SPRENDIMAS

DĖL KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS SOCIALINĖS PARAMOS MOKINIAMS TEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2018 m. birželio 27 d. Nr. TS-127

Kazlų Rūda

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 7 straipsnio 8 punktu, 16 straipsnio 4 dalimi, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymo 14 straipsnio 1 dalies 2 punktu ir 2 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009-12-23 nutarimu Nr. 1770 patvirtintu Mokinių nemokamo maitinimo mokyklose tvarkos aprašu Kazlų Rūdos savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti Kazlų Rūdos savivaldybės socialinės paramos mokiniams teikimo tvarkos aprašą (pridedama).

2. Pripažinti netekusiu galios:

2.1. Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 26 d. sprendimo Nr. TS IV(41)2247 „Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės socialinės paramos mokiniams teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 1 punktą;

2.2. Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 2016 m. rugpjūčio 24 d. sprendimą Nr. TS V(15)-2664 „Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 2014-11-26 sprendimo Nr. TS IV(41) 2247 pakeitimo“.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės mero pavaduotojas                                                                              Justinas Kazla

 

PATVIRTINTA

Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos

2018 m. birželio 27 d.

sprendimu Nr. TS-127

 

KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS SOCIALINĖS PARAMOS MOKINIAMS TEIKIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Kazlų Rūdos socialinės paramos mokiniams teikimo tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) nustato:

1.1. kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams tvarką;

1.2. mokinių maitinimo mokyklose organizavimo tvarką;

1.3. paramos mokinio reikmenims įsigyti tvarką;

1.4. socialinės paramos mokiniams nevalstybinėse mokyklose teikimo tvarką.

2. Šis tvarkos aprašas taikomas mokiniams, kurie mokosi bendrojo ugdymo mokyklose, profesinio mokymo įstaigose, ikimokyklinio ugdymo mokyklose ar pas kitą švietimo teikėją (išskyrus laisvąjį mokytoją) (toliau – mokykla) pagal bendrojo ugdymo programas, įregistruotas Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registre, ar priešmokyklinio ugdymo programą.

3. Šis tvarkos aprašas netaikomas mokiniams, kurie mokosi pagal suaugusiųjų ugdymo programas, ir mokiniams, kurie mokosi ir pagal bendrojo lavinimo, ir pagal profesinio mokymo programas, taip pat vaikams, kurie yra išlaikomi (nemokamai gauna nakvynę ir maistą) valstybės arba savivaldybės finansuojamose įstaigose arba kuriems įstatymų nustatyta yra nustatyta vaiko globa ar rūpyba. Šioje tvarkoje nustatyta socialinė parama neskiriama mokiniams, jei tėvai, globėjai (rūpintojai) yra atleisti nuo mokėjimo už vaikų maitinimą mokyklų bendrabučiuose.

4. Šiame tvarkos apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams (toliau – Paramos mokiniams įstatymas) ir Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymuose (toliau – Įstatymas) apibrėžtas sąvokas.

5. Socialinės paramos mokiniams rūšys:

5.1. mokinių nemokamas maitinimas:

5.1.1. pietūs;

5.1.2. maitinimas mokyklose, organizuojamose dieninėse vasaros poilsio stovyklose;

5.2. parama mokinio reikmenims įsigyti.

 

II. MOKINIŲ TEISĖ Į SOCIALINĘ PARAMĄ

 

6. Mokiniai turi teisę į nemokamą maitinimą ir į paramą mokinio reikmenims įsigyti:

6.1. jeigu vidutinės pajamos vienam iš bendrai gyvenančių asmenų ar vienam gyvenančiam asmeniui per mėnesį yra mažesnės kaip 1,5 valstybės remiamų pajamų (toliau – VRP) dydžio.

6.2. Kitais žemiau išvardintais atvejais, atsižvelgiant į bendrai gyvenančių asmenų ar vieno gyvenančio asmens gyvenimo sąlygas, (pateikus mokyklos rekomendaciją, seniūnijos piniginės socialinės paramos skirstymo komisijos rekomendaciją, seniūnijos darbuotojų surašytą buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktą ar kt.) turi teisę į nemokamą maitinimą, jeigu vidutinės pajamos vienam asmeniui per mėnesį yra mažesnės kaip 2 VRP dydžiai:

6.2.1. šeima turi išlaidų nelaimės, nelaimingo atsitikimo ar sunkios ligos atvejais;

6.2.2. šeima augina tris ir daugiau mokyklinio amžiaus vaikų;

6.2.3. kai šeimoje auga neįgalus vaikas;

6.2.4. vienas iš tėvų yra neįgalus, kurio nedarbingumo lygis yra 55 proc. ir didesnis;

6.2.5. šeima yra netekusi maitintojo;

6.2.6. mokinių tėvai teisės aktų nustatyta tvarka yra įtraukti į socialinės rizikos šeimų apskaitą;

6.2.7. kitais atvejais.

7. Šios tvarkos aprašo 6 punkte nurodytiems mokiniams skiriamas nemokamas maitinimas vasaros atostogų metu mokyklose organizuojamose dieninėse vasaros poilsio stovyklose.

 

IIISKIRIAMŲ LĖŠŲ DYDŽIAI SOCIALINEI PARAMAI MOKINIAMS GAUTI

 

8. Nemokamam maitinimui skirtiems produktams įsigyti (įskaitant prekių pirkimo pridėtinės vertės mokestį) skiriama nuo 1,3 iki 7,7 procentų bazinės socialinės išmokos dydžio suma (išmokos dydis gali būti keičiamas atsižvelgiant į Paramos mokiniams įstatymo nuostatas):

8.1. nuo 2,8 iki 4 procento bazinės socialinės išmokos dydžio suma pietums;

8.2. nuo 6,6 iki 7,7 procentų bazinės socialinės išmokos dydžio suma maitinimui (pusryčiams, pietums, pavakariams) mokyklose organizuojamose dieninėse vasaros poilsio stovyklose.

9. Nemokamam maitinimui skirtiems produktams įsigyti (įskaitant prekių pirkimo pridėtinės vertės mokestį) skiriamų lėšų dydį Socialinės paramos mokiniams skyrimo komisijos teikimu, tvirtina Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos direktorius.

10. Mokinio reikmenims įsigyti skiriama 1,5 bazinės socialinės išmokos dydžio suma vienam mokiniui per kalendorinius metus.

 

IV. KREIPIMOSI DĖL SOCIALINĖS PARAMOS MOKINIAMS TVARKA

 

11. Dėl socialinės paramos mokiniams gali kreiptis:

11.1. vienas iš mokinio tėvų ar kitų bendrai gyvenančių pilnamečių asmenų;

11.2. globėjai (rūpintojai), jeigu jiems nemokama globos (rūpybos) išmoka;

11.3. pilnametis mokinys ar nepilnametis mokinys, kuris yra susituokęs arba emancipuotas;

11.4. mokykla, jeigu socialinė parama mokiniui būtina ir mokinio tėvai, globėjai (rūpintojai) nesikreipia dėl socialinės paramos mokiniams.

12. Pareiškėjas dėl socialinės paramos mokiniams, kreipiasi į deklaruotos gyvenamosios vietos savivaldybės administracijos seniūniją, o jeigu gyvenamoji vieta nedeklaruota, – į savivaldybės, kurioje gyvena, administracijos seniūniją, užpildydamas Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos patvirtintą prašymo-paraiškos socialinei paramai mokiniams gauti formą SP -11 (toliau - prašymas), ir prideda reikalingus dokumentus, nustatytus Įstatyme, išskyrus duomenis apie bendrai gyvenančių asmenų ar vieno gyvenančio asmens turimą turtą. Prašymas-paraiška gali būti pateikti asmeniškai, paštu, elektroniniu būdu, kai valstybės elektroninės valdžios sistemoje teikiama elektroninė paslauga, arba per atstovą.

13. Dėl mokinio nemokamo maitinimo prašymą pareiškėjas gali pateikti ir mokyklos, kurioje mokinys mokosi ar kuri organizuoja dienines vasaros poilsio stovyklas, administracijai. Šiuo atveju mokykla prašymą perduoda pareiškėjo deklaruotos gyvenamosios vietos savivaldybės seniūnijai, o jeigu gyvenamoji vieta nedeklaruota, – savivaldybės, kurioje gyvena, seniūnijai.

14. Prie prašymo pateikiami šie dokumentai:

14.1. vaiko (vaikų) gimimo faktą patvirtinantys dokumentai;

14.2. santuokos, ištuokos, mirties faktą patvirtinantys dokumentai arba kompetentingos institucijos dokumentas, patvirtinantis santuokos, ištuokos, mirties faktą, kai nėra duomenų valstybės ir žinybiniuose registruose, valstybės informacinėse sistemose;

14.3. pažyma apie priskaičiuotą ir išmokėtą darbo užmokestį;

14.4. pažyma iš kompetentingos įstaigos (Vidaus reikalų ministerijos, Specialiųjų tyrimų tarnybos, Valstybės saugumo departamento, Krašto apsaugos ministerijos, ambasados, konsulinio skyriaus ir kt.) apie gaunamas pareigūnų ir karių valstybines pensijas ir kitų valstybių mokamas pensijas, išmokas;

14.5. pažyma apie individualios įmonės savininko pajamas, gautas iš šios įmonės apmokestinto pelno, ir mažosios bendrijos narių, tikrosios ūkinės bendrijos ar komanditinės ūkinės bendrijos tikrųjų narių pajamas ir iš šių įmonių asmeniniams poreikiams gautas lėšas;

14.6. asmens, įsigijusio verslo liudijimą ar individualios veiklos vykdymo pažymą, pajamų ir išlaidų apskaitos žurnalas;

14.7. įmonės, įstaigos, organizacijos, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos ar antstolio išduota pažyma apie lėšas vaikui išlaikyti (kai nėra galimybės pateikti išvardytų pažymų, galima pateikti banko išrašą, atspausdintą iš internetinės bankininkystės, apie gaunamas lėšas vaikui išlaikyti);

14.8. teismo nutartis dėl išlaikymo vaikui priteisimo arba teismo patvirtinta sutartis dėl vaiko išlaikymo;

14.9. pažyma, kad asmuo studijuoja aukštojoje mokykloje, įskaitant akademines atostogas dėl ligos ar nėštumo laikotarpį, ar mokosi pagal formaliojo profesinio mokymo programą antrai kvalifikacijai įgyti ir apie tai, ar gauna (negauna) stipendiją.

14.10. visi dokumentai turi būti pateikiami valstybine kalba arba pateikiami notariškai patvirtinti dokumentų vertimai.

15. Seniūnijų ir mokyklų specialistai gali paprašyti pareiškėjo pateikti papildomus dokumentus, įrodančius teisę į mokinių socialinę paramą.

16. Jeigu pagal duomenų teikimo sutartis Kazlų Rūdos savivaldybės administracija duomenis tiesiogiai gauna iš atitinkamų institucijų ar įstaigų ir jų pakanka socialinei paramai mokiniams skirti, šių duomenų pateikti nereikia.

17. Bendrai gyvenančių asmenų vidutinės mėnesio pajamos socialinei paramai mokiniams gauti apskaičiuojamos Įstatyme nustatyta tvarka.

18. Jeigu kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams metu bendrai gyvenantys asmenys ar vienas gyvenantis asmuo gauna piniginę socialinę paramą pagal įstatymą, pareiškėjas pateikia mokyklos administracijai ar gyvenamosios vietos savivaldybės seniūnijai laisvos formos prašymą socialinei paramai mokiniams gauti.

19. Jei socialinė parama mokiniui būtina ir mokinio tėvai, globėjai (rūpintojai) nesikreipia dėl socialinės paramos mokiniams, mokykla apie tai raštu informuoja mokinio gyvenamosios vietos savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir sveikatos priežiūros skyrių (toliau- Skyrius) ir pateikia turimą informaciją, reikalingą socialinei paramai mokiniams skirti. Tokiu atveju šios paramos prašo mokykla.

20. Kad mokinys gautų nemokamą maitinimą nuo mokslo metų pradžios iki mokslo metų pabaigos, pareiškėjas gali kreiptis nuo tų metų liepos 1 dienos. Kad mokinys gautų nemokamą maitinimą vasaros atostogų metu mokykloje organizuojamoje dieninėje vasaros poilsio stovykloje, pareiškėjas gali kreiptis nuo kalendorinių metų gegužės 1 dienos,  išskyrus atvejį, kai atskiras prašymas nereikalingas.  Dėl paramos mokinio reikmenims įsigyti pareiškėjas gali kreiptis nuo kalendorinių metų liepos 1 dienos iki kalendorinių metų spalio 5 dienos.

21. Nustačius, kad per laikotarpį, kurį mokiniui teikiama socialinė parama mokiniams, pasikeitus aplinkybėms mokinys nebetenka teisės į šią paramą arba kad pareiškėjas yra pateikęs neteisingus duomenis apie gaunamas pajamas, bendrai gyvenančius asmenis ar kitus duomenis, reikalingus socialinei paramai mokiniui  skirti, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas priimamas sprendimas dėl socialinės paramos mokiniams  nutraukimo. Socialinė parama mokiniui neteikiama nuo kitos dienos po sprendimo dėl socialinės paramos mokiniams nutraukimo mokykloje gavimo.

 

V. SOCIALINĖS PARAMOS MOKINIAMS SKYRIMAS IR TEIKIMAS

 

22. Mokiniams nemokamas maitinimas skiriamas:

22.1. nuo mokslo metų pradžios iki mokslo metų pabaigos;

22.2. pateikus prašymą-paraišką (prašymą) mokslo metais – nuo informacijos apie priimtą sprendimą dėl socialinės paramos mokiniams gavimo mokykloje kitos dienos iki mokslo metų pabaigos;

22.3. vasaros atostogų metu mokyklos organizuojamose dieninėse vasaros poilsio stovyklose.

23. Mokyklos administracija iki kiekvienų metų gegužės 31 dienos raštu informuoja Skyrių apie mokinius, kurie lankys dieninę vasaros poilsio stovyklą bei pageidaus gauti nemokamą maitinimą vasaros atostogų metu mokyklose organizuojamose dieninėse vasaros poilsio stovyklose

24. Parama mokinio reikmenims įsigyti skiriama iki prasidedant mokslo metams arba mokslo metų pradžioje, bet ne vėliau kaip iki gruodžio 15 d.

25. Seniūnijos specialistai, patikrinę pareiškėjo pateiktą informaciją, perkelia į Socialinės paramos informacinės sistemos (SPIS) duomenų bazę duomenis ir parengia išvadą dėl teisės į socialinę paramą mokiniams.

26. Sprendimą dėl socialinės paramos mokiniams Kazlų Rūdos savivaldybės švietimo įstaigų mokiniams ir Kazlų Rūdos savivaldybės mokiniams, besimokantiems kitų savivaldybių švietimo įstaigose, skyrimo priima Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir sveikatos priežiūros skyriaus vedėjas.

27. Sprendimas priimamas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo prašymo – paraiškos ir visų reikalingų dokumentų gavimo dienos (tuo atveju, kai pareiškėjas yra mokykla – nuo raštu pateiktos informacijos gavimo dienos).

28. Skyrius sprendimų kopijas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos pateikia mokykloms.

29. Kai mokinys mokosi kitos savivaldybės teritorijoje esančioje mokykloje, Skyrius ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos šiai mokyklai paštu išsiunčia sprendimo kopiją.

30. Pareiškėjas dėl socialinės paramos mokiniams skyrimo informuojamas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sprendimo dėl socialinės paramos mokiniams priėmimo dienos. Jei socialinė parama mokiniui neskiriama, nurodoma neskyrimo priežastis ir sprendimo apskundimo tvarka. Pareiškėjo pateikti dokumentai jam grąžinami, o Seniūnijoje paliekamos šių dokumentų kopijos.

31. Nustačius, kad per laikotarpį, per kurį mokiniui teikiama socialinė parama, pasikeitus aplinkybėms mokinys nebetenka teisės į šią paramą arba pareiškėjas yra pateikęs neteisingus duomenis apie gaunamas pajamas, bendrai gyvenančius asmenis ar kitus duomenis, reikalingus socialinei paramai mokiniui skirti, priimamas sprendimas dėl socialinės paramos nutraukimo ir jis pateikiamas mokyklai ir pareiškėjui ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo šio sprendimo priėmimo dienos. Socialinė parama mokiniui neteikiama nuo kitos dienos po sprendimo dėl socialinės paramos mokiniams nutraukimo mokykloje gavimo.

32. Pakeitus mokyklą, mokiniui nemokamas maitinimas naujoje mokykloje pradedamas teikti nuo pirmos mokymosi joje dienos. Ankstesnė mokykla pateikia pažymą apie mokinio teisę gauti nemokamą maitinimą ir raštu informuoja mokinio gyvenamosios vietos savivaldybės administraciją apie tai, kad mokinys pakeitė mokyklą.

33. Skyrius turi teisę tikrinti pareiškėjo pateiktą informaciją, turinčią įtakos teisei į socialinę paramą mokiniams.

34. Pareiškėjas privalo:

34.1. pateikti visą teisingą informaciją, reikalingą teisei į paramą mokiniams nustatyti;

34.2. informuoti apie pasikeitusias aplinkybes, turinčias įtakos teisei į paramą mokiniams;

34.3. sudaryti savivaldybės administracijai galimybę tikrinti bendrai gyvenančių asmenų ar vieno gyvenančio  asmens gyvenimo sąlygas ir surašyti buities ir gyvenimo sąlygų patirtinimo aktą.

35. Pareiškėjas, nuslėpęs ar pateikęs neteisingus duomenis, reikalingus socialinei paramai mokiniams gauti, ir dėl to neteisėtai ją gavęs, privalo šią paramą suteikusiai institucijai grąžinti neteisėtai gautas socialinei paramai mokiniams pinigines lėšas. Neteisėtai gautos ir negrąžintos socialinės paramos mokiniams dydžio piniginės lėšos išieškomos teisės aktų nustatyta tvarka.

 

VI. PARAMOS MOKINIO REIKMENIMS ĮSIGYTI TVARKA

 

36. Parama mokinio reikmenims įsigyti teikiama asmenims pagal gyvenamąją vietą :

36.1. pinigais (pinigai pervedami į pareiškėjo prašyme nurodytą asmeninę sąskaitą Lietuvos Respublikos teritorijoje esančiame banke ar banko skyriuje).

36.2. nepinigine forma, jei mokinys patiria socialinę riziką arba mokinį augina bendrai gyvenantys asmenys, patiriantys socialinę riziką (socialiniam darbuotojui darbui su socialinės rizikos šeimomis ar mokyklos socialiniam pedagogui aprūpinant reikiamomis priemonėmis).

37. Pareiškėjas gautą paramą mokinio reikmenims įsigyti privalo naudoti tik pagal jos tikslinę paskirtį, t. y. pirkdami būtinus mokiniui reikmenis turi atsižvelgti į mokinio individualius poreikius, bendrai gyvenančių asmenų auginamą vaikų skaičių, jų jau turimus mokinio reikmenis.

38. Kai mokinys patiria socialinę riziką:

38.1. socialiniai darbuotojai, dirbantys su patyrusiomis socialinę riziką šeimomis, ne vėliau kaip iki einamųjų metų spalio 5 d. pristato Skyriaus atsakingam darbuotojui mokinių, patyrusių socialinę riziką, deklaravusių gyvenamąją vietą ir gyvenančių Kazlų Rūdos savivaldybėje, tačiau besimokančių kitų savivaldybių mokyklose ir reikalingų mokslo metams įsigyti prekių ir mokymosi priemonių sąrašus.

38.2. mokinius, patyrusius socialinę riziką, deklaravusius gyvenamąją vietą ir gyvenančius Kazlų Rūdos savivaldybėje, tačiau besimokančius kitų savivaldybių mokyklose, mokinio reikmėmis aprūpina Skyrius, vykdydamas viešuosius pirkimus, teisės aktų nustatyta tvarka. Reikmenys perduodami pagal perdavimo - priėmimo aktą (priedas);

38.3. jei paramos pareiškėjas yra mokykla mokinius patyrusius socialinę riziką mokinio reikmenimis aprūpina Skyrius, vykdydamas viešuosius pirkimus, teisės aktų nustatyta tvarka, atsižvelgdamas į bendrai gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio asmens auginamų mokinių skaičių ir jų jau turimus mokinio reikmenis. Reikmenys perduodami pagal patvirtintą perdavimo - priėmimo akto formą (priedas);

38.4. mokyklos iki rugsėjo 20 d. Skyriaus atsakingam darbuotojui pateikia sąrašus mokinių, patyrusių socialinę riziką;

38.5. Skyriaus atsakingas darbuotojas teikia siūlymą Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos direktoriaus sudarytai Socialinės paramos mokiniams skyrimo komisijai dėl lėšų sumos mokinio reikmenims įsigyti paskirstymo mokykloms;

38.6. Komisija teikia siūlymą Administracijos direktoriui dėl lėšų paskirstymo mokykloms mokinio reikmenims įsigyti;

38.7.  pagal mokyklų pateiktus, mokinių, kurie yra patyrę socialinę riziką sąrašus, Buhalterinės apskaitos skyrius kiekvienai Kazlų Rūdos savivaldybės teritorijoje esančiai bendrojo ugdymo mokyklai perveda lėšas mokinio reikmenims įsigyti.

39. Dokumentai dėl socialinės paramos mokiniams skyrimo teisės aktų nustatyta tvarka saugomi seniūnijose pagal asmenų, prašančių paramos, deklaruotą gyvenamą vietą.

 

VII. MOKINIŲ MATINIMO MOKYKLOSE ORGANIZAVIMO TVARKA

 

40.Maitinimas mokyklose, darželiuose organizuojamas vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais mokinių ir vaikų maitinimo organizavimą, maisto gaminimą, patalpų ir įrangos priežiūrą, higienos normas, sveikatos bei saugos reikalavimus.

41. Mokamas mokinių, vaikų maitinimas organizuojamas įstaigos nustatyta tvarka.

42. Už mokinių maitinimo organizavimą mokyklose, darželiuose atsakingas įstaigos vadovas.

43. Mokinių, vaikų tėvai (globėjai) moka už maitinimą pagal Savivaldybės tarybos nustatytus įkainius.

44. Mokyklos mokinių nemokamą maitinimą organizuoja pagal teisės aktus, reglamentuojančius nemokamo maitinimo organizavimą

45. Mokiniams nemokamas maitinimas teikiamas toje mokykloje, kurioje mokiniai mokosi, neatsižvelgiant į jų gyvenamąją vietą.

46. Mokiniams nemokamas maitinimas vasaros atostogų metu teikiamas mokyklose organizuojamose dieninėse poilsio stovyklose.

47. Mokiniams vietoj nemokamo maitinimo negali būti išmokami pinigai.

48. Esant lėšų mokyklų administracijos turi teisę skirti nemokamą maitinimą Kazlų Rūdos savivaldybės mokyklų mokiniams švenčių bei atostogų dienomis per mokslo metus ar produktų rinkinius į namus.

49. Mokyklų administracijos užtikrina šios tvarkos mokykloje laikymąsi, tikslingą valstybės biudžeto lėšų panaudojimą ir sveikos mitybos reikalavimus atitinkantį mokinių maitinimą.

50. Mokykla, gavusi sprendimą dėl socialinės paramos mokiniams skyrimo, informuoja pareiškėjus ir mokinius apie jiems paskirtą socialinę paramą mokiniams.

51. Mokykla gavus informaciją apie pasikeitusias aplinkybes, turinčias įtakos skiriant nemokamą maitinimą mokiniams ar kilus įtarimui, kad pateikta neteisinga informacija arba ji yra nuslėpta, apie tai praneša Skyriui;

52. Mokyklos duomenis apie mokiniams teikiamą nemokamą maitinimą registruoja, pildydamos internetinį mokinių nemokamo maitinimo registravimo žurnalą. Per praėjusį mėnesį suteikto maitinimo duomenys pildomi žurnale, ir šį žurnalą, patvirtintą mokyklos vadovo parašu ir antspaudu kartu su maitinimo paslaugų teikėjo sąskaita – faktūra ir aktu ne vėliau kaip iki kito mėnesio 3 dienos, pateikia Skyriui.

53. Skyriaus darbuotojas, atsakingas už nemokamą mokinių maitinimą, gali patikrinti mokinių nemokamo maitinimo registravimo žurnalo duomenų teisingumą, sutikrindamas šio žurnalo duomenis su mokinių mokyklos lankomumą įrodančio dokumento duomenimis. Jei randama neatitikimų, Skyrius apie tai raštu informuoja mokyklos vadovą.

54. Maitinimo įstaiga atsako už valstybės ir savivaldybės lėšų panaudojimą pagal paskirtį, atsako už mokinių maitinimo organizavimą teisės aktų nustatyta tvarka.

 

VIII. SOCIALINĖS PARAMOS TEIKIMO NEVALSTYBINĖSE MOKYKLOSE TVARKA

 

55. Mokiniams, besimokantiems Kazlų Rūdos savivaldybės nevalstybinėse mokyklose, socialinė parama yra teikiama vadovaujantis Įstatymu, Paramos mokiniams įstatymu ir šiuo tvarkos aprašu ir kitais teisės aktais.

56. Nevalstybinių mokyklų administracijos:

56.1. atsako už valstybės biudžeto lėšų, skiriamų Paramos mokiniams įstatymui įgyvendinti, tikslingą panaudojimą;

56.2. teikia Kazlų Rūdos savivaldybės administracijai informaciją apie pagrįstą valstybės biudžeto lėšų poreikį;

56.3. teikia Kazlų Rūdos savivaldybės administracijai informaciją apie lėšų mokinių nemokamam maitinimui panaudojimą.

 

IX. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

57. Šiuo tvarkos aprašu vadovaujasi Skyrius ir Kazlų Rūdos savivaldybės teritorijoje įsteigtos mokyklos pagal savo kompetenciją.

58. Už Kazlų Rūdos savivaldybės biudžeto lėšų, skiriamų patiekalų gamybos išlaidoms, ir valstybės biudžeto lėšų, skiriamų nemokamam maitinimui, tikslingą panaudojimą atsako mokykla teisės aktų nustatyta tvarka.

59. Už valstybės biudžeto lėšų, skiriamų mokinio reikmenims įsigyti, tikslingą panaudojimą atsako Buhalterinės apskaitos ir Socialinės paramos ir sveikatos priežiūros skyriai teisės aktų nustatyta tvarka.

60. Dėl šiame tvarkos apraše nurodytų nemokamą maitinimą administruojančių institucijų kaltės neteisėtai suteiktos socialinės paramos mokiniams dydžio piniginės lėšos išieškomos teisės aktų nustatyta tvarka.

61. Sprendimas dėl nemokamo maitinimo mokiniams skyrimo gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka

62. Šis tvarkos aprašas ir jo pakeitimai skelbiami Kazlų Rūdos savivaldybės internetinėje svetainėje.

63. Tvarkos apraše nereglamentuoti klausimai sprendžiami vadovaujantis Paramos mokiniams įstatymu ir kitų šią sritį reglamentuojančių Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

 

________________________

 

Kazlų Rūdos savivaldybės socialinės

paramos mokiniams teikimo tvarkos aprašo

priedas

 

 

 

 

KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

 

 

MOKINIO REIKMENŲ RINKINIŲ PERDAVIMO – PRIĖMIMO

AKTAS Nr.

___________________________ 

(data)

Kazlų Rūda

 

Paramos gavėjo

vardas, pavardė

Adresas

Vaikų vardai, pavardės

Mokinio reikmenų rinkinių pavadinimas

Suma, Eur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso:

 

 

 

 

 

 

 

 

Perdavė:                             _____________                   _________________________ 

(parašas)                                     (vardas, pavardė)

 

 

Priėmė:                                  _____________                   _________________________ 

(parašas)                                     (vardas, pavardė)