LOGOnespalv-maz2

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2014 M. LIEPOS 28 D. ĮSAKYMO NR. 3D-440 „DĖL ŪKIO SUBJEKTŲ, SIEKIANČIŲ PASINAUDOTI PARAMA PAGAL LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2014–2020 METŲ PROGRAMOS PRIEMONES, EKONOMINIO GYVYBINGUMO NUSTATYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2022 m. vasario 25 d. Nr. 3D-139

Vilnius

 

1. P a k e i č i u Ūkio subjektų, siekiančių pasinaudoti parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones, ekonominio gyvybingumo nustatymo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. liepos 28 d. įsakymu Nr. 3D-440 „Dėl Ūkio subjektų, siekiančių pasinaudoti parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones, ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklių patvirtinimo“:

1.1. Pakeičiu I skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS.

 

1.2. Pakeičiu II skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

 

II SKYRIUS

EKONOMINĮ GYVYBINGUMĄ APIBŪDINANTYS RODIKLIAI“.

 

1.3. Pakeičiu III skyrių ir jį išdėstau taip:

III SKYRIUS

EKONOMINĮ GYVYBINGUMĄ APIBŪDINANČIŲ RODIKLIŲ REIKŠMĖS IR EKONOMINIO GYVYBINGUMO NUSTATYMO TVARKA

 

Grynasis pelningumas ≥, proc.

Skolos rodiklis ≤

Paskolų padengimo rodiklis ≥

Grynasis pelnas ˃, Eur

Vidinė

grąžos

norma ≥,

proc.

Priemonė „Investicijos į materialųjį turtą“

 

Veiklos sritis „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“

2,00

 

0,60

 

1,25

 

Veiklos sritis „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“, taikoma kiaulininkystės, paukštininkystės (įskaitant kiaušinių gavybą, pakavimą ir (ar) perdirbimą) ir daržininkystės sektoriams1

1.00

0.60

1.25

Veiklos sritis „Parama investicijoms į žemės ūkio produktų perdirbimą, rinkodarą ir (arba) plėtrą“

2,00

0,60

 

1,25

 

4,40

Veiklos sritis „Parama investicijoms į žemės ūkio produktų perdirbimą, rinkodarą ir (arba) plėtrą“, taikoma paukštininkystės sektoriui1

1,00

0,60

 

 

1,25

 

 

4,40

Priemonė „Ūkio ir verslo plėtra“

 

Veiklos sritis „Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui“

2,002

Veiklos sritis „Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui“, taikoma kiaulininkystės, paukštininkystės (įskaitant kiaušinių gavybą, pakavimą ir (ar) perdirbimą) ir daržininkystės sektoriams1

1,002

Veiklos sritis „Parama smulkiesiems ūkiams“

0,002

Veiklos sritis „Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse“

2,002

 

Veiklos sritis „Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse“ (kai pagal įgyvendinimo taisykles verslo planui įgyvendinti yra mokama išmoka)

0,002

Veiklos sritis „Parama investicijoms, skirtoms ne žemės ūkio veiklai kurti ir plėtoti“

2,00

0,60

 

1,25

 

 

Priemonė „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“

 

Veiklos sritis „Investicijos į miškininkystės technologijas“

2,003

0,603

1,253

Priemonė „Bendradarbiavimas“

 

Veiklos sritis „Parama smulkių ūkio subjektų bendradarbiavimui“4

2,002

Veiklos sritis „Parama smulkių ūkio subjektų bendradarbiavimui“, taikoma kiaulininkystės, paukštininkystės (įskaitant kiaušinių gavybą, pakavimą ir (ar) perdirbimą) ir daržininkystės sektoriams1,4

1,002

Veiklos sritis „Parama trumpoms tiekimo grandinėms ir vietos rinkoms skatinti vietos lygmeniu“

2,00

0,60

1,25

–“.

Veiklos sritis „Parama trumpoms tiekimo grandinėms ir vietos rinkoms skatinti vietos lygmeniu“ taikoma kiaulininkystės, paukštininkystės (įskaitant kiaušinių gavybą, pakavimą ir (ar) perdirbimą) ir daržininkystės sektoriams1

1,00

0,60

1,25

–“.

Pastabos:

1. subjekto veikla konkrečiam sektoriui (kiaulininkystės, paukštininkystės ar daržininkystės) priskiriama pagal iš atitinkamo sektoriaus gautas didžiausias pardavimų pajamas ataskaitiniais metais arba vienais metais iš dvejų eilės tvarka einančių praėjusių ataskaitinių metų pasirinktinai;

2. skaičiuojamas metais, kuriais baigiamas įgyvendinti verslo planas (verslo plano įgyvendinimo pabaiga turi sutapti su finansinių metų pabaiga);

3. neskaičiuojamas, kai paramos paraiška teikiama tik medynų ir krūmynų pertvarkymui;

4. paramos gavėjams ir partneriams, kurie yra smulkieji ūkiai arba smulkieji miško valdytojai arba fiziniai asmenys, užsiimantys ne žemės ūkio veikla, skaičiuojamas įgyvendinus verslo planą (verslo plano įgyvendinimo pabaiga turi sutapti su finansinių metų pabaiga). Pareiškėjams ir partneriams, kurie yra juridiniai asmenys, užsiimantys ne žemės ūkio veikla, skaičiuojamas ataskaitiniais metais arba vienais metais iš dvejų eilės tvarka einančių praėjusių ataskaitinių metų pasirinktinai ir metais, kuriais baigiamas įgyvendinti verslo planas (verslo plano įgyvendinimo pabaiga turi sutapti su finansinių metų pabaiga).

6. Veiklą vykdantys ūkio subjektai laikomi tinkamais finansinei paramai gauti, jeigu

ekonominio gyvybingumo rodikliai atitinka III skyriuje nurodytas reikšmes:

6.1. ataskaitiniais metais arba vienais metais iš dvejų eilės tvarka einančių praėjusių ataskaitinių metų pasirinktinai: grynasis pelningumas ir skolos rodiklis (abu rodiklius būtina skaičiuoti iš tų pačių finansinių metų finansinės atskaitomybės ataskaitų, t. y. ataskaitinių arba praėjusių ataskaitinių metų);

6.2. projekto įgyvendinimo laikotarpiu: paskolų padengimo rodiklis;

6.3. projekto kontrolės laikotarpiu: grynasis pelningumas, skolos ir paskolų padengimo

rodikliai.

7. Nauji ūkio subjektai laikomi tinkamais finansinei paramai gauti, jeigu ekonominio gyvybingumo rodikliai atitinka III skyriuje nurodytas reikšmes:

7.1. paraiškos teikimo arba ataskaitiniais metais pasirinktinai: skolos rodiklis;

7.2. projekto kontrolės laikotarpiu: grynojo pelningumo, skolos ir paskolų padengimo

rodikliai.

8. Ūkio subjekto VGN turi atitikti III skyriuje nurodytą reikšmę. 

9. Ūkio subjektai, teikiantys paraiškas gauti paramą pagal supaprastintas Programos priemonės ir (ar) veiklos srities įgyvendinimo taisykles, laikomi tinkamais finansinei paramai gauti, kai ekonominio gyvybingumo rodikliai ir jų taikymas atitinka IV skyriuje nurodytas sąlygas.

1.4. Pakeičiu IV skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

IV SKYRIUS

EKONOMINIO GYVYBINGUMO NUSTATYMO TVARKA ŪKIO SUBJEKTAMS, TEIKIANTIEMS PARAIŠKAS PAGAL PROGRAMOS SUPAPRASTINTAS PRIEMONĖS IR (AR) VEIKLOS SRITIES ĮGYVENDINIMO TAISYKLES“.

1.5. Pakeičiu 12 punktą ir jį išdėstau taip:

12. Veiklą vykdantys ūkio subjektai, teikiantys paraiškas pagal Programos supaprastintas priemonių ir (ar) veiklos sričių įgyvendinimo taisykles, laikomi tinkamais finansinei paramai gauti, jeigu (abu rodiklius būtina skaičiuoti iš tų pačių finansinių metų finansinės atskaitomybės ataskaitų, t. y. ataskaitinių arba praėjusių ataskaitinių metų):

12.1. grynojo pelningumo reikšmė ataskaitiniais metais arba vienais metais iš dvejų eilės tvarka einančių praėjusių ataskaitinių metų didesnė arba lygi 2,00 proc. (netaikoma viešiesiems juridiniams asmenims);

12.2. kiaulininkystės, paukštininkystės arba daržininkystės veiklą vykdančio subjekto grynojo pelningumo reikšmė ataskaitiniais metais arba vienais metais iš dvejų eilės tvarka einančių praėjusių ataskaitinių metų didesnė arba lygi 1,00 proc. (netaikoma viešiesiems juridiniams asmenims);

12.3. skolos rodiklio reikšmė ataskaitiniais metais arba vienais metais iš dvejų eilės tvarka einančių praėjusių ataskaitinių metų mažesnė arba lygi 0,60.“

1.6. Pakeičiu V skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS“.

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas taikomas paramos paraiškoms, kurių teikimo laikotarpis prasidės po šio įsakymo įsigaliojimo.

 

 

Žemės ūkio ministras                                                                                      Kęstutis Navickas