HERB21
LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2011 M. SAUSIO 5 D. ĮSAKYMO NR. D1-14 „DĖL MEDIENOS KURO PELENŲ TVARKYMO IR NAUDOJIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2018 m. gegužės 28 d. Nr. D1-411

Vilnius

 

1. Pakeičiu Medienos kuro pelenų tvarkymo ir naudojimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. sausio 5 d. įsakymu Nr. D1-14 „Dėl Medienos kuro pelenų tvarkymo ir naudojimo taisyklių patvirtinimo“:

1.1.    pakeičiu 15 punktą ir jį išdėstau taip:

15. Vienas suderinto Plano egzempliorius lieka Aplinkos apsaugos agentūrai, kitas grąžinamas pelenų tvarkytojui. Aplinkos apsaugos agentūra apie suderintą Planą informuoja Aplinkos apsaugos departamentą prie Aplinkos ministerijos (toliau – Aplinkos apsaugos departamentas) ir pateikia jam suderinto Plano kopiją.“;

1.2.    pakeičiu 16 punktą ir jį išdėstau taip:

16. Pelenų tvarkytojas ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki numatomo pelenų naudojimo privalo apie tai prieinamomis ryšio priemonėmis (pvz., elektroniniu paštu arba telefonu) informuoti Aplinkos apsaugos departamentą nurodydamas pelenų darytoją, pelenų tvarkytoją, pelenų priėmėją, teritorijos, kurioje bus naudojami pelenai, pavadinimą, numatomą naudojimo laiką, planuojamą panaudoti pelenų kiekį.“;

1.3.    pakeičiu 18 punktą ir jį išdėstau taip:

18. Aplinkos apsaugos departamentas turi teisę patikrinti Planą ir susijusius dokumentus. Jei Aplinkos apsaugos departamentas nustato, kad pelenai naudojami kitaip negu numatyta Plane ir surašo apie tai patikrinimo akte, laikoma, kad Plano galiojimas laikinai sustabdomas, kol per nustatytą protingą terminą bus pašalinti patikrinimo akte nurodyti trūkumai. Jei patikrinimo akte nurodyti trūkumai per nurodytą terminą nepašalinami, Planas laikomas negaliojančiu. Aplinkos apsaugos departamentas per 5 darbo dienas nuo Plano pripažinimo negaliojančiu dienos apie tai informuoja pelenų tvarkytoją. Aplinkos apsaugos departamentas turi teisę nustatyti aplinkybes, kada Plano galiojimas nestabdomas (pvz., nurodytas netikslus sklypo kadastrinis numeris ar kt.).“

2. Nustatau, kad šis įsakymas įsigalioja 2018 m. liepos 1 d.

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                                          Kęstutis Navickas