LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2019 M. GRUODŽIO 20 D. ĮSAKYMO NR. V-1498 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2019 M. RUGPJŪČIO 20 D. ĮSAKYMO NR. V-1000 „DĖL PACIENTŲ MAITINIMO ORGANIZAVIMO ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOSE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO“ PAKEITIMO

 

2020 m. balandžio 20 d. Nr. V-924

Vilnius

 

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. gruodžio 20 d. įsakymą Nr. V-1498 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. rugpjūčio 20 d. įsakymo Nr. V-1000 „Dėl Pacientų maitinimo organizavimo asmens sveikatos priežiūros įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ ir 2 punktą išdėstau taip:

 

 

2. N u s t a t a u, kad:

2.1. šis įsakymas, išskyrus 1.3 papunktį, įsigalioja 2020 m. gegužės 1 d.

2.2. šio įsakymo 1.3 papunktis įsigalioja 2020 m. liepos 1 d.“

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                             Aurelijus Veryga