KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2021 METŲ II PUSMEČIO DARBO PLANO PATVIRTINIMO

 

2021 m. birželio 22 d.  Nr. T-241

Kelmė

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi ir vykdydama Kelmės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento XV skyriaus nuostatas, Kelmės rajono savivaldybės taryba  nusprendžia:
Patvirtinti Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2021 metų II pusmečio darbo planą (pridedama).

Šis sprendimas per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Regionų apygardos administraciniam teismui, skundą (prašymą) paduodant bet kuriuose šio teismo rūmuose, Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

Savivaldybės mero pavaduotojas,

laikinai einantis Savivaldybės mero pareigas                                      Egidijus Ūksas                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

PATVIRTINTA

Kelmės rajono

savivaldybės tarybos

2021 m. birželio 22 d.

sprendimu Nr. T-241

 

KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2021 METŲ II PUSMEČIO

DARBO PLANAS

 

Eil.

Nr.

Tarybos posėdžiuose svarstomi klausimai

 

 

Vykdymo data

Klausimo rengėjai

1

2

3

4

1.       

Informacija apie pasiruošimą šildymo sezonui

 

III-IV ketv.

Švietimo, kultūros ir viešosios tvarkos, Savivaldybės turto valdymo ir komunalinio ūkio komitetai, Strateginio planavimo ir investicijų skyrius

2.       

Dėl vidutinių kietojo ir kitokio kuro kainų, taikomų būsto šildymo ir karšto vandens išlaidų kompensacijoms apskaičiuoti, patvirtinimo

III ketv.

Socialinių klausimų ir sveikatos apsaugos komitetas, Socialinės paramos skyrius

3.   

Audito išvada dėl Kelmės rajono savivaldybės 2020 metų konsoliduotųjų biudžeto vykdymo ir finansinių ataskaitų rinkinių bei Savivaldybės lėšų ir turto naudojimo teisėtumo

III ketv.

 

Savivaldybės kontrolierius

 

4.   

Dėl Kelmės rajono savivaldybės 2020 metų konsoliduotųjų biudžeto vykdymo ir finansinių ataskaitų rinkinių patvirtinimo

III ketv.

Biudžeto ir investicijų, Kontrolės komitetai, Finansų skyrius

5.       

Dėl rajono savivaldybės administracijos struktūros ir didžiausio leistino administracijos darbuotojų etatų skaičiaus nustatymo

IV ketv.

Savivaldybės meras,

Administracijos direktorius

 

6.       

Dėl 2021 metų Kelmės rajono savivaldybės programinio biudžeto pajamų ir išlaidų plano patikslinimo, biudžeto lėšų paskirties pakeitimo

III–IV ketv.

Biudžeto ir investicijų komitetas, Finansų skyrius

 

7.       

Dėl 2022 m. rajono savivaldybės biudžeto projekto

 

 

IV ketv.

Savivaldybės administracijos skyriai, Administracijos direktorius, Tarybos komitetai, Finansų skyrius

8.       

Dėl Kelmės rajono savivaldybės 2022–2024 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo

IV ketv.

Strateginio planavimo ir investicijų skyrius

9.       

Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Kelmės vietinis ūkis“ centralizuotai tiekiamos šilumos bazinės kainos dedamųjų  nustatymo

III-IV ketv.

Strateginio planavimo ir investicijų skyrius

10.   

Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Kelmės vietinis ūkis“ šilumos bazinės kainos galiojimo laikotarpio pasirinkimo

III-IV ketv.

Strateginio planavimo ir investicijų skyrius

11.   

Dėl Kelmės rajono savivaldybės teritorijoje esančių patalpų ir statinių, kurie yra apleisti ir neprižiūrimi, naudojami ne pagal paskirtį ir kuriems taikomas nekilnojamojo turto mokesčio tarifas, sąrašo patvirtinimo

IV ketv.

Turto valdymo skyrius

 

12.   

Dėl Kelmės rajono švietimo įstaigų sporto salių dangų atnaujinimo

III-IV ketv.

Švietimo, kultūros ir viešosios tvarkos komitetas

13.   

Dėl rajono kultūros įstaigų kompiuterinės įrangos atnaujinimo

III-IV ketv.

Švietimo, kultūros ir viešosios tvarkos komitetas

14.   

Dėl šilumos tiekėjo centralizuotai teikiamos šilumos kainos ekspertizės

III-IV ketv.

Savivaldybės tarybos Turto valdymo ir komunalinio ūkio komitetas

15.   

Dėl pastatų fasadų atnaujinimo programos Kelmės mieste

III-IV ketv.

Savivaldybės tarybos Turto valdymo ir komunalinio ūkio komitetas

16.   

Dėl Korupcijos prevencijos programos ir priemonių plano įgyvendinimo

IV ketv.

Antikorupcijos komisija, Administracijos direktoriaus pavaduotojas

17.   

Dėl Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. pirmojo pusmečio darbo plano patvirtinimo

IV ketv.

Savivaldybės meras, Tarybos komitetai, frakcijos, Tarybos nariai

18.   

Dėl rajono savivaldybės tarybos narių patirties sklaidos išvykos

III ketv.

Savivaldybės meras, Tarybos nariai

 

 

___________________