LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVAS

 

SPRENDIMAS

L KINO TEATRŲ IR KINO KLUBŲ PASLAUGŲ TEIKIMO BEI KULTŪROS, PRAMOGŲ IR KITŲ RENGINIŲ ORGANIZAVIMO BŪTINŲ SĄLYGŲ

 

2021 m. balandžio 16 d. Nr. V-854

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo 15 straipsnio 2 dalies 1 ir 4 punktais, Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo 37 straipsnio 2 dalies 1 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“, Valstybiniu ekstremaliųjų situacijų valdymo planu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. spalio 20 d. nutarimu Nr. 1503 „Dėl Valstybinio ekstremaliųjų situacijų valdymo plano patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. gruodžio 16 d. nutarimu Nr. 1419 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo paskyrimo“, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ (toliau – Nutarimas) 2.2.6.6, 2.2.61.5 ir 2.2.8.1 papunkčiais bei siekdamas užtikrinti COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo prevenciją, n u s p r e n d ž i u:

1. Įpareigoti kino teatrų ir kino klubų paslaugas teikiančių subjektų bei profesionaliojo scenos meno įstaigų administracijas, taip pat kitus renginius (išskyrus aukšto meistriškumo sporto varžybas ir asmenines šventes) uždarose ir atvirose erdvėse organizuojančius asmenis (toliau – renginių organizatoriai) užtikrinti, kad:

1.1. bilietai į kino seansus, spektaklius, koncertus ar kitus renginius (toliau – renginiai) būtų platinimi elektroniniu būdu ir (arba) vykdomas žiūrovų ir (ar) dalyvių registravimas;

1.2. į renginių vietą nepatektų žiūrovai ir (ar) dalyviai, kurie neturi įsigiję bilietų elektroniniu būdu arba neregistruoti į renginį. Bilietų ar renginio registracijos tikrinimas, esant galimybei, turi būti vykdomas lauke;

1.3. būtų ribojami žiūrovų ir (ar) dalyvių lankytojų srautai:

1.3.1. užtikrinti, kad uždarose erdvėse renginiuose būtų užpildoma ne daugiau kaip 30 proc. visų sėdimųjų vietų, bet bendras žiūrovų ir (ar) dalyvių (neįskaičiuojant atlikėjų, sportininkų, sporto ir fizinio aktyvumo specialistų ar instruktorių, renginio organizatorių ir aptarnaujančio personalo) skaičius visuose renginiuose neviršytų 150 asmenų;

1.3.2. užtikrinti, kad žiūrovai ir (ar) dalyviai eilėse prie bilietų tikrinimo, aptarnavimo vietų, prie įėjimo į renginio vietą ar kitose renginio erdvėse, esančiose uždarose erdvėse, būtų ne didesnėmis nei 2 asmenų arba vienos šeimos ir (ar) vieno namų ūkio narių grupėmis, o atvirose erdvėse – ne didesnėmis nei 5 asmenų arba dviejų šeimų ir (ar) dviejų namų ūkių narių grupėmis ir laikytųsi saugaus ne mažesnio kaip 2 metro atstumo vienas nuo kito ar nuo kitų asmenų grupių;

1.3.3. renginio vietose, kuriose susidaro eilė, pažymėti privalomus atstumus tarp eilėje stovinčių lankytojų ir užtikrinti šio reikalavimo laikymąsi;

1.3.4. žiūrovai ir (ar) dalyviai į pastatą ar renginio erdvę atvirame lauke įleidžiami ne anksčiau negu 30 min. iki renginio;

1.3.5. žiūrovai ir (ar) dalyviai į salę pradedami leisti ne anksčiau negu 15 min. (atsižvelgiant į salės dydį) iki renginio pradžios;

1.3.6. žiūrovų ir (ar) dalyvių srautai prieš ir po renginio valdomi pasitelkiant informacines priemones, žmogiškuosius resursus (apsaugos darbuotojus, personalą), fizinėmis priemonėmis (tvorelėmis, rodyklėmis, kt.);

1.3.7. jeigu pastate organizuojami keli renginiai, atskirų renginių žiūrovų srautai negali susikirsti;

1.3.8. užtikrinti, kad tarp sėdinčių žiūrovų būtų išlaikytas 2 metrų atstumas arba tarp vienoje eilėje sėdinčių žiūrovų būtų laisvos dvi sėdimos vietos. Gretimas sėdimas vietas gali užimti ne daugiau kaip 2 asmenys iš tos pačios šeimos, namų ūkio ar kartu atėję į renginį – tokiu atveju žiūrovai sodinami „2+2“ principu, kai vienoje eilėje dvi sėdimos vietos yra užimtos, dvi sėdimos vietos – laisvos. Renginio organizatoriai privalo užtikrinti atstumo tarp sėdimų vietų kontrolę viso renginio metu;

1.3.9. renginį žiūrovai ir (ar) dalyviai stebėtų tik iš sėdimųjų vietų, susodinimas vykdomas taip, kad prieš žiūrovą ir už žiūrovo esančios vietos nebūtų užimtos;

1.3.10. užtikrinti, kad nuo scenos iki pirmos eilės, kurioje sodinami žiūrovai, būtų išlaikytas ne mažesnis, nei 2 metrų atstumas;

1.4. žiūrovai ir (ar) dalyviai (išskyrus atlikėjus ar sportininkus) bei renginį aptarnaujantis personalas viso renginio metu dėvėtų medicinines kaukes ar respiratorius, kurie priglunda prie veido ir visiškai dengia nosį ir burną (toliau kaukės). Kaukių leidžiama nedėvėti neįgalumą turintiems asmenims, kurie dėl savo sveikatos būklės kaukių dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei (rekomenduojama dėvėti veido skydelį). Renginio organizatoriai privalo užtikrinti kaukių dėvėjimo kontrolę viso renginio metu;

1.5. renginio dalyviams ir žiūrovams būtų sudaryta galimybė tinkamai renginio dalyvių ir žiūrovų rankų higienai ir (ar) dezinfekcijai (plauti rankas šiltu tekančiu vandeniu ir skystu muilu ar dezinfekuoti jas specialiomis rankų dezinfekcinėmis priemonėmis) ir turi būti pateikta informacija apie higienos (rankų higienos, kosėjimo, čiaudėjimo etiketo ir kt.) laikymosi būtinybę;

1.6. dalyviai ir žiūrovai būtų informuoti, kad turint viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymių (karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.) į renginio vietą nevyktų;

1.7. į renginį nebūtų įleisti asmenys, kuriems pasireiškia viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymių (karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas);

1.8. dirbtų tik darbuotojai, neturintys viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymių (karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas) ir darbuotojai, kuriems nėra privaloma izoliacija;

1.9. dalyviai, žiūrovai ir darbuotojai, kuriems renginio vietoje pasireiškia viršutinių kvėpavimo takų ligų susirgimų požymiai (karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.), nedelsiant paliktų renginio vietą ir jiems būtų rekomenduota konsultuotis Karštąja koronaviruso linija tel. 1808 arba susisiekti su savo šeimos gydytoju konsultacijai;

1.10. gavus informaciją apie dalyviui, žiūrovui ar darbuotojui nustatytą COVID-19 ligą (koronoviruso infekciją), apie tai būtų informuotas Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – NVSC) ir bendradarbiauti su NVSC nustatant sąlytį turėjusius asmenis ir jiems taikant 14 dienų izoliaciją;

1.11. dažnai liečiamus paviršius (3 D akinius, durų rankenas, kėdžių atramas, laiptų turėklus ir kt.) valyti paviršiams valyti skirtu valikliu ne rečiau, kaip po kiekvieno renginio, kitas aplinkos valymas ir dezinfekcija renginio vietoje atliekama vadovaujantis Rekomendacijomis dezinfekcijai sveikatos priežiūros įstaigose ir ne sveikatos priežiūros patalpose (kai galima užteršimas SARS-CoV-2 virusu) https://bit.ly/3age8QA;

1.12. užtikrinti renginio erdvių maksimalų vėdinimą, atsižvelgiant į technines pastato galimybes;

1.13. prekiauti maistu ir gėrimais bei teikti kitas paslaugas renginių vietose draudžiama;

1.14. užtikrinti, kad žiūrovai renginio vietoje nevartotų maisto ir gėrimų.

2. Įpareigoti vyresnius nei 6 metų asmenis renginių metu dėvėti kaukes. Kaukių leidžiama nedėvėti neįgalumą turintiems asmenims, kurie dėl savo sveikatos būklės kaukių dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei (rekomenduojama dėvėti veido skydelį).

3. Nustatyti, kad renginius organizuojantys asmenys, vykdantys renginio žiūrovų ir (ar) dalyvių registravimą, asmens duomenis tvarko šiomis sąlygomis ir tvarka:

3.1. renginių organizatoriai tvarko šiuos renginio žiūrovo ir (ar) dalyvio (toliau – duomenų subjektas) asmens duomenis:

3.1.1. vardas, pavardė;

3.1.2. telefono ryšio numeris (asmeninis, darbo, kitas);

3.2. renginių organizatoriai 3.1 papunktyje nurodytus duomenis:

3.2.1. renka tiesiogiai iš duomenų subjekto;

3.2.2. tvarko COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) profilaktikos ir kontrolės priemonių įgyvendinimo tikslais;

3.2.3.saugo 21 dieną nuo įvykusio renginio dienos, po to iš karto sunaikina;

3.2.4. neatlygintinai teikia NVSC COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) židinio epidemiologinės diagnostikos tikslais;

3.2.5. pateikia NVSC ne vėliau kaip per 24 valandas, gavus prašymą.

3.3. renginių organizatoriams draudžiama asmens duomenis tvarkyti kitais tikslais, nei nurodyti šio sprendimo 3.2.2 papunktyje.

4. Rekomenduoti:

4.1. organizuoti darbuotojų periodinį profilaktinį testavimą dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos);

4.2. organizuoti renginius be pertraukų, siekiant sumažinti žiūrovų būriavimąsį;

4.3. renginio vietoje (iškyrus kino filmų peržiūras) pirmas 3 eiles palikti neužimtas, jose nesodinant žiūrovų, kad būtų išlaikomas pakankamas atstumas nuo atlikėjų;

4.4. neorganizuoti 3 D filmų peržiūros, jei nėra galimybės užtikrinti tinkamo akinių valymo ir dezinfekavimo.

5. N u s t a t a u, kad šis sprendimas įsigalioja 2021 m. balandžio 19 d.

 

 

Sveikatos apsaugos ministras, valstybės lygio

ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovas                                             Arūnas Dulkys