r_NaujojiAkmene

 

AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. SPALIO 25 D. SPRENDIMO NR. T-203 (E) „DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO LENGVATŲ TEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2021 m. gegužės 31 d. Nr. T-117

Naujoji Akmenė

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 18 punktu, Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo 7 straipsnio 5 dalimi, Akmenės rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a pakeisti Nekilnojamojo turto mokesčio lengvatų teikimo tvarko aprašą, patvirtintą Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 25 d. sprendimu Nr. T-203(E) (su visais vėlesniais pakeitimais ir papildymais), ir išdėstyti jį nauja redakcija (pridedama).

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės mero pavaduotojas                                                                                Tomas Martinaitis

 

PATVIRTINTA

Akmenės rajono savivaldybės tarybos

2015 m. spalio 25 d. sprendimu Nr. T-203(E)

(nauja redakcija Tarybos 2021-05-31 sprendimu   

Nr. T-117)

 

NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO LENGVATŲ TEIKIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Nekilnojamojo turto mokesčio lengvatų teikimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja nekilnojamojo turto mokesčio sumažinimo arba atleidimo nuo mokesčio Akmenės rajono savivaldybėje (toliau ‒ Savivaldybė) tvarką.

2. Smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos gali būti suteikiamos vadovaujantis šiuo Aprašu ir Akmenės rajono savivaldybės tarybos (toliau – Savivaldybės taryba) patvirtinta Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros programa.

3. Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto mokesčio įstatyme ir kituose teisės aktuose vartojamas sąvokas.

 

II SKYRIUS

LENGVATŲ TAIKYMO TVARKA

 

4. Bendra nekilnojamojo turto mokesčio lengvata (toliau – mokesčio lengvata), teikiama juridiniams asmenims, nurodyta Aprašo 5.1–5.5 papunkčiuose, vienam juridiniam asmeniui negali viršyti 50 % Nekilnojamojo turto mokesčio deklaracijoje (Akmenės rajone registruoto nekilnojamojo turto) apskaičiuotos sumos.

5. Mokesčio lengvatos teikiamos juridiniams asmenims:

5.1. teikiantiems paramą (piniginėmis lėšomis, turtu, suteiktomis paslaugomis, darbais) su sportu, švietimu ir kultūra susijusioms Savivaldybės biudžetinių įstaigų veikloms bei nevyriausybinėms organizacijoms, vykdančioms veiklą Akmenės rajone. Paramos teikėjams gali būti teikiama iki 50 % suteiktos paramos dydžio mokesčio lengvata;

5.2. atliekantiems viso pastato, kuriam taikomas nekilnojamojo turto mokestis, išorės renovaciją. Mokesčio lengvata gali būti suteikiama iki 50 % Nekilnojamojo turto mokesčio deklaracijoje apskaičiuotos sumos kiekvienam juridiniam asmeniui, bet ne daugiau kaip 15 % investuojamų lėšų. Mokesčio lengvata gali būti suteikta ne ilgiau kaip 2 metams (iš eilės) pagal abiejų šalių raštišką susitarimą. Asmeniui nesilaikančiam susitarimo sąlygų mokesčio lengvata nebetaikoma, ir nekilnojamojo turto mokestis mokamas pagal nustatytą galiojantį to laikotarpio tarifą;

5.3. įgyvendinusiems nuosavomis lėšomis investicinius projektus, kurių vertė virš 5 mln. Eur arba jeigu projektų įgyvendinimo metu juridinio asmens nuosavo nekilnojamojo turto mokestinė vertė padidėja daugiau kaip 50 %. Dėl mokesčio lengvatos suteikimo juridinis asmuo gali kreiptis, jeigu investicijos buvo įvykdytos ne anksčiau kaip prieš 3 metus nuo prašymo pateikimo dienos. Mokesčio lengvata gali būti suteikiama iki 30 % Nekilnojamojo turto mokesčio deklaracijoje apskaičiuotos sumos ir ne ilgiau kaip 2 metus iš eilės;

5.4. investavusiems į Savivaldybės infrastruktūrą suteikiama iki 50 % Nekilnojamojo turto mokesčio deklaracijoje apskaičiuotos sumos, bet ne daugiau kaip 15 % investuotos sumos;

5.5. jeigu komercinės paskirties nekilnojamojo turto (taikoma smulkiojo verslo subjektams, t. y. juridiniams asmenims, atitinkantiems labai mažos įmonės ar mažos įmonės sąlygas, nustatytas Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymo 3 straipsnyje, arba fiziniams asmenims, turintiems verslo liudijimą ar individualios veiklos pažymėjimą, ir mažosioms bendrijoms) mokesčio mokėtojas neatitinka šio Aprašo 5.1–5.4 papunkčiuose nustatytų kriterijų, tačiau kreipiasi dėl mokestinės lengvatos suteikimo, nes buvo tiesiogiai paveiktas susiklosčiusios epideminės situacijos dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo.

III SKYRIUS

PRAŠYMŲ TEIKIMO SĄLYGOS IR REIKALAVIMAI

 

6. Prašymus dėl mokesčio lengvatos Savivaldybės administracijai gali teikti juridiniai asmenys, Savivaldybės teritorijoje nuosavybės teise turintys nekilnojamojo turto. Prašymai teikiami Interesantų priimamajame „vieno langelio“ patalpose adresu: I a. fojė, L. Petravičiaus a. 2, Naujoji Akmenė, el. p. i[email protected] ar per viešųjų elektroninių paslaugų portalą „Elektroniniai valdžios vartai“ www.epaslaugos.lt .

Mokesčio lengvata Savivaldybės biudžeto sąskaita teikiama už metus, kuriais pareiškėjas kreipiasi į Savivaldybės tarybą dėl lengvatos suteikimo.

7. Juridiniam asmeniui pagal jo prašymą mokesčio lengvata gali būti teikiama tik tam pastatui, kuriame vykdoma įmonės veikla.

8. Juridinis asmuo turi būti įvykdęs mokestinius įsipareigojimus.

9. Asmenys, pageidaujantys gauti mokesčio lengvatą, prašymą Savivaldybei pateikia iki einamųjų metų spalio 1 d. Prašymai dėl mokesčio lengvatos svarstomi tik vieną kartą per mokestinį laikotarpį.

10. Juridiniai asmenys, prašantys suteikti mokesčio lengvatą, turi pateikti:

10.1. motyvuotą prašymą pagal šio Aprašo priedą, kuriame nurodomi duomenys apie juridinį asmenį, jo vykdomą veiklą, sukurtų darbo vietų skaičių bei mokesčio, kurio lengvatos prašoma suteikti, rūšis ir suma, laikotarpis, už kurį prašoma lengvatos;

10.2. juridinio asmens registracijos pažymėjimo kopiją;

10.3. nekilnojamojo turto mokesčio metinių deklaracijų, pateiktų einamaisiais ir praėjusiais metais Valstybinei mokesčių inspekcijai, kopijas;

10.4. juridinio asmens įgyvendintų investicijų patvirtinančius ir jų apimtis įrodančius dokumentus.

11. Mokesčio lengvata nesuteikiama, jei juridinis asmuo:

11.1. turi mokestinių įsiskolinimų valstybės ir (arba) Savivaldybės biudžetams bei Socialinio draudimo fondui, išskyrus paskutinio deklaruojamo laikotarpio mokesčių nepriemoką, dėl kurios kreipiasi lengvatos, ir tuos atvejus, kai mokesčių, delspinigių, baudų mokėjimas atidėtas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka arba dėl šių mokesčių, delspinigių, baudų mokėjimo vyksta mokestinis ginčas;

11.2. per trejus paskutinius metus yra pasinaudojęs valstybės pagalba, kurios dydis, įvertinus ir naujai teikiamą lengvatą, viršija de minimis valstybės pagalbai nustatytą maksimalų dydį, išskyrus juridinius asmenis, Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo nustatyta tvarka gavusius paramos gavėjo statusą;

11.3. yra bankrutuojantis, likviduojamas ar restruktūrizuojamas;

11.4.  jeigu nuomoja nekilnojamąjį turtą kitiems asmenims;

11.5.  pastatai (statiniai), kuriems prašoma suteikti mokesčio lengvatą, Savivaldybės tarybos nustatyta tvarka yra pripažinti netvarkomais arba apleistais, arba nenaudojamais, arba tokie pastatai (statiniai) yra valstybinės žemės sklype, kuriam prašoma suteikti mokesčio lengvatą;

11.6. prašymas ir (arba) su jais pateikti dokumentai neatitinka Aprašo nustatytų reikalavimų, Savivaldybės administracijos prašymu nepatikslinami per 10 darbo dienų ir (arba) nepateikiami reikalingi dokumentai.

12. Prašymus vertina Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta Komisija, kuri nustato, ar prašymas atitinka nustatytus Aprašo atitikties reikalavimus. Jeigu prašymai neatitinka Apraše nustatytų reikalavimų, apie tai informuojamas pareiškėjas elektroniniu paštu. Pareiškėjas per 10 darbo dienų turi pašalinti trūkumus. Jei per nurodytą terminą trūkumai nepašalinami, dokumentai nepateikiami, prašymas atmetamas ir apie tai raštu informuojamas pareiškėjas.

13. Savivaldybės administracijos Vietinio ūkio ir turto valdymo skyriaus atsakingas specialistas, atsižvelgdamas į Komisijos siūlymus, rengia sprendimo dėl mokesčių lengvatų suteikimo (nesuteikimo) projektą ir teikia jį svarstyti Savivaldybės tarybai ne vėliau kaip iki einamųjų metų lapkričio 15 d.

14. Informaciją apie priimtus Savivaldybės tarybos spendimus dėl mokesčio lengvatos suteikimo (nesuteikimo) ar panaikinimo Vietinio ūkio ir turto valdymo skyriaus atsakingas specialistas per 10 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos pateikia (išsiunčia) mokesčio mokėtojui, kuris kreipėsi dėl mokesčio lengvatos, ir Valstybinei mokesčių inspekcijai.

 

IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

15. Sprendimą dėl suteikiamos mokesčio lengvatos dydžio priima Savivaldybės taryba.

16. Jeigu paaiškėja, kad asmuo pateikė neteisingus duomenis, kurie nulėmė nepagrįstą sprendimo dėl mokesčio lengvatos teikimo priėmimą, Savivaldybės tarybos sprendimas dėl mokesčio lengvatos suteikimo gali būti pripažįstamas netekusiu galios. Apie tai informuojamas pareiškėjas ir Valstybinė mokesčių inspekcija.

_________________________

 

Nekilnojamojo turto mokesčių lengvatų

teikimo tvarkos aprašo

priedas

 

________________________________________________________________________________

(juridinio asmens pavadinimas, kodas, kontaktiniai duomenys adresas, telefonas, el. paštas)

 

Akmenės rajono savivaldybės tarybai

 

 

PRAŠYMAS

DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO LENGVATOS SUTEIKIMO

 

_____________________ 

(data)

 

Mokesčio lengvatos teikimo motyvacija, vykdoma veikla, sukurtų darbo vietų skaičius:

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Nekilnojamojo turto objekto (-ų) adresas:

________________________________________________________________________________

Nekilnojamojo turto objekto (-ų) unikalus (-ūs) Nr.:

________________________________________________________________________________

Laikotarpis, už kurį prašoma suteikti lengvatą:

________________________________________________________________________________

Prašomos suteikti lengvatos dydis Eur:

________________________________________________________________________________

 

Pagrindas (Aprašo punktas) pagal kurį prašoma suteikti Nekilnojamojo turto mokesčio lengvatą:

________________________________________________________________________________

 

PRIDEDAMA:

2. Juridiniai asmenys prie prašymo prideda šiuos dokumentus:

2.1. Nekilnojamojo turto deklaracijos kopiją;

2.2. Valstybės įmonės Registrų centro išrašo apie Nekilnojamojo turto registre įregistruotą nekilnojamąjį turtą kopiją;

2.3. pažymas apie atsiskaitymą su Valstybine mokesčių inspekcija ir Valstybinio socialinio draudimo fondu;

2.4. juridinio asmens registracijos pažymėjimo kopiją;

3. Kiti pagal Aprašo 10 punktą reikalingi ir prašymo pagrįstumą patvirtinantys dokumentai:

________________________________________________________________________________________________

 

Patvirtinu, kad šiame prašyme pateikta informacija yra teisinga.

 

 

_____________________                                            _______________________________

(parašas)                                                                (Juridinio asmens valdymo organo pareigos

ar įgalioto asmens vardas pavardė)