Pasvalio rajono savivaldybės administracijos

direktorius

 

Įsakymas

Dėl BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ ADMINISTRATORIAUS SKYRIMO

 

2019 m. balandžio 2 d. Nr. DV-190

Pasvalys

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.84 straipsniu, Bendrojo naudojimo administratoriaus atrankos ir skyrimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. birželio 20 d. nutarimu Nr. 567 „Dėl Bendrojo naudojimo objektų administratoriaus atrankos ir skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (su visais aktualiais pakeitimais), 17, 18, 19, 20, 21, 25 punktais, atsižvelgdamas į daugiabučio namo, esančio Juozo Skripkos g. 6 Grūžių k., Vaškų sen., Pasvalio r. sav., butų ir kitų patalpų savininkų 2019 m. vasario 6 d. susitarimą nutraukti jungtinės veiklos sutartį, į daugiabučio namo, esančio Juozo Skripkos g. 6 Grūžių k., Vaškų sen., Pasvalio r. sav., butų ir kitų patalpų savininkų balsavimo raštu balsų skaičiavimo komisijos 2019 m. kovo 28 d. protokolą:

1Skiriu penkerių metų laikotarpiui UAB „Pasvalio butų ūkis“ (buveinė – Gėlių g. 5A LT-39136, Pasvalys, kodas 16917622, PVM mokėtojo kodas LT691762219) šio daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų administratoriumi:

Daugiabučio namo adresas

Daugiabučio namo bendras plotas

Daugiabučio namo naudingas plotas

Gyvenamųjų patalpų (butų) ir kitų patalpų skaičius

Daugiabučiam namui priskirto žemės sklypo plotas

Juozo Skripkos g. 6, Grūžių k., Vaškų sen., Pasvalio r. sav.

701,20 m2

524,58 m2

9/0

Nesuformuotas žemės sklypas

Maksimalus bendrojo naudojimo objektų administravimo tarifas daugiabučiame name – 0,0726 Eur už vieną kvadratinį metrą su PVM.

2. Nustatau, kad:

2.1. bendrojo naudojimo objektų administratoriaus įgaliojimai pasibaigia 2024 m. balandžio 2 d., taip pat įregistravus daugiabučio namo savininkų bendriją, sudarius patalpų savininkų jungtinės veiklos sutartį ir kitais Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatytais atvejais;

2.2. likus šešiems mėnesiams iki bendrojo naudojimo objektų administratoriaus paskyrimo termino pabaigos, jeigu bus gauta bent 1/5 daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų rašytinių pageidavimų spręsti bendrojo naudojimo objektų administratoriaus paskyrimo klausimą iš naujo arba Pasvalio rajono savivaldybės administracija gaus daugiabučio namo gyventojų pagrįstų nusiskundimų dėl bendrojo naudojimo objektų administratoriaus veiklos, bendrojo naudojimo objektų administratoriaus skyrimo procedūra bus pradedama iš naujo;

2.3. nesant šio įsakymo 2.1 ir 2.2 punktuose nurodytų aplinkybių, bendrojo naudojimo objektų administratoriaus paskyrimas daugiabučiam namui pratęsiamas kitų penkerių metų laikotarpiui;

2.4. butų ir kitų patalpų savininkai visais atvejais balsų dauguma turi teisę priimti sprendimą pakeisti bendrojo naudojimo objektų administratorių ir nesuėjus penkerių metų terminui.

3. Pavedu:

3.1. Pasvalio rajono savivaldybės administracijos Vietinio ūkio ir plėtros skyriui apie bendrojo naudojimo objektų administratoriaus paskyrimą teisės aktų nustatyta tvarka pranešti UAB „Pasvalio butų ūkis“, paskelbti Pasvalio rajono savivaldybės interneto svetainėje.

3.2. UAB „Pasvalio butų ūkis“ bendrojo naudojimo objektų administravimo faktą įregistruoti Nekilnojamojo turto registre ir apie bendrojo naudojimo objektų administratoriaus paskyrimą paskelbti daugiabučio namo skelbimų lentoje.

Įsakymas per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Regionų apygardos administraciniam teismui, skundą (prašymą) paduodant bet kuriuose šio teismo rūmuose, Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                                     Rimantas Užuotas