isgyaz13

 

PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS JUOZO PAUKŠTELIO VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS DIREKTORIAUS 2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO

 

2018 m. balandžio 26 d. Nr. T-90

Pakruojis

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 19 punktu, Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2018 m. sausio 25 d. sprendimu Nr. T-14 „Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ patvirtinto Pakruojo rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento 286 punktu, Pakruojo rajono savivaldybės taryba                       n u s p r e n d ž i a:

Patvirtinti Pakruojo rajono savivaldybės Juozo Paukštelio viešosios bibliotekos direktoriaus 2017 metų veiklos ataskaitą (pridedama).

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                               Saulius Gegieckas                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


                                                                                                                                                                                                                

                                                     PATVIRTINTA

Pakruojo rajono savivaldybės tarybos

2018 m. balandžio 26 d. sprendimu Nr. T-90

 

PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS JUOZO PAUKŠTELIO VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS DIREKTORIAUS 2017 M. VEIKLOS ATASKAITA

 

 

I SKYRIUS

INFORMACIJA APIE ĮSTAIGĄ

 

Struktūra, darbuotojų pareigybės, informacija apie teikiamas paslaugas

 

Pakruojo rajono savivaldybės Juozo Paukštelio viešosios bibliotekos struktūra ir darbuotojų pareigybės 2017 m. nesikeitė. Viešosios bibliotekos centralizuotą sistemą sudaro: viešoji biblioteka, Linkuvos miesto padalinys ir 23 kaimų padaliniai. Rajone vidutinis nuotolis tarp padalinių – 8 km. Didžiausias atstumas, kuriuo bibliotekos nutolusios viena nuo kitos – 17 km, mažiausias atstumas tarp bibliotekų – 3 km.

Centralizuotoje sistemoje dirba 43 darbuotojai, iš jų 33 vyresn. bibliotekininkės, 2 vedėjos, vyr. metodininkė, vyr. buhalterė, direktorė, 5 ūkinio personalo darbuotojai.

Darbuotojai, dirbantys visą darbo laiką – 26, darbuotojai, dirbantys ne visą darbo laiką – 17.

 


Organizacijos struktūra

 

Viešoji biblioteka teikia nemokamas ir mokamas paslaugas.

 Nemokamos paslaugos:

·      Dokumentų skolinimas į namus;

·      Įvairių rūšių leidinių skolinimas naudotis bibliotekoje;

·      Ekskursijos po biblioteką ir sinagogą;

·      Atsakymai į skaitytojų užklausas;

·      Nemokama interneto paslauga;

·      Belaidis interneto ryšys;

·      Informacijos paieška prenumeruojamose duomenų bazėse;

·      Konsultacijos, kaip naudotis informacijos paieškos priemonėmis (elektroniniu katalogu, kartotekomis, informaciniais leidiniais) ;

·      Mokymas dirbti kompiuteriu;

·      Savarankiškas leidinių grąžinimas bibliotekos nedarbo metu;

·      Galimybė mokytis užsienio kalbų užsienio kalbų mokymosi centre;

·      Renginiai ir parodos.

 

Mokamos paslaugos teikiamos remiantis Pakruojo rajono tarybos sprendimais: 2015 m. lapkričio 5 d. Nr. T-286 „Dėl Pakruojo rajono savivaldybės Juozo Paukštelio viešosios bibliotekos teikiamų paslaugų įkainių patvirtinimo“, 2016 m. balandžio 28 d. Nr. T-134 „Dėl Pakruojo rajono savivaldybės Juozo Paukštelio viešosios bibliotekos teikiamų paslaugų įkainių patvirtinimo“ pakeitimo“, 2017 m. gegužės 25 d. Nr. T-178 „Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2016 m. balandžio 28 d. sprendimo Nr. T-134  „Dėl Pakruojo rajono savivaldybės Juozo Paukštelio viešosios bibliotekos teikiamų paslaugų įkainių patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo“.

II SKYRIUS

VADOVO VEIKLA ĮGYVENDINANT ĮSTAIGOS VEIKLOS TIKSLUS

 

Planavimas, pasiekti rezultatai.

 

Biblioteka savo veiklą planuoja rengdama strateginį planą trejiems metams, metinį veiklos planą. Ruošiami mėnesiniai renginių planai.

Pasiekti rodikliai teikiami už mėnesį ir vedama ketvirčio rodiklių analizė.

Metiniai statistiniai duomenys ir metinė žodinė ataskaita teikiama kultūros ministerijai, nacionalinei M. Mažvydo bibliotekai, Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešajai bibliotekai ir Pakruojo rajono savivaldybei.

Per 2017 m. pasiekti šie centralizuotos bibliotekos pagrindiniai veiklos rodikliai:

 

Veiklos sritis

Rodikliai (tūkst.)

2017 m.

Rodikliai

(tūkst.)

2016 m.

Skirtumas

Gyventojų sutelkimo proc.

25,2 proc.

28,5

-3,3

Vartotojų skaičius

5,3

6,2

-0,9

Lankytojų skaičius

95,6

101,8

-6,2

Dokumentų fondas

224,4

219,6

+4,8

Gauta dokumentų (knygų)

5,0

4,5

+0,5

Išduota dokumentų

168,9

173,0

-4,1

Atsakyta į užklausas

13,8

15,0

-1,2

Interneto vartotojų rajone

1,8

2,3

-0,5

Pasinaudota interneto paslauga kartų

40,2

63,7

-23,5

Apmokyta ir konsultuota gyventojų

2,5

2,6

-0,1

Suorganizuota renginių

0,7

0,9

-0,2

Apsilankė renginiuose žmonių

14,8

13,5

+1,3

Užsakomosios ekskursijos sinagogoje

41 vnt.

-

-

Ekskursijose sinagogoje apsilankė

0,9

-

-

 

Bibliotekos kultūrinė informacinė veikla.

 

Biblioteka bendradarbiavo su visomis krašto švietimo ir kultūros įstaigomis, verslo, socialinės sferos ir kitomis įstaigomis bei nevyriausybinėmis organizacijomis. Prisidėjo prie socialinės atskirties mažinimo – išliko pasiekiama, prieinama, bendraujančia ir bendradarbiaujančia, įvairiapuse ir nuolat veikiančia.

Siekta racionaliai panaudoti žmogiškuosius ir materialinius išteklius teikiant rajono gyventojams inovatyvias, kokybiškas ir prieinamas paslaugas.

Skatinta knygnešystė ir savanorystė bibliotekose, kad senyvo amžiaus ir neįgalūs žmonės būtų aprūpinti knygomis ir periodika.

Toliau plėtota kultūrinė-edukacinė veikla. Pagrindiniai įdomesni 2017 m. renginiai: 2017-ieji Pakruojo Juozo Paukštelio viešajai bibliotekai buvo jubiliejiniai – biblioteka šventė veiklos 80-metį. Taip jau sutapo, kad ta proga biblioteka gavo unikalią dovaną – seniausią Lietuvoje restauruotą medinę sinagogą (1801 m.). Joje ir vyko jubiliejinis bibliotekos renginys.

Viešojoje bibliotekoje metų pradžioje organizuota popietė „Žmogaus misterija”. Dedikacija Vincui Kudirkai. Aktorė Virginija Kochanskytė skaitė poeziją, satyras, publicistiką, laiškus, prisiminimus.

Susidomėjimo sulaukė  pristatyta Ingos Liutkevičienės knyga „15 metų su Galina Dauguvietyte. Kas liko nutylėta?". 

Vyko jaunųjų poetų festivalis „Literatūrinės slinktys“, kuriame poezijos mylėtojai turėjo progą susitikti su poetais Simonu Bernotu, Mariumi Povilu Elijumi Martynenko, Ernestu Noreika, Mantu Balakausku bei dainų autoriumi ir atlikėju Gyčiu Ambrazevičiumi, Juozu Žitkausku, Monika Baltrušaityte. Susitikimo metu poetai pristatė ką tik iš spaustuvės atkeliavusį festivalio rinkinį, sudarytą iš penkių jaunųjų autorių knygų. Savo eilėraščiais ir prozos tekstais dalinosi ir jaunieji Pakruojo krašto kūrėjai.

Kelmiškis rašytojas Vladas Kalvaitis bibliotekoje pakruojiečiams pristatė savo naujausią knygą – eiliuotą rinktinę „Striukos pasakėčios bet kam“. Popietėje dalyvavo ir Kelmės literatų klubo „Vieversys“ pirmininkas Viktoras Gulbinas. Ir ją, ir visą rašytojo kūrybą apžvelgė „Žemynos“ pagrindinės mokyklos lietuvių kalbos mokytoja Regina Gasparavičienė.

Šiaulietė tapytoja Birutė Kuicienė (kūrybinis slapyvardis Bitė Kuic) bibliotekos lankytojams atvežė paveikslų parodą „Rojus“. Antras, tarsi dailininkės  pratęstas parodos ciklas,  įvyko gegužės pabaigoje „Žmogaus kodas“, kaip meno terapijos valandėlė. Dailininkė supažindino su piešinio reikšmės šifravimu ir  nusakė kiekvieno žmogaus individualybės braižą, bei charakterį.

Šiaulių P. Višinskio viešosios bibliotekos Amerikos skaityklos koordinatorė Roma Baristaitė surengė pedagogams ir moksleiviams integruotą anglų kalbos pamoką. Joje pristatyta keliaujanti Amerikos leidyklų knygų paroda, pažintiniai filmai apie šitą šalį įvairaus amžiaus vaikams. Žinias apie JAV viešnia siūlė pasitikrinti, žaidžiant įvairioms žmonių grupėms skirtus intelektualius stalo žaidimus: „Word on the Street“, „Smart Mouth“, „All Around the USA“, „U.S. Presidents“, „Great States“. Renginio metu ne tik išbandė žaidimus, bet sudalyvavo ir konkurse – viktorinoje „The Great American State quiz“. Teisingai atsakiusiems į viktorinos klausimus mokiniams buvo įteiktos JAV ambasados Lietuvoje Amerikos centro paruoštos atminimo dovanėlės apie JAV.

Pristatyta knyga „Pakruojo „Atžalyno“ gimnazija. Praeitis ir dabartis“. Atidaryta mažeikiškio Virginijaus Sungailos fotografijų paroda „Atspindžiai ant vandens“. Parodos atidarymo metu buvo pristatyta ir jo poezijos knyga „Paslapties piligrimas“, išleista 2016 m.

Valstybės dienos paminėjimui pristatyta žinomos mokslininkės, habilituotos socialinių mokslų daktarės, ilgametės Vilniaus universiteto profesorės Onos Voverienės knyga „Dalia Grybauskaitė - Tautos Prezidentė“. Į knygos pristatymą atvyko jos autorė.

Rugsėjo pradžioje vyko istoriko Juozo Brazausko knygos „Trumpas žydėjimas“ (2017), apie jauną tarpukario dailininkę Marcę Katiliūtę, pristatymas ir video spektaklio „Marcė“, filmuoto Gataučių pagrindinėje mokykloje prieš dešimtį metų, peržiūra. Renginyje dalyvavo autorius.

2017 m. reikšmingi ir tuo, kad įteikta rašytojo Juozo Paukštelio literatūrinė premija. 17-osios premijos laureate tapo prozininkė, humanitarinių mokslų (filosofija) magistrė, ne vieno filosofijos-etikos vadovėlio autorė ar bendraautorė Rasa Aškinytė už romaną „Glesum“.

Jau tradicija tampa Pakruojyje organizuoti Knygų mugę. Ją organizuoja Pakruojo rajono savivaldybės Juozo Paukštelio viešoji biblioteka ir  Lietuvos mažų ir vidutinių leidėjų asociacija (LiMViLA). Ataskaitiniais metais mugėje dalyvavo 11 leidyklų. Vyko renginių, skirtų suaugusiems ir mažiesiems skaitytojams.                 

Toliau sėkmingai tobulinta vaikų laisvalaikio užimtumo veikla skaitymo skatinimo, žinių įgijimo ir informacinių gebėjimų srityje. Vyko edukaciniai renginiai, rytmečiai, popietės.

Vyko  edukaciniai renginiai: „Žvilgsnis į senąją mokyklą“, „Kur slepiasi džiūgena?“ (skirta Astridai Lindgren), „Tau, Mamyte“. Organizuoti  rytmečiai: „Ten,  kur daug knygučių“, „Pasakų šalyje“, „Pirma – svarbiausia, paskui – smagiausia“, „Atvirukas Lietuvai“, „Knygos kelias“, „Šiandienos biblioteka“, „Skaitymo valandėlė“, „Linkuvos smalsučių rytmetys“, „Šokti, piešti , žaisti...“, „Nuo plunksnos iki konsolės“, „Knygų pristatymas“. Vyko popietė „Kaip padėti pamėgti knygutes“, muzikos ir poezijos šventė „Skambanti biblioteka“.

Vyko Vaikų knygos šventė „Augti su knyga“. Dalyvavo šiaulietis vaikiškų knygų autorius ir iliustratorius Dainius Šukys. Dailininkas-rašytojas  pristatė savo kūrybą, išleistas knygeles.

Organizuotas rajoninis moksleivių piešinių parodos pristatymas „Vanduo – gyvybės šaltinis, vartok ir saugok“. Pakruojo rajono savivaldybės administracijos savivaldybės gydytoja Vilma Žuvininkienė skaitė paskaitą „Žalingų įpročių prevencija“. Vyko praktiniai užsiėmimai. Organizuoti susitikimai su buvusia rajono kultūros paveldo vyr. specialiste Valentina Alekseriūnaite: „Apie Pakruojo kraštą“, „Kuo garsus Pakruojis“, „Pakruojo piliakalniai“. 

Vyko susitikimai su poete Zita Gaižauskaite, rašytoja Liuda Petkevičiūte. 

Kad biblioteka būtų matoma ir reikalinga aktyviai bendradarbiauta su seniūnijomis, vietos bendruomenėmis, kultūros, švietimo įstaigomis.

 

Dalyvavimas projektuose, programose.

 

2017 m. buvo paruoštos 5 paraiškos Kultūros tarybai:

1)      Atvirukų ir fotografijų albumas bei kilnojamoji paroda „Senasis Pakruojis: žmonės ir vaizdai (1900-1944)“;

2)      „Biblioteka: knyga, susitikimai, atradimai“;

3)      „Skaitymas – jėga“;

4)      „Literatūrinės kelionės po knygų šalį“;

5)      „Bibliotekos erdvė – vaikų ir jaunimo kūrybinėms idėjoms“.

Šios projektinės paraiškos finansavimo negavo.

Pakruojo rajono savivaldybės Juozo Paukštelio viešoji biblioteka parengė ir įgyvendino projektą „Mes drauge su Europa“, skirtą Europos dienai paminėti. Europos Komisijos atstovybė Lietuvoje skyrė  1000,00 Eur.

Gegužės 5 d. Pakruojo Juozo Paukštelio viešojoje bibliotekoje vyko susitikimas su eurokomisaru Vyteniu Povilu Andriukaičiu. Kartu su juo lankėsi ir Europos Komisijos atstovybės Lietuvoje Politikos analizės ir apžvalgos grupės vadovė  Laimutė Pilukaitė bei  leidyklos „Santara“ vadovas Romualdas Norkus. R. Norkus pakruojiečiams pristatė eurokomisaro Vytenio Povilo Andriukaičio knygą „Justino Marcinkevičiaus laikas“.

Gegužės 9 d. šventinis renginys Pakruojo miesto Vienybės aikštėje prasidėjo Europos Sąjungos himnu, kurį atliko profesionalus pučiamųjų instrumentų orkestras „Panevėžio garsas“ (vadovas Laimutis Raziūnas). Bibliotekininkės kvietė renginio dalyvius pasitikrinti žinias – dalyvauti viktorinoje „Ar pažįsti Europos Sąjungą“. Visi viktorinos dalyviai gavo įvairių prizų, saldainių, informacinės literatūros apie Europos Sąjungą bei suvenyrų, kuriuos pagamino bendrijos „Pakruojo Viltis“ lankytojai. Susidomėjimo sulaukė Europos Sąjungos žemėlapis. Klovainių padalinio bibliotekininkė Vida Grigaliūnienė kvietė jame pažymėti aplankytas Europos šalis. Po šventinio pučiamųjų orkestro „Panevėžio garsas“ pasirodymo vyko įvairūs smagūs žaidimai. Vaikai pūtė muilo burbulus, piešė kreidelėmis ant grindinio, smaginosi. Vyresnio amžiaus žmonės džiaugėsi turėdami galimybę pabendrauti, pabūti kartu. Visi kartu vaišinosi Guostagalio kaimo bendruomenės pirmininkės Virginijos Jocienės išvirta gardžia koše. Europos diena Pakruojo mieste paminėta smagiai ir džiaugsmingai. Pakruojo Juozo Paukštelio viešajai bibliotekai įgyvendinant projektą „Mes drauge su Europa“ dalyvavo šie partneriai: Pakruojo rajono savivaldybė, Pakruojo miesto seniūnija,  „Žemynos“ pagrindinė mokykla, Kultūros centras, sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Pakruojo Viltis“, Pakruojo miesto nevalstybinis katalikų lopšelis darželiai  Varpelis“, laikraščių „Auksinė varpa“, „Pakruojo kraštas“ atstovai.

 

Kvalifikacijos kėlimas

 

Šiandieninė biblioteka – ne tik tradicinio skaitymo, kultūros ir bendravimo vieta. Šiandien biblioteka suteikia informacines paslaugas, joje diegiamos naujausios technologijos, garantuojama prieiga prie išteklių internete, duomenų bazėse, suteikta galimybė mokytis ir tobulėti. Todėl viešoji biblioteka teikia praktinę, teorinę pagalbą miesto, kaimo bibliotekininkams. Bendradarbiauja ir su kitų žinybų bibliotekomis, teikia visokeriopą metodinę pagalbą. Rūpinasi bibliotekos ir jos teikiamų paslaugų reklama, skleidžia bibliotekininkystės naujoves. Siekia, kad bibliotekininkai naudotųsi profesinio lavinimosi galimybėmis, skatina darbuotojų profesinį, kūrybinį, kultūrinį tobulėjimą. Bibliotekos veiklos kokybei lemiamą reikšmę turi darbuotojo išsimokslinimas, nuolatinis kvalifikacijos kėlimas, savišvieta, aktyvus dalyvavimas bendruomenės gyvenime.

Bibliotekos darbuotojai nuolat kelia profesinę kvalifikaciją. Tobulinasi individualiai, dalyvauja specializuotuose renginiuose: konferencijose, teoriniuose bei praktiniuose seminaruose, kuriuos organizuoja nacionalinė M. Mažvydo biblioteka, Šiaulių apskrities P. Višinskio viešoji biblioteka.

Ataskaitiniais metais 25 darbuotojai kėlė profesinę kvalifikaciją, kai kurie po keletą kartų.

Šiaulių valstybinę kolegiją (bibliotekininkystę) baigė 3 kaimo bibliotekininkės.

Ataskaitiniais metais rajono bibliotekininkės kvalifikaciją tobulino ir nuotoliniuose video mokymuose Verslokursai.lt.

 

III SKYRIUS

INFORMACIJA APIE ĮSTAIGOJE ATLIKTUS PATIKRINIMU, JŲ IŠVADOS

 

2017 m. Pakruojo rajono savivaldybės administracijos Centralizuoto vidaus audito skyrius atliko bibliotekos veiklos ir valdymo vidaus auditą. Nustatyta, kad bibliotekoje yra sukurta ir veikia vidaus kontrolės sistema. Audituotose srityse kontrolės sistema įvertinta gerai. Įvykdytos Centralizuoto vidaus audito skyriaus rekomendacijos: papildytos 2 darbuotojų darbo sutartys dėl papildomų funkcijų atlikimo, pakeistos vidaus tvarkos taisyklės (patvirtintos 2018 m. vasario 2 d. įsakymu Nr. 1-7), aptartas bibliotekų optimizavimo planas, buhalterinė apskaita pilnai tvarkoma pagal programas ir kt.

 

IV SKYRIUS

ĮSTAIGOS ŪKINĖ VEIKLA, BIUDŽETAS

 

Buhalterinė apskaita bibliotekoje vykdoma vadovaujantis Viešojo sektoriaus apskaitos ir atskaitomybės standartais (VSAFAS) bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais buhalterinę apskaitą. Naudojamos apskaitos programos „FINISA“, atlyginimų programa  „Finalga“ ir programa „FinNet“.

Biblioteka yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš savivaldybės biudžeto lėšų. Knygų komplektavimas finansuojamas iš valstybės lėšų.

 

Išlaidų pavadinimas

Patvirtinta sąmata tūkst.. EUR

Gautas finansavimas tūkst.. EUR

Panaudotas finansavimas tūkst.. EUR

Sav. biudž. lėšos

KM lėšos

Spec. lėšos

Sav. biudž. Lėšos

KM lėšos

Spec. lėšos

Sav. biudž. lėšos

KM lėšos

Spec. lėšos

Darbo užmokestis

264,6

 

 

262,6

 

 

262,6

 

 

Soc. draudimo įmokos

75,1

 

 

75,1

 

 

75,1

 

 

Ryšių paslaugos

6,4

 

 

6,4

 

 

6,4

 

 

Prekės

2,7

 

1,0

2,7

 

1,0

2,7

 

1,0

Komunalinės prekės

12,6

 

 

12,6

 

 

12,6

 

 

Transportas

0,6

 

0,2

0,6

 

0,2

0,6

 

0,2

Paslaugos

3,3

 

2,2

2,6

 

2,2

2,6

 

2,2

Kvalifikacija

 

 

0,6

 

 

0,6

 

 

0,6

Ilgalaikis turtas

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Remontas

3,0

 

 

1,8

 

 

1,8

 

 

Spaudiniai

3,0

16,6

 

3,0

16,6

 

3,0

16,6

 

komandiruotės

0,2

 

 

0,2

 

 

0,2

 

 

Iš viso:

371,5

16,6

4,0

367,6

16,6

4,0

367,6

16,6

4,0

 

 

Įsiskolinimas 2017 m. pabaigoje 15,1 tūkst. Eur, daugiausiai įsiskolinta :

- už komunalines paslaugas 7,0 tūkst. Eur;

- už soc. draudimą 6,4 tūkst. Eur;

- už remontą 1,0 tūkst. Eur.

                            

Kasmet gerinama bibliotekos ir padalinių materialinė bazė. 2017 m. Lygumų ir Bardiškių padaliniuose pakeisti langai. Pašvitinio padaliniui nupirkti tapetai, dažai grindims ir savo jėgomis buvo atnaujintos patalpos. Balsių padalinyje pakeisti langai, linoleumas. Sinagogos patalpoms nupirkta sekcija ir minkšta dalis.

 

V SKYRIUS

PROBLEMOS IR SIŪLOMI PROBLEMŲ SPRENDIMO BŪDAI, ATEITIES PLANAI

 

·           Nepakankamas finansavimas fondų komplektavimui ir vis kylančios knygų kainos veda prie vis ryškėjančio fondų nuvertėjimo ir senėjimo.

·           Mažėjant rajono gyventojų skaičiui, mažėja bibliotekų vartotojų skaičius.

·           Tankus bibliotekų tinklas reikalauja didelių lėšų jo išlaikymui.

·           Profesionalių darbuotojų stygius.

·           Viešosios bibliotekos ir jos padalinių patalpos nepilnai pritaikytos žmonėms, turintiems judėjimo negalią.

 

                Ateities planai

 

·           Gyventojų kompiuterinio raštingumo mokymų tęstinumas.

·           Papildomų finansavimo šaltinių paieška.

·           Lietuvos integralios bibliotekų sistemos (LIBIS) plėtra, skaitytojų posistemę įdiegiant likusiuose padaliniuose.

·           Laipsniškas patalpų tvarkymas.

·           Darbuotojų kvalifikacijos kėlimas.

·           Bibliotekos įvaizdžio gerinimas.

                     

 

____________________                         ­­­­­­­­­­­­­­­