isgyaz13

 

PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS JUOZO PAUKŠTELIO VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS DIREKTORIAUS 2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO

 

2018 m. balandžio 26 d. Nr. T-90

Pakruojis

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 19 punktu, Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2018 m. sausio 25 d. sprendimu Nr. T-14 „Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ patvirtinto Pakruojo rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento 286 punktu, Pakruojo rajono savivaldybės taryba                       n u s p r e n d ž i a:

Patvirtinti Pakruojo rajono savivaldybės Juozo Paukštelio viešosios bibliotekos direktoriaus 2017 metų veiklos ataskaitą (pridedama).

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                               Saulius Gegieckas                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


                                                                                                                                                                                                                

                                                     PATVIRTINTA

Pakruojo rajono savivaldybės tarybos

2018 m. balandžio 26 d. sprendimu Nr. T-90

 

PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS JUOZO PAUKŠTELIO VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS DIREKTORIAUS 2017 M. VEIKLOS ATASKAITA

 

 

I SKYRIUS

INFORMACIJA APIE ĮSTAIGĄ

 

Struktūra, darbuotojų pareigybės, informacija apie teikiamas paslaugas

 

Pakruojo rajono savivaldybės Juozo Paukštelio viešosios bibliotekos struktūra ir darbuotojų pareigybės 2017 m. nesikeitė. Viešosios bibliotekos centralizuotą sistemą sudaro: viešoji biblioteka, Linkuvos miesto padalinys ir 23 kaimų padaliniai. Rajone vidutinis nuotolis tarp padalinių – 8 km. Didžiausias atstumas, kuriuo bibliotekos nutolusios viena nuo kitos – 17 km, mažiausias atstumas tarp bibliotekų – 3 km.

Centralizuotoje sistemoje dirba 43 darbuotojai, iš jų 33 vyresn. bibliotekininkės, 2 vedėjos, vyr. metodininkė, vyr. buhalterė, direktorė, 5 ūkinio personalo darbuotojai.

Darbuotojai, dirbantys visą darbo laiką – 26, darbuotojai, dirbantys ne visą darbo laiką – 17.

 


Organizacijos struktūra

 

Viešoji biblioteka teikia nemokamas ir mokamas paslaugas.

 Nemokamos paslaugos:

·      Dokumentų skolinimas į namus;

·      Įvairių rūšių leidinių skolinimas naudotis bibliotekoje;

·      Ekskursijos po biblioteką ir sinagogą;

·