Herbas

JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS

2020 M. SPALIO 21 D. ĮSAKYMO NR. A-978 „DĖL UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖJE“

PAKEITIMO

 

2020 m. lapkričio 9 d. Nr. A-1039

Joniškis

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi:

1. K e i č i u Joniškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. spalio 21 d. įsakymo Nr. A-978 „Dėl ugdymo proceso organizavimo Joniškio rajono savivaldybėje“ preambulę ir ją išdėstau taip:

„Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ (su visais vėlesniais pakeitimais), Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimu Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“, Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo 25 straipsnio 3 dalimi ir 26 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. lapkričio 6 d. sprendimo Nr. V-2544 „Dėl pradinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“ 3 punktu, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. lapkričio 6 d. sprendimo Nr. V-2543 „Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“ 3 punktu, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. lapkričio 6 d. sprendimo Nr. V-2545 „Dėl pagrindinio ir vidurinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“ 3 punktu, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. lapkričio 6 d. sprendimo Nr. V-2547 „Dėl aukštojo mokslo studijų, formaliojo profesinio mokymo, neformaliojo profesinio mokymo ir neformaliojo suaugusiųjų švietimo vykdymo būtinų sąlygų“ 3 punktu ir atsižvelgdama į Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Šiaulių departamento 2020 m. spalio 19 d. raštą Nr. (6-13 16.1.17E)2-83200 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) prevencinių priemonių Joniškio rajono savivaldybėje organizavimo“, Joniškio rajono savivaldybės ekstremalių situacijų komisijos 2020 m. spalio 21 d. posėdžio protokolą Nr. ESK-14“.

2. K e i č i u Joniškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. spalio 21 d. įsakymo Nr. A-978 „Dėl ugdymo proceso organizavimo Joniškio rajono savivaldybėje“ 1 punktą, vietoj „2020 m. lapkričio 9 d.“ įrašau „2020 m. lapkričio 13 d.“.

3. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2020 m. lapkričio 10 d.

 

 

Administracijos direktorė                                                                                    Valė Kulvinskienė