LIETUVOS RESPUBLIKOS Ekonomikos ir inovacijų MINISTRAS

 

įsakymas

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS EKONOMIKOS IR INOVACIJŲ MINISTRO
2019 M. SPALIO 21 D. ĮSAKYMO NR. 4-595 „Dėl smulkiojo ir vidutinio verslo paskolų garantijų teikimo nuostatų patvirtinimo“ PAKEITIMO

 

2020 m. kovo 27 d. Nr. 4-188

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Smulkiojo ir vidutinio verslo paskolų garantijų teikimo nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2019 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. 4-595 „Dėl Smulkiojo ir vidutinio verslo paskolų garantijų teikimo nuostatų patvirtinimo“, ir juos išdėstau nauja redakcija (pridedama).

 

 

 

Energetikos ministras, laikinai einantis

ekonomikos ir inovacijų ministro pareigas                                                      Žygimantas Vaičiūnas

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos ekonomikos

ir inovacijų ministro 2019 m. spalio 21 d.

įsakymu Nr. 4-595

(Lietuvos Respublikos ekonomikos ir

inovacijų ministro 2020 m. kovo 27 d.

įsakymo Nr. 4-188 redakcija)

 

SMULKIOJO IR VIDUTINIO VERSLO PASKOLŲ GARANTIJŲ TEIKIMO NUOSTATAI

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Smulkiojo ir vidutinio verslo paskolų garantijų teikimo nuostatai (toliau – Nuostatai) nustato garantijų institucijos – uždarosios akcinės bendrovės „INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS“ (toliau – Bendrovė) garantijų už smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų (toliau – SVV subjektas) paskolas teikimo ir įsipareigojimų pagal suteiktas garantijas vykdymo sąlygas bei tvarką.

2. Nuostatuose vartojamos sąvokos:

2.1. Antraeilė paskolos grąžinimo užtikrinimo priemonėpagal Nuostatus Bendrovės suteikta garantija, kurią garantijos gavėjas turi teisę realizuoti po to, kai yra realizuotos pirmaeilės paskolos grąžinimo užtikrinimo priemonės.

2.2. Bendrovės atsakomybės limitas Bendrovės suteikiamoje garantijoje nustatyta Bendrovės garantija užtikrinama paskolos dalis, išreikšta procentais.

2.3. Bendrovės garantuota paskolos dalis paskolos dalis, kurios grąžinimą garantijos gavėjui užtikrina Bendrovė, kai yra įvykdytos ir dokumentais pagrįstos visos garantijos suteikimo sąlygos, nurodytos garantijoje ir Bendrovės sprendime dėl garantijos suteikimo ir kuri atitinka paskolos pirmąją dalį, o kredito linijos atveju – faktinio paskolos sumos likučio ir Bendrovės negarantuotos paskolos dalies skirtumas.

2.4. Bendrovės negarantuota paskolos dalis paskolos sumos dalis, lygi paskolos sumos ir Bendrovės garantuotos paskolos dalies skirtumui. Kredito linijos atveju negarantuota paskolos dalimi laikoma suma, gaunama iš faktinio paskolos sumos likučio atėmus nuo faktinio paskolos likučio apskaičiuotą Bendrovės atsakomybės limito dydį atitinkančią sumą.

2.5. Garantija – Bendrovės įsipareigojimas sumokėti garantijos gavėjui garantijos išmoką, paskolos gavėjui negrąžinus Bendrovės garantuotos paskolos dalies ir nepavykus jos padengti iš pirmaeilių paskolos grąžinimo užtikrinimo priemonių.

2.6. Garantijos gavėjas finansų įstaiga – paskolos gavėjo kreditorė, kuriai suteikta garantija už jos paskolos gavėjui suteiktą paskolą.

2.7. Garantijos išmoka pinigų suma, sumokama garantijos gavėjui, paskolos gavėjui negrąžinus paskolos.

2.8. Garantijos suma Bendrovės įsipareigojimas garantijos gavėjui, kuris apskaičiuojamas kaip Bendrovės atsakomybės limito ir paskolos sumos sandauga, išreikštas eurais.

2.9. Paskola finansų įstaigos paskolos gavėjui suteikta ir paskolos gavėjo panaudota paskola, kuri išduota Nuostatų 3 punkte nustatytu būdu. 

2.10. Paskolos pirmoji dalis paskolos dalis, kurios grąžinimą garantijos gavėjui garantuoja Bendrovė ir kuri pirmiausia yra dengiama paskolos gavėjui grąžinant paskolą.

2.11. Paskolos gavėjas ūkio subjektas, kuris atitinka Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme (toliau – Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymas) įtvirtintus SVV subjekto reikalavimus, gavęs paskolą, kai šios paskolos dalies grąžinimą užtikrina Bendrovės suteikta garantija.

2.12. Pirmaeilės paskolos grąžinimo užtikrinimo priemonės – garantijos gavėjui pateikti prievolių įvykdymo užtikrinimo būdai (hipoteka, visų eilių įkeitimai, laidavimas ir kita), skirti paskolos grąžinimui užtikrinti, išskyrus Bendrovės teikiamą garantiją (ji yra antraeilė paskolos grąžinimo užtikrinimo priemonė).

2.13. Veiklos palaikymo garantija – Bendrovės teikiama garantija už apyvartinę paskolą, skirtą apyvartinėms lėšoms (darbuotojų darbo užmokesčiui ir su juo susijusioms išlaidoms, mokesčiams, einamosioms veiklos išlaidoms ar veiklos palaikymui dėl laikinų veiklos sutrikimų, finansuoti ir (ar) kitoje finansų įstaigoje turimam negarantuotam finansiniam įsipareigojimui perfinansuoti), ar Bendrovės teikiama garantija už paskolą, skirtą investicijoms finansuoti.

3. Vadovaudamasi Nuostatais, Bendrovė teikia garantijas, kuriomis skatinamas SVV subjektų kreditavimas, suteikiamas kaip:

3.1. tikslinė (konkrečią panaudojimo paskirtį turinti) paskola;

3.2. tikslinis kreditas, suteiktas pagal kreditavimo sutartį;

3.3. tikslinė paskola, skirta apyvartinėms lėšoms finansuoti, suteikta kredito linijos būdu.

4. Pagal Nuostatus Bendrovė neteikia garantijų už finansų įstaigos teikiamą finansavimą SVV subjektams kitokiu, nei nustatytas Nuostatų 3 punkte, būdu (finansinės nuomos (lizingo), faktoringo, vartojamojo kredito, banko sąskaitos kredito limito taikymo (angl. „overdraft“) ar kita).

5. Pagal Nuostatus Bendrovė teikia garantijas už paskolos gavėjus, kurie pagal Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymą atitinka SVV subjekto apibrėžtyje nustatytus reikalavimus ir kuriems netaikomi de minimis pagalbos teikimo apribojimai, įtvirtinti 2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamente (ES) Nr. 1407/2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai  (toliau – Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1407/2013).

6. Bendrovės įsipareigojimų pagal suteiktas garantijas įvykdymą garantuoja valstybė. Bendrovės teikiamos garantijos prilyginamos valstybės garantijai.

7. Pagal Nuostatus suteikiamos garantijos yra de minimis pagalba, kurios teikimui ir skaičiavimui taikomas Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1407/2013.

 

II SKYRIUS

GARANTIJŲ TEIKIMAS

 

8. Pagal Nuostatus teikiamos garantijos, įskaitant ir veiklos palaikymo garantijas (toliau – garantijos), yra individualios (t. y. konkretaus SVV subjekto, konkrečiai prievolei užtikrinti), sąlyginės ir atlygintinio pobūdžio. Už garantijos suteikimą ir garantijos termino pratęsimą mokamas garantijos atlyginimas. Už garantijos sąlygų keitimą mokami garantijos sąlygų keitimo mokesčiai. Garantijos atlyginimo ir garantijos sąlygų keitimo mokesčių dydžius nustato Bendrovės valdyba.

9. Garantijos teikiamos finansų įstaigoms, kurių paskutinių finansinių metų metinių finansinių ataskaitų rinkinys buvo audituotas ir kurios yra sudariusios su Bendrove sutartį dėl bendradarbiavimo (toliau – Bendradarbiavimo sutartis), kurioje turi būti nustatyta:

9.1. prašymo suteikti garantiją turinys bei dokumentai, kuriuos būtina pateikti prašant suteikti garantiją. Bendradarbiavimo sutartyje taip pat turi būti nustatyta, kad garantijos gavėjas Bendrovei pateikia suteikiamos paskolos įvertinimo ataskaitą, kurioje yra paskolos rizikingumo analizė;

9.2. pagrindiniai reikalavimai paskolos gavėjui, paskolai ir paskolos lėšomis finansuojamam projektui, įskaitant reikalavimą paskolos gavėjui ar jo dalyviams finansuojamo projekto finansavime dalyvauti nuosavomis lėšomis, kai toks reikalavimas taikomas;

9.3. bendrosios garantijos suteikimo sąlygos (garantijos suteikimo procedūros; Bendrovės ir garantijos gavėjo atsakomybė, su garantija susijusios teisės ir pareigos; įvykiai, kuriems įvykus garantijos gavėjas įgyja teisę reikalauti Bendrovės įsipareigojimų pagal suteiktą garantiją įvykdymo, ir įvykiai, kuriems įvykus garantijos gavėjas šios teisės neįgyja (įsipareigojimų pagal suteiktą garantiją pasibaigimo terminas ir (ar) kitos garantijos negaliojimo sąlygos); garantijos išmokos mažinimo sąlygos, garantijos išmokos apskaičiavimo ir mokėjimo tvarka bei terminai);

9.4. ginčų tarp Bendrovės ir garantijos gavėjo sprendimo tvarka;

9.5. garantijos gavėjo įsipareigojimas informuoti Bendrovę apie finansuojamo projekto įgyvendinimo ir paskolos grąžinimo eigą, laikantis Bendradarbiavimo sutartyje nustatytų informavimo periodiškumo bei turinio reikalavimų;

9.6. garantijos gavėjo įsipareigojimas be Bendrovės rašytinio sutikimo nekeisti esminių paskolos suteikimo, panaudojimo, grąžinimo ir grąžinimo užtikrinimo sąlygų;

9.7. paskolos grąžinimui užtikrinti pateiktų paskolos grąžinimo užtikrinimo priemonių realizavimo tvarka;

9.8. kitos sąlygos.

10. Bendrovė turi teisę nustatyti jai teikiamų dokumentų formos ir turinio reikalavimus, kurie skelbiami Bendrovės interneto svetainėje www.invega.lt.

11. Garantijos gavėjas iki paskolos suteikimo pateikia Bendrovei prašymą suteikti garantiją ir dokumentus, kuriuos pagal Bendradarbiavimo sutartį būtina pateikti prašant suteikti garantiją.

12. Sprendimus dėl garantijų priima Bendrovės valdymo organai ar jų įgalioti asmenys Bendrovės įstatuose ir kituose Bendrovės teisės aktuose ir (arba) dokumentuose, reguliuojančiuose garantijų teikimą, nustatyta tvarka. Sprendime nustatomos specialiosios (individualios) garantijos sąlygos. Apie priimtą Bendrovės sprendimą dėl garantijos Bendrovė elektroninėmis priemonėmis, o kai to neįmanoma padaryti dėl techninių kliūčių, registruotu paštu informuoja garantijos gavėją ir paskolos gavėją. Bendrovės garantijos suteikimo faktą patvirtina ir esmines garantijos sąlygas nustato garantijos gavėjui išduodama rašytinė garantija (garantijos lakštas), kuri pateikiama garantijos gavėjui. Tais atvejais, kai Bendrovės sprendime dėl garantijos suteikimo yra nustatytos garantijos suteikimo sąlygos, kurios turi būti įvykdytos iki garantijos lakšto išdavimo, garantijos lakštas garantijos gavėjui išduodamas tik po to, kai paskolos gavėjas ir (ar) garantijos gavėjas įvykdo atitinkamas sąlygas ir Bendrovė gauna tai patvirtinančius dokumentus ar informaciją.

 

III SKYRIUS

BENDRIEJI REIKALAVIMAI GARANTIJOMS, PASKOLOMS IR PASKOLŲ

GAVĖJAMS

 

13. Pagal suteikiamą garantiją Bendrovės atsakomybės limitas negali būti didesnis kaip 80 procentų paskolos. Nekilnojamojo turto pirkimo ir negarantuoto finansinio įsipareigojimo kitoje finansų įstaigoje perfinansavimo atvejais didžiausias Bendrovės atsakomybės limitas negali būti didesnis kaip 50 procentų paskolos sumos. Bendrovės garantijos suma ir Bendrovės atsakomybės limitas už konkrečią paskolą nustatomas atsižvelgiant į garantijos gavėjo prašomą taikyti atsakomybės limitą, garantuojamos paskolos sąlygas, paskolos gavėjo ir jo vykdomo projekto riziką, garantijos, kaip paskolos grąžinimo užtikrinimo priemonės, poreikį ir kitų paskolos grąžinimo užtikrinimo priemonių vertę.

14. Tais atvejais, kai paskolos grąžinimui užtikrinti finansų įstaigai yra įkeičiamas paskolos gavėjo, paskolos gavėjo savininko, dalyvio arba kito asmens indėlis ar yra deponuojamos piniginės lėšos, didžiausia garantijos suma negali viršyti 80 procentų paskolos sumos ir indėlio (deponuojamų lėšų) sumos skirtumo. Šis reikalavimas nėra taikomas tais atvejais, kai garantuotos paskolos lėšomis įsigyjamo turto įkeitimo momentas yra numatomas po garantuojamos paskolos panaudojimo (išmokėjimo), o indėlio (deponuotų lėšų) įkeitimas yra numatytas laikinai iki įsigyto turto įkeitimo momento, ir po įsigyto turto įkeitimo lėšų įkeitimo yra atsisakoma.

15. Garantijos suma negali būti didesnė kaip 1 500 000 Eur (vienas milijonas penki šimtai tūkstančių eurų), o jei paskolos gavėjas prašymo suteikti garantiją pateikimo (registravimo) Bendrovei dieną veikė trumpiau nei 3 metus – didesnė kaip 750 000 Eur (septyni šimtai penkiasdešimt tūkstančių eurų). Bendrovės garantijos suma negali būti mažesnė kaip 5 000 Eur (penki tūkstančiai eurų).

16. Jei vienam paskolos gavėjui yra suteikiamos ir (ar) suteiktos kelios garantijos, bendra garantijų suma, atsižvelgiant į suteiktų garantijų įsipareigojimų faktinius dydžius (likučius), negali viršyti Nuostatų 15 punkte nustatyto garantijos sumos dydžio.

17. Pagal Nuostatus gali būti suteikiama garantija, tik jei tenkinamos visos šios sąlygos:

17.1. paskolos gavėjas yra SVV subjektas;

17.2. paskolos gavėjas yra registruotas Juridinių asmenų registre arba registruotas kaip mokesčių mokėtojas Lietuvos Respublikoje;

17.3. paskolos gavėjui nėra taikomos ir negali būti taikomos nemokumo procedūros, kaip tai apibrėžta Komisijos reglamento (ES) Nr. 1407/2013 4 straipsnio 6 dalies a punkte;

17.4. paskola yra skirta investicijoms į ilgalaikį materialųjį ir (ar) nematerialųjį turtą ir (arba) apyvartinėms lėšoms, reikalingoms smulkiojo ar vidutinio verslo vykdymui, finansuoti;

17.5. paskolos gavėjas ir (arba) jo dalyviai finansuojamo projekto finansavime dalyvauja nuosavomis lėšomis, kaip tai nustatyta Nuostatų 18 punkte;

17.6. paskolos gavėjui gali būti suteikta atitinkamo dydžio de minimis valstybės pagalba pagal Komisijos reglamento (ES) Nr. 1407/2013 nuostatas;

17.7. investicijoms finansuoti skirtos paskolos garantavimo atveju už paskolos gavėjo ir garantuojamos paskolos lėšas įsigyjamas ilgalaikis materialusis turtas yra įkeičiamas garantuojamos paskolos grąžinimui užtikrinti. Už paskolos gavėjo ir paskolos lėšas įsigyjamas ilgalaikis materialusis turtas garantijos gavėjo siūlymu ir Bendrovės sutikimu gali būti neįkeičiamas už garantuojamą paskolą, kai šis turtas garantijos gavėjo vertinimu yra netinkama paskolos grąžinimo užtikrinimo priemonė dėl šio turto mažo likvidumo arba kai paskolos gavėjas garantuojamos paskolos grąžinimui užtikrinti pasiūlo įkeisti kitą ne mažesnės vertės ilgalaikį materialųjį turtą;

17.8. finansuojamas projektas atitinka Nuostatų 22 punkte nustatytus reikalavimus;

17.9. nėra tenkinama nė viena iš Nuostatų 19 punkte nustatytų sąlygų;

17.10. garantijos suteikimo rizika (paskolos gavėjo ir jo dalyvių, finansuojamo projekto neįvykdymo ir garantuojamos paskolos negrąžinimo rizika) yra Bendrovei priimtino rizikingumo lygio. Rizikingumo lygio vertinimas atliekamas Bendrovės valdybos nustatyta tvarka.

18. Paskolos gavėjas ir (arba) jo dalyviai prie finansuojamo projekto turi prisidėti nuosavomis lėšomis ne mažiau kaip 20 procentų projekto vertės:

18.1. investicinės paskolos atveju paskolos gavėjas ir (arba) paskolos gavėjo dalyviai (akcininkai, savininkai ir kiti) į finansuojamą investicinį projektą turi investuoti ne mažiau kaip 20 procentų piniginių lėšų (neįskaitant pridėtinės vertės mokesčio);

18.2. apyvartinės paskolos atveju laikoma, kad paskolos gavėjas dalyvauja projekto finansavime nuosavomis lėšomis ne mažiau kaip 20 procentų projekto vertės, kai jo nuosavybės rodiklis po garantuotos paskolos suteikimo nėra mažesnis kaip 0,2, skaičiuojant pagal paskutinę (metinę ar ketvirtinę) finansinės atskaitomybės balanso ataskaitą. Skaičiuojant nuosavybės rodiklį, nuosavas kapitalas suprantamas kaip kapitalas, akcijų priedai, rezervai, nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai);

18.3. reikalavimas investuoti į finansuojamą projektą ne mažiau kaip 20 procentų nuosavų lėšų gali būti sumažintas arba netaikomas, jei tenkinamos visos šios sąlygos:

18.3.1. paskolos gavėjas veikė (yra įsteigtas, o fizinio asmens atveju – yra įregistruotas kaip verslo subjektas) ne ilgiau kaip 24 mėnesius iki prašymo suteikti garantiją pateikimo (registravimo) Bendrovei dienos;

18.3.2. prašomos suteikti garantijos suma yra ne didesnė kaip 50 000 Eur (penkiasdešimt tūkstančių eurų);

18.3.3. Bendrovė, įvertinusi surinktą informaciją ir dokumentus, nenustatė padidėjusios projekto nevykdymo (neužbaigimo) ir (arba) paskolos negrąžinimo rizikos. Projekto nevykdymo (neužbaigimo) ir (arba) paskolos negrąžinimo rizika vertinama Bendrovės valdybos nustatyta tvarka. 

19. Bendrovės garantija neteikiama:

19.1. jei paskolos gavėjas vykdo veiklą šiose srityse: finansų ir mokėjimo paslaugų teikimo, draudimo, distiliuoto ir rektifikuoto etilo alkoholio, kaip tai apibrėžta Alkoholio produktų apskaitos taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. birželio 2 d. nutarimu Nr. 660 „Dėl Alkoholio produktų apskaitos taisyklių patvirtinimo“, gamybos, alkoholinių gėrimų didmeninės prekybos, ginklų gamybos ir (ar) jų prekybos, tabako gaminių gamybos ir (ar) jų didmeninės prekybos, azartinių lošimų ar lažybų organizavimo. Jeigu paskolos gavėjas vykdo šiame Nuostatų papunktyje minėtą veiklą ir kitą veiklą, jis turi užtikrinti, kad garantuotos paskolos lėšos nebus naudojamos šiame Nuostatų papunktyje minėtai veiklai finansuoti. Priešingu atveju, t. y. paskolos gavėjui negalint užtikrinti (atskirti), kad garantuotos paskolos lėšos nebus naudojamos ribojamai veiklai finansuoti, garantija neteikiama;

19.2. kai paskolos lėšomis siekiama vieno iš toliau nurodytų tikslų:

19.2.1. perfinansuoti paskolos gavėjo įsipareigojimus finansų įstaigoms ir kitiems fiziniams ir juridiniams asmenims, išskyrus atvejus, kai garantija teikiama paskolos gavėjo lėšomis ne anksčiau kaip per 6 mėnesius iki prašymo suteikti garantiją gavimo dienos apmokėtoms investicijoms perfinansuoti arba kai teikiamos veiklos palaikymo garantijos;

19.2.2. įsigyti finansinį turtą;

19.2.3. statyti, įsigyti nekilnojamąjį turtą siekiant jį parduoti ar kitu būdu perleisti kitiems asmenims, o ne naudoti paskolos gavėjo ir jo verslo grupės dalyvių veikloje. Šis ribojimas netaikomas iki 2020 m. gruodžio 31 d. suteikiamoms paskolų garantijoms; 

19.2.4. kai didesnė nei 40 procentų įsigyjamo paskolos lėšomis nekilnojamojo turto dalis bus skirta nuomoti kitiems juridiniams ar fiziniams asmenims (ne paskolos gavėjo verslo grupės dalyviams). Šis ribojimas netaikomas, kai SVV subjektas vykdo viešbučių ir (ar) kitas trumpalaikio apgyvendinimo paslaugų teikimo, darbo vietų nuomos veiklas. Šis ribojimas netaikomas iki 2020 m. gruodžio 31 d. suteikiamoms paskolų garantijoms;

19.2.5. finansuoti turto, kuris Bendrovės vertinimu gali būti naudojamas ir susijusių asmenų asmeniniais tikslais, įsigijimą, nuomą, pagerinimą ir kita;

19.2.6. finansuoti investicijas, atliekamas ne Lietuvos Respublikos teritorijoje.

20. Bendrovės valdyba turi teisę nustatyti papildomas su garantijų teikimu susijusias sąlygas, atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos Vyriausybės smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros ir skatinimo politiką ir (arba) siekdama valdyti pagal suteikiamas garantijas prisiimamą paskolų negrąžinimo riziką. Papildomos sąlygos skelbiamos Bendrovės interneto svetainėje www.invega.lt.

21. Garantijos gali būti suteikiamos tik už eurais išduodamas paskolas.

22Garantija teikiama su sąlyga, kad finansuojamas projektas, kuriam teikiama paskola, yra Bendrovės pripažįstamas ekonomiškai pagrįstu ir finansiškai atsiperkančiu. Projekto ekonominis pagrįstumas ir finansinis atsiperkamumas vertinamas Bendrovės valdybos nustatyta tvarka.

23. Pagal Nuostatus teikiamos garantijos ir už sindikuotas paskolas, kurias suteikia kelios finansų įstaigos, veikdamos kartu kaip vienas kreditorius. Sindikuotų paskolų garantavimo atveju Nuostatai taikomi mutatis mutandis.

24. Garantuota paskola ir Bendrovės suteikta garantija gali būti perleista kitai finansų įstaigai, atitinkančiai garantijos gavėjui keliamus reikalavimus, kai garantuotą paskolą perimanti finansų įstaiga perima visas teises ir pareigas pagal suteiktą garantiją iš garantuotą paskolą perleidžiančios finansų įstaigos. Dėl suteiktos garantijos perleidimo kitai finansų įstaigai priimamas Nuostatų 12 punkte nurodytas Bendrovės sprendimas. Jei paskola perleidžiama kitai finansų įstaigai be Bendrovės sprendimo, Bendrovės įsipareigojimai pagal suteiktą garantiją laikomi pasibaigusiais.

 

IV SKYRIUS

DĖL KORONAVIRUSO (COVID-19) PROTRŪKIO TAIKOMI REIKALAVIMAI GARANTIJOMS, PASKOLOMS IR PASKOLŲ GAVĖJAMS

 

25. Veiklos palaikymo garantijoms dėl koronaviruso (COVID-19) protrūkio teikti taikomi Nuostatų IV skyriuje nustatyti specialieji reikalavimai ir Nuostatų III skyriuje nustatyti bendrieji reikalavimai, kiek jie neprieštarauja Nuostatų IV skyriuje įtvirtintoms nuostatoms.

26. Paskolos gavėjas, kurio paskolai prašoma suteikti veiklos palaikymo garantiją, turi būti SVV subjektas, kuriam iki 2019 m. gruodžio 31 d. nebuvo taikomos nemokumo procedūros, kaip tai apibrėžta Komisijos reglamento (ES) Nr. 1407/2013 4 straipsnio 6 dalies a punkte, patyręs laikinų veiklos sutrikimų dėl koronaviruso (COVID-19) protrūkio. Dėl koronaviruso (COVID-19) protrūkio nulemtų veiklos suvaržymų paskolos gavėjui nėra taikomos bankroto ar restruktūrizavimo procedūros ir paskolos gavėjas neatitinka kriterijų, pagal kuriuos kreditorių prašymu jam būtų taikomos Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatyme nustatytos nemokumo procedūros.

27. Veiklai palaikyti suteikiamos paskolos, kurios grąžinimui užtikrinti prašoma suteikti Bendrovės garantiją, trukmė turi būti ne ilgesnė kaip 36 mėnesiai.

28. Teikiant veiklos palaikymo garantiją už naują paskolą, skirtą investicinei paskolai kitoje finansų įstaigoje perfinansuoti, naujos paskolos trukmė turi būti ne daugiau kaip 24 mėnesiais ilgesnė už perfinansuojamos investicinės paskolos grąžinimo terminą ir neviršyti 72 mėnesių.

29. Didžiausia garantuojamos paskolos, suteikiamos veiklai palaikyti, suma apskaičiuojama vadovaujantis viena iš šių sąlygų:

29.1. Paskolos suma turi neviršyti dvigubos paskolos gavėjo darbuotojams priskaitytos darbo užmokesčio su mokesčiais sumos per metus. Jei paskolos gavėjas veiklą vykdė 2019 m. ir anksčiau, darbo užmokesčio su mokesčiais suma nustatoma pagal 2019 m. faktinius duomenis. Tais atvejais, kai paskolos gavėjas pradėjo veiklą po 2019 m. sausio 1 d., paskolos suma negali viršyti numatomos darbo užmokesčio su mokesčiais sumos, išmokėtinos per pirmuosius dvejus jo veiklos metus.

29.2. Paskolos suma turi neviršyti 25 procentų paskolos gavėjo 2019 m. pardavimo pajamų.

29.3. Paskolos suma gali būti ir didesnė, nei nustatyta Nuostatų 29.1 ir 29.2 papunkčiuose, jei atitinkamą jos dydį paskolos gavėjas pagrindžia būtinumu baigti planuotas investicijas, įvykdyti sudarytas sutartis, išsaugoti darbo vietas, atsiskaityti su tiekėjais, subrangovais ir (ar) yra poreikis skirti lėšas kitoms veiklai tęsti būtinoms reikmėms.

30. Veiklos palaikymo garantijos gali būti teikiamos iki 2020 m. gruodžio 31 dienos.

31. Teikiant veiklos palaikymo garantijas, netaikomi Nuostatų 18 punkte nustatyti reikalavimai.

 

V SKYRIUS

BENDROVĖS ĮSIPAREIGOJIMŲ PAGAL SUTEIKTAS GARANTIJAS VYKDYMAS

 

32. Bendrovė garantijos gavėjui garantuoja paskolos gavėjui suteiktos paskolos pirmosios dalies, atitinkančios Bendrovės atsakomybės limitą, grąžinimą. Paskolos gavėjui grąžinus dalį paskolos, grąžinta suma pirmiausia sumažinama Bendrovės garantija užtikrinta paskolos dalis (t. y. šia suma sumažinama garantijos suma), išskyrus atvejus, kai garantuojama paskola yra suteikta kredito linijos būdu. Kai garantuojama paskola yra suteikta kredito linijos būdu dėl paskolos grąžinimo ir leidžiamo pakartotinio paskolos lėšų išdavimo neviršijant kredito linijos dydžio, Bendrovės įsipareigojimai pagal suteiktą garantiją (garantijos suma) dėl paskolos grąžinimo nėra mažinami, o skaičiuojant garantijos išmoką, didžiausia garantijos suma pagal suteiktą garantiją yra lygi paskolos sumos faktinio likučio ir Bendrovės negarantuotos paskolos dalies skirtumui.

33. Pagal suteikiamą garantiją Bendrovės atsakomybė yra subsidiari. Garantijos gavėjas įgyja teisę į garantijos išmoką pagal Bendrovės suteiktą garantiją, kai, realizavus pirmaeiles paskolos grąžinimo užtikrinimo priemones, lieka negrąžinta (nepadengta) Bendrovės garantuojama paskolos dalis.

34. Bendradarbiavimo sutartyje nustatytais atvejais garantijos išmoka ar jos dalis gali būti mokama garantijos gavėjui ir visiškai nerealizavus visų pirmaeilių paskolos grąžinimo užtikrinimo priemonių, jei pakanka garantijos gavėjo Bendrovei pateiktų duomenų įvertinti pirmaeilių paskolos grąžinimo užtikrinimo priemonių realizavimą ir įvertinus nustatoma, kad dėl objektyvių priežasčių (nelikvidus turtas, nemokus laiduotojas, neįmanomas išieškojimas ir kita) nepavyks garantijos gavėjui išsiieškoti atitinkamos Bendrovės garantuotos paskolos dalies iš paskolos gavėjo ir jo pateiktų pirmaeilių paskolos grąžinimo užtikrinimo priemonių.

35. Negrąžintos paskolos sumos priverstinio išieškojimo ar išieškojimo paskolos gavėjo bankroto ar nemokumo atvejais iš pirmaeilių paskolos grąžinimo užtikrinimo priemonių išieškotos pinigų sumos, jei teisės aktai nenustato kitaip, pirmiausia dengiamos patirtos antstolio ir (ar) bankroto administratoriaus išlaidos, Bendrovės negarantuojama paskolos dalis, palūkanos ir delspinigiai (ar jų dalis), po to Bendrovės garantuojama paskolos dalis, vėliau kiti garantijos gavėjo kreditoriniai reikalavimai. Kitiems garantijos gavėjo kreditoriniams reikalavimams priskiriamos garantijos gavėjo patirtos teisinių paslaugų išlaidos, įkeisto turto draudimo išlaidos ir kita. Bendradarbiavimo sutartyje ar Bendrovės sprendime dėl garantijos suteikimo gali būti apibrėžtas didžiausias palūkanų ir (ar) delspinigių dydis, kurį, skaičiuojant mokėtiną garantijos išmoką, bus galima išskaičiuoti iš pirmaeilių paskolos grąžinimo užtikrinimo priemonių išieškotos pinigų sumos.

36. Paskolos gavėjui kreipiantis į Bendrovę dėl garantijos išmokos ar jos dalies mokėjimo, garantijos gavėjas Bendrovei pateikia prašymą įvykdyti Bendrovės įsipareigojimus pagal suteiktą garantiją (prašymą išmokėti garantijos išmoką) ir dokumentus bei duomenis, pagrindžiančius reikalavimo dydžio apskaičiavimą, tikslinį paskolos panaudojimą ir garantijos suteikimo sąlygų vykdymą. Reikalavimas pateikti paskolos tikslinį panaudojimą pagrindžiančius dokumentus gali būti netaikomas tais atvejais, kai garantija teikiama Nuostatų IV skyriuje nurodytais atvejais ir jei toks įpareigojimas nenustatytas Bendrovės sprendimo dėl atitinkamos garantijos suteikimo sąlygų apraše.

37. Pasibaigus garantijos lakšte nustatytam garantijos galiojimo terminui (jei jis yra nustatytas) arba garantijos gavėjui pateikus prašymą įvykdyti Bendrovės įsipareigojimus pagal suteiktą garantiją po Bendradarbiavimo sutartyje nustatyto termino pabaigos, garantijos išmoka garantijos gavėjui nėra mokama, o Bendrovės įsipareigojimai pagal suteiktą garantiją laikomi pasibaigusiais, išskyrus Bendradarbiavimo sutartyje nustatytus garantijos galiojimo termino ir prašymo įvykdyti Bendrovės įsipareigojimus pagal suteiktą garantiją pateikimo terminų pratęsimo atvejus.

38. Bendrovės valdyba prireikus turi teisę nustatyti papildomus garantijos suteikimo sąlygų (ne)vykdymo vertinimo kriterijus ir su tuo susijusias garantijos išmokos mažinimo arba nemokėjimo sąlygas, garantijos išmokos apskaičiavimo ir mokėjimo tvarką, kiek tai nėra nustatyta Bendradarbiavimo sutartyje. Papildomos sąlygos skelbiamos Bendrovės interneto svetainėje www.invega.lt.

39. Priėmusi sprendimą vykdyti įsipareigojimus pagal suteiktą garantiją, Bendrovė garantijos išmoką sumoka garantijos gavėjui Bendradarbiavimo sutartyje nustatyta tvarka.

40. Bendrovė, įvykdžiusi savo įsipareigojimus pagal suteiktą garantiją, įgyja atgręžtinio reikalavimo teisę į paskolos gavėją.

 

VI SKYRIUS

GARANTIJŲ APSKAITA

 

41. Suteikusi garantiją, Bendrovė turi teisę kaupti dokumentus ir informaciją apie garantijos suteikimo sąlygų vykdymą, garantuojamos paskolos tikslinį naudojimą bei grąžinimą, taip pat kitą informaciją, susijusią su garantija, paskolos gavėju ir garantuojama paskola.

42. Su garantijų teikimu susijusius finansinius srautus Bendrovė į apskaitą įtraukia atskirai.

43. Bendrovė Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka ir terminais teikia Lietuvos Respublikos finansų ministerijai valstybės skolinių įsipareigojimų apskaitai reikalingas ataskaitas.

__________________________