LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVAS

 

SPRENDIMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO,

VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIO S SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVO 2020 M. GEGUŽĖS 29 D. SPRENDIMO NR. V-1336 „DĖL TYRIMŲ DĖL COVID-19 LIGOS (KORONAVIRUSO INFEKCIJOS) ORGANIZAVIMO“ PAKEITIMO

 

2021 m. lapkričio 26 d. Nr. V-2681

Vilnius

 

 

1.       P a k e i č i u Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 29 d. sprendimą Nr. V-1336 „Dėl tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo“ ir išdėstau jį nauja redakcija:

 

„LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS
VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVAS

 

SPRENDIMAS

DĖL TYRIMŲ DĖL COVID-19 LIGOS (KORONAVIRUSO INFEKCIJOS) ORGANIZAVIMO

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo 15 straipsnio 2 dalies 1 ir 4 punktais, Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo 8 straipsniu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ (toliau – Nutarimas Nr. 152), Valstybinio ekstremaliųjų situacijų valdymo plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. liepos 20 d. nutarimu Nr. 1503 „Dėl Valstybinio ekstremaliųjų situacijų valdymo plano patvirtinimo“, 20 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. gruodžio 16 d. nutarimu Nr. 1419 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo paskyrimo“, COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) tyrimų atlikimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. gruodžio 4 d. įsakymu Nr. V-2797 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) tyrimų atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) tyrimų atlikimo tvarkos aprašas) ir siekdamas užtikrinti ekstremaliosios situacijos likvidavimą, n u s p r e n d ž i u:

Nustatyti, kad:

1.  Šiame sprendime numatyti COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) tyrimai atliekami valstybės biudžeto lėšomis.

2Tyrimai esamai COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) nustatyti gali būti atliekami taikant COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) tyrimų atlikimo tvarkos aprašo 6 punkte nurodytus tyrimo atlikimo metodus ir taikant šio sprendimo 1-3 prieduose patvirtintus algoritmus.

3.  Tyrimai buvusiai COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) nustatyti gali būti atliekami taikant COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) tyrimų atlikimo tvarkos aprašo 12 punkte nurodytus tyrimo metodus ir taikant šio sprendimo 1-3 prieduose patvirtintus algoritmus.

4.  Tiksliniai tyrimai taikant SARS-CoV-2 (2019-nCoV) RNR nustatymą tikralaikės polimerazės grandininės reakcijos metodu (toliau – PGR tyrimas), jei šio sprendimo 1-3 prieduose nenurodyta kitaip, atliekami:

4.1.    asmenims, kurie atitinka bent vieną COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) klinikinį kriterijų, kaip tai nustatyta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. kovo 10 d. sprendime Nr. V-328 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atvejo apibrėžimo atnaujinimo“;

4.2.    asmenims, nurodytiems Asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo esant Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbtai valstybės lygio ekstremaliajai situacijai organizavimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 17 d. įsakymu Nr. V-1504 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo esant Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbtai valstybės lygio ekstremaliajai situacijai organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Įsakymas Nr. V-1504) ir šiame įsakyme nustatyta tvarka;

4.3.    asmenims, grįžusiems ar atvykusiems iš užsienio valstybių – Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 12 d. įsakymu Nr. V-352 „Dėl Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Įsakymas Nr. V-352), ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. V-1463 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo“ (toliau – Įsakymas Nr. V-1463) nustatytais atvejais, užsieniečiams – Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. liepos 17 d. sprendimu Nr. V-1680 „Dėl užsieniečių izoliavimo sąlygų ir tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atlikimo“ (toliau – Sprendimas Nr. V-1680) nustatytais atvejais, Įsakyme Nr. V-352, Įsakyme Nr. V-1463 ir Sprendime Nr. V-1680 nustatyta tvarka, asmenims, laikantiems brandos egzaminą pagrindinėje ir pakartotinėje sesijoje – Įsakyme Nr. V-352 nustatytais atvejais ir tvarka;

4.4.    užsieniečiams, neteisėtai atvykstantiems į Lietuvą ir apgyvendinamiems Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Užsieniečių registracijos centre (toliau – Užsieniečių registracijos centras), Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Pasieniečių mokykloje, taip pat išsiunčiamiems ar grąžinamiems užsieniečiams bei perkeliamiems į Pabėgėlių priėmimo centrą ar iš jo, prieglobsčio prašytojams Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. rugsėjo 3 d. sprendime Nr. V-1970 „Dėl užsieniečių, neteisėtai atvykusių į Lietuvos Respubliką ir prieglobsčio prašytojų priėmimo ir apgyvendinimo būtinų sąlygų“ nustatyta tvarka pagal šio sprendimo 1 priede pateiktą algoritmą;

4.5.    asmenims, kuriuos, atlikus COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) protrūkio epidemiologinę diagnostiką, tirti nurodė Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. vasario 5 d. sprendimo Nr. V-243 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) protrūkių valdymo“ nustatyta tvarka pagal šio sprendimo 2 priede pateiktą algoritmą;

4.6.    asmenims, kuriems atlikus greitąjį SARS-CoV-2 antigeno testą (toliau – antigeno testas) nustatytas teigiamas rezultatas, užtikrinant, kad ėminio paėmimas atliekamas per 48 val. nuo antigeno testo rezultato gavimo, vadovaujantis Vaikų ir suaugusiųjų COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) diagnostikos ir gydymo tvarkos aprašo, patvirtinto  Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 16  d. įsakymu Nr. V-383 „Dėl Vaikų ir suaugusiųjų COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) diagnostikos ir gydymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Įsakymas Nr. V-383), 201 punktu;

4.7.    asmenims, kurie atliko savikontrolei skirtą antigeno testą, vadovaujantis Profesionaliam naudojimui ir savikontrolei skirtų greitųjų SARS-CoV-2 antigeno testų vertinimo ir naudojimo savikontrolės tikslais tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2021 m. balandžio 14 d. įsakymu Nr. V-802 „Dėl Profesionaliam naudojimui ir savikontrolei skirtų greitųjų SARS-CoV-2 antigeno testų vertinimo ir naudojimo savikontrolės tikslais tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir gavo teigiamą rezultatą;

4.8.    asmenims, kuriems vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. rugpjūčio 24 d. sprendimo Nr. V-1927 „Dėl pavedimo organizuoti, koordinuoti ir vykdyti testavimą ugdymo įstaigose“ 6.4 papunkčiu rekomenduojama išsitirti, atlikus aplinkos paviršių ėminių tyrimą PGR metodu ir nustačius didelį virusinės RNR kiekį aplinkos paviršių ėminiuose;

4.9.    pacientams Įsakymo Nr. V-383 ir Asmenų, kuriems diagnozuota COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), izoliuotų namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje, savivaldybės administracijos numatytose patalpose ar sveikatos priežiūros įstaigos, teikiančios stacionarines medicininės reabilitacijos paslaugas, patalpose, ambulatorinio gydymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 16 d. įsakymu Nr. V-1480 „Dėl Asmenų, kuriems diagnozuota COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), izoliuotų namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje, savivaldybės administracijos numatytose patalpose ar sveikatos priežiūros įstaigos, teikiančios stacionarines medicininės reabilitacijos paslaugas, patalpose, ambulatorinio gydymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka;

4.10.  asmenims, kuriems atlikus PGR tyrimą nustatytas įtariamas COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atvejo tyrimo rezultatas arba nevertintinas tyrimo rezultatas kaip apibrėžta COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) tyrimų atlikimo tvarkos aprašo 2 priedo 17.3 ir 17.4 papunkčiuose.

5.    Profilaktiniai tyrimai taikant PGR tyrimą, jei šio sprendimo 1-3 prieduose nenurodyta kitaip, atliekami:

5.1. periodiniai – stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių asmens sveikatos priežiūros įstaigų (toliau ASPĮ) ir socialinės globos įstaigų darbuotojams, įstaigos vadovo nustatytu dažnumu ir tvarka, pagal šio sprendimo 3 priede pateiktą algoritmą. Tyrimų dažnumas ir būtinybė netaikyti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro patvirtintų kriterijų, kuriais vadovaujantis darbuotojams neatliekami sveikatos patikrinimai, ar neserga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), dėl kurios yra paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija ir (ar) karantinas, nustatomi atsižvelgiant į individualią kiekvieno asmens riziką užsikrėsti ar užkrėsti COVID-19 liga (koronaviruso infekcija);

5.2. nenustatyto periodiškumo – Lietuvos Respublikos piliečiams, asmenims, turintiems teisę į asmens sveikatos priežiūros paslaugas, apmokamas Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto ar valstybės biudžeto lėšomis, Europos Sąjungos valstybių narių ar Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybių narių piliečiams ir jų šeimos nariams, atvykusiems gyventi į Lietuvos Respubliką ilgiau kaip 3 mėnesiams per pusę metų ir Lietuvos Respublikos įstatymo dėl užsieniečių teisinės padėties nustatyta tvarka įgijusiems teisę gyventi Lietuvos Respublikoje, užsienio valstybių piliečiams ir asmenims be pilietybės, kuriems Lietuvos Respublikos įstatymo dėl užsieniečių teisinės padėties nustatyta tvarka yra išduotas dokumentas, suteikiantis teisę gyventi Lietuvos Respublikoje, atvykusiems gyventi į Lietuvos Respubliką, asmenims, kuriems išduota nacionalinė viza, Lietuvoje akredituotiems ir reziduojantiems asmenims (toliau – gyventojai), norintiems atitikti Nutarimo Nr. 152 3.1.1 papunktyje nurodytus kriterijus.

5.2.1. medicininių kontraindikacijų skiepytis, nurodytų sveikatos apsaugos ministro nustatytuose sveikatos patikrinimų reikalavimuose, turintiems asmenims;

5.2.2. nėščiosioms, kurioms išduota forma Nr. 025-113/a „Nėščiosios kortelė“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. spalio 7 d. įsakymu Nr. V-1149 „Dėl Privalomų akušerijos, ginekologijos ir neonatologijos sveikatos statistikos apskaitos formų patvirtinimo“ su formą išdavusios asmens sveikatos priežiūros įstaigos spaudu;

6.  Serologiniai imunologiniai tyrimai, kai nustatomi SARS-CoV-2 anti-S, anti-S1, anti-RBD arba anti-N IgG klasės antikūnai prieš SARS-CoV-2 (toliau – serologiniai tyrimai) atliekami:

6.1. greitieji serologiniai tyrimai – asmenims Įsakymo Nr. V-352 8 priede nurodytais atvejais sprendžiant dėl asmenų izoliacijos nenustatytu periodiškumu;

6.2. kiekybiniai ar pusiau kiekybiniai serologiniai tyrimai – vieną kartą gyventojams ne anksčiau kaip po 120 dienų po vakcinacijos pagal pilną vakcinacijos schemą Nutarimo Nr. 152 3.1.1.1 papunktyje nurodytomis vakcinomis.

7.    ASPĮ, atliekančios šio sprendimo 6.2 papunktyje nurodytus tyrimus, turi apie tai pranešti Lietuvos Respublikos sveikatos ministerijai, užtikrinant, kad šis tyrimas gyventojams būtų atliekamas vieną kartą.

8.    Ėminiai tiksliniams ir profilaktiniams tyrimams dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) nustatymo imami:

8.1. šio sprendimo 4 punkte nurodytiems asmenims, išskyrus šio sprendimo 4.3 ir 4.4 papunkčiuose nurodytus asmenis – ASPĮ (kai asmenys yra šių ASPĮ darbuotojai ar pacientai) arba mobiliuosiuose punktuose Ėminių paėmimo mobiliuose punktuose COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) tyrimams atlikti organizavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 16 d. įsakymu Nr. V-390 „Dėl Ėminių paėmimo mobiliuose punktuose COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) tyrimams ir testams atlikti organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – mobiliuosiuose punktuose), nustatyta tvarka;

8.2. šio sprendimo 4.3 ir 5.2 papunkčiuose nurodytiems asmenims – mobiliuosiuose punktuose, jei kiti teisės aktai nenumato kitaip;

8.3. šio sprendimo 4.4 papunktyje nurodytiems asmenims – Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Medicinos centre (toliau – Medicinos centras), Užsieniečių registracijos centrą arba Pabėgėlių priėmimo centrą aptarnaujančiose asmens sveikatos priežiūros įstaigose (toliau – aptarnaujančios įstaigos). Aptarnaujančių įstaigų nedarbo metu ar dėl didelio darbo krūvio nesant galimybės ėminių paėmimą organizuoti jose, šio sprendimo 4.4 papunktyje nurodytiems asmenims ėminiai imami mobiliuosiuose punktuose. Tais atvejais, kai vienu metu ėminius tyrimams paimti reikia daugiau nei 8 asmenims jų apsistojimo vietoje, Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos atstovas informuoja Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Medicinos centrą ar artimiausios savivaldybės administraciją apie būtinybę organizuoti ėminių paėmimą dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) nustatymo šių asmenų apsistojimo vietoje;

8.4. šio sprendimo 5.1 papunktyje nurodytiems asmenims – ASPĮ ar socialinės globos įstaigoje, kurioje asmuo yra įdarbintas;

8.5. Lietuvos Respublikos Prezidentui, jo patarėjams ir Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos darbuotojams, Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkui, jo pavaduotojams, Lietuvos Respublikos Seimo nariams ir Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos darbuotojams, Lietuvos Respublikos Ministrui Pirmininkui ir jo patarėjams bei biuro darbuotojams, ministrams ir jų patarėjams,  viceministrams, ministerijų kancleriams ir patarėjams, Lietuvos Respublikos Vyriausybės kancleriui, jo pavaduotojams ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos darbuotojams, Lietuvos Respublikos diplomatinės tarnybos institucijų personalui šio sprendimo 4 punkte (išskyrus 4.3 papunktį) nurodytais tikslais ir jei tyrimai reikalingi specialiųjų funkcijų užtikrinimui – mobiliuosiuose punktuose arba Nacionalinėje visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijoje (toliau – NVSPL);

8.6. kariams šio sprendimo 4 punkte (išskyrus 4.3 papunktį) nurodytais tikslais – Lietuvos kariuomenės Dr. J. Basanavičiaus karo medicinos tarnyboje;

8.7. Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos ir jam pavaldžių įstaigų, Viešojo saugumo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos, Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos, Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamento, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos ir jam pavaldžių įstaigų, Migracijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos pareigūnams, kitiems valstybės tarnautojams bei darbuotojams, savivaldybių priešgaisrinių tarnybų ugniagesiams gelbėtojams, turintiems tiesioginį (nuolatinį ar laikiną) kontaktą su kitais asmenimis, kai funkcijų negalima vykdyti nuotoliniu būdu, taip pat statutinių profesinio mokymo įstaigų kursantams ir pareigūnams, dalyvaujantiems profesiniame, įvadiniame mokyme ar kvalifikacijos tobulinime, kurių neįmanoma vykdyti nuotoliniu būdu, bei tokius mokymus ir kvalifikacijos tobulinimą vykdantiems pareigūnams ir kitiems statutinių profesinio mokymo įstaigų darbuotojams šio sprendimo 4 punkte (išskyrus 4.3 papunktį) nurodytais tikslais – Medicinos centre;

8.8. Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos tarnybos pareigūnams šio sprendimo 4 punkte (išskyrus 4.3 papunktį) – NVSPL ir (ar) Medicinos centre.

9.    Ėminiai serologiniams tyrimams imami:

9.1. Įsakymo Nr. V-352 8 priede nurodytais atvejais sprendžiant dėl asmenų izoliacijos –mobiliuosiuose punktuose, savivaldybės administracijos direktoriaus paskirtose pirmines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančiose ASPĮ arba kitose vietose, kai užtikrinama, kad ėminių paėmimą atlieka asmens sveikatos priežiūros specialistas, užtikrindamas medicinos dokumentų pildymo ir infekcijų kontrolės reikalavimus. Kai tyrimai atliekami ne mobiliuosiuose punktuose, savivaldybės administracijos direktorius turi užtikrinti, kad savivaldybės interneto svetainėje būtų viešai skelbiama informacija apie tyrimų atlikimo vietą ir registracijos tvarką, taip pat tiriamųjų informavimą apie tyrimo rezultatus;

9.2. šio sprendimo 6.2 papunktyje nustatytais atvejais – šio sprendimo 7 punkto reikalavimus atitinkančiose ASPĮ, kurių sąrašas skelbiamas adresu www.sam.lrv.lt/.

10.  Už aprūpinimą COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) nustatymo tyrimų ir serologinių tyrimų atlikimui reikalingomis priemonėmis valstybės poreikiui patenkinti atsakinga NVSPL, kuri:

10.1.  COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) laboratoriniams tyrimams atlikti reikalingas:

10.1.1. priemones (virusologinių terpių rinkinius (į mėgintuvėlius išpilstytos COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) virusologinės terpės ir tamponėliai ėminio paėmimui) arba į mėgintuvėlius neišpilstytas COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) virusologines terpes, mėgintuvėlius ir tamponėlius ėminio paėmimui) išduoda vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. kovo 18 d. sprendimu Nr. V-440 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros įstaigų, karščiavimo klinikų ir savivaldybėse įsteigtų mobilių punktų ir jiems priskirtų laboratorijų bendradarbiavimo ir ėminių pristatymo tvarkos“ nustatyta tvarka;

10.1.2. reagentus išduoda COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) ligos nustatymo laboratorinius tyrimus atliekančioms laboratorijoms pagal jų pateiktą poreikį;

10.2.  COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) antigeno testus ir greituosius serologinius antikūnų testus išduoda savivaldybių administracijoms (kai nurodoma, kokios įstaigos naudos gautus testus), ASPĮ ir (ar) mobiliesiems punktams pagal pateiktą poreikį.

11.  NVSPL nuolat vertina šio sprendimo 10 punkte nurodytų COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) nustatymo tyrimų ir serologinių tyrimų atlikimui reikalingų priemonių įsigijimo poreikį ir apie jį informuoja Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministeriją, užtikrindama nepertraukiamą tikslinių ir profilaktinių tyrimų atlikimą.“

2.       N u s t a t a u, kad šis sprendimas įsigalioja 2021 m. gruodžio 1 d.

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras, valstybės lygio

ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovas                                                Arūnas Dulkys