STUDIJŲ KOKYBĖS VERTINIMO CENTRO DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VYKDOMŲ STUDIJŲ PROGRAMŲ AKREDITAVIMO

 

2015 m. lapkričio 27 d. Nr. SV6-49

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo 17 straipsnio 1 dalies 1 punktu, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2009 m. liepos 24 d. įsakymo Nr. ISAK-1652 „Dėl studijų programų išorinio vertinimo ir akreditavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 2 punktu, šiuo įsakymu patvirtinto Studijų programų išorinio vertinimo ir akreditavimo tvarkos aprašo 27 punktu bei remdamasi studijų programų išorinio vertinimo išvadomis ir aukštųjų mokyklų pateiktais prašymais akredituoti studijų programas,

1.       Akredituoju studijų programas (pagal 1 priedą).

2.       Akredituoju studijų programas (pagal 2 priedą).

3.       Nustatau, kad šio įsakymo 2 punktas įsigalioja nuo 2016 m. liepos 1 d.

 

 

 

 

 

Direktoriaus pavaduotoja,

l.e. direktoriaus pareigas                                                                                          Aurelija Valeikienė

 


 

 

Studijų kokybės vertinimo centro direktoriaus

2015 m. lapkričio 27 d. įsakymo Nr. SV6-49

1 priedas

 

AKREDITUOTos STUDIJŲ PROGRAMos

 

socialinių mokslų studijų sritis

Valstybiniai kodai

Studijų programa

Aukštoji mokykla

Akredituota iki

621X14005

Fortepijono pedagogika

Klaipėdos universitetas

2021 m. birželio 30 d.

 

 

menų studijų sritis

Valstybiniai kodai

Studijų programa

Aukštoji mokykla

Akredituota iki

612W20003

Kostiumo dizainas

Vilniaus dailės akademija,

Telšių fakultetas

2018 m. rugpjūčio 31 d.

612W31002

Atlikimo menas

Klaipėdos universitetas

2021 m. birželio 30 d.

621W31003

Dainavimas

Klaipėdos universitetas

2018 m. birželio 30 d.

621W31005

Pučiamųjų ir styginių muzika

Klaipėdos universitetas

2018 m. birželio 30 d.

 

_______________________

 


 

 

Studijų kokybės vertinimo centro direktoriaus

2015 m. lapkričio 27 d. įsakymo Nr. SV6-49

2 priedas

 

humanitarinių mokslų studijų sritis

Valstybiniai kodai

Studijų programa

Aukštoji mokykla

Akredituota iki

621V72003

Baltų ir germanų kultūros paveldo vizualizacija

Klaipėdos universitetas

2019 m. birželio 30 d.