LIETUVOS RESPUBLIKOS

VIEŠOJO ADMINISTRAVIMO ĮSTATYMO NR. VIII-1234 PAPILDYMO 151 STRAIPSNIU

ĮSTATYMAS

 

2019 m. gegužės 16 d. Nr. XIII-2123

Vilnius

 

 

 

 

1 straipsnis. Įstatymo papildymas 151 straipsniu

Papildyti Įstatymą 151 straipsniu:

151 straipsnis. Administracinės paslaugos – licencijų, leidimų arba jų išdavimo, tikslinimo, keitimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ar galiojimo panaikinimo duomenų įrašymas Licencijų informacinėje sistemoje

1. Viešojo administravimo subjektas, teikdamas administracinę paslaugą ir priėmęs sprendimą dėl licencijos, leidimo, reikalingų tam tikrai ūkinei veiklai pradėti ar vykdyti (toliau šiame straipsnyje – licencija), išdavimo, tikslinimo, keitimo, jų galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ar galiojimo panaikinimo, licencijos arba licencijos išdavimo, licencijos patikslinimo ar pakeitimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ir galiojimo panaikinimo duomenis įrašo Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotos institucijos valdomoje ir tvarkomoje, vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymu įsteigtoje Licencijų informacinėje sistemoje, skirtoje licencijų duomenims ir informacijai tvarkyti vienoje vietoje, šio įstatymo 8 straipsnyje nurodyto individualaus administracinio akto priėmimo dieną.

2. Jeigu licencijuojamą veiklą reglamentuojančiuose įstatymuose nustatyta, kad licencijos išduodamos naudojant kitą negu šio straipsnio 1 dalyje nurodytą valstybės informacinę sistemą, registrą, kitais Europos Sąjungos teisės aktuose ar jų įgyvendinamuosiuose Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytais būdais ar Lietuvos Respublikos tarptautinėse sutartyse nustatytais būdais, licencijos išdavimo arba licencijos patikslinimo ar pakeitimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ir galiojimo panaikinimo duomenys privalo būti įrašyti Licencijų informacinėje sistemoje šio įstatymo 8 straipsnyje nurodyto individualaus administracinio akto priėmimo dieną.

3. Jeigu licencijuojamą veiklą reglamentuojančiame įstatyme nustatyta, kad, pateikus tinkamai įformintą prašymą išduoti licenciją kartu su visais licencijai išduoti reikalingais dokumentais ir informacija, licencija neišduodama ir nepateikiamas motyvuotas atsisakymas ją išduoti per licencijuojamą veiklą reglamentuojančių įstatymų nustatytą terminą, o licencijos išdavimo diena laikoma paskutinė licencijuojamą veiklą reglamentuojančiuose įstatymuose nustatyto licencijos išdavimo termino diena, licencijas išduodantis viešojo administravimo subjektas licencijos išdavimo duomenis turi įrašyti Licencijų informacinėje sistemoje šią dieną.

4. Jeigu licencijuojamą veiklą reglamentuojančiuose įstatymuose nustatyta, kad prieš ūkio subjektui įgyjant teisę vykdyti veiklą išankstinis ūkio subjekto patikrinimas neatliekamas ir laikoma, kad licencija ūkio subjektui išduota kitą dieną po pranešimo apie numatomą vykdyti ūkinę veiklą pateikimo licencijas išduodančiam viešojo administravimo subjektui dienos arba nuo pranešime nurodytos dienos, jeigu ši diena yra vėlesnė negu kita diena po pranešimo pateikimo licencijas išduodančiam viešojo administravimo subjektui dienos, licencijas išduodantys viešojo administravimo subjektai ūkio subjekto pateikto pranešimo duomenis Licencijų informacinėje sistemoje įrašo ne vėliau kaip kitą darbo dieną po pranešimo gavimo licencijas išduodančiame viešojo administravimo subjekte dienos.“

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas, įgyvendinimas ir taikymas

1. Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 2, 3 ir 4 dalis, įsigalioja 2019 m. lapkričio 1 d.

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybė ir Licencijų informacinės sistemos valdytojas iki 2019 m. spalio 31 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

3. Licencijų išdavimo, patikslinimo arba pakeitimo, jų galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ar galiojimo panaikinimo funkcijoms atlikti negali būti steigiamos naujos valstybės informacinės sistemos ir registrai, jeigu Europos Sąjungos teisės aktuose ar jų įgyvendinamuosiuose Lietuvos Respublikos teisės aktuose, ar Lietuvos Respublikos tarptautinėse sutartyse nėra nustatyta kitaip.

4. Licencijas išduodantys viešojo administravimo subjektai užtikrina duomenų apie galiojančias licencijas, išduotas iki šio įstatymo įsigaliojimo dienos, perdavimą iki 2019 m. spalio 31 d. Licencijų informacinei sistemai Licencijų informacinės sistemos nustatyta tvarka.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentė                                                                                        Dalia Grybauskaitė