LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VIDAUS REIKALŲ MINISTRO 2018 M. GEGUŽĖS 9 D. ĮSAKYMO NR. 1V-342 „DĖL INTEGRUOTŲ TERITORIJŲ VYSTYMO PROGRAMŲ VEIKSMŲ ATRANKOS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2019 m. spalio 29 d. Nr. 1V-889

Vilnius

 

 

Pakeičiu Integruotų teritorijų vystymo programų veiksmų atrankos tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2018 m. gegužės 9 d. įsakymu Nr. 1V-342 „Dėl Integruotų teritorijų vystymo programų veiksmų atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo“, ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

 

 

 

Vidaus reikalų ministrė                                                                                           Rita Tamašunienė

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro

2018 m. gegužės 9 d. įsakymu Nr. 1V-342

(Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro

2019 m. spalio 29 d. įsakymo Nr. 1V-889

redakcija)

 

 

INTEGRUOTŲ TERITORIJŲ VYSTYMO PROGRAMŲ VEIKSMŲ ATRANKOS TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Integruotų teritorijų vystymo programų veiksmų atrankos tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato Integruotų teritorijų vystymo programų veiksmų, kurie gali būti finansuojami pagal Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Ministerija) administruojamas 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos, patvirtintos Europos Komisijos 2014 m. rugsėjo 8 d. įgyvendinimo sprendimu, kuriuo patvirtinami tam tikri 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos elementai, kad, siekiant investicijų į ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą tikslo, iš Europos regioninės plėtros fondo, Sanglaudos fondo, Europos socialinio fondo ir specialaus asignavimo Jaunimo užimtumo iniciatyvai būtų teikiama parama Lietuvai (apie nurodytą sprendimą Europos Komisija pranešė dokumentu Nr. C(2014) 6397), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2019 m. birželio 27 d. Europos Komisijos įgyvendinimo sprendimu (apie nurodytą sprendimą Europos Komisija pranešė dokumentu Nr. C(2019) 4959) (toliau – Veiksmų programa), 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ priemones, kurių projektai atrenkami valstybės projektų planavimo būdu, siūlomų įtraukti į integruotas teritorijų vystymo programas, atrankos, sąrašų sudarymo, jų tvirtinimo ir keitimo tvarką.

Aprašas netaikomas Integruotų teritorijų vystymo programų veiksmams, kurie gali būti finansuojami pagal Ministerijos administruojamas Veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ priemones Nr. 07.1.1-CPVA-V-902 „Pereinamojo laikotarpio tikslinių teritorijų vystymas. I“ ir Nr. 07.1.1-CPVA-V-906 „Kompleksinė paslaugų plėtra integruotų teritorijų vystymo programų tikslinėse teritorijose“.

2. Aprašas parengtas vadovaujantis:

2.1. Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą, taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. birželio 4 d. nutarimu Nr. 528 „Dėl atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą“ (toliau – Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo taisyklės);

2.2. 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos administravimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. spalio 3 d. nutarimu Nr. 1090 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos administravimo taisyklių patvirtinimo“;

2.3. Projektų administravimo ir finansavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316 „Dėl Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Projektų administravimo ir finansavimo taisyklės);

2.4. Integruotų teritorijų vystymo programų rengimo ir įgyvendinimo gairėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2014 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. 1V- 480 „Dėl integruotų teritorijų vystymo programų rengimo ir įgyvendinimo gairių patvirtinimo“ (toliau – Gairės);

2.5. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioritetų įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo planu, patvirtintu Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. kovo 6 d. įsakymu Nr. 1V-164 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioritetų įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ (toliau – Priemonių įgyvendinimo planas).

3. Apraše vartojamos sąvokos atitinka Aprašo 2 punkte nurodytuose teisės aktuose vartojamas sąvokas.

 

II SKYRIUS

VEIKSMŲ ATRANKA, VEIKSMŲ, SIŪLOMŲ ĮTRAUKTI Į INTEGRUOTAS TERITORIJŲ VYSTYMO PROGRAMAS, SĄRAŠO SUDARYMAS IR TVIRTINIMAS

 

4. Ministerijai, Priemonių įgyvendinimo plane patvirtinus naują priemonę arba papildomas lėšas Veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ įgyvendinimo priemonei (-ėms), kuri (-ios) įgyvendinama (-os) valstybės projektų planavimo būdu, Ministerijos Regioninės politikos departamento Regioninės politikos strateginio koordinavimo skyrius (toliau – RPSK skyrius) arba Ministerijos Regioninės politikos departamento Europos regioninės plėtros fondo skyrius (toliau – ERPF skyrius) per 5 darbo dienas nuo priemonės arba papildomų lėšų patvirtinimo Priemonių įgyvendinimo plane dienos Priemonių įgyvendinimo plane nurodytiems galimiems pareiškėjams, išskyrus Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos miestų savivaldybių administracijas, (toliau – veiksmo vykdytojas) raštu siunčia kvietimą teikti veiksmų, siūlomų įtraukti į integruotas teritorijų vystymo programas, aprašymus (toliau – Veiksmo aprašymas), į kuriuos atsižvelgiant veiksmai įtraukiami į Veiksmų, siūlomų įtraukti į integruotas teritorijų vystymo programas, sąrašą (toliau – Sąrašas). Veiksmo aprašymas rengiamas pagal Aprašo 1 priede nustatytą formą.

5. Kvietime teikti Veiksmo aprašymą (toliau – kvietimas) turi būti nurodyta:

5.1. Veiksmų programos 7 prioriteto konkretaus uždavinio ir įgyvendinimo priemonės, pagal kurią siūloma teikti Veiksmo aprašymą, pavadinimai;

5.2. institucija, kuriai turi būti pateiktas Veiksmo aprašymas, jos adresas ir kontaktinio asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas;

5.3. Veiksmo aprašymo galutinis pateikimo terminas, kuris negali būti trumpesnis kaip 15 darbo dienų nuo kvietimo išsiuntimo dienos;

5.4. pagrindiniai reikalavimai, kuriais vadovaujantis turi būti rengiamas Veiksmo aprašymas;

5.5. veiksmu siekiami produkto ir rezultato rodikliai bei jų aprašymai;

5.6. kriterijai, kuriais remiantis bus atrenkami veiksmai, kriterijų vertinimo aspektai, paaiškinimai ir veiksmų prioritetinės eilės sudarymo metodas.

6. Veiksmo aprašymas, pateiktas vėliau kvietime nustatyto galutinio pateikimo termino, nėra vertinamas.

7. RPSK ar ERPF skyrius, gavęs veiksmo vykdytojo pateiktą Veiksmo aprašymą, ne vėliau kaip per 7 darbo dienas nuo Veiksmo aprašymo Ministerijoje gavimo dienos turi įvertinti, ar:

7.1. veiksmas atitinka Veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ 7.1.1 konkretų uždavinį „Padidinti ūkinės veiklos įvairovę ir pagerinti sąlygas investicijų pritraukimui, siekiant kurti naujas darbo vietas tikslinėse teritorijose (miestuose)“ ir siekiamą rezultatą;

7.2. Veiksmo aprašyme nurodytos planuojamos veiklos atitinka Priemonių įgyvendinimo plane numatytas finansuoti veiklas ir tikslinę ar susietą teritoriją;

7.3. veiksmu siekiama kvietime nurodyto (-ų) produkto (-ų) ir rezultato rodiklio (-ių).

8. Veiksmo aprašymo vertinimą atlieka ne mažiau kaip du RPSK ar ERPF skyriaus valstybės tarnautojai arba darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartį (toliau – Atsakingi darbuotojai).

9. Jei Veiksmo aprašymui įvertinti trūksta informacijos ir duomenų arba Veiksmo aprašyme yra netikslumų, Atsakingi darbuotojai turi teisę raštu ar elektroniniu paštu veiksmo vykdytojo paprašyti paaiškinti, papildyti ar patikslinti Veiksmo aprašyme pateiktą informaciją ir nustatyti terminą, kuris negali būti ilgesnis kaip 5 darbo dienos, informacijai pateikti. Terminas, per kurį veiksmo vykdytojas tikslina Veiksmo aprašyme pateiktą informaciją, neįskaičiuojamas į Aprašo 7 punkte nurodytą Veiksmo aprašymo vertinimo terminą.

10. Atlikus Veiksmo aprašymo vertinimą, Atsakingi darbuotojai parengia ir pateikia Ministerijos Regioninės politikos departamento (toliau – RPD) direktoriui tvirtinti Veiksmo vertinimo išvadą (toliau – Išvada), kurioje nurodo, ar veiksmas atitinka visus Aprašo 7 punkte nustatytus reikalavimus ir gali būti įtraukiamas į Sąrašą. Išvada rengiama pagal Aprašo 2 priedą. RPD direktorius Išvadą turi patvirtinti ne vėliau kaip per 2 darbo dienas. Atsakingi darbuotojai patvirtintą Išvadą užregistruoja Ministerijoje įdiegtoje dokumentų valdymo sistemoje DocLogix (toliau – DVS) ne vėliau kaip kitą darbo dieną po jos patvirtinimo.

11. Ne vėliau nei per 5 darbo dienas nuo paskutinės pagal tą patį kvietimą gauto Veiksmo aprašymo Išvados užregistravimo Atsakingi darbuotojai įvertina visus pagal tą patį kvietimą gautus ir siūlomus įtraukti į Sąrašą Veiksmų aprašymus pagal Aprašo 4 priede nustatytą Veiksmų prioritetinės eilės sudarymo metodą (toliau – Metodas).

12. Atsakingi darbuotojai, atsižvelgdami į pagal Metodą gautus rezultatus sudarytą veiksmų prioritetinę eilę, parengia Sąrašo projektą ir teikia jį tvirtinti RPD direktoriui. RPD direktorius Sąrašą turi patvirtinti ne vėliau kaip per 2 darbo dienas. Sąrašas rengiamas pagal Aprašo 3 priede nustatytą formą. Atsakingi darbuotojai patvirtintą Sąrašą užregistruoja DVS ne vėliau kaip kitą darbo dieną po jo patvirtinimo. Ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo Sąrašo užregistravimo DVS dienos Atsakingi darbuotojai informuoja visus veiksmų vykdytojus, pateikusius Veiksmų aprašymus, apie patvirtintą Sąrašą, nurodydami veiksmus, kurie bus siūlomi įtraukti į atitinkamą integruotą teritorijų vystymo programą.

13. RPSK ar ERPF skyrius per 5 darbo dienas nuo Sąrašo užregistravimo DVS dienos, atsižvelgdamas į priemonei patvirtintą finansavimo sumą, Gairėse nustatyta tvarka teikia atitinkamos integruotų teritorijų vystymo programos įgyvendinimo koordinavimo darbo grupei (toliau – Koordinavimo darbo grupė) pasiūlymą didžiausius prioritetinius balus surinkusius veiksmus įtraukti į atitinkamą integruotą teritorijų vystymo programą.

14. Jei įtrauktam į Sąrašą veiksmui nepakanka priemonei patvirtintų lėšų, RPSK ar ERPF skyrius per 5 darbo dienas nuo Sąrašo užregistravimo DVS, raštu kreipiasi į veiksmo vykdytoją siūlydamas veiksmą, kuris būtų siūlomas įtraukti į integruotą teritorijų vystymo programą, įgyvendinti naudojant mažesnę finansavimo sumą. Veiksmo vykdytojui atsisakius įgyvendinti veiksmą naudojant mažesnę finansavimo sumą, RPSK ar ERPF skyrius per 5 darbo dienas nuo veiksmo vykdytojo atsisakymo Ministerijoje gavimo dienos Gairėse nustatyta tvarka teikia atitinkamai Koordinavimo darbo grupei pasiūlymą įtraukti į atitinkamą integruotą teritorijų vystymo programą kitą iš eilės Sąraše esantį veiksmą, jeigu jam įgyvendinti pakanka priemonei patvirtintų lėšų arba jo vykdytojas sutinka įgyvendinti veiksmą naudodamas mažesnę finansavimo sumą.

 

III SKYRIUS

VEIKSMŲ SĄRAŠO KEITIMAS

 

15. Jei veiksmui, įtrauktam į integruotą teritorijų vystymo programą, nėra skiriamas finansavimas arba veiksmo vykdytojas nusprendžia neįgyvendinti tokio veiksmo, RPSK ar ERPF skyrius per 5 darbo dienas nuo sprendimo neskirti finansavimo arba veiksmo vykdytojo pranešimo apie sprendimą neįgyvendinti veiksmo gavimo dienos parengia Sąrašo pakeitimo projektą išbraukdamas iš jo nurodytus veiksmus ir teikia jį tvirtinti RPD direktoriui. RPD direktorius Sąrašo pakeitimo projektą turi patvirtinti ne vėliau kaip per 2 darbo dienas.

16. RPKS ar ERPF skyrius per 5 darbo dienas nuo pakeisto Sąrašo užregistravimo DVS dienos Aprašo 12 punkte nustatyta tvarka informuoja veiksmų vykdytojus apie pakeistą Sąrašą ir Gairėse nustatyta tvarka teikia atitinkamai Koordinavimo darbo grupei pasiūlymą įtraukti į atitinkamą integruotą teritorijų vystymo programą kitą didžiausią prioritetinį balą turintį Sąraše esantį veiksmą.

17. Patvirtintas Sąrašas keičiamas Priemonių įgyvendinimo plane padidinus priemonei įgyvendinti skirtas lėšas, taip pat Aprašo 15 punkte nustatytais atvejais.

18. Priemonių įgyvendinimo plane patvirtinus papildomas priemonei įgyvendinti skirtas lėšas naujas kvietimas skelbiamas Aprašo 4 ir 5 punktuose nustatyta tvarka. Kvietimas siunčiamas ir Sąraše esančių veiksmų, kurie nebuvo įtraukti į atitinkamą integruotą teritorijų vystymo programą, vykdytojams su pasiūlymu atnaujinti veiksmų, esančių Sąraše, informaciją, užpildant Aprašo 1 priedo formą.

19. Pagal naują kvietimą gautų ir Sąraše esančių veiksmų, kurie nebuvo įtraukti į atitinkamą integruotą teritorijų vystymo programą, vykdytojų pateiktų atnaujintų Veiksmų aprašymų vertinimas atliekamas Aprašo II skyriuje nustatyta tvarka.

 

IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

20. Visi dokumentai ir (arba) jų kopijos, susiję su veiksmų atranka, saugomi vadovaujantis Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodykle, patvirtinta Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. kovo 9 d. įsakymu Nr. V-100 „Dėl Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklės patvirtinimo“.

_____________________

 

Integruotų teritorijų vystymo programų

veiksmų atrankos tvarkos aprašo

2 priedas

 

 

VEIKSMO VERTINIMO IŠVADA

 

____________ Nr.

(data)

1.   Veiksmo aprašymo duomenys

 

1.1. Preliminarus veiksmo pavadinimas

 

 

1.2. Veiksmo vykdytojo pavadinimas

 

 

1.3. Integruotos teritorijų vystymo programos pavadinimas

 

1.4. Preliminarus veiksmui įgyvendinti reikalingas lėšų poreikis (eurais)

 

 

1.5. Veiksmo aprašymo gavimo data ir registravimo numeris

 

(Įrašoma raštu gauto projektinio pasiūlymo dėl valstybės projekto įgyvendinimo data, kuri turi būti vėlesnė nei projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo data. Registravimo numeris įrašomas ministerijos vidaus procedūrose nustatyta tvarka.)

 

2.   Veiksmo aprašymo įvertinimas

 

 

Nr.

Vertinimo aspektas

Taip / Ne / Netaikoma

Pastabos / paaiškinimai

(nurodomas pasirinkto įvertinimo „Taip / Ne / Netaikoma“ pagrindimas, taip pat dokumentai, kurie buvo peržiūrėti siekiant įvertinti konkretų vertinimo aspektą)

2.1.

Veiksmas atitinka Veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ 7.1.1 konkretų uždavinį „Padidinti ūkinės veiklos įvairovę ir pagerinti sąlygas investicijų pritraukimui, siekiant kurti naujas darbo vietas tikslinėse teritorijose (miestuose)“ ir siekiamą rezultatą

 

 

2.2.

Veiksmas vykdomas kvietime nurodytoje tikslinėje ar susietoje teritorijoje

 

 

2.3.

Veiksmu planuojamos įgyvendinti veiklos atitinka nurodytas priemonių įgyvendinimo plane

 

 

2.4.

Veiksmu siekiama kvietime nurodyto (-ų) produkto (-ų) ir rezultato rodiklio (-ių)

 

 

 

3.       Išvada dėl veiksmo atitikties šio priedo 2 punkte nustatytiems reikalavimams

 

Veiksmas atitinka visus šio priedo 2 punkte nustatytus reikalavimus – veiksmas gali būti vertinamas pagal Veiksmų prioritetinės eilės sudarymo metodą ir įtraukiamas į Veiksmų, siūlomų įtraukti į integruotas teritorijų vystymo programas, sąrašą.

 

Veiksmas atitinka ne visus šio priedo 2 punkte nustatytus reikalavimus, t. y. ____________(nurodoma, kurių reikalavimų neatitinka), – veiksmas negali būti vertinamas pagal Veiksmų prioritetinės eilės sudarymo metodą ir įtraukiamas į Veiksmų, siūlomų įtraukti į integruotas teritorijų vystymo programas, sąrašą.

 

_________________________________________                          ____________________

(vertinimą atlikusio atsakingo darbuotojo vardas, pavardė)                                    (parašas)

 

________________________________________                            ____________________

(vertinimą atlikusio atsakingo darbuotojo vardas, pavardė)                                    (parašas)

 

 

 

4.       Išvados tvirtinimas

 

 

Veiksmas gali būti įtrauktas į Veiksmų, siūlomų įtraukti į integruotas teritorijų vystymo programas, sąrašą.

Veiksmas negali būti įtrauktas į Veiksmų, siūlomų įtraukti į integruotas teritorijų vystymo programas, sąrašą.

 

 

 

Vidaus reikalų ministerijos

Regioninės politikos departamento direktorius

__________________________                                                        ____________________

(vardas, pavardė)                                                                                              (parašas)

 

Integruotų teritorijų vystymo programų

veiksmų atrankos tvarkos aprašo

3 priedas

 

VEIKSMŲ, SIŪLOMŲ ĮTRAUKTI Į INTEGRUOTAS TERITORIJŲ VYSTYMO PROGRAMAS,

SĄRAŠAS

(forma)

 

___________

(data)

 

Eil. Nr.

Preliminarus veiksmo pavadinimas

Veiksmo vykdytojas

Integruotos teritorijų vystymo programos pavadinimas

Lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai, Eur

Veiksmo įvertinimas balais

Iš viso

Savivaldybės biudžeto lėšos

Valstybės biudžeto lėšos

Privačios lėšos

Kitos viešosios lėšos

Europos Sąjungos fondų lėšos

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vidaus reikalų ministerijos

Regioninės politikos departamento direktorius

__________________________                                                        ____________________

(vardas, pavardė)                                                                                              (parašas)

 

Integruotų teritorijų vystymo programų

veiksmų atrankos tvarkos aprašo

4 priedas

 

 

VEIKSMŲ PRIORITETINĖS EILĖS SUDARYMO METODO APRAŠYMAS

 

1.    Veiksmų prioritetinės eilės sudarymo metodas (toliau – metodas) taikomas visiems pagal tą patį kvietimą gautiems ir siūlomiems įtraukti į Veiksmų, siūlomų įtraukti į integruotas teritorijų vystymo programas, sąrašą Veiksmų aprašymams įvertinti ir veiksmų prioritetinei eilei sudaryti.

2. Metodo aprašyme vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos statybos įstatyme, Lietuvos Respublikos kelių įstatyme, Lietuvos Respublikos energetikos įstatyme, Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatyme, Lietuvos Respublikos laisvųjų ekonominių zonų pagrindų įstatyme, Lietuvos Respublikos investicijų įstatyme, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatyme, Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų ir jų ribų įstatyme.

3.    Veiksmo aprašymo įvertinimui naudojami šie duomenys:

3.1. Georeferencinio pagrindo kadastro (toliau – GPK) erdvinių duomenų rinkinys (statinis), skelbiamas interneto svetainėje www.geoportal.lt, pagal kurį nustatomi gyvenamąsias vietoves nurodantys geografiniai taškai.

3.2. Švietimo ir mokslo institucijų registro (toliau – ŠMIR) duomenys, kurie yra skelbiami interneto svetainėje https://www.aikos.smm.lt, pagal kuriuos nustatomi profesinio mokymo įstaigų ir jų padalinių adresai ir kita šių įstaigų identifikavimą užtikrinanti informacija.

3.3. Demografinė statistika ir užimtumo statistika savivaldybių lygiu, skelbiama Lietuvos statistikos departamento interneto svetainėje https://osp.stat.gov.lt/, pagal kurią nustatomas praėjusių metų, palyginti su kvietimo teikti Veiksmo aprašymą išsiuntimo metais, pradžioje buvusių nuolatinių 15–64 metų gyventojų pagal amžiaus grupes ir savivaldybes skaičius ir užimtumo lygis pagal savivaldybes. Jeigu minėtų duomenų nėra, tai naudojami vėliausi duomenys.

3.4. Švietimo valdymo informacinės sistemos (toliau – ŠVIS) valdytojo pateiktas ŠVIS duomenų bazės išrašas, pagal kurį nustatomas praėjusių metų, palyginti su kvietimo teikti Veiksmo aprašymą išsiuntimo metais, absolventų skaičius pagal Lietuvos švietimo klasifikatorių, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. ISAK-520 „Dėl LŠK – Lietuvos švietimo klasifikatoriaus patvirtinimo“, švietimo sričiai „Inžinerija ir inžinerinės profesijos“ (kodas 071) priskirtas profesinio mokymo programas, išskyrus programas, suteikiančias kvalifikacijas, susijusias su variklinių transporto priemonių remontu ir priežiūra, taip pat aplinkos apsaugos darbuotojo, kompiuterinės įrangos derintojo, natūralios kosmetikos gamintojo ir naftos produktų operatoriaus kvalifikacijas (toliau – aktualios profesinio mokymo programos). Profesinių mokyklų ir jų padalinių vietos koordinatėms nustatyti naudojamas ArcGIS programinės įrangos paketas – ArcGIS pasaulinė geokodavimo paslauga.

3.5. VšĮ „Investuok Lietuvoje“ pateikti duomenys apie Lietuvoje įsteigtas laisvąsias ekonomines zonas ir pramonės parkus (išskyrus privačius) bei juose esančius laisvus (neišnuomotus investuotojams) sklypus, kurių bendras plotas yra 10 ha arba didesnis.

3.6. Darbo užmokesčio statistika, pagal kurią nustatomas paskutinę Veiksmų aprašymų pateikimo dieną Lietuvos statistikos departamento interneto svetainėje https://osp.stat.gov.lt/ skelbiamo paskutinio ketvirčio darbo užmokesčio vidurkis šalies ūkyje (be individualių įmonių).

3.7. Kompanijų ESRI bei „HERE Technologies“ teikiamų kelių tinklo bei eismo duomenys, kurie pasiekiami per debesų kompiuterijos paslaugas (ArcGIS programinės įrangos paketą) ir kurie naudojami kelionės trukmei nustatyti. Duomenų gavimo ir analizės atlikimo data nurodoma kvietime teikti Veiksmo aprašymą.

3.8. Veiksmo aprašyme pateikti duomenys apie suplanuotas naujas visos darbo dienos darbo vietas, techninio projekto parengtumą, išlaidas.

4. Kriterijų reikšmės skaičiuojamos tikslinėms teritorijoms (miestams). Jei pareiškėjo veiksmas planuojamas įgyvendinti susietoje teritorijoje, vertinama artimiausia tikslinė teritorija (miestas), kurios gyventojams bus sukuriamos naujos visos darbo dienos darbo vietos.

5.    Vertinant veiksmą, kai investuotojas žinomas, vertinamas 1 kriterijus „Veiksmo techninio projekto parengtumas“.

6. Kriterijus „Veiksmo techninio projekto parengtumas“ įvertinamas balais:

6.1. Veiksmo techninis projektas parengtas ir apima visus veiksmo išvystymo darbus, kuriems yra prašomas finansavimas, ir kurio pagrindu yra apskaičiuotos išlaidos, kurioms padengti yra prašomas finansavimas – 10 balų.

6.2. Veiksmo techninis projektas nėra parengtas – 3 balai.

7.    Vertinant veiksmą, kai investuotojas nėra žinomas, vertinami 2 kriterijai:

7.1. Investicinio sklypo patrauklumas, kuriam įvertinti naudojami 3 kintamieji (9 balai):

7.1.1. „Neužimtų gyventojų potencialas“ (skirtumas tarp faktinio ir siektino užimtų gyventojų skaičiaus) (3 balai);

7.1.2. „Aktualių profesinio mokymo programų absolventų skaičius“ (3 balai);

7.1.3. „Laisvųjų ekonominių zonų ir (ar) pramonės parkų teritorijų pasiūla“ (3 balai).

7.2. „Veiksmo techninio projekto parengtumas“ (1 balas).

8. Kintamajam „Neužimtų gyventojų potencialas“ apskaičiuoti:

8.1. Pagal GPK duomenų rinkinio sluoksnio VIETOV_T duomenis nustatoma pagrindinių gyvenamąsias vietoves nurodančių taškų vieta, t. y. išrenkami taškiniai elementai, kuriuose gyvenamąją vietovę apibūdinantis atributas GYVSK (gyventojų skaičius) yra didesnis už 0, o kiti sluoksnio VIETOV_T elementai pašalinami (nenaudojami).

8.2. Atrenkama po vieną kiekvienos savivaldybės gyvenamąją vietovę nurodantį tašką, šiuo eiliškumu:

8.2.1. tikslinės teritorijos statusą turintį miestą;

8.2.2. jeigu savivaldybės teritorijoje nėra tikslinės teritorijos statusą turinčių miesto, – savivaldybės centrą, nustatytą Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų ir jų ribų įstatymo 4 punkte;

8.2.3. jeigu savivaldybės centras nėra savivaldybės teritorijoje, – didžiausią pagal gyventojų skaičių savivaldybės gyvenamąją vietovę.

8.3. Iš 8.2 papunktyje nurodytų taškinių elementų sudaromas geografinių duomenų sluoksnis VIETOV_T_G_MTT ir šio sluoksnio kopija VIETOV_T_G_MTT_2.

8.4. Naudojant ArcGIS programinės įrangos paketo logistinės analizės algoritmus, apskaičiuojama vidutinė (įprastinė) kelionės automobiliu trukmė minutėmis tarp VIETOV_T_G_MTT ir VIETOV_T_G_MTT_2 sluoksnių ir nustatomi nuo kiekvienos 8.2 papunktyje nurodytos gyvenamosios vietovės ne didesniu kaip 45 min. kelionės atstumu nutolusios kitos gyvenamosios vietovės (įskaitant ją pačią) ir taip sudaromos ne daugiau kaip 45 min. kelionės atstumu nutolusių miestų grupės (toliau – miestų grupės).

8.5. Pagal miestų grupes sudaromos savivaldybių grupės; kiekvienai gyvenamajai vietovei priskiriamos sugrupuotos savivaldybės, kurių tikslinės teritorijos, savivaldybių centrai arba didžiausios gyvenamosios vietovės yra nutolusios ne didesniu kaip 45 minučių kelionės atstumu (toliau – funkcinė zona).

8.6. Pagal Lietuvos statistikos departamento paskelbtą statistinę informaciją apskaičiuojama:

8.6.1 kiekvienoje savivaldybėje užimtų 15–64 m. gyventojų skaičius, padauginus savivaldybės 15–64 m. gyventojų skaičių iš atitinkamos savivaldybės užimtumo lygio (proc.);

8.6.2. kiekvienos funkcinės zonos užimtų 15–64 m. gyventojų suma (toliau – faktinis užimtųjų skaičius);

8.6.3. 75 proc. nuo faktinio užimtųjų skaičiaus (toliau – siektinas užimtųjų skaičius);

8.6.4. skirtumas tarp faktinio ir siektino užimtųjų skaičiaus pagal kiekvieną funkcinę zoną (toliau – neužimtų gyventojų potencialas).

8.7. Visų funkcinių zonų neužimtų gyventojų potencialo rodikliai suskirstomi į kvartilinius intervalus (apskaičiuojamos kvartilių reikšmės).

8.8. Kintamasis „Neužimtų gyventojų potencialas“ įvertinamas balais:

8.8.1. funkcinės zonos faktinis užimtųjų skaičius yra didesnis už siektiną užimtųjų skaičių (nėra darbo vietų trūkumo) – 0 balų;

8.8.2. funkcinės zonos darbo vietų trūkumo rodiklis patenka į 4-ąjį kvartilinį intervalą (neįskaitant trečiojo kvartilio reikšmės) – 1 balas;

8.8.3. funkcinės zonos darbo vietų trūkumo rodiklis patenka į 3-ąjį kvartilinį intervalą (įskaitant trečiojo kvartilio reikšmę, neįskaitant medianos reikšmės) – 2 balai;

8.8.4. funkcinės zonos darbo vietų trūkumo rodiklis patenka į 2-ąjį kvartilinį intervalą (įskaitant medianos reikšmę, neįskaitant pirmojo kvartilio reikšmės) – 3 balai;

8.8.5. funkcinės zonos darbo vietų trūkumo rodiklis patenka į 1-ąjį kvartilinį intervalą (įskaitant pirmojo kvartilio reikšmę) – 3 balai.

9. Kintamajam „Aktualių profesinio mokymo programų absolventų skaičius“ apskaičiuoti:

9.1. ŠVIS duomenys apie praėjusių metų, palyginti su kvietimo teikti Veiksmo aprašymą išsiuntimo metais, absolventų skaičių pagal aktualias profesinio mokymo programas sujungiami su ŠMIR skelbiamais aktualias profesinio mokymo programas vykdančių profesinių mokyklų ir jų padalinių adresų duomenimis, apskaičiuojamos (geokoduojamos) šių mokyklų ir jų padalinių koordinatės Lietuvos koordinačių sistemoje LKS-94 (metrais); sukuriamas profesinės mokyklos (toliau – PROF), erdvinių duomenų sluoksnis, kuriame pateikiamos profesines mokyklas ir jų padalinius nurodančių taškų vietos ir šiose vietose parengtų aktualių profesinio mokymo programų absolventų skaičius (žymima: PA_AKT_XXXX (kur paskutinieji 4 simboliai nurodo metus)).

9.2. Naudojant erdvinių duomenų sluoksnius VIETOV_T_G_MTT, PROF ir ArcGIS programinės įrangos paketo logistinės analizės algoritmus, apskaičiuojama vidutinė (įprastinė) kelionės automobiliu trukmė minutėmis tarp šių dviejų sluoksnių taškinių elementų ir nustatomos nuo kiekvienos gyvenamosios vietovės ne didesniu kaip 45 min. nutolusių profesinių mokyklų (padalinių) grupės (toliau – profesinių mokyklų grupės).

9.3. Apskaičiuojama kiekvienos profesinių mokyklų grupės absolventų pagal aktualias profesinio mokymo programas suma.

9.4. Visų profesinių mokyklų grupių absolventų rodikliai suskirstomi į kvartilinius intervalus (apskaičiuojamos kvartilių reikšmės).

9.5. Kintamasis „Aktualių profesinio mokymo programų absolventų skaičius“ įvertinamas balais:

9.5.1. nėra 45 min. kelionės atstumu esančių profesinių mokyklų ar jų padalinių arba jose n-1 metais aktualių profesinio mokymo programų absolventų neparengta – 0 balų;

9.5.2. profesinių mokyklų grupės parengtų aktualių programų absolventų skaičius n-1 metais patenka į 1-ąjį kvartilinį intervalą (įskaitant pirmojo kvartilio reikšmę) – 1 balas;

9.5.3. profesinių mokyklų grupės parengtų aktualių programų absolventų skaičius n-1 metais patenka į 2-ąjį kvartilinį intervalą (įskaitant medianos reikšmę, neįskaitant pirmojo kvartilio reikšmės) – 2 balai;

9.5.4. profesinių mokyklų grupės parengtų aktualių programų absolventų skaičius n-1 metais patenka į 3-ąjį kvartilinį intervalą (įskaitant trečiojo kvartilio reikšmę, neįskaitant medianos reikšmės) – 3 balai;

9.5.5. profesinių mokyklų grupės parengtų aktualių programų absolventų skaičius n-1 metais patenka į 4-ąjį kvartilinį intervalą (neįskaitant trečiojo kvartilio reikšmės) – 3 balai.

10. Kintamajam „Laisvųjų ekonominių zonų ir (ar) pramonės parkų teritorijų pasiūla“ apskaičiuoti:

10.1. Nustatomos funkcinėse zonose esančios laisvosios ekonominės zonos (toliau – LEZ) ir (ar) pramonės parkai (toliau – PP) ir sudaroma funkcinių zonų ir jose esančių LEZ ir (ar) PP sankirtos matrica.

10.2. Kiekvienas Veiksmas įvertinamas logine reikšme (1 arba 0):

10.2.1. loginė reikšmė 0 suteikiama, kai tenkinama bent viena iš šių sąlygų:

10.2.1.1. pareiškėjas teikia Veiksmo aprašymą dėl investicijų į sklypą (-us), patenkantį (- čius) į funkcinę zoną, kurioje nėra LEZ arba PP;

10.2.1.2. pareiškėjas teikia Veiksmo aprašymą dėl investicijų į sklypą (-us), patenkantį (- čius) į funkcinę zoną, kurioje yra LEZ arba PP, neturintis laisvų (neišnuomotų investuotojui) sklypų, kurių bendras plotas yra 10 ha arba didesnis;

10.2.1.3. pareiškėjas teikia veiksmo aprašymą dėl investicijų į LEZ ar PP teritoriją, patenkančią į funkcinę zoną, kurioje yra laisvų (neišnuomotų investuotojui) sklypų, kurių bendras plotas yra 10 ha arba didesnis;

10.2.2. loginė reikšmė 1 suteikiama, kai netenkinama nė viena iš 10.2.1.1–10.2.1.3 papunkčiuose nurodytų sąlygų.

10.3. Kintamasis „Laisvųjų ekonominių zonų ir (ar) pramonės parkų teritorijų pasiūla“ įvertinamas balais:

10.3.1. LEZ ir (ar) PP įvertintas reikšme „0“ – 3 balai;

10.3.2. LEZ ir (ar) PP įvertintas reikšme „1“ – 0 balų.

11. Kriterijus „Veiksmo techninio projekto parengtumas“ įvertinamas balais:

11.1. veiksmo techninis projektas parengtas ir apima visus veiksmo išvystymo darbus, kuriems yra prašomas finansavimas, ir kurio pagrindu yra apskaičiuotos išlaidos, kurioms padengti yra prašomas finansavimas – 1 balas.

11.2. veiksmo techninis projektas nėra parengtas – 0 balų.

12.  Veiksmas nėra įtraukiamas į veiksmų prioritetinę eilę, jeigu:

12.1. Veiksmo finansinės naudos ir išlaidų santykis yra mažesnis nei 1,2 balo. Finansinės naudos ir išlaidų santykis apskaičiuojamas pagal formulę:

 

 

Y – finansinės naudos ir išlaidų santykis;

NDV – naujų visos darbo dienos darbo vietų suma (naudojama Veiksmo aprašyme nurodyta naujų visos darbo dienos darbo vietų suma);

VDU – vidutinis nagrinėjamos savivaldybės bruto darbo užmokestis (naudojamas Lietuvos Statistikos departamento patvirtintas paskutinio ketvirčio darbo užmokesčio vidurkis šalies ūkyje (be individualių įmonių) Veiksmo aprašymo vertinimo metu);

GPM – gyventojų pajamų mokesčio tarifas (naudojamas Veiksmo aprašymo vertinimo metu aktualus gyventojų pajamų mokesčio tarifas);

VSD – darbuotojo mokamo valstybinio socialinio draudimo tarifas (naudojamas Veiksmo aprašymo vertinimo metu aktualus darbuotojo mokamo valstybinio socialinio draudimo tarifas);

PSD – darbuotojo mokamo privalomojo sveikatos draudimo tarifas (naudojamas Veiksmo aprašymo vertinimo metu aktualus darbuotojo mokamo privalomojo sveikatos draudimo tarifas);

DS – darbdavio mokamas socialinio draudimo tarifas (naudojamas Veiksmo aprašymo vertinimo metu aktualus darbdavio mokamas valstybinio socialinio draudimo tarifas);

GF – darbdavio mokamo garantinio fondo tarifas (naudojamas Veiksmo aprašymo vertinimo metu aktualus darbdavio mokamo garantinio fondo tarifas);

NPD – neapmokestinamasis pajamų dydis, apskaičiuotas pagal nagrinėjamą VDU (naudojamas Veiksmo aprašymo vertinimo metu aktualus neapmokestinamasis pajamų dydis).

X1 – sklypui (-ams) ir (ar) pastatui (-ams) (toliau – Objektas) išvystyti iki minimalaus išvystymo lygio reikalingos išlaidos. Minimalus Objekto išvystymas privalo apimti:

1) vandens tiekimo infrastruktūros užtikrinimą (centralizuotais tinklais arba iš vietinio gręžinio);

2) nuotekų tvarkymo užtikrinimą (centralizuotais tinklais arba vietiniais įrenginiais);

3) elektros infrastruktūrą;

4) asfaltuotą privažiavimą prie teritorijos, pritaikytą krovininiams automobiliams;

5) statybos sklypo paruošimą (išvalytas ir lygus sklypas turi būti tinkamas jo naudojimo reglamentą atitinkančių statinių statybai ir įrengimui, nepatiriant papildomų statinių ir konstrukcijų perkėlimo, griovimo, išsaugojimo, sklypo išlyginimo, taršos likvidavimo ir kitų tiesiogiai nesusijusių su statinių statyba ir įrengimu išlaidų, t. y. pašalinti visi statinio statybas ir (ar) sklypo užstatymo plotą ribojantys veiksniai).

Objektui išvystyti iki minimalaus lygio reikalingos išlaidos (X1), kurios Veiksmo vertinimo metu jau yra patirtos (minimaliam išvystymui reikalingi darbai yra atlikti) arba yra patiriamos (minimaliam išvystymui reikalingi darbai yra atliekami), nėra vertinamos. Tokiu atveju teikiant Veiksmo aprašymą turi būti pateikta informacija apie atliktų arba atliekamų darbų mastą, pasiektą arba siekiamą darbų rezultatą, patirtą arba planuojamą patirti išlaidų sumą bei informaciją apie šių išlaidų finansavimo šaltinį.

X2 – Objektui išvystyti reikalingos kitos (papildomos) nei Objekto iki minimalaus išvystymo lygio reikalingos (X1) išlaidos, kurioms prašomas finansavimas.

12.2. Jei Veiksmo vertinimo metu veiksmui suteikiama mažiau kaip 3 balai.

13. Veiksmų, įvertintų ne mažiau kaip 3 balais, prioritetinė eilė sudaroma išdėstant veiksmus pagal surinktų balų skaičių mažėjimo tvarka. Veiksmams surinkus vienodą balų skaičių, prioritetas teikiamas veiksmui, kurio santykis tarp prašomo finansavimo ir planuojamų sukurti naujų visos darbo dienos darbo vietų sumos yra mažiausias. Kai veiksmai surenka vienodą balų skaičių ir kai šių veiksmų prašomo finansavimo ir planuojamų sukurti naujų visos darbo dienos darbo vietų sumos santykis yra vienodas, prioritetas teikiamas veiksmui, kuris buvo pirmiau pateiktas Ministerijai.

 

_________________