LIETUVOS AUTOMOBILIŲ KELIŲ DIREKCIJOS

PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS AUTOMOBILIŲ KELIŲ DIREKCIJOS PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2019 M. GRUODŽIO 23 D. ĮSAKYMO NR. V-195 „DĖL PERKĖLIMO KELTAIS PER KLAIPĖDOS VALSTYBINIO JŪRŲ UOSTO AKVATORIJĄ Į KURŠIŲ NERIJĄ IR IŠ KURŠIŲ NERIJOS BILIETO KAINOS KOMPENSAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“  PAKEITIMO 

 

2020 m. balandžio 6 d. Nr. V-53

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2019 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. V-195 „Dėl Perkėlimo keltais per Klaipėdos valstybinio jūrų uosto akvatoriją į Kuršių neriją ir iš Kuršių nerijos bilieto kainos kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintą „Perkėlimo keltais per Klaipėdos valstybinio jūrų uosto akvatoriją į Kuršių neriją ir iš Kuršių nerijos bilieto kainos kompensavimo tvarkos aprašą“:

1.  Pakeičiu 6 punktą ir jį išdėstau taip:

6.     Bilieto kaina, pagal AB „Smiltynės perkėla“ (toliau – vežėjas) nustatytą ir, suderinus su Valstybine energetikos reguliavimo taryba, patvirtintą bei viešai paskelbtą kainoraštį, gali būti kompensuojama tik už tų keleivių arba transporto priemonių perkėlimą ir tik tomis sąlygomis, kurios atitinka Tvarkos aprašo II skyriaus nuostatas.“

2. Pakeičiu 7 punktą ir jį išdėstau taip:

7.     Keleiviai (Neringos mieste ir Klaipėdos miesto dalyje Smiltynėje gyvenamąją vietą deklaravę asmenys; juridinių asmenų, turinčių registruotą buveinę Neringos mieste ir Klaipėdos miesto dalyje Smiltynėje, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos duomenų bazėje (toliau – SODRA) registruoti darbuotojai; neįgalieji, registruoti Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informacinėje sistemoje (toliau – NDNT); Klaipėdos miesto savivaldybės valstybės tarnautojai ir darbuotojai; Klaipėdos miesto savivaldybės įstaigų ir įmonių darbuotojai, atliekantys darbus Klaipėdos dalyje Smiltynėje; Aprašo 15 ir 17 punktuose nurodytų tarnybų darbuotojai ir valstybės tarnautojai), norėdami gauti keleivio bilieto kainos kompensavimą, prieš keliantis keltu privalo, vadovaudamiesi vežėjo suteiktomis instrukcijomis, elektroninėmis priemonėmis nuskaityti savo asmens tapatybės dokumentą. Nesant tokiai galimybei savo asmens tapatybės dokumentą pateikti vežėjo atsakingam darbuotojui, kuris į Elektroninio sąrašo tikrinimo lauką iš asmens tapatybės dokumento suveda keleivio asmens kodą. EIS automatiniu būdu registruose patikrina duomenis apie keleivį. Esant teisiniam pagrindui, suteikiama bilieto kainos kompensacija ir įrašas fiksuojamas Elektroniniame sąraše.“

3.  Pakeičiu 23 punktą ir jį išdėstau taip:

23.   Esant EIS ar kitų registrų sutrikimams, duomenys apie transporto priemones ir asmenis, turinčius teisę į bilieto kainos kompensaciją, gali būti tikrinami Elektroniniame sąraše ne senesniu nei 1 savaitės laikotarpiu po paskutiniojo perkėlimo. Neradus šių duomenų Elektroniniame sąraše arba kai asmuo įgyja teisę į bilieto kainos kompensavimą, tačiau ši informacija dar nėra atnaujinta registruose, arba kai transporto priemonė yra registruota užsienyje ar Žemės ūkio ministerijos valdomame Lietuvos Respublikos traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registre, asmenys, turintys teisę gauti bilieto kainos kompensaciją:“

4.  Papildau 23.5 papunkčiu ir jį išdėstau taip:

23.5. Atsiradus poreikiui įsitikinti pateiktos informacijos teisingumu bei užtikrinti tinkamą lėšų panaudojimą, Kelių direkcijos atsakingi darbuotojai turi teisę paprašyti papildomų dokumentų, įrodančių, kad besikreipiančiam asmeniui gali būti suteikta teisė į bilieto kainos kompensavimą.“

5.  Papildau 261 punktu ir jį išdėstau taip:

261.  Juridinių asmenų, turinčių registruotą buveinę Kuršių nerijoje ir gabenančių pavojingą krovinį jiems priklausančia ar valdoma transporto priemone, vadovai ar jų paskirti atsakingi asmenys, siekdami gauti bilieto kainos kompensavimą, turi kas kartą prieš gabendami kurą į Kuršių Neriją, kaip galima anksčiau, bet likus ne mažiau nei 30 minučių iki autocisternos perkėlimo, užpildyti nustatytą formą (3 priedas) EIS Elektroniniame sąraše ir pridėti kuro vežimo važtaraštį.“

6.  Papildau 31 punktu ir jį išdėstau taip:

31. Nustačius, kad asmuo, 23 punkte numatytais atvejais, neteisėtai pasinaudojo jam nepriklausančia teise į bilieto kainos kompensavimą, sumą už perkėlimo keltu kompensavimą privalo grąžinti Kelių direkcijai.“

 

 

 

Direktorius                                                                                                         Vitalijus Andrejevas