Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1994 M. LAPKRIČIO 16 D. NUTARIMO NR. 1135 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSULINIO MOKESČIO TARIFŲ IR LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSULINIO MOKESČIO MOKĖJIMO IR GRĄŽINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2018 m. sausio 24 d. Nr. 89

Vilnius

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Pakeisti Lietuvos Respublikos konsulinio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 16 d. nutarimu Nr. 1135 „Dėl Lietuvos Respublikos konsulinio mokesčio tarifų ir Lietuvos Respublikos konsulinio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1.1. Pakeisti 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

1. Lietuvos Respublikos konsulinio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos aprašas (toliau – tvarkos aprašas) nustato konsulinio mokesčio už Lietuvos Respublikos konsulinio mokesčio įstatymo 3 straipsnyje nustatytus Lietuvos Respublikos diplomatinių atstovybių ir konsulinių įstaigų (toliau – konsulinės įstaigos) veiksmus atliekant konsulines funkcijas, išduodamus teisinę galią turinčius dokumentus ir teikiamas kitas paslaugas (toliau – konsuliniai veiksmai) mokėjimo, konsulinio mokesčio tarifų perskaičiavimo į užsienio valiutą ir konsulinio mokesčio permokos grąžinimo tvarką.“

1.2. Pakeisti 2 punktą ir jį išdėstyti taip:

2. Konsulinis mokestis mokamas eurais arba užsienio valiuta. Konsulinių įstaigų ir valiutų, kuriomis mokamas konsulinis mokestis konsulinėje įstaigoje, sąrašą tvirtina Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministras.

1.3. Pakeisti 3 punktą ir jį išdėstyti taip:

3. Eurais nustatyti konsulinio mokesčio tarifai perskaičiuojami į konsulinio mokesčio tarifus užsienio valiuta pagal paskutinį paskelbtą Europos centrinio banko orientacinį euro ir užsienio valiutos santykį. Kai Europos centrinis bankas neskelbia orientacinio euro ir užsienio valiutos santykio, konsulinio mokesčio tarifai eurais perskaičiuojami į konsulinio mokesčio tarifus užsienio valiuta pagal paskutinį paskelbtą Lietuvos banko orientacinį euro ir užsienio valiutos santykį. Konsulinio mokesčio tarifą eurais perskaičiavus į konsulinio mokesčio tarifą užsienio valiuta, gautas skaičius apvalinamas iki sveiko skaičiaus pagal matematines skaičių apvalinimo taisykles: jeigu po paskutinio skaitmens, iki kurio apvalinama, skaitmuo yra 5 arba didesnis negu 5, prie paskutinio skaitmens pridedamas 1, jeigu skaitmuo po paskutinio skaitmens, iki kurio apvalinama, yra mažesnis negu 5, paskutinis skaitmuo paliekamas nepakeistas. Atsižvelgiant į euro ir užsienio valiutos santykį, iki sveiko skaičiaus suapvalintas konsulinio mokesčio tarifas užsienio valiuta toliau apvalinamas vienetų, dešimčių, šimtų arba tūkstančių tikslumu tol, kol skirtumas tarp suapvalinto ir nesuapvalinto dydžio užsienio valiuta, perskaičiuotas į eurus, yra mažesnis už 0,5 euro.“

1.4. Pakeisti 4 punktą ir jį išdėstyti taip:

4. Konsulinės įstaigos, kuriose konsuliniai mokesčiai mokami eurais ir užsienio valiuta, kiekvieno mėnesio pirmą darbo dieną nustato fiksuotą euro ir užsienio valiutos santykį, pagal kurį perskaičiuojami konsulinio mokesčio tarifai eurais į konsulinio mokesčio tarifus užsienio valiuta. Fiksuotas euro ir užsienio valiutos santykis turi būti tikslinamas, jeigu, Europos centrinio banko arba Lietuvos banko duomenimis, euro ir užsienio valiutos santykis pakinta daugiau nei 0,5 euro nuo paskutinio fiksuoto euro ir užsienio valiutos santykio. Fiksuotas euro ir užsienio valiutos santykis nustatomas ir tikslinamas vadovaujantis tvarkos aprašo 3 punktu.

1.5. Pakeisti 5 punktą ir jį išdėstyti taip:

5. Konsulinis mokestis sumokamas per mokėjimo paslaugų teikėją į konsulinių įstaigų užsienyje atidarytas sąskaitas prieš atliekant konsulinius veiksmus. Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministras, atsižvelgdamas į valstybių, kuriose yra konsulinės įstaigos, finansų rinkos reguliavimo ypatumus ir technines konsulinių įstaigų galimybes, tvirtina sąrašą konsulinių įstaigų, kuriose konsulinis mokestis sumokamas per mokėjimo paslaugų teikėją arba grynaisiais pinigais. Į šį sąrašą neįtrauktos konsulinės įstaigos vadovo sprendimu konsulinis mokestis gali būti sumokamas grynaisiais pinigais, kai jis negali būti sumokamas per mokėjimo paslaugų teikėją dėl laikinų techninių priežasčių arba kai besikreipiantis į konsulinę  įstaigą asmuo neturi galimybių sumokėti konsulinio mokesčio per mokėjimo paslaugų teikėją dėl nelaimingo atsitikimo ar nukentėjimo nuo nusikalstamos veikos. Jeigu į užsienio valiutą perskaičiuoto ir suapvalinto konsulinio mokesčio negalima sumokėti, atsižvelgiant į grynųjų pinigų atsiskaitymuose oficialiai naudojamus užsienio valiutos nominalus, konsulinio mokesčio tarifas apvalinamas pagal tvarkos aprašo 3 punkte nurodytas apvalinimo taisykles grynųjų pinigų atsiskaitymuose oficialiai naudojamo mažiausio užsienio valiutos nominalo tikslumu.

1.6. Pripažinti netekusiu galios 9 punktą.

2. Šis nutarimas įsigalioja 2018 m. kovo 1 d.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Saulius Skvernelis

 

 

 

Užsienio reikalų ministras                                                               Linas Antanas Linkevičius