KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

 

DĖL 2019 METŲ VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO NUSTATYMO

 

2019 m. gegužės 30 d. Nr. T-201

Kelmė

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 37 punktu, 16 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos žemės mokesčio įstatymo pakeitimo įstatymo 6, 7 ir 8 straipsniais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. lapkričio 19 d. nutarimo Nr. 1798 „Dėl nuomos mokesčio už valstybinę žemę“ 1.3, 1.4 ir 1.6 punktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 10 d. nutarimo Nr. 1387 „Dėl žemės nuomos mokesčio už valstybinės žemės sklypų naudojimą“ 2, 3 ir 7 punktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. rugsėjo 3 d. nutarimu Nr. 882 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. vasario 24 d. nutarimo Nr. 205 „Dėl žemės įvertinimo tvarkos“ ir kai kurių su juo susijusių Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų pakeitimais, Kelmės rajono savivaldybės taryba  nusprendžia:

1. Nustatyti 2019 metų nuomos mokesčio už valstybinę žemę, išnuomotą ne aukciono būdu arba suteiktą naudotis Kelmės rajono savivaldybės teritorijoje, tarifus:

 

Turto grupė

Žemės paskirties kodas

Naudojimo būdo ir pobūdžio kodas

Naudojimo būdo pavadinimas

Mokesčio tarifas sklypams, įregistruotiems VĮ Registrų centre, procentais

Mokesčio tarifas sklypams, neįregistruo-tiems VĮ Registrų centre, procentais

1

2

3

4

5

6

 

Žemės ūkio paskirties žemė

610, 820, 810 (žemės ūkio; vandens ūkio, konservacinė)

Be naudojimo būdo kodo ir 303 kodu

Žemės ūkio, kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai

 

1,9

 

1,9

 

Žemės ūkio paskirties žemė

610

301

Specializuotų ūkių žemės sklypai

1,1

1,1

 

Žemės ūkio paskirties žemė

610

301

 

Naudojimo pobūdžio kodas 102

Specializuotų ūkių žemės sklypai.

Naudojimo pobūdis – tvenkinių, žuvininkystės ūkių

1,1

 

Mažinimo koeficientas 0,5

1,1

 

Mažinimo koeficientas 0,5

 

Žemės ūkio paskirties žemė

610

321

Naudingų iškasenų teritorijos

1,1

1,1

 

Gyvenamųjų teritorijų žemės sklypai

995 (kita)

314, 327, 330, 331

Gyvenamosios teritorijos

1,1

1,65

 

Gyvenamųjų teritorijų žemės sklypai

995 (kita)

315

Visuomeninių pastatų objektų teritorijos

2,1

3,15

 

Komercinės paskirties žemė

995 (kita)

317

Komercinės paskirties objektų teritorijos

1,6

4,0

 

Komercinės paskirties žemė

995 (kita)

319

Rekreacinės teritorijos

1,6

4,0

 

Pramonės ir sandėliavimo žemė

 

995 (kita)

316, 323, 332, 333,

318

Pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos, atliekų saugojimo ir inžinerinės infrastruktūros teritorijos

1,8

4,0

 

 

2. Nustatyti, kad jei valstybinė žemė išnuomojama aukciono būdu, žemės nuomos mokesčio dydis yra lygus aukciono metu pasiūlytam didžiausiam nuomos mokesčiui. Aukcione išnuomojamų valstybinės žemės sklypų pradinis metinis žemės nuomos mokestis apskaičiuojamas pagal 1 punkte nurodytus valstybinės žemės išnuomotus ne aukciono būdu nuomos mokesčio tarifus.

3. Nustatyti asmenims, kuriems nustatytas 0–40 procentų darbingumo lygis (iki 2007 m. birželio 30 d. – I ir II grupės invalidams), senatvės pensininkams ir nepilnamečiams vaikams, jei jų šeimose apmokestinamojo laikotarpio pradžioje nėra darbingų asmenų (išskyrus mokymo įstaigų dieninių skyrių moksleivius ir studentus), valstybinės žemės nuomos mokesčiu neapmokestinamus žemės sklypų dydžius:

3.1. miestų teritorijoje – ne daugiau kaip 10 arų;

3.2. kaimo vietovėje – ne daugiau kaip 2 hektarai.

4. Nustatyti, kad visas valstybinės žemės nuomos mokestis pradedamas skaičiuoti, kai turimas žemės plotas viršija šio sprendimo 3.1, 3.2 papunkčiuose nustatytas ribas.

5. Atleisti nuo valstybinės žemės nuomos mokesčio fizinius ir juridinius asmenis, kuriems priskaičiuota suma yra ne didesnė kaip 2 eurai, siekiant išvengti mokesčių administravimo išlaidų.

6. Valstybinės žemės nuomininkai ir naudotojai 2019 metų žemės nuomos mokestį privalo sumokėti į Kelmės rajono savivaldybės biudžetą iki 2019 m. lapkričio 15 d.

Šis sprendimas per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Regionų apygardos administraciniam teismui, skundą (prašymą) paduodant bet kuriuose šio teismo rūmuose, Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                               Vaclovas Andrulis