KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2008 M. BIRŽELIO 27 D. SPRENDIMO NR. T-331 „DĖL CENTRALIZUOTO VAIKŲ PRIĖMIMO Į KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ĮSTEIGTŲ BIUDŽETINIŲ ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPES TVARKOS“ PAKEITIMO

 

2018 m. gruodžio 18 d. Nr. T-656

Kaunas

 

 

Kauno miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Pakeisti Centralizuoto vaikų priėmimo į Kauno miesto savivaldybės įsteigtų biudžetinių švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašą, patvirtintą Kauno miesto savivaldybės tarybos 2008 m. birželio 27 d. sprendimu Nr. T-331 „Dėl centralizuoto vaikų priėmimo į Kauno miesto savivaldybės įsteigtų biudžetinių švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos“:

1. Pakeisti 10 punktą ir jį išdėstyti taip:

10. Sudarant priimamų vaikų sąrašą, laikomasi eiliškumo pagal tėvų (globėjų) prašymo registravimo Savivaldybės duomenų bazėje datą ir laiką principo, taip pat šių principų:

10.1. Teikiama pirmenybė, atsižvelgiant į 10.3 papunkčio sąlygą, šiems vaikams:

10.1.1. vaikams, kurių brolis ar sesuo lanko tą pačią švietimo įstaigą;

10.1.2. rotuojamo (perkeliamo) kario vaikas, pasiūlytas Savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus (karys rotuojamas (perkeliamas) iš kitos savivaldybės į Kauno miesto savivaldybę);

10.1.3. įvaikintiems arba globojamiems vaikams;

10.1.4. prieglobsčio prašytojų vaikams, pasiūlytiems Savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus;

10.1.5. vaikams, kuriems nustatytas neįgalumas ar žymūs vystymosi sutrikimai (sutrikęs intelektas, autizmas, aklumas ar silpnaregystė iki 0,3, kurtumas ar neprigirdimumas 41 dB, cerebrinis paralyžius ar kitas labai žymus judesio ir padėties sutrikimas) (pateikiama Pedagoginės psichologinės tarnybos rekomendacija ar gydytojų konsultacinės komisijos išvada);

10.1.6. vaikams iš socialiai remtinų šeimų;

10.1.7. vaikams iš šeimų, auginančių tris ir daugiau vaikų.

10.2. Vadovaujamasi nuostata, kad vaiko ir bent vieno iš jo tėvų (globėjų) deklaruota gyvenamoji vieta turi būti Kauno mieste (išskyrus 10.1.2 ir 10.1.4 papunkčius).

10.3. Pirmiausia į eilę įtraukiami vaikai, turintys pirmenybę pagal Aprašo 10.1.1, 10.1.2 ir 10.1.3. papunkčius. Toliau eilė sudaroma taip: į eilę įtraukiama po vieną vaiką, turintį pirmenybę pagal Aprašo 10.1.4–10.1.7 papunkčius, ir vaiką, neturintį pirmenybės. Toliau eilės sudarymas kartojamas tokia pačia tvarka.

10.4. Tėvai (globėjai), pageidaujantys pasinaudoti vaiko pirmumo teise pagal Aprašo 10.1 papunktį (išskyrus 10.1.2 ir 10.1.3 papunkčius), prašymus turi pateikti iki einamųjų metų, kuriais tvirtinamas priimamų vaikų sąrašas, kovo 1 dienos.“

2. Pakeisti priedą ir jį išdėstyti nauja redakcija (pridedama).

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                        Visvaldas Matijošaitis