teikiančių įstaigų apskaitą.

2.  Šio Tvarkos aprašo reikalavimai taikomi Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymo (toliau – Įstatymas) 2 straipsnio 10 dalyje nurodytoms socialinių paslaugų įstaigoms (toliau – įstaigos).

3.  Tvarkos apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatyme, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatyme, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme ir Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatyme.

4.  Savivaldybių administracijos, vadovaudamosi šiuo Tvarkos aprašu ir akredituotai socialinei priežiūrai keliamais reikalavimais, tvirtina įstaigų teikiamos akredituotos socialinės priežiūros kokybės kontrolės tvarkos aprašus.

 

II SKYRIUS

PRAŠYMŲ IR DOKUMENTŲ PATEIKIMAS, JŲ VERTINIMAS

 

5.  Įstaiga, pageidaujanti teikti akredituotą socialinę priežiūrą savivaldybei, kurios teritorijoje vykdys (vykdo) veiklą (toliau – Pareiškėjas), pateikia nustatytos formos prašymą leisti teikti akredituotą socialinę priežiūrą (toliau – prašymas) (Tvarkos aprašo 1 priedas). Prašymas turi būti užpildytas lietuvių kalba, pasirašytas įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens.

6.  Pareiškėjas kartu su prašymu privalo pateikti šiuos lietuvių kalba surašytus dokumentus (arba jų vertimus, patvirtintus vertėjo, pareiškėjo vadovo ar jo įgalioto asmens) ar jų kopijas:

6.1. įstaigos steigimo dokumentą (pvz.: įstatus, nuostatus, steigimo sutartį ir pan.);

6.2. jei pareiškėjui atstovauja ne jo vadovas, – dokumentą, patvirtinantį asmens teisę veikti pareiškėjo vardu;

6.3. asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, pasirašytą deklaraciją (Tvarkos aprašo 2 priedas);

6.4. dokumentus, patvirtinančius teisę naudotis patalpomis, kurios atitinka akredituotos socialinės priežiūros paslaugų teikimo reikalavimus (jei paslaugoms teikti jos būtinos);

6.5. įstaigos, kuri teiks (teikia) akredituotą socialinę priežiūrą, pareigybių ir darbuotojų skaičiaus sąrašą;

6.6. įstaigos, kuri teiks (teikia) akredituotą socialinę priežiūrą, darbuotojų išsilavinimą, nurodytą Įstatymo 20 straipsnio 3 dalyje, pagrindžiančius dokumentus;

6.7. kitus dokumentus, pagrindžiančius įstaigos atitiktį akredituotos socialinės priežiūros teikimo reikalavimams.

7.  Įstaigos, kurių steigėja yra savivaldybė, Tvarkos aprašo 6.1, 6.4–6.6 papunkčiuose nurodytų dokumentų neteikia, jei savivaldybės administracijos įgaliotas padalinys (toliau – padalinys) šią informaciją turi ar gali gauti pats.

8.  Tvarkos aprašo 5 ir 6 punktuose nurodyti dokumentai gali būti pateikiami vienu elektroniniu laišku savivaldybės administracijos nurodytu elektroninio pašto adresu. Šie dokumentai vienu laišku gali būti pateikiami naudojant specialias didelės apimties byloms siųsti pritaikytas programas ir (ar) mainavietes internete.

9.  Padalinys, gavęs Tvarkos aprašo 5 punkte nurodytą prašymą, įvertina, ar:

9.1.    įstaiga atitinka Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu nustatytus akredituotos socialinės priežiūros teikimo reikalavimus įstaigoms, pageidaujančioms teikti akredituotą socialinę priežiūrą;

9.2.    prašymas užpildytas Tvarkos aprašo 5 punkte nustatyta tvarka ir jame pateikta visa reikalinga informacija;

9.3.    pateikti visi Tvarkos aprašo 6 punkte nurodyti dokumentai.

10.  Įstaiga gali teikti kelis Tvarkos aprašo 5 punkte nurodytus prašymus dėl akredituotos socialinės priežiūros teikimo.

11.  Padalinys, nustatęs, kad pareiškėjas prašyme nenurodė visos reikalingos informacijos, pateikė ne visus nurodytus dokumentus, dokumentai netinkamai įforminti, apie tai per 3 darbo dienas raštu informuoja juos pateikusią įstaigą ir nustato terminą reikalingiems dokumentams ir (ar) informacijai pateikti. Jei per nustatytą terminą įstaiga trūkstamų dokumentų nepateikia, priimamas sprendimas įstaigos pateikto prašymo ir dokumentų vertinimo procedūrą nutraukti. Apie tai įstaiga informuojama raštu, nurodant jos nutraukimo priežastį.

12.  Tvarkos aprašo 9 ir 11 punktuose nurodyta procedūra atliekama ne ilgiau nei per 30 kalendorinių dienų nuo Tvarkos aprašo 5 punkte nurodyto prašymo gavimo dienos.

13.  Sprendimą dėl prašymo ir dokumentų vertinimo procedūros nutraukimo priima savivaldybės administracijos direktorius ar jo įgaliotas valstybės tarnautojas.

 

III SKYRIUS

TEISĖS TEIKTI AKREDITUOTĄ SOCIALINĘ PRIEŽIŪRĄ SUTEIKIMAS

 

14.  Padaliniui nustačius, kad įstaiga prašyme nurodė visą reikalingą informaciją, pateikė visus reikalingus tinkamai įformintus dokumentus, savivaldybės administracijos direktorius ar jo įgaliotas valstybės tarnautojas priima sprendimą dėl teisės teikti akredituotą socialinę priežiūrą suteikimo. Apie priimtą sprendimą įstaiga per 3 darbo dienas informuojama raštu.

15.  Padalinys įveda informaciją apie įstaigą, kuriai suteikta teisė teikti akredituotą socialinę priežiūrą (įstaigos rekvizitus, paslaugos teikėjo kontaktus, sprendimo priėmimo datą, paslaugos rūšį, paslaugos gavėjų skaičių / vietų skaičių) į Socialinės paramos šeimai informacinę sistemą (toliau – SPIS).

16.  Įstaiga, kuriai suteikta teisė teikti akredituotą socialinę priežiūrą, kreipiasi į savivaldybės administraciją dėl asmeniui (šeimai) teikiamų socialinių paslaugų išlaidų finansavimo sutarties sudarymo.

17.  Įstaigai teisė teikti akredituotą socialinę priežiūrą suteikiama 3 metams nuo sprendimo priėmimo dienos. Pasibaigus šiam terminui, įstaigos iš naujo kreipiasi į savivaldybę Tvarkos apraše nustatyta tvarka dėl akredituotos socialinės priežiūros teikimo. Jei įstaigos teisė teikti akredituotą socialinę priežiūrą buvo laikinai sustabdyta, 3 metų laikotarpis skaičiuojamas susumavus akredituotos socialinės priežiūros teikimo laikotarpius.

 

IV SKYRIUS

ĮSTAIGOS TEISĖS TEIKTI AKREDITUOTĄ SOCIALINĘ PRIEŽIŪRĄ SUSTABDYMAS AR PANAIKINIMAS

 

18.  Įstaigos teisė teikti akredituotą socialinę priežiūrą Įstatyme nustatytais atvejais gali būti sustabdoma ar panaikinama savivaldybės administracijos sprendimu.

19.     Apie teisės teikti akredituotą socialinę priežiūrą sustabdymą ar panaikinimą padalinys informuoja įstaigą raštu per 3 darbo dienas nuo šio sprendimo priėmimo dienos.

20.  Sprendimą dėl įstaigos teisės teikti akredituotą socialinę priežiūrą sustabdymo ar panaikinimo priima savivaldybės administracijos direktorius ar jo įgaliotas valstybės tarnautojas.

 

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

21.  Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teikia metodinę pagalbą savivaldybėms Įstatymo nustatyta tvarka.

22.  Savivaldybės nustatyta tvarka kontroliuoja akredituotos socialinės priežiūros teikimą. Rekomenduojama į akredituotos socialinės priežiūros teikimo stebėseną įtraukti skėtinių nacionalinių nevyriausybinių organizacijų atstovus.

23.  Įstaigos, kurios teikia akredituotą socialinę priežiūrą, finansuojamos vadovaujantis Socialinių paslaugų finansavimo ir lėšų apskaičiavimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 10 d. nutarimu Nr. 978 „Dėl Socialinių paslaugų finansavimo ir lėšų apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“. Savivaldybės užtikrina valstybės biudžeto lėšų panaudojimą pagal tikslinę paskirtį.

24.  Savivaldybės viešina įstaigas, teikiančias akredituotą socialinę priežiūrą (pagal paslaugas), ir akredituotos socialinės priežiūros paslaugų gavimo tvarką.

25.  Savivaldybės sprendimai, susiję su Tvarkos aprašo reikalavimų vykdymu, gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

____________________

part_d1a4a9a4a4764a3481505fe8d1f67014_end