HERB21

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2007 M. SPALIO 17 D. ĮSAKYMO NR. D1-528 „DĖL Aplinkos ministerijos apdovanojimo už kūrybinius laimėjimus urbanistikos ir architektūros srityse skyrimo taisyklių patvirtinimo“ PAKEITIMO

 

2018 m. rugpjūčio 17 d. Nr. D1-758

Vilnius

 

P a k e i č i u  Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. spalio 17 d. įsakymą Nr. D1-528 „Dėl Aplinkos ministerijos apdovanojimo už kūrybinius laimėjimus urbanistikos ir architektūros srityse skyrimo taisyklių patvirtinimo“ ir jį išdėstau nauja redakcija:

 

„LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL Lietuvos Respublikos APLINKOS MINISTERIJOS APDOVANOJIMŲ UŽ GERIAUSIUS URBANISTIKOS IR ARCHITEKTŪROS KŪRINIUS SKYRIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos architektūros įstatymo 14 straipsnio 2 dalies 8 punktu,

t v i r t i n u  Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos apdovanojimų už geriausius urbanistikos ir architektūros kūrinius skyrimo taisykles (pridedama).“

 

 

 

Žemės ūkio ministras,

pavaduojantis aplinkos ministrą                              Giedrius Surplys

 

 

 

SUDERINTA

Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos

2018 m. rugpjūčio 7 d. raštu Nr. (1.13 E)V4-328

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2007 m. spalio 17 d. įsakymu Nr. D1-528

(Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2018 m. rugpjūčio 17 d. įsakymo Nr. D1-758 redakcija)

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTERIJOS APDOVANOJIMŲ UŽ GERIAUSIUS URBANISTIKOS IR ARCHITEKTŪROS KŪRINIUS SKYRIMO TAISYKLĖS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos apdovanojimų už geriausius urbanistikos ir architektūros kūrinius skyrimo taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos apdovanojimų už geriausius urbanistikos ir architektūros kūrinius (toliau – Apdovanojimai) tikslą, vertinimo kriterijus, skyrimo tvarką ir vertinimo komisijos darbo organizavimo tvarką.

2. Apdovanojimus steigia ir teikia Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija (toliau – Aplinkos ministerija).

3. Apdovanojimų tikslas – skatinti Lietuvos architektų profesinę veiklą.

4. Apdovanojimai skiriami kiekvienais kalendoriniais metais.

5. Apdovanojimus sudaro Lietuvos Respublikos aplinkos ministro pasirašyti diplomai ir prizai.

 

II SKYRIUS

APDOVANOJIMŲ SKYRIMO TVARKA

 

6. Apdovanojimai skiriami Lietuvos architektams – kūrinių autoriams ar bendraautorių grupėms:

6.1. už geriausią urbanistikos kūrinį (įgyvendintą ar įgyvendinamą projektą). Neįgyvendinti ir (ar) iš dalies įgyvendinti projektai vertinami tik, kai nurodomas teritorijos planavimo organizatorius;

6.2. už geriausią architektūros kūrinį (pastatą ar kitą statinį), įgyvendintą per pastaruosius kalendorinius metus.

7. Apie paraiškų Apdovanojimams gauti (toliau – Paraiškos) teikimo pradžią ir pabaigą skelbiama Aplinkos ministerijos interneto svetainėje https://am.lrv.lt (toliau – svetainė), Lietuvos architektų rūmų interneto svetainėje http://www.architekturumai.lt ir Lietuvos architektų sąjungos interneto svetainėje http://www.architektusajunga.lt.

8. Pretendentus Apdovanojimams gali siūlyti fiziniai ir juridiniai asmenys.

9. Užpildytos Taisyklių 1 priede nustatytos formos Paraiškos Aplinkos ministerijai pateikiamos raštu tiesiogiai, siunčiamos paštu arba pasirašytos kvalifikuotu elektroniniu parašu ar Paraiškų skenuotos kopijos siunčiamos elektroniniu paštu. Paraiškos, neatitinkančios Paraiškos formos, ar Paraiškos dėl kūrinių, kurie neatitinka Apdovanojimų skyrimo tvarkos, nesvarstomos.

10. Apdovanojimai skiriami nepriklausomai nuo kitų gautų apdovanojimų ir premijų.

 

III SKYRIUS

PRETENDENTŲ VERTINIMO KOMISIJA IR JOS DARBO ORGANIZAVIMO TVARKA

 

11. Pateiktas Paraiškas svarsto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu sudaryta pretendentų vertinimo komisija (toliau – Komisija).

12. Komisiją sudaro: 3 Aplinkos ministerijos atstovai, po 2 Lietuvos architektų rūmų, Lietuvos architektų sąjungos atstovus, po 1 kultūros paveldo restauratorių, paveldosaugos ar paminklotvarkos asociacijos, kraštovaizdžio architektų asociacijos, žaliosios architektūros asociacijos atstovą.

13. Komisijos pirmininku (toliau – Pirmininkas) skiriamas Aplinkos ministerijos atstovas.

14. Aplinkos ministerija skiria sekretorių (toliau – Sekretorius), kuris tvarko dokumentus, informaciją, susijusius su Komisijos posėdžiu, ją pateikia Komisijos nariams ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas iki posėdžio.

15. Komisijos posėdžio datą nurodo Pirmininkas, Komisijos posėdį Aplinkos ministerijoje organizuoja Sekretorius.

16. Komisijos nariai iki posėdžio dienos susipažįsta su pateiktomis Paraiškomis.

17. Sekretorius ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas iki posėdžio pradžios elektroniniu paštu informuoja Komisijos narius apie posėdžio laiką ir vietą. Sekretorius balsavime nedalyvauja.

18. Komisijos posėdis laikomas įvykusiu, jei dalyvauja ne mažiau kaip 2/3 Komisijos narių.

19. Komisijos narys negali balsuoti dėl svarstomo klausimo, jeigu jis yra asmeniškai suinteresuotas Komisijos sprendimo rezultatais bei priimamas Komisijos sprendimas gali turėti jam materialinę ar kitokią asmeninę naudą. Atsiradus tokioms aplinkybėms, jis privalo apie tai informuoti Komisijos narius ir nusišalinti nuo klausimo svarstymo. Komisijos nariai raštu pateikia informaciją, duomenis dėl nešališkumo nagrinėjamais klausimais.

20. Komisijos nariai užpildo Taisyklių 2 priede nustatytos formos vertinimo išvadas, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos architektūros įstatymo 11 straipsnyje nurodytais architektūros kokybės kriterijais.

21. Komisija, įvertinusi Paraiškas ir užpildytas Komisijos narių vertinimo išvadas, atrenka geriausius urbanistikos ir architektūros kūrinius Apdovanojimams skirti.

22. Komisijos pirmininkas į Komisijos posėdžius gali prireikus kviesti ekspertus, kitus asmenis, galinčius padėti komisijai priimti teisingą sprendimą. Komisija turi teisę prašyti, kad minėti asmenys pateiktų reikalingus duomenis, informaciją.

23. Kiekvienas Komisijos posėdis protokoluojamas, protokolą pasirašo Pirmininkas ir Sekretorius.

24. Komisijos sprendimas priimamas atviru balsavimu balsų dauguma. Balsams pasiskirsčius po lygiai, galutinį sprendimą priima Pirmininkas.

25. Komisijos sprendimas įrašomas į Komisijos posėdžio protokolą. Komisijos narių užpildytos vertinimo išvados laikomos neatsiejama Komisijos posėdžio protokolo dalimi.

26. Tais atvejais, kai Komisijos narys nesutinka su Komisijos sprendimu, jis turi teisę išdėstyti savo nuomonę raštu, kuri pridedama prie Komisijos posėdžio protokolo.

27. Įvertinęs Komisijos sprendimą, Lietuvos Respublikos aplinkos ministras priima sprendimą dėl Apdovanojimų skyrimo.

28. Laureatai paskelbiami Aplinkos ministerijos svetainėje.

29. Komisijos sprendimai gali būti apskųsti Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

 

 

______________

 

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos apdovanojimų už geriausius urbanistikos ir architektūros kūrinius skyrimo taisyklių

1 priedas

 

(Paraiškos apie pretendentą Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos apdovanojimui už geriausią urbanistikos ar architektūros kūrinį gauti formos pavyzdys)

 

________________________________________________________________________________

(juridinio asmens pavadinimas / fizinio asmens vardas, pavardė)

________________________________________________________________________________

(juridinio asmens / fizinio asmens kontaktiniai duomenys)

 

 

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai

 

 

PARAIŠKA

APIE PRETENDENTĄ LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTERIJOS APDOVANOJIMUI UŽ GERIAUSIĄ URBANISTIKOS AR ARCHITEKTŪROS KŪRINĮ GAUTI

 

_______________ Nr.

(data)

 

 

Kūrinio pavadinimas ______________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

Kūrinio įgyvendinimo vieta (tikslus adresas) ____________________________________________

________________________________________________________________________________

 

Kūrinio autorius (autoriai), juridinis asmuo _____________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

Kūrinio santrauka (10-12 eilučių) ____________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

Kūrinį geriausiai pristatanti nuotrauka (aukštos raiškos – JPEG 350 dpi), nurodant nuotraukos autoriaus vardą ir pavardę __________________________________________________________

 

Pridedamų kūrinį atskleidžiančių brėžinių ir schemų, vizualizacijų, nuotraukų ir kitos vaizdinės informacijos antraštės ______________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Kūrinio įgyvendinimo laikotarpis (nuo .......... m. .................... mėn. iki .......... m. .................... mėn.)

 

Architektūros kūrinio statybos užbaigimo akto arba deklaracijos apie statybos užbaigimą išdavimo data ir numeris____________________________________________________________________

 

Esama urbanistikos kūrinio įgyvendinimo būklė ir teritorijų planavimo organizatorius __________

________________________________________________________________________________

 

Kūrinio autoriaus duomenys (autorių kolektyvo atveju – apie visus narius) – vardas, pavardė, pagrindinės darbų kryptys __________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

 

Paraiškos priedai:

1.Tekstas (iki 20 psl., pdf formatu).

2. Kūrinio brėžinių kopijos, schemos, nuotraukos.

3. Videoįrašai (iki 10 min., rekomenduojama mpeg-2 formatu).

 

 

 

 

 

(Pareigos)                                                        (Parašas)                                  (Vardas, pavardė)

 

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos apdovanojimų už geriausius urbanistikos ir architektūros kūrinius skyrimo taisyklių

2 priedas

 

(Vertinimo išvados forma)

 

________________________________________________________________________________

(pretendentų vertinimo komisijos nario vardas, pavardė)

 

___________________________________________________________ VERTINIMO IŠVADA

(kūrinio pavadinimas)

 

Kūrinys vertinamas pagal kiekvieną kriterijų skiriant lentelėje nurodytą leistiną balų sumą:

 

Eil.Nr.

Vertinimo kriterijai

Balai

Įvertinimas ir pastabos

1.

Urbanistinis integralumas

0-10

 

2.

Atitiktis darnaus vystymosi principui

0-10

 

3.

Statybos ir kuriamos aplinkos kokybė (ergonomiškumas), ilgaamžiškumas

0-10

 

4.

Inovatyvumas (naujų technologijų, medžiagų, architektūrinių, urbanistinių sprendimų panaudojimas)

0-10

 

5.

Nekilnojamojo kultūros paveldo išsaugojimas

0-10

 

6.

Aplinkos pritaikymas visiems visuomenės nariams – projektavimo visiems (universalaus dizaino) principų taikymas, užtikrinant žmonių srautų judumą ir projektuojamų objektų prieinamumą (pasiekiamumą)

0-10

 

7.

Vientisa architektūrinė idėja

0-10

 

8.

Funkcionalios pastato struktūros kūrimas

0-10

 

9.

Estetika

0-10

 

10.

Sprendimų racionalumas, įvertinus statinio projektavimo ir projekto realizavimo kainos santykio optimalumą

0-10

 

Projekto įvertinimo balų suma

 

 

 

 

Komisijos narys                                               (Parašas)                                  (Vardas, pavardė)