VYRIAUSIOJI TARNYBINĖS ETIKOS KOMISIJA

 

SPRENDIMAS

 

DĖL VYRIAUSIOSIOS TARNYBINĖS ETIKOS KOMISIJOS 2019 M. SPALIO 30 D. SPRENDIMO NR. KS-268 Dėl REKOMENDACIJOS DĖL SAVIVALDYBĖS MERO IR SAVIVALDYBĖS TARYBOS NARIŲ NUSIŠALINIMO TVARKOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2020 m. rugpjūčio 5 d. Nr. KS-97

Vilnius

 

 

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija n u s p r e n d ž i a:

1. Pakeisti Rekomendaciją dėl savivaldybės mero ir savivaldybės tarybos narių nusišalinimo tvarkos, patvirtintą Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos 2019 m. spalio 30 d. sprendimu Nr. KS-268 „Dėl Rekomendacijos dėl savivaldybės mero ir savivaldybės tarybos narių nusišalinimo tvarkos patvirtinimo“:

1.1. Pakeisti 1.2 punktą ir jį išdėstyti taip:

1.2. asmeniškai, raštu arba žodžiu pareikšti apie nusišalinimą, nurodant konkrečias aplinkybes, keliančias interesų konfliktą (asmenų grupės nusišalinimas negali būti teikiamas).“

1.2. Papildyti 1.31 punktu:

1.31.  Kiekvienas nusišalinimo priėmimo (nepriėmimo) atvejis turi būti svarstomas individualiai (atskirai), įvertinant visas pateiktas aplinkybes, galinčias lemti interesų konfliktą.“

2. Sprendimą paskelbti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos interneto svetainėje www.vtek.lt .

 

 

 

Komisijos pirmininkas                                                                                     Edmundas Sakalauskas