LIETUVOS RESPUBLIKOS

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2018 M. SAUSIO 19 D. ĮSAKYMO NR. A1-28 „DĖL GLOBOS CENTRO VEIKLOS IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VYKDOMOS PRIEŽIŪROS ORGANIZAVIMO IR KOKYBĖS PRIEŽIŪROS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO    

 

2018 m. balandžio 10 d. Nr. A1-151

Vilnius

 

P a k e i č i u Globos centro veiklos ir vaiko budinčio globotojo vykdomos priežiūros organizavimo ir kokybės priežiūros tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. sausio 19 d. įsakymu Nr. A1-28 „Dėl Globos centro veiklos ir vaiko budinčio globotojo vykdomos priežiūros organizavimo ir kokybės priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1. Pakeičiu 9 punktą ir jį išdėstau taip:

9. Budintis globotojas prižiūri vaiką pagal globos centro ir budinčio globotojo tarpusavio bendradarbiavimo ir paslaugų teikimo sutartį. Veiklą budintis globotojas vykdo pagal individualios veiklos pažymėjimą.“

2. Pakeičiu 10.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

10.2. siekiant suteikti laikiną atokvėpį kitiems budintiems globotojams, socialiniams globėjams, globėjams giminaičiams, šeimynos dalyviams (iki 1 mėnesio per kalendorinius metus, išimtiniais atvejais, pvz., susirgus kitam budinčiam globotojui, mirus artimajam – iki 3 mėnesių);“.

3. Pakeičiu 10.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

10.3. tol, kol baigsis vaiko laikinoji globa (rūpyba) ir vaikas bus grąžintas biologiniams tėvams ar jam bus nustatyta nuolatinė globa (rūpyba), ar jis bus įvaikintas.

4. Pakeičiu 14.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

14.2. siekdamas suteikti laikiną atokvėpį kitiems socialiniams globėjams, globėjams giminaičiams, budintiems globotojams, šeimynos dalyviams (iki 1 mėnesio per kalendorinius metus, išimtiniais atvejais, pvz., susirgus kitam socialiniam globėjui, mirus artimajam – iki 3 mėnesių);“.

5. Pakeičiu 14.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

14.3. tol, kol baigsis vaiko laikinoji globa (rūpyba) ir jis bus grąžintas biologiniams tėvams, jam bus nustatyta nuolatinė globa (rūpyba) ar jis bus įvaikintas;“.

6. Pakeičiu 17 punktą ir jį išdėstau taip:

17. Socialinis globėjas (išskyrus atvejus, kai globoja (rūpinasi) vaikais, kuriems nustatyta nuolatinė globa (rūpyba), papildomai gali būti įdarbintas globos centre, globos centrui sudarant su juo darbo sutartį. Socialinis globėjas negali teikti sau paslaugų ar būti savo globos koordinatoriumi. Socialinis globėjas gali vykdyti veiklą ir pagal individualios veiklos pažymėjimą, prižiūrėdamas, globodamas (berūpindamas) vaikus pagal globos centro ir socialinio globėjo sudarytą tarpusavio bendradarbiavimo ir paslaugų teikimo sutartį.“

7. Pakeičiu 29.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

29.1. kartu su socialiniu globėju sudaro individualios pagalbos vaikui planą (jei vaikui nustatyta nuolatinė globa (rūpyba), individualios pagalbos vaikui planas sudaromas tik esant intensyvios pagalbos poreikiui arba bendru globos koordinatoriaus ir socialinio globėjo sutarimu);“.

8. Pakeičiu 29.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

29.2. reguliariai teikia individualias konsultacijas socialiniam globėjui ne rečiau kaip vieną kartą per tris savaites (kriziniais atvejais – ne rečiau kaip 12 kartus per savaitę), o jei vaikui nustatyta nuolatinė globa (rūpyba) – ne rečiau kaip 1 kartą per mėnesį. Esant poreikiui individualios konsultacijos gali būti organizuojamas dažniau;“.

9. Pakeičiu 38 punktą ir jį išdėstau taip:

38. Specialistai, teikdami intensyvią pagalbą, derina savo veiksmus, konsultuoja budinčius globotojus, socialinius globėjus, globėjus giminaičius, šeimynos dalyvius, įtėvius ne rečiau kaip 12 kartus per savaitę. Esant poreikiui individualios konsultacijos gali būti organizuojamos dažniau ar derinamos su kitų specialistų teikiama pagalba, atsižvelgiant į individualius budinčio globotojo, socialinio globėjo, globėjo giminaičio, šeimynos dalyvio, įtėvio ir (ar) vaiko, įvaikio poreikius.“

10. Pakeičiu 48 punktą ir jį išdėstau taip:

48. Minimalus atlygio budinčiam globotojui dydis, nepriklausomai nuo faktiškai prižiūrimų vaikų skaičiaus, – ne mažesnis kaip 1 minimalios mėnesinės algos dydis per mėnesį.“

11. Papildau nauju 56 punktu ir jį išdėstau taip:

56. Globos centrui rekomenduojama atlikti specializuotus vidinius veiklos ir paslaugų kokybės įsivertinimus pagal Europos socialinių paslaugų kokybės sertifikavimo sistemą (EQUASS) ar kitą sertifikuotą viešųjų paslaugų kokybės sistemą, kuri padėtų jam įvertinti savo veiklos rezultatus, efektyvumą, numatyti veiklos tobulinimo tikslus, kryptis ir taip užtikrinti paslaugų kokybę bei socialinių paslaugų gavėjų pasitenkinimą teikiamomis paslaugomis.“

12. Buvusius 56–64 punktus atitinkamai laikau 57–65 punktais.

13. Pakeičiu priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

 

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministras                 Linas Kukuraitis

 

Globos centro veiklos ir vaiko budinčio

Globotojo vykdomos priežiūros organizavimo ir

kokybės priežiūros tvarkos aprašo

priedas

                                                                                                                                                                                                                   

BUDINČIŲ GLOBOTOJŲ IR SOCIALINIŲ GLOBĖJŲ SĄRAŠAS

Eil.Nr.

Budinčio globotojo / socialinio globėjo rūšis

Budinčio globotojo / socialinio globėjo vykdoma veikla

Vaiko atstovas pagal įstatymą

Vaiko globa (rūpyba)

Budinčio globotojo / socialinio globėjo veiklos vykdymo pagrindas

Galima vaiko budinčio globotojo / socialinio globėjo vykdomos priežiūros / globos (rūpybos) trukmė

Budinčio globotojo / socialinio globėjo vykdomos veiklos finansavimo šaltiniai

Vaiko priežiūra

Vaiko globa (rūpyba)

Globos centras1

 

Socialinis globėjas1

Neįgalaus vaiko tėvai (globėjai, rūpintojai)

Laikina1

Nuolatinė

Individualios veiklos pažymėjimas

Su globos centru sudaryta tarpusavio bendradarbiavimo ir (ar) paslaugų teikimo sutartis

Teismo / savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimas

Iki 30 kalendorinių dienų (išskyrus išimtinius atvejus)

Iki 3 mėnesių

Iki laikinos globos nustatymo pabaigos

Iki nuolatinės globos nustatymo pabaigos

Atlygis už teikiamas paslaugas

Vaiko globos (rūpybos) išmoka1

Globos (rūpybos) išmokos tikslinis priedas1

Pagalbos pinigai savivaldybės nustatytais atvejais

Darbo užmokestis

1.

Budintis globotojas:

1.1.

Budintis globotojas kriziniais atvejais

+

-

+

-

-

+

-

+

+

-

-

+

-

-

+

+

+2

+

-

1.2.

Budintis globotojas laikino atokvėpio atveju

+

-

+

+

-

+

-

+

+

-

+

-

-

-

+

+

+2

+

-

1.3.

Budintis globotojas

+

-

+

-

-

+

+

+

+

-

-

-

+

-

+

+

+2

+

-

2.

Socialinis globėjas:

2.1.

Socialinis globėjas kriziniais atvejais

+4

+

-

+

-

+

-

gali būti

gali

būti

+

-

+

-

-

+6

+

+

+

+3

2.2.

Socialinis globėjas laikino atokvėpio atveju

+

-

+

+

+

+5

-

gali būti

gali

būti

+

+

-

-

-

+6

+

+

+

+3

2.3.

Socialinis globėjas

-

+

-

-

-

+

+

gali būti

gali

būti

+

-

-

+

+

+6

+

+

+

+3

+ Taip

- Ne

1 Išskyrus atvejus, kai vaikui reikalinga globa (rūpyba), bet laikinoji globa (rūpyba) dar nenustatyta

2 Tikslinį priedą naudoja globos centras globojamo (rūpinamo) vaiko reikmėms. Sutartyje gali būti numatyta galimybė skirti tikslinį priedą (dalį jo) pačiam budinčiam globotojui naudoti vaiko reikmėms

3 Jei socialinis globėjas yra ir globos centro darbuotojas

4 Tais atvejais, kai vaikui reikalinga globa (rūpyba), bet laikinoji globa (rūpyba) dar nenustatyta

5 Išskyrus vaiko su negalia priežiūros atvejį

6 Jei socialinis globėjas veikia pagal individualios veiklos pažymėjimą