LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS

 

 

 

ĮSAKYMAS

 

DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2004 M. BIRŽELIO 25 D. ĮSAKYMO NR. ISAK-1019 „DĖL PRIĖMIMO Į VALSTYBINĘ IR SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLĄ, PROFESINIO MOKYMO ĮSTAIGĄ BENDRŲJŲ KRITERIJŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 

 

2014 m. birželio 12 d. Nr. V-522

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Priėmimo į valstybinę ir savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklą, profesinio mokymo įstaigą bendrųjų kriterijų sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2004 m. birželio 25 d. įsakymu Nr. ISAK-1019 „Dėl Priėmimo į valstybinę ir savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklą, profesinio mokymo įstaigą bendrųjų kriterijų sąrašo patvirtinimo“:

 

1. Pakeičiu 10.1.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

 

10.1.1. į konservatoriją, menų mokyklą, dailės mokyklą, menų gimnaziją, dailės gimnaziją ar kitą mokyklą, vykdančią specializuoto ugdymo krypties programas, priimami gabūs muzikai, dailei, menui ar kitai mokyklos vykdomai specializuoto ugdymo krypties programai vaikai, išlaikę stojamuosius egzaminus;“.

 

2. Papildau 10.1.3 papunkčiu:

 

10.1.3. į sporto mokyklą, sporto gimnaziją priimami sporto medicinos centro išvadą, leidžiančią mokytis sporto mokykloje ar sporto gimnazijoje, gavę vaikai, pasiekę pagal sportininko užimtą vietą arba pasiektą rezultatą varžybose meistriškumo pakopų rodiklius, nustatytus Sportinio ugdymo organizavimo rekomendacijų, patvirtintų Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2014 m. gegužės 23 d. įsakymu Nr. V-219 „Dėl Sportinio ugdymo organizavimo rekomendacijų tvirtinimo“, 1 priede, arba viršiję Lietuvos mokinių EUROFITO fizinio pajėgumo testavimo, atlikto pagal Europos Tarybos Ministrų Komiteto 1987 m. gegužės 19 d. patvirtintą rekomendaciją Nr. R(87)9 „Dėl Ministrų Komiteto rekomendacijos šalims narėms dėl EUROFITO fizinio pajėgumo testų“, vieno testo 10 balų rodiklį, likusių testų rodiklių – 7 balų vidurkį.“

 

 

 

Švietimo ir mokslo ministras                                                                               Dainius Pavalkis