Pasvalio rajono savivaldybės administracijos

direktorius

 

įsakymas

DĖL ADRESų SUTEIKIMO PASVALIO Rajone

 

2020 m. lapkričio 12 d. Nr. DV-769

Pasvalys

 

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 27 punktu, 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Numerių pastatams, patalpoms, butams ir žemės sklypams, kuriuose pagal jų naudojimo paskirtį (būdą) ar teritorijų planavimo dokumentus leidžiama pastatų statyba, suteikimo, keitimo ir apskaitos tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2011 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. 1V-57 „Dėl Numerių pastatams, patalpoms ir butams suteikimo, keitimo ir apskaitos tvarkos aprašo ir Pavadinimų gatvėms, pastatams, statiniams ir kitiems objektams suteikimo, keitimo ir įtraukimo į apskaitą tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2014 m. kovo 13 d. įsakymo Nr. 1V-178 redakcija):

1.   Suteikiu adresus:

1.1. Pasvalio r. sav., Saločių sen., Raubonių k. (1 priedas).

1.2. Pasvalio r. sav., Pasvalio apylinkių sen., Paberžių k. (2 priedas).

1.3. Pasvalio r. sav., Vaškų sen., Grūžių k. (3 priedas).

2. Pavedu Vietinio ūkio ir plėtros skyriaus vyriausiajam specialistui Vygantui Bajorūnui šio įsakymo vykdymo kontrolę.

Įsakymas per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Regionų apygardos administraciniam teismui, skundą (prašymą) paduodant bet kuriuose šio teismo rūmuose, Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Administracijos direktorius                                                                                            Povilas Balčiūnas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasvalio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus  2020 m. lapkričio 12 d.

įsakymo Nr. DV-769

1 priedas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasvalio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus  2020 m. lapkričio 12 d.

įsakymo Nr. DV-769

2 priedas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasvalio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus  2020 m. lapkričio 12 d.

įsakymo Nr. DV-769

3 priedas