4Įsakymai ir potvarkiai       

 


 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO

2005 M. BIRŽELIO 27 D. ĮSAKYMO NR. A1-183 „DĖL KAI KURIŲ SOCIALINEI PARAMAI GAUTI REIKALINGŲ FORMŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2021 m. gruodžio 23 d. Nr. A1-972

Vilnius

 

1. P a k e i č i u Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 27 d. įsakymą Nr. A1-183 „Dėl kai kurių socialinei paramai gauti reikalingų formų patvirtinimo“:

1.1. Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintą Prašymo gauti išmoką SP-3 (A) formą ir ją išdėstau nauja redakcija (pridedama).

1.2. Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintą Prašymo gauti išmoką SP-3 (A1) formą ir ją išdėstau nauja redakcija (pridedama).

1.3. Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintą Prašymo gauti išmoką SP-3 (B) formą ir ją išdėstau nauja redakcija (pridedama).

1.4. Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintos Prašymo-paraiškos piniginei socialinei paramai gauti SP-4 formos 1 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

1.5. Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintą Prašymo gauti paramą mirties atveju SP‑5 formą ir ją išdėstau nauja redakcija (pridedama).

1.6. Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintos Prašymo-paraiškos gauti socialinę paramą mokiniams SP-11 formos priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2022 m. sausio 1 d.

 

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministrė     Monika Navickienė