LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2007 M. RUGSĖJO 14 D. ĮSAKYMO NR. 3D-412 „DĖL DALIES GARANTINĖS ĮMOKOS IR PALŪKANŲ UŽ KREDITUS IR FINANSINĖS NUOMOS (LIZINGO) PASLAUGAS, SUTEIKTAS SU UAB ŽEMĖS ŪKIO PASKOLŲ GARANTIJŲ FONDO GARANTIJA, KOMPENSAVIMO ŽUVININKYSTĖS SEKTORIUI TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2020 m. rugpjūčio 14 d. Nr. 3D-600

Vilnius

 

 

1.  P a k e i č i u  Lietuvos Respublikos  žemės ūkio ministro 2007 m. rugsėjo 14 d. įsakymą Nr. 3D-412 „Dėl Dalies garantinės įmokos ir palūkanų už kreditus ir finansinės nuomos (lizingo) paslaugas, suteiktas su UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo garantija, kompensavimo žuvininkystės sektoriui taisyklių patvirtinimo“:

1.1. Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintas Dalies garantinės įmokos už UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo suteiktas garantijas žuvininkystės sektoriui kompensavimo taisykles:

1.1.1. Pakeičiu 2 punktą ir jį išdėstau taip:

2. Pagal šias taisykles, nepažeidžiant Reglamento (ES) Nr. 717/2014 1 straipsnio ir 3 straipsnio 2 dalies nuostatų, kompensuojama 80 proc. garantinės įmokos. Jei sprendimas dėl pagalbos skyrimo priimtas nuo 2020 m. rugpjūčio 17 d. iki 2020 m. gruodžio 31 d., kompensuojama 100 proc. garantinės įmokos:

2.1. žuvininkystės sektoriaus įmonėms, imančioms iš kredito įstaigų kreditus investiciniams projektams, skirtiems žvejybos ir akvakultūros produktų, išvardytų 2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1379/2013 dėl bendro žvejybos ir akvakultūros produktų rinkų organizavimo, kuriuo iš dalies keičiami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 1184/2006 ir (EB) Nr. 1224/2009 ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 104/2000, su visais pakeitimais, 5 straipsnio a ir b punktuose, gamybai, perdirbimui ir (ar) prekybai;

2.2. žuvininkystės sektoriaus įmonėms, perkančioms gamybinę įrangą ir (ar) įrenginius, skirtus žvejybos ir akvakultūros produktų gamybai, perdirbimui ir (ar) prekybai.“

1.1.2. Pakeičiu 3 punktą ir jį išdėstau taip:

3. Garantinė įmoka nekompensuojama žuvininkystės sektoriaus įmonėms, imančioms iš kredito įstaigų kreditus investiciniams projektams ir (ar) lizingu perkančioms gamybinę įrangą ir (ar) įrenginius, kuriems įgyvendinti ir (ar) įsigyti teikiama parama pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos, patvirtintos Europos Komisijos 2015 m. rugpjūčio 17 d. sprendimu Nr. C(2015)5897, investicines priemones.“

1.1.3. Pakeičiu 5 punktą ir jį išdėstau taip:

5. Vykdant taisyklių 2.1 papunktyje nurodytus investicinius projektus bei įsigyjant taisyklių 2.2 papunktyje nurodytą gamybinę įrangą ir (ar) įrenginius, turi būti siekiama vieno arba kelių iš šių tikslų: didinti žvejybos ir akvakultūros produktų kokybę ir vertę, vystyti arba diegti naujus arba iš esmės patobulintus produktus ir įrangą, didinti energijos vartojimo efektyvumą, tobulinti ir modernizuoti akvakultūros ūkius, įskaitant ūkių darbuotojų darbo ir saugos sąlygų gerinimą, sumažinti neigiamą ar padidinti teigiamą poveikį aplinkai ar kitų tikslų, nurodytų 2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 508/2014 dėl Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo ir kuriuo panaikinami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 2328/2003, (EB) Nr. 861/2006, (EB) Nr. 1198/2006 bei (EB) Nr. 791/2007 ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas Nr. 1255/2011, su visais pakeitimais.“

1.1.4. Papildau 71 punktu:

71. Nuo 2020 m. rugpjūčio 17 d. iki 2020 m. gruodžio 31 d. pagalba pagal taisykles neteikiama, t. y. nauji sprendimai dėl pagalbos suteikimo akvakultūros subjektams, užsiimantiems akvakultūros produktų gamyba ir akvakultūros produktų gamyba ir jų (savo pagamintų akvakultūros produktų) perdirbimu, nepriimami.“

1.2. Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintas Dalies palūkanų už kreditus ir finansinės nuomos (lizingo) paslaugas, suteiktas žuvininkystės sektoriui su UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo garantija, kompensavimo taisykles:

1.2.1. Pakeičiu 3.2.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

3.2.2. už palūkanas, sumokėtas nuo 2021 m. sausio 1 d., kompensuojama 30 proc. sumokėtų palūkanų:“.

1.2.2. Papildau nauju 3.2.3 papunkčiu:

3.2.3. bendras palūkanų kompensavimo laikotarpis neturi būti ilgesnis kaip 36 mėnesiai nuo paskolos sutarties ar finansinės nuomos (lizingo) sutarties pasirašymo dienos.“

1.2.3. Papildau 111 punktu:

111. Nuo 2020 m. rugpjūčio 17 d. iki 2020 m. gruodžio 31 d. pagalba pagal Taisykles neteikiama, t. y. nauji sprendimai dėl pagalbos suteikimo akvakultūros subjektams, užsiimantiems akvakultūros produktų gamyba ir (ar) akvakultūros produktų gamyba ir jų (savo pagamintų akvakultūros produktų) perdirbimu, nepriimami.“

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2020 m. rugpjūčio 17 d.

 

 

 

Žemės ūkio ministras                                                                                      Andrius Palionis