LOGOnespalv-maz2

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO

MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2016 M. SAUSIO 8 D. ĮSAKYMO NR. 3D-8 „DĖL VIETOS PLĖTROS STRATEGIJŲ, ĮGYVENDINAMŲ BENDRUOMENIŲ INICIJUOTOS VIETOS PLĖTROS BŪDU, ADMINISTRAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2017 m. kovo 31 d. Nr. 3D-224

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2016 m. sausio 8 d. įsakymu Nr. 3D-8 „Dėl Vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklių patvirtinimo“:

1. Pakeičiu 4 punktą ir jį išdėstau taip:

4. Kaimo vietovių VPS ir dvisektorių VPS atrankos ir tvirtinimo tvarką nustato Vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, atrankos taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. gegužės 4 d. įsakymu Nr. 3D-343 „Dėl Vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, atrankos taisyklių patvirtinimo“ (toliau – VPS atrankos taisyklės). Kaimo vietovių VPS ir dvisektorių VPS įgyvendinimo (vietos projektų teikimo, vertinimo, tvirtinimo, įgyvendinimo valdymo ir kontrolės) tvarką nustato Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2016 m. rugsėjo 21 d. įsakymu Nr. 3D-544 „Dėl Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Vietos projektų administravimo taisyklės).“

2. Pakeičiu 13.2.4 papunktį ir jį išdėstau taip:

13.2.4. istoriniais duomenimis, kai grindžiamas VPS vykdytojos biuro patalpų komunalinių išlaidų dydis arba kitos VPS vykdytojos išlaidos, kurių neįmanoma iš anksto tiksliai suplanuoti (pvz., išlaidos kanceliarijos prekėms ir popieriui, komandiruotėms, ryšių paslaugoms, biuro technikos remontui, mokesčiai už automobilio stovėjimą mokamose stovėjimo aikštelėse);“.

3. Papildau nauju 13.2.5 papunkčiu:

13.2.5. viešųjų paslaugų teikėjų taikomais įkainiais, jeigu tai yra VPS administravimui būtina viešoji paslauga ir nėra galimybės gauti alternatyvių komercinių pasiūlymų (pvz., banko mokesčiai už atsiskaitomosios sąskaitos, skirtos paramos lėšoms, administravimą, mokesčiai už VĮ Registrų centro Juridinių asmenų registro teikiamus išrašus);“.

4. Pakeičiu 14 punkte pateikiamos lentelės 1.1.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

„1.1.1.

VPS administravimą atliekančių darbuotojų darbo užmokestis pagal darbo sutartį:

Specialiosios išlaidų pripažinimo tinkamomis sąlygos:

1. tinkamos finansuoti išlaidos: darbo užmokestis pagal darbo sutartį, įskaitant visus darbdaviui – VPS vykdytojai ir jo darbuotojui (-ams) Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka privalomus mokėti mokesčius ir kitas privalomas su darbo teisiniais santykiais susijusias išmokas;

2. netinkamos finansuoti išlaidos: priedai (išskyrus darbuotojų finansinio skatinimo priemones, nurodytas šios eilutės 5 punkte), priemokos, išeitinės išmokos ir kompensacijos, atlygis už viršvalandinius darbus; pagal nuotolinio darbo sutartis mokamas darbo užmokestis ir kiti su juo susiję mokesčiai bei išmokos (nuotolinio darbo sutarties ypatumus nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. rugpjūčio 19 d. nutarimas Nr. 1043 „Dėl atskirų darbo sutarčių ypatumų patvirtinimo“);

3. darbo užmokestis iš VPS administravimo lėšų tam pačiam VPS vykdytojos darbuotojui gali būti mokamas, jeigu jis įdarbintas VPS vykdytojos pagal neterminuotą darbo sutartį ne mažiau kaip puse etato (išimtis gali būti taikoma, kai darbuotojas samdomas vykdyti funkcijas arba tik pagal VPS buhalterinės apskaitos specialisto ir (arba) finansininko pareigybę, arba tik pagal viešųjų ryšių specialisto pareigybę, t. y. darbuotojai, įdarbinti pagal vieną iš šių pareigybių, gali būti įdarbinti mažesniu negu 0,5 etato dydžiu, tačiau ne mažesniu negu 0,25 etato). VPS vykdytoja turi teisę įdarbinti papildomus darbuotojus pagal terminuotas darbo sutartis, sudaromas su VPS įgyvendinimu susijusių darbų atlikimo laikui. Darbo užmokestis iš VPS administravimo lėšų tam pačiam VPS vykdytojos darbuotojui gali būti mokamas ne daugiau kaip už vieną visą darbo etatą (nepriklausomai nuo darbo sutarties rūšies). Tas pats darbuotojas gali vykdyti kelių pareigybių funkcijas, jeigu jis atitinka toms pareigybėms keliamus minimalius kvalifikacijos reikalavimus, nurodytus VPS atrankos taisyklių 15.2 papunktyje;

4. VPS vykdytojos darbuotoju negali būti VPS vykdytojos kolegialaus valdymo organo narys;

5. VVG visuotinio narių susirinkimo arba VVG kolegialaus valdymo organo sprendimu VPS administravimą atliekantiems VPS vykdytojos darbuotojams darbo teisinių santykių pradžioje ir jų eigoje gali būti mokamas didesnis negu bazinis darbo užmokestis (bazinis darbo užmokesčio įkainis nurodomas atitinkamai pagal pareigybes šios lentelės 1.1.1.1–1.1.1.3 ir 2.1.1 eilutėse), atsižvelgiant bent į VPS vykdytojos darbuotojo VPS administravimo patirtį (įskaitant 2004–2006 m., 2007–2013 m. ir 2014–2020 m. finansavimo laikotarpius): jeigu VVG darbuotojo – VPS administravimo vadovo, VPS administratoriaus, viešųjų ryšių specialisto – VPS administravimo patirtis arba VPS vykdytojos buhalterinės apskaitos specialisto arba finansininko buhalterinio darbo patirtis yra nuo 1 m. iki 3 m., bazinis darbo užmokestis gali būti didinamas 15 proc., jeigu nuo 3 m. iki 5 m. – 30 proc., jeigu daugiau kaip 5 m. – 50 proc. (finansinio skatinimo įkainis nustatytas pagal analogiją taikant Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo (toliau – Valstybės tarnybos įstatymas) 25 str. 3 d. nurodytus priedų dydžius, nuosekliai suteikiamus už kvalifikacines klases). Kai VPS vykdytojos darbuotojo darbo užmokestis pasiekia didžiausią galimą darbo užmokestį pagal šį punktą, jo tolesnis finansinis skatinimas iš VPS administravimo lėšų nėra tinkama finansuoti išlaida.“

 

5. Pakeičiu 14 punkte pateikiamos lentelės 1.1.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

„1.1.2.

komandiruočių išlaidos

Specialiosios išlaidų pripažinimo tinkamomis sąlygos:

1. komandiruotės turi būti tiesiogiai susijusios su KPP priemonės „LEADER“ įgyvendinimu (kaimo vietovių VPS atveju), KPP priemonės „LEADER“ ir ŽVP priemonės „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ įgyvendinimu (dvisektorių VPS atveju), VPS priemonių įgyvendinimu, horizontaliųjų ES politikos sričių – darnaus vystymosi, įskaitant aplinkosaugą ir klimato kaitos mažinimo veiksmus, moterų ir vyrų lygių galimybių skatinimo, ES konkurencijos teisės – įgyvendinimu;

2. komandiruočių išlaidos negali viršyti įkainių, nustatytų Tarnybinių komandiruočių išlaidų apmokėjimo biudžetinėse įstaigose taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 29 d. nutarimu Nr. 526 „Dėl Tarnybinių komandiruočių išlaidų apmokėjimo biudžetinėse įstaigose taisyklių patvirtinimo“;

3. komandiravimui taikoma tvarka:

3.1. kai komandiruotė yra Lietuvos Respublikos teritorijoje, VPS vykdytojos darbuotojai komandiruojami VPS vykdytojos nustatyta vidaus tvarka;

3.2. kai komandiruotė yra į užsienį:

3.2.1. VPS vykdytojos darbuotojai turi būti komandiruojami VPS vykdytojos kolegialaus valdymo organo sprendimu;

3.2.2. tinkamomis finansuoti išlaidomis pripažįstamos ne daugiau kaip dviejų VVG darbuotojų konkrečios komandiruotės išlaidos;

3.2.3. komandiruotės turinio tinkamumas turi būti iš anksto suderintas su Agentūra, t. y. likus ne mažiau kaip 10 darbo dienų iki planuojamos komandiruotės į užsienį VPS vykdytoja turi informuoti Agentūrą raštu apie planuojamą komandiruotę (rekomenduojama pasirašytą raštą siųsti bendruoju Agentūros el. pašto adresu [email protected], taip pat tiesiogiai VPS vykdytojo veiklą koordinuojančiam Agentūros darbuotojui). Informaciniame rašte turi būti pateikta bent ši informacija: planuojamos komandiruotės tema ir tikslas (pagrindžiantis, kad komandiruotė prisidės prie geresnio VPS įgyvendinimo), data, vieta (valstybė ir tikslus komandiruotės vietos adresas), darbotvarkė, organizatoriai ir jų kontaktai. Agentūra turi išnagrinėti VPS vykdytojos pateiktą informaciją ir pateikti atsakymą raštu (raštas turi būti siunčiamas ir el. paštu VPS vykdytojos darbuotojui, atsakingam už komandiruotės organizavimą) dėl komandiruotės turinio tinkamumo per 7 darbo dienas nuo VPS vykdytojos informacinio rašto gavimo dienos;

4. tinkamos finansuoti išlaidos:

4.1. kelionės išlaidos:

4.1.1. kai komandiruotė yra Lietuvos Respublikos teritorijoje, tinkamomis finansuoti išlaidomis pagal šią išlaidų eilutę pripažįstamos kelionės į komandiruotės vietą ir grįžimo iš jos išlaidos viešuoju transportu. Jeigu vykstama VPS vykdytojos teisėtais pagrindais valdoma transporto priemone, tinkamomis finansuoti išlaidomis pagal šią išlaidų eilutę pripažįstamos automobilio stovėjimo mokamose automobilių stovėjimo vietose išlaidos; kelionės į komandiruotės vietą ir grįžimo iš jos kuro išlaidos finansuojamos pagal šios lentelės 1.3.8 eilutę;

4.1.2. kai komandiruotė yra į užsienį, ir:

4.1.2.1. komandiruotės vieta į vieną pusę yra daugiau kaip 400 km, tinkamomis finansuoti išlaidomis pripažįstamos lėktuvo ekonomine klase išlaidos arba kelionės viešuoju antžeminiu ir (arba) viešuoju vandens transportu, ir (arba) VPS vykdytojos teisėtais pagrindais valdoma transporto priemone išlaidos. Kelionės lėktuvu tinkamos finansuoti išlaidos negali viršyti Komandiruočių ir kelionių fiksuotųjų įkainių nustatymo techninės paramos projektuose tyrimo ataskaitoje, skelbiamoje www.esinvesticijos.lt, nurodytų fiksuotųjų įkainių dydžio. Jeigu vykstama VPS vykdytojos teisėtais pagrindais valdoma transporto priemone, tinkamomis finansuoti išlaidomis pagal šią išlaidų eilutę pripažįstamos kelių mokesčių, automobilio stovėjimo mokamose automobilių stovėjimo vietose išlaidos; kelionės į komandiruotės vietą ir grįžimo iš jos kuro išlaidos finansuojamos pagal šios lentelės 1.3.8 eilutę;

4.1.2.2. komandiruotės vieta į vieną pusę yra už mažiau kaip 400 km, tinkamomis finansuoti išlaidomis pripažįstamos kelionės viešuoju antžeminiu ir (arba) viešuoju vandens transportu, ir (arba) VPS vykdytojos teisėtais pagrindais valdoma transporto priemone. Jeigu vykstama VPS vykdytojos teisėtais pagrindais valdoma transporto priemone, tinkamomis finansuoti išlaidomis pagal šią išlaidų eilutę pripažįstamos kelių mokesčių, automobilio stovėjimo mokamose automobilių stovėjimo vietose išlaidos; kelionės į komandiruotės vietą ir grįžimo iš jos kuro išlaidos finansuojamos pagal šios lentelės 1.3.8 eilutę;

4.1.2.3. kelionių šalies viduje viešuoju transportu išlaidos;

4.2. dienpinigių išlaidos:

4.2.1. kai komandiruotė yra Lietuvos Respublikos teritorijoje, dienpinigiai nėra tinkama finansuoti išlaida;

4.2.2. kai komandiruotė yra į užsienį, dienpinigiai negali viršyti dienpinigių normų, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 1996 m. lapkričio 21 d. įsakymu Nr. 116 „Dėl dienpinigių ir gyvenamojo ploto nuomos normų vykstantiems į užsienio komandiruotes“;

4.3. nakvynės išlaidos:

4.3.1. kai komandiruotė yra Lietuvos Respublikos teritorijoje, nakvynės išlaidos gali būti pripažįstamos tinkamomis finansuoti išlaidomis, jeigu komandiruotė trunka daugiau negu vieną dieną ir yra ne VPS vykdytojos teritorijoje. Tinkamos finansuoti nakvynės išlaidos negali viršyti Apgyvendinimo Lietuvoje išlaidų fiksuotųjų įkainių nustatymo tyrimo ataskaitoje, skelbiamoje www.esinvesticijos.lt, nurodytų apgyvendinimo Lietuvoje fiksuotųjų įkainių dydžio;

4.3.2. kai komandiruotė yra į užsienį, vienos nakvynės išlaidos negali viršyti gyvenamojo ploto nuomos dienos normos, patvirtintos Lietuvos Respublikos finansų ministro 1996 m. lapkričio 21 d. įsakymu Nr. 116 „Dėl dienpinigių ir gyvenamojo ploto nuomos normų vykstantiems į užsienio komandiruotes“;

4.4. medicininių išlaidų draudimas ir nelaimingų atsitikimų draudimas, apimantis mirties, neįgalumo ir traumų rizikas;

4.5. dalyvio mokestis (jeigu tokį numato renginio organizatorius) (nurodoma be PVM):

4.5.1. kai komandiruotė yra Lietuvos Respublikos teritorijoje, dalyvio mokesčio tinkamų finansuoti išlaidų įkainis – 30 (trisdešimt) Eur;

4.5.2. kai komandiruotė yra į užsienį, dalyvio mokesčio tinkamų finansuoti išlaidų įkainis – 150 (vienas šimtas penkiasdešimt) Eur.“

 

6. Pakeičiu 14 punkte pateikiamos lentelės 1.1.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

„1.1.3.

VPS administravimą atliekančių darbuotojų ir kolegialaus VPS valdymo organo narių mokymų išlaidos

Specialiosios išlaidų pripažinimo tinkamomis sąlygos:

1. mokymai turi būti iš anksto suplanuoti, t. y. planuojamų mokymo renginių skaičius, mokymų valandų ir dalyvių skaičius, turi atitikti patvirtintą metinį VPS administravimo išlaidų poreikio pagrindimo aprašą;

2. mokymų turinys turi būti tiesiogiai susijęs su VPS vykdytojos tinkamumo sąlygų vykdymu, atrankos kriterijų ir įsipareigojimų laikymusi, VPS vykdytojos atliekamomis VPS administravimo funkcijomis, VPS įgyvendinamų priemonių turiniu, horizontaliomis ES politikos sritimis – darniu vystymusi, įskaitant aplinkosaugą ir klimato kaitos mažinimo veiksmus, moterų ir vyrų lygiomis galimybėmis, ES konkurencijos teise;

3. mokymo paslaugas gali organizuoti pati VPS vykdytoja arba pirkti iš kitų mokymo paslaugų teikėjų arba organizatorių;

4. mokymų paslaugų teikimo sąlygos:

4.1. mokymo paslaugas gali teikti mokymo paslaugų teikėjai (nurodomos alternatyvos):

4.1.1. juridiniai asmenys, kuriems kvalifikacijos ir kompetencijos įrodymo dokumentai išduoti patikimų subjektų, t. y. Švietimo ir mokslo institucijų registre (www.aikos.smm.lt) esančių juridinių asmenų, valstybės institucijų, valstybės įsteigtų viešųjų juridinių asmenų, kitų juridinių asmenų, kuriems Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos nustatyta tvarka yra išduota licencija ir (arba) leidimas mokyti pagal mokymų programas, atitinkančias planuojamų mokymų temą;

4.1.2. juridiniai asmenys, kuriems Formaliojo profesinio mokymo licencijavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. birželio 29 d. nutarimu Nr. 822 „Dėl Formaliojo profesinio mokymo licencijavimo taisyklių patvirtinimo“, nustatyta tvarka yra išduota licencija vykdyti formalųjį profesinį mokymą;

4.1.3. juridiniai asmenys, kurie įrašyti į Valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo įstaigų sąrašą, patvirtintą Valstybės tarnybos departamento direktoriaus 2013 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. 27V-2 „Dėl valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo įstaigų sąrašo patvirtinimo“;

4.1.4. juridiniai asmenys, kuriems Leidimo vykdyti studijas ir su studijomis susijusią veiklą išdavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. lapkričio 4 d. nutarimu Nr. 1423 „Dėl Leidimo vykdyti studijas ir su studijomis susijusią veiklą išdavimo tvarkos aprašo ir Leidimo vykdyti su studijomis susijusią veiklą išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka yra išduotas leidimas vykdyti studijas ir su studijomis susijusią veiklą;

4.1.5. juridiniai asmenys, kurie yra akredituoti pagal Institucijų, vykdančių mokytojų ir švietimo pagalbą teikiančių specialistų kvalifikacijos tobulinimą, veiklos vertinimo ir akreditacijos taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2006 m. sausio 23 d. įsakymu Nr. ISAK-109 „Dėl institucijų, vykdančių mokytojų ir švietimo pagalbą teikiančių specialistų kvalifikacijos tobulinimą, veiklos vertinimo ir akreditacijos“;

4.2. Mokymus vedantys lektoriai negali būti VPS vykdytojų darbuotojai (nei perkančiosios organizacijos, nei kitos VPS vykdytojos). Mokymus vedantys lektoriai turi turėti tinkamą ir dokumentais įrodomą kvalifikaciją ir (arba) kompetenciją, atitinkančią mokymų tematiką. :

4.2.1. išsilavinimą, atitinkantį mokymų temą, arba 3 (trejų) metų darbo patirtį srityje, pagal kurią vedami mokymai;

4.2.2. ne trumpiau kaip 2 (dvejus) metus būti vykdęs ugdomąją, šviečiamąją ar mokslo sklaidos veiklą, susijusią su numatomo (-ų) mokomojo (-ųjų) renginio (-ių) turiniu;

4.2.3. kėlęs savo kvalifikaciją rengdamas mokslines publikacijas, dalyvaudamas seminaruose, mokymo kursuose, stažuotėse, kituose šviečiamuosiuose ir informaciniuose renginiuose;

4.2.4. turėti pedagoginį išsilavinimą arba būti išklausęs pirminio pedagoginio mokymo kursus;

4.2.5. tuo atveju, jeigu numatomi mokymai susiję su tradiciniais amatais, lektoriumi gali būti atestuotas tradicinių amatų meistras, turintis sertifikuotą tradicinių amatų mokymo programą;

4.3. mokymai turi vykti Lietuvos Respublikos teritorijoje;

5. apie planuojamus mokymus turi būti tinkamai informuota Agentūra, t. y. likus ne mažiau kaip 7 darbo dienoms iki planuojamų mokymų pradžios VPS vykdytoja turi informuoti Agentūrą raštu apie planuojamus mokymus. Informacija apie planuojamus mokymus Agentūrai siunčiama el. paštu, kurio adresas [email protected]. Informaciniame rašte turi būti pateikta bent ši informacija: planuojamų mokymų tema, data, vieta, mokymų trukmė valandomis, mokymuose planuojantys dalyvauti asmenys, mokymus teiksiantis mokymų paslaugų teikėjas, lektorių vardai, pavardės, pareigos;

6. tinkamos finansuoti išlaidos ir taikomas didžiausias įkainis nustatomas vienam mokymo renginio dalyviui vienai akademinei valandai ir negali viršyti Vienos valandos vieno mokomo darbuotojo mokymų išlaidų nustatymo pagrindime, skelbiamame www.esinvesticijos.lt, nurodyto vienos valandos vieno mokomo darbuotojo mokymų fiksuotojo įkainio.“

 

7. Pakeičiu 14 punkte pateikiamos lentelės 1.2.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

„1.2.1.

kanceliarinių prekių ir popieriaus įsigijimo (raštinės reikmenys)

-“

 

 

8. Pakeičiu 14 punkte pateikiamos lentelės 1.2.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

„1.2.3.

 

VPS vykdytojos visuotinių narių susirinkimų ir kolegialaus valdymo organo posėdžių išlaidos

Specialiosios išlaidų pripažinimo tinkamomis sąlygos:

1. VPS vykdytojos visuotiniuose narių susirinkimuose ir kolegialaus valdymo organo posėdžiuose svarstomi klausimai turi būti tiesiogiai susiję su KPP priemonės „LEADER“ įgyvendinimu (kaimo vietovių VPS atveju), KPP priemonės „LEADER“ ir ŽVP priemonės „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ įgyvendinimu (dvisektorių VPS atveju);

2. tinkamos finansuoti išlaidos:

2.1. patalpų nuomos, skirtos VPS vykdytojos visuotinių narių susirinkimui, kai jis vyksta ne VPS vykdytojos biure. Patalpų nuomos tinkamų finansuoti išlaidų įkainiai nurodyti šios lentelės 2.2.1 eilutės 3.3 papunktyje;

2.2. kavos pertraukos (kava, arbata, vanduo, kiti nealkoholiniai gėrimai ir užkandžiai). Kavos pertraukos tinkamų finansuoti išlaidų įkainiai nurodyti šios lentelės 2.2.1 eilutės 3.3 papunktyje.“

 

9. Pakeičiu 14 punkte pateikiamos lentelės 1.2.5 papunktį ir jį išdėstau taip:

„1.2.5.

VPS vykdytojos atstovavimo išlaidos

Specialiosios išlaidų pripažinimo tinkamomis sąlygos:

1. VPS vykdytojos atstovavimas leidžiamas Lietuvos Respublikoje ir kitose ES valstybėse narėse vykstančiuose renginiuose, tiesiogiai susijusiuose su KPP priemonės „LEADER“ įgyvendinimu (kaimo vietovių VVG atveju), KPP priemonės „LEADER“ ir ŽVP priemonės „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ įgyvendinimu (dvisektorių VVG atveju);

2. VPS vykdytojai gali atstovauti:

2.1. VPS vykdytojos nariai. Jeigu renginys vyksta užsienyje, jie turi būti deleguoti VVG visuotinio narių susirinkimo arba VPS vykdytojos kolegialaus valdymo organo sprendimu, kuris turi būti viešai skelbiamas VPS vykdytojos interneto svetainėje atitinkamai pagal šių Taisyklių 34.12 arba 34.13 papunkčius. Sprendime turi būti nurodytas VPS vykdytojos atstovavimo poreikio pagrindimas;

2.2. VPS vykdytojos kolegialaus valdymo organo nariai. Jeigu renginys vyksta užsienyje, jie turi būti deleguoti VPS vykdytojos kolegialaus valdymo organo sprendimu, kuris turi būti viešai skelbiamas VPS vykdytojos interneto svetainėje pagal šių Taisyklių 34.13 papunktį. Sprendime turi būti nurodytas VPS vykdytojos atstovavimo poreikio pagrindimas;

2.3. VPS vykdytojos darbuotojai. VPS vykdytojos darbuotojų komandiravimo tvarka nustatyta šios lentelės 1.1.2 eilutėje (visos VVG darbuotojų patirtos atstovavimo išlaidos turi būti priskiriamos prie 1.1.2 eilutės, skirtos VVG darbuotojų komandiruočių išlaidoms);

3. jeigu renginys vyksta užsienyje, į konkretų renginį gali būti deleguojami ne daugiau kaip du VPS vykdytojai atstovaujantys asmenys;

4. tinkamos finansuoti išlaidos: kelionės išlaidos, dienpinigiai, nakvynės išlaidos, dalyvio mokestis, draudimo išlaidos. Taikomos tos pačios specialiosios išlaidų pripažinimo tinkamomis sąlygos, įskaitant tinkamų finansuoti išlaidų įkainius, nurodytos šios lentelės 1.1.2 eilutėje.“

 

10. Pakeičiu 14 punkte pateikiamos lentelės 1.2.6 papunktį ir jį išdėstau taip:

„1.2.6.

viešųjų paslaugų teikėjų paslaugos

Specialiosios išlaidų pripažinimo tinkamomis sąlygos:

1. viešųjų paslaugų teikėjų paslaugos turi būti tiesiogiai susijusios su VPS vykdytojos vykdoma veikla, susijusia su KPP priemonės „LEADER“ įgyvendinimu (kaimo vietovių VPS atveju) arba KPP priemonės „LEADER“ ir ŽVP priemonės „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ įgyvendinimu (dvisektorių VPS atveju), siekiant užtikrinti atitiktį VVG tinkamumo sąlygoms, VVG prisiimtiems įsipareigojimams, tinkamą vietos projektų vertinimą, tinkamą VPS ir vietos projektų įgyvendinimo valdymą ir kontrolę);

2. tinkamos finansuoti išlaidos:

2.1. banko mokesčiai (susijusios su atsiskaitomosios sąskaitos, kuri skirta paramos VPS įgyvendinti lėšoms, atidarymu ir aptarnavimu);

2.2. draudimo įmokų išlaidos (draudimo įmokos turi būti susijusios su paramos VPS administravimui lėšomis įgyto ilgalaikio turto draudimo paslaugomis VPS įgyvendinimo laikotarpiu);

2.3. valstybės įmonės Registrų centro Juridinių asmenų registro ir Nekilnojamojo turto kadastro ir registro viešosios paslaugos (piniginės nuobaudos, skiriamos juridiniam asmeniui už pavėluotą ar netinkamą privalomų duomenų atnaujinimą, yra netinkamos finansuoti);

2.4. valstybės įmonės Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro viešosios paslaugos;

2.5. nepriklausomų audito įmonių, įrašytų į audito įmonių sąrašą pagal Lietuvos Respublikos audito įstatymą, paslaugos, susijusios su VPS įgyvendinimo tinkamumo vertinimu;

2.6. kitų valstybės institucijų, valstybės įmonių viešosios paslaugos;

2.7. dokumentų, reikalingų atsiskaitymui už panaudotą paramą VPS administruoti, vertimo paslaugos į lietuvių kalbą su vertimų biuro antspaudu arba notaro patvirtinimu.“

 

 

11. Pakeičiu 14 punkte pateikiamos lentelės 1.3.4 papunktį ir jį išdėstau taip:

„1.3.4.

biuro baldų įsigijimo, remonto ir utilizavimo išlaidos

Specialiosios išlaidų pripažinimo tinkamomis sąlygos:

1. jeigu VPS vykdytoja biuro baldus yra įsigijusi iš 2007–2013 m. finansavimo laikotarpio ir jos biuras yra tose pačiose patalpose, kaip ir 2007–2013 m. finansavimo laikotarpiu, biuro baldai laikomi tinkamomis finansuoti išlaidomis, jeigu jie yra visiškai nudėvėti, atsižvelgiant į atitinkamos rūšies turto naudojimo laiką ir taikomas turto nusidėvėjimo normas. Ši nuostata gali būti netaikoma biuro baldų, skirtų naujoms darbo vietoms įrengti (kai 2014–2020 m. finansavimo laikotarpiu VPS vykdytoja įdarbina daugiau darbuotojų negu 2007–2013 m. finansavimo laikotarpiu), įsigijimui, taip pat archyvavimo baldų, skirtų VPS administravimo ir įgyvendinimo dokumentų saugojimui, įsigijimui;

2. konkrečių biuro baldų įsigijimo išlaidos pripažįstamos tinkamomis finansuoti išlaidomis vieną kartą per VPS įgyvendinimo laikotarpį, išskyrus šiuos atvejus:

2.1. kai konkretūs biuro baldai visiškai nudėvimi, atsižvelgiant į atitinkamos rūšies turto naudojimo laiką ir taikomas turto nusidėvėjimo normas;

2.2. kai konkretūs biuro baldai nepataisomai sugenda arba jų remonto išlaidos sudaro daugiau kaip 50 proc. sugedusio biuro baldo pirkimo vertės;

2.3. jeigu įvyko draudžiamasis įvykis, o draudikas numato kompensuoti tik likutinę apdraustų biuro baldų vertės dalį, kurios nepakanka naujam analogiškam biuro baldui įsigyti;

2.4. kai įsigyjami archyvavimo baldai;

3. jeigu taikomos šios eilutės 2.2 ir 2.3 papunkčiuose nurodytos išimtys, VPS vykdytoja, įsigijusi naują biuro baldą, su mokėjimo prašymu turi pateikti dokumentą, kuriuo pažymima, kad keičiamas biuro baldas buvo sugadintas, ir dokumentą, kuriuo įrodoma, kad konkretus sugadintas biuro baldas buvo atiduotas utilizuoti. Jeigu dėl draudžiamojo įvykio draudikas išmokėjo draudimo išmoką, tinkamomis finansuoti išlaidomis pripažįstama ta išlaidų dalis, kurios nepadengia draudimo išmoka;

4. jeigu taikomos šios eilutės 2.1–2.3 papunkčiuose nurodytos išimtys, tinkama finansuoti išlaida – biuro baldų įrenginių utilizavimo mokestis ir didelių gabaritų baldų vežimo iki didelių gabaritų (stambiagabaričių) atliekų surinkimo aikštelių arba sąvartynų, arba kitų atliekų tvarkymo aikštelių paslauga;

5. biuro baldų įsigijimo išlaidos pripažįstamos tinkamomis, jeigu jos patirtos ne anksčiau kaip nuo VPS patvirtinimo iki 2020 m. sausio 1 d. (išimtis taikoma archyvavimo baldams ir atvejams, nurodytiems šios eilutės 2.2–2.3 papunkčiuose – šiais atvejais išlaidos yra tinkamos nuo VPS patvirtinimo iki šių Taisyklių 13.6 papunktyje nurodytos datos).“

 

12. Pakeičiu 14 punkte pateikiamos lentelės 1.3.6 papunktį ir jį išdėstau taip:

„1.3.6.

biuro patalpų komunalinių paslaugų ir patalpų priežiūros išlaidos

Specialiosios išlaidų pripažinimo tinkamomis sąlygos:

1. tinkamų finansuoti komunalinių paslaugų (pvz., šildymo, elektros energijos, vandens, šiukšlių išvežimo) ir patalpų priežiūros (pvz., valymo) išlaidų dydis nustatomas įvertinus santykį tarp faktinio biuro patalpų ploto (kv. m) ir didžiausio tinkamo finansuoti biuro patalpų ploto (kv. m), kuris yra ne daugiau kaip 100 kv. m.:

1.1. jeigu faktinis biuro patalpų plotas (kv. m) neviršija didžiausio tinkamo finansuoti biuro patalpų ploto (kv. m), biuro patalpų komunalinės paslaugos yra tinkamos finansuoti 100 proc., išskyrus atvejį, kai biuro patalpos užima dalį pastato ploto;

1.2. jeigu faktinis biuro patalpų plotas (kv. m) viršija didžiausią tinkamą finansuoti biuro patalpų plotą (kv. m), biuro patalpų komunalinės paslaugos yra tinkamos finansuoti įvertinus santykį tarp faktinio biuro patalpų ploto (kv. m) ir didžiausio tinkamo finansuoti biuro patalpų ploto (kv. m), išskyrus atvejį, kai biuro patalpos užima dalį pastato ploto;

1.3. jeigu biuro patalpos užima dalį pastato ploto, biuro patalpų komunalinių paslaugų tinkamos finansuoti išlaidos apmokamos taikant pro rata principą, atsižvelgiant į pastato plotą (kv. m), biuro plotą (kv. m) ir didžiausią tinkamą finansuoti biuro patalpų plotą (kv. m);

2. biuro patalpų komunalinių paslaugų ir patalpų priežiūros išlaidos apmokamos taip:

2.1. jeigu VPS vykdytojos biuro patalpos nuosavybės teise priklauso VPS vykdytojai, biuro patalpų komunalinių paslaugų ir priežiūros išlaidos apmokamos pagal komunalinių paslaugų ir patalpų priežiūros teikėjų VPS vykdytojai pateiktas sąskaitas, vadovaujantis šios išlaidų eilutės 1 punkte nustatyta metodika;

2.2. jeigu VPS vykdytojos biuro patalpos yra nuomojamos arba naudojamos panaudos teise, biuro patalpų komunalinių paslaugų ir patalpų priežiūros išlaidos apmokamos šiais alternatyviais būdais:

2.2.1. pagal nuomotojo arba panaudos davėjo, arba komunalinių paslaugų teikėjo kiekvieną mėnesį pateiktą VPS vykdytojai sąskaitą, kurioje nurodomos praėjusio mėnesio komunalinių paslaugų ir patalpų priežiūros išlaidos, apskaičiuotos vadovaujantis šios išlaidų eilutės 1 punkte nustatyta metodika (išlaidos turi būti išskaidytos pagal komunalinių ir patalpų priežiūros paslaugų rūšis, o ne pateikiamos kaip bendra suma);

2.2.2. jeigu nuomotojas arba panaudos davėjas yra savivaldybė, kita valstybės institucija ar savivaldybės įstaiga, turinti patvirtintą komunalinių paslaugų ir patalpų priežiūros išlaidų apskaičiavimo metodiką, taikomą jos disponuojamų patalpų nuomininkams arba panaudos gavėjams, gali būti taikoma jų metodika, atsižvelgiant į didžiausią tinkamą finansuoti biuro patalpų plotą (kv. m) (kai biuro patalpų plotas aktualus pagal metodiką).“

 

13. Pakeičiu 14 punkte pateikiamos lentelės 2.2.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

„2.2.1.

VPS įgyvendinimo viešinimo išlaidos:

Specialiosios išlaidų pripažinimo tinkamomis sąlygos:

1. VPS įgyvendinimo viešinimui taikomos Suteiktos paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programą viešinimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. gruodžio 3 d. įsakymu Nr. 3D-925 „Dėl Suteiktos paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programą viešinimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Viešinimo taisyklės), išskyrus Viešinimo taisyklių V skyrių „Didžiausios išlaidų viešinimo priemonėms sumos“.

2. VPS įgyvendinimo viešinimo priemonių išlaidoms gali būti skiriama ne daugiau kaip 15 000 (penkiolika tūkstančių) Eur (be PVM) viso VPS įgyvendinimo metu.

3. Tinkamos finansuoti išlaidos ir tinkamų finansuoti išlaidų įkainiai:

3.1. interneto svetainės sukūrimo, modifikavimo, palaikymo ir priežiūros paslaugos. Išlaidų pripažinimo tinkamomis finansuoti sąlygos:

3.1.1. interneto svetainė turi būti skirta informacijai, susijusiai su VPS įgyvendinimu, skelbti;

3.1.2. jeigu VPS vykdytoja interneto svetainės sukūrimo paslaugas yra įsigijusi iš 2007–2013 m. finansavimo laikotarpio paramos, interneto svetainės sukūrimo išlaidos pripažįstamos netinkamomis finansuoti išlaidomis; tinkamomis finansuoti išlaidomis pripažįstamos interneto svetainės modifikavimo, palaikymo ir priežiūros paslaugos. Ši nuostata gali būti netaikoma, jeigu VPS vykdytoja pagrindžia, kad naujos interneto svetainės sukūrimas dėl esamų techninių galimybių yra pigesnis pasirinkimas negu senosios modifikavimas (pagrindimas laikomas tinkamu, jeigu šių Taisyklių 13.2.1 papunkčio nustatyta tvarka pateikti 3 juridinių asmenų, kuriems interneto svetainių kūrimas yra įprasta komercinė-ūkinė veikla, siūlomų kainų už paslaugas palyginimai (naujos interneto svetainės sukūrimo ir senosios modifikavimo));

3.1.3. jeigu VPS vykdytoja interneto svetainės sukūrimo paslaugų nėra įsigijusi iš 2007–2013 m. finansavimo laikotarpio paramos arba taikoma šios eilutės 3.1.2 papunktyje nurodyta išimtis, tinkamomis finansuoti išlaidomis gali būti pripažįstamos vienos interneto svetainės sukūrimo išlaidos per visą VPS įgyvendinimo laikotarpį, taip pat interneto svetainės modifikavimo, palaikymo ir priežiūros paslaugos;

3.2. plakatai, aiškinamieji stendai, informacinės lentos (tinkamų finansuoti išlaidų įkainiai pateikiami Viešinimo taisyklėse);

3.3. viešinimo ir aktyvinimo renginiai (taikomi įkainiai, kai jie nustatyti Renginio organizavimo fiksuotojo įkainio nustatymo tyrimo ataskaitoje, kuri viešai skelbiama interneto tinklalapyje www.esinvesticijos.lt). Tinkamos finansuoti išlaidos:

3.3.1. renginio vietos nuomos;

3.3.2. įrangos nuomos iš įrangos nuomos paslaugų teikėjų, kuriems tai yra įprasta komercinė-ūkinė veikla, jeigu VPS vykdytoja nėra konkrečios įrangos įsigijusi arba išsinuomojusi pagal šios lentelės 1.3.5 eilutę;

3.3.3. maitinimo: kavos pertraukos, jeigu renginys trunka iki 4 val.; kavos pertraukos ir pietų, jeigu renginys trunka ilgiau negu 4 val.;

3.3.4. transporto (mikroautobuso arba autobuso) nuomos, įskaitant kurą, jeigu pagal renginio programą numatytas vietos projektų lankymas arba kita su VPS įgyvendinimo viešinimu susijusi mobili veikla;

3.4. informavimas spaudoje, per televiziją, radijo kanalais;

3.5. vaizdo, garso medžiaga;

3.6. popieriniai ir elektroniniai leidiniai;

3.7. išorinės ženklinimo priemonės (pvz., lipdukai, raštinės reikmenys su Viešinimo taisyklių reikalaujama EŽŪFKP atributika);

3.8. mobiliosios įrangos, reikalingos viešinimo ir aktyvinimo renginiams, įsigijimas (pvz., reprezentacinės palapinės, informaciniai stendai ir pan.).“

 

14. Pakeičiu 14 punkte pateikiamos lentelės 2.2.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

„2.2.2.

potencialių vietos projektų paraiškų teikėjų mokymų išlaidos

Specialiosios išlaidų pripažinimo tinkamomis sąlygos:

1. mokymų turinys:

1.1. turi būti tiesiogiai susijęs su vietos projektų rengimu pagal konkrečias VPS priemones, kurių rengimui reikia specifinių žinių;

1.2. negali būti susijęs su bendraisiais vietos projektų rengimo klausimais. Bendraisiais vietos projektų rengimo klausimais laikomi tie klausimai, kurie yra bendri visiems investicinės EŽŪFKP paramos gavėjams (pvz., paraiškos pildymo, mokėjimo prašymo pildymo, atsiskaitymo už projekto rezultatus tvarkos klausimai ir pan.). Mokymus ir konsultacijas bendraisiais vietos projektų rengimo klausimais nemokamai turi teikti VPS vykdytojos darbuotojai (netaikoma mokymams, susijusiems su pirkimų organizavimu);

2. kitos specialiosios išlaidų pripažinimo tinkamomis sąlygos nurodytos šios lentelės 1.1.3 eilutės 1 ir 3–6 punktuose.

3. Papildomos tinkamos finansuoti išlaidos, kai mokymai skirti potencialiems vietos projektų paraiškų teikėjams: mokymo patalpų nuomos ir maitinimo (ne daugiau kaip dviejų kavos pertraukų per vieną mokymų dieną; vienų pietų per vieną mokymų dieną, kai mokymų trukmė per vieną mokymų dieną – daugiau kaip 4 valandos). Patalpų nuomos ir maitinimo tinkamų finansuoti išlaidų įkainiai nurodyti šios lentelės 2.2.1 eilutės 3.3. papunktyje.“

 

15. Papildau 14 punkte pateikiamą lentelę nauju 2.2.3 papunkčiu:

„2.2.3.

savanorių veiklos išlaidos

Specialiosios išlaidų pripažinimo tinkamomis sąlygos:

1. tinkama savanoriška veikla – pagal Lietuvos Respublikos savanoriškos veiklos įstatymą (toliau – Savanoriškos veiklos įstatymas) vykdoma veikla, kuri tiesiogiai susijusi su VPS įgyvendinimo administravimu ir (arba) VVG teritorijos gyventojų aktyvinimu;

2. tarp VPS vykdytojos (savanoriškos veiklos organizatoriaus) ir savanorio (-ių) turi būti sudaryta rašytinė (-ės) savanoriškos veiklos sutartis (-ys) pagal Savanoriškos veiklos įstatymo 9 str., kurioje (-iose) turi būti nurodyta savanorio (-ių) asmeniniai duomenys (vardas (-ai), pavardė (-ės), asmens kodas (-ai), savanoriškos veiklos trukmė ir kompensuojamos išlaidos;

3. tinkamos finansuoti savanorių veiklos išlaidos (atitinka Savanoriškos veiklos įstatymo 11 str. 1 d. nurodytas išlaidas) turi būti susijusios su tinkama savanoriška veikla ir savanoriškos veiklos vykdymo laikotarpiu patirtomis šiomis išlaidomis:

3.1. kelionės išlaidos (įkainiai nustatyti Kuro ir viešojo transporto išlaidų fiksuotųjų įkainių nustatymo tyrimo ataskaitoje, kuri skelbiama interneto tinklalapio www.esinvesticijos.lt);

3.2. nakvynės išlaidos (įkainiai nustatyti Apgyvendinimo Lietuvoje išlaidų fiksuotųjų įkainių nustatymo tyrimo ataskaitoje, skelbiamoje www.esinvesticijos.lt);

3.3. maitinimo išlaidos (įkainiai nustatyti Renginio organizavimo fiksuotojo įkainio nustatymo tyrimo ataskaitoje, kuri viešai skelbiama interneto tinklalapyje www.esinvesticijos.lt);

3.4. mokymų, susijusių su savanorio parengimu numatytai veiklai atlikti, išlaidos (įkainiai nustatyti Vienos valandos vieno mokomo darbuotojo mokymų išlaidų nustatymo pagrindime, skelbiamame www.esinvesticijos.lt);

3.5. tinkamai savanoriškai veiklai atlikti reikalingos priemonės;

3.6. savanoriškos veiklos sutarties galiojimo laikotarpiui tenkančios draudimo išlaidos.“

 

16. Pakeičiu 18 punktą ir jį išdėstau taip:

18. Agentūra, gavusi metinio VPS administravimo išlaidų poreikio pagrindimo aprašą, turi jį per 20 darbo dienų įvertinti ir priimti vieną iš šių sprendimų:

18.1. patvirtinti metinį VPS administravimo išlaidų poreikio planą. Pritariama tuomet, kai metinis VPS administravimo išlaidų poreikis yra pagrįstas aiškiais skaičiavimais, argumentais ir dokumentiniais įrodymais (kai taikoma);

18.2. grąžinti patikslinti metinį VPS administravimo išlaidų poreikio pagrindimo aprašą. Grąžinama patikslinti tuomet, kai pagal atskiras VPS administravimo išlaidų eilutes pateikiami netikslūs skaičiavimai ir (arba) neaiški poreikio pagrindimo argumentacija, ir (arba) trūksta informacijos, kuri yra reikalaujama pagal specialiąsias tinkamumo finansuoti išlaidas sąlygas (pvz., nurodant išlaidų poreikį mokymams, nenurodoma informacija, reikalaujama pagal šių Taisyklių 14 punkte pateikiamos lentelės 1.1.3 eilutę), ir (arba) Agentūrai kyla įtarimų dėl išlaidų poreikio plane nurodytų kainų padidinimo (kilus įtarimui dėl kainų padidinimo, Agentūra vadovaujasi KPP administravimo taisyklių nuostatomis, taip pat kitomis Agentūros vidaus procedūrose nustatytomis kainų pagrįstumo kontrolės priemonėmis).“

17. Pakeičiu 20 punktą ir jį išdėstau taip:

20. Patvirtintas metinio VPS administravimo išlaidų poreikio pagrindimo aprašas gali būti keičiamas VPS vykdytojos arba Agentūros iniciatyva. Jeigu VPS administravimo išlaidų poreikio pagrindimo aprašas keičiamas VPS vykdytojos iniciatyva, VPS vykdytoja teikia Agentūrai argumentuotą prašymą, kartu pridėdama VPS vadovo arba tinkamai įgalioto kito asmens pasirašytą naują (aktualų) VPS administravimo išlaidų poreikio pagrindimo aprašą, taip pat keitimo lyginamąjį variantą (keitimų sekimo režimu). VPS vykdytojos pateiktą prašymą Agentūra vertina pagal analogiją vadovaudamasi šių Taisyklių 18 punkte nurodyta tvarka.“

18. Pakeičiu 21 punktą ir jį išdėstau taip:

21. Patvirtintas metinio VPS administravimo išlaidų poreikio pagrindimo aprašas gali būti nekeičiamas, jeigu įgyvendinant VPS dėl pasikeitusio faktinio metinio VPS administravimo išlaidų poreikio nedidėja bendra metinio VPS administravimo išlaidų poreikio suma ir atskirų VPS administravimo išlaidų eilučių sumose atsiranda ne didesnė negu 10 (dešimt) proc. padidėjimo paklaida.“

19. Pakeičiu 27 punktą ir jį išdėstau taip:

27. Mokėjimo prašymai teikiami ir administruojami KPP administravimo taisyklių nustatyta tvarka. Rekomenduojama VPS paramos sutartyje numatyti, kad mokėjimo prašymus VPS vykdytoja turi teikti ne rečiau kaip du kartus per metus. VPS paramos sutartyje numatytame mokėjimo prašymų grafike už tam tikrus kalendorinius metus planuojamo (-ų) pateikti mokėjimo prašymo (-ų) suma (-os) turi sutapti su tų kalendorinių metų VPS administravimo išlaidų poreikio plane patvirtinta planuojamų išlaidų suma.“

20. Pakeičiu 31 punktą ir jį išdėstau taip:

31. Gavusi avansą, VPS vykdytoja pradeda įgyvendinti VPS ir pirmąjį mokėjimo prašymą teikia Agentūrai ne vėliau kaip po 6 mėnesių nuo avanso gavimo dienos. Kitų mokėjimo prašymų teikimo terminai nustatomi VPS paramos sutartyje. Kartu su galutiniu mokėjimo prašymu turi būti pateikta galutinė VPS įgyvendinimo ataskaita.“

21. Pakeičiu 34.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

34.2. VVG narių sąrašas;“.

22. Pakeičiu 34.12 papunktį ir jį išdėstau taip:

34.12. informacija apie planuojamus ir vykusius VPS vykdytojos visuotinius narių susirinkimus, susijusius su VPS įgyvendinimu (skelbimai apie susirinkimus, susirinkimų darbotvarkės (terminas – bent 2 darbo dienos prieš susirinkimą); susirinkimų dalyvių sąrašų kopijos, susirinkimų protokolai (terminas – ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po susirinkimo protokolo suderinimo);“.

23. Pakeičiu 34.13 papunktį ir jį išdėstau taip:

34.13. informacija apie planuojamus ir vykusius VPS vykdytojos kolegialaus valdymo organo, priimančio sprendimus dėl VPS įgyvendinimo, posėdžius (posėdžių darbotvarkės (terminas – bent 2 darbo dienos prieš posėdį); posėdžių dalyvių sąrašų kopijos, posėdžių protokolai (terminas – ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po posėdžio protokolo suderinimo);“.

24. Pakeičiu 34.14 papunktį ir jį išdėstau taip:

34.14. informacija apie renginius (įskaitant VVG darbuotojų, potencialių paramos gavėjų mokymus), susijusius su VPS įgyvendinimu (turi būti pateikiamos bent renginių darbotvarkės, informacija apie renginių vietą, dalyvius; terminas – bent 2 darbo dienos iki renginio pradžios);“.

25. Pakeičiu 34.15 papunktį ir jį išdėstau taip:

34.15. informacija apie VPS vykdytojos atstovavimą (įskaitant komandiruotes) Lietuvos ir užsienio renginiuose (taikoma, kai renginiai trunka daugiau negu 1 (vieną) dieną). Turi būti pateikiama trumpa informacija: kas (pareigos, vardai ir pavardės), kada ir kur dalyvavo, kokia nauda, susijusi su VPS įgyvendinimu, gauta;“.

26. Pripažįstu netekusiu galios 34.17 papunktį.

27. Pakeičiu 66.4.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

66.4.1. pripažinti VPS įgyvendinimo pažangą tinkama ir siūlyti skirti VPS paramos sutartimi rezervuotą paramos VPS įgyvendinti sumą ir (arba) skirti papildomą paramą VPS įgyvendinti (jeigu rezerve, skirtame vietos projektams įgyvendinti pagal VPS, yra nepanaudotų lėšų, o VPS vykdytojos VPS įgyvendinimo rezultatai ir prisiimami papildomi įsipareigojimai (pvz., rodiklių reikšmių didinimas) rodo, kad tokia parama VPS tikslams siekti yra būtina ir VVG teritorijai sukurs papildomą pridėtinę vertę; jeigu VPS atrankos ir tvirtinimo metu VPS pridėtinės vertės (kokybės) balai buvo sumažinti dėl VPS vertinimo metu nustatytų galimų rizikų, susijusių su NVO ir socialinio verslo kūrimu ir plėtra (konkretūs atvejai nustatomi pagal VPS vertinimo, atrankos bei tvirtinimo dokumentus), tačiau iki tarpinio VPS įgyvendinimo vertinimo VPS vykdytoja sėkmingai (be pažeidimų) atrinko ir patvirtino bent vieną tokį vietos projektą, o vietos projektų vykdytojai sėkmingai (be pažeidimų) jį (juos) įgyvendino, taip pat tinkamai laikosi vietos projekto (-ų) vykdymo sutartimi (-is) prisiimtų įsipareigojimų, šioms VPS vykdytojoms iš rezervo, skirto vietos projektams įgyvendinti, skiriama papildoma paramos VPS įgyvendinti suma, kuri lygi VPS vertinimo ir tvirtinimo metu sumažintai paramos sumai);“.

28. Pakeičiu 81 punktą ir jį išdėstau taip:

81. VPS ir VPS paramos sutarties keitimas gali būti atliekamas VPS vykdytojos, Agentūros ir (arba) Ministerijos iniciatyva. VPS keitimai tvirtinami VPS vykdytojos nustatyta tvarka, išskyrus atvejus, kai VPS keitimu kuriamos naujos arba naikinamos patvirtintos VPS priemonės ir (arba) jų veiklos sritys. Jeigu VPS keitimu kuriamos naujos arba naikinamos patvirtintos VPS priemonės ir (arba) jų veiklos sritys, VPS keitimus turi tvirtinti VPS vykdytojos visuotinis narių susirinkimas. Visiems VPS keitimams turi pritarti Agentūra.“

29. Pakeičiu 82.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

82.2. jeigu yra pagrįstas poreikis tikslinti VPS priemonių ir (arba) jų veiklos sričių aprašymus (VPS vykdytojos iniciatyva naujų VPS priemonių ir (arba) veiklos sričių kūrimas ir (arba) panaikinimas leidžiamas tik po tarpinio VPS įgyvendinimo vertinimo). VPS priemonių ir (arba) jų veiklos sričių aprašymų keitimui taikomos sąlygos:“.

30. Pakeičiu 82.2.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

82.2.1. VPS vykdytoja gali inicijuoti konkrečios VPS priemonės ir (arba) jų veiklos sričių aprašymo keitimus bent po vieno kvietimo teikti vietos projektų paraiškas pagal siūlomą keisti VPS priemonę ir (arba) jos veiklos sritį (netaikoma, jeigu taisomos akivaizdžios techninės ar loginės klaidos arba taisymai būtini dėl VPS tvirtinimo metu VPS atrankos komiteto pateiktų pastabų);“.

31. Pakeičiu 82.4 papunktį ir jį išdėstau taip:

82.4. jeigu dėl pasikeitusios faktinės situacijos turi būti keičiamas VPS finansinis planas pagal prioritetus ir priemones, VPS administravimo išlaidų finansinis planas arba indikatyvus VPS lėšų poreikis pagal metus (tokiu atveju atitinkamai turi būti tikslinamas 11 VPS dalies „VPS finansinis planas“ 11.1 papunktis „VPS finansinis planas pagal prioritetus“ ir 11.2 papunktis „VPS finansinis planas pagal priemones“, 11.3 papunktis „VPS administravimo išlaidų finansinis planas“, 11.4 papunktis „Indikatyvus VPS lėšų poreikis pagal metus“). Faktinės situacijos pasikeitimas turi būti pagrįstas objektyviais duomenimis, kurie gali būti įrodomi dokumentais ir (arba) statistiniais duomenimis. Faktinės situacijos įrodymų nereikalaujama, jeigu VPS finansinio plano tikslinimai atliekami dėl skirtos mažesnės paramos sumos VPS įgyvendinti, negu nustatyta didžiausia galima paramos suma VPS įgyvendinti, nurodyta Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. rugpjūčio 20 d. įsakyme Nr. 3D-647 „Dėl Paramos vietos plėtros strategijoms įgyvendinti bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu skyrimo ir skaičiavimo metodikų patvirtinimo“. Papildomai turi būti pateiktas pagrindimas, kad inicijuoti keitimai neturės neigiamos įtakos VPS priemonės, kuriai siūloma sumažinti lėšas, tikslams pasiekti;“.

32. Pakeičiu 90.2.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

90.2.2. jeigu esminė neatitiktis negali būti ištaisyta, priima sprendimą dėl pažeidimo ar jo tyrimo ir taiko sankciją, nurodytą šių Taisyklių XVI skyriuje „Sankcijos“.“

33. Pakeičiu 91 punktą ir jį išdėstau taip:

91. VPS vykdytojai už pažeidimą, susijusį su VPS administravimu, gali būti taikomos tokios sankcijos: rašytinis įspėjimas, paramos VPS administruoti neskyrimas arba sumažinimas, paramos VPS administruoti sustabdymas arba nutraukimas, VPS paramos sutarties nutraukimas ir (arba) reikalavimas grąžinti visą ar dalį sumokėtos paramos VPS įgyvendinti, kitos poveikio priemonės.“

34. Pakeičiu 93.1.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

93.1.1. Sankcijų už teisės aktų nuostatų pažeidimus įgyvendinant Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones taikymo metodikos, patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. gruodžio 4 d. įsakymu Nr. 3D-929 „Dėl Sankcijų už teisės aktų nuostatų pažeidimus įgyvendinant Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones taikymo metodikos patvirtinimo“, bendrosios nuostatos ir šios metodikos priede „Sankcijų dydžių, kai nustatyti pažeidimai dėl reikalavimų ir įsipareigojimų nesilaikymo pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones, sąvadas“ pateikiamos sankcijos už šiuos pažeidimus: VPS įgyvendinimo laikotarpiu pakeičiamas remiamos veiklos pobūdis, tikslai ar įgyvendinimo sąlygos, kai tokie veiksmai pakenkia pradiniams VPS tikslams; nutraukiama VPS numatyta veikla; parduodamas ar kitaip perleidžiamas, perduodamas (nuoma, panauda ir kt.) turtas, įsigytas iš paramos lėšų; VPS vykdytoja nesudaro sąlygų ir neleidžia asmenims, turintiems teisę tai daryti, atlikti patikrų vietoje ir (arba) patikrinti, kaip vykdoma veikla po paramos suteikimo; įsipareigojimų, susijusių su turto draudimu, nevykdymas (turto draudimo fakto nepagrindimas); VPS vykdytoja nustoja įgyvendinti VPS, negali pasiekti nustatytų VPS uždavinių, tikslų; VPS vykdytoja pateikia melagingą informaciją arba nuslepia informaciją, turinčią reikšmės sprendimo suteikti paramą ir (arba) išmokėti paramos lėšas priėmimui arba tinkamai VPS įgyvendinimo kontrolei vykdyti; VPS vykdytoja likviduojama VPS įgyvendinimo metu; padaroma kitų Lietuvos Respublikos ir (arba) ES teisės aktų pažeidimų;“.

35. Pakeičiu 2 priedo 6.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

6.3.

Mokymai, įvykę <...> ataskaitiniais metais

Prašome nurodyti įvykusių mokymų temas

Sąsaja su VPS įgyvendinimo veiksmų planu

Kita informacija

Įrašykite mokymų dalyvių skaičių, taip pat mokymų datas (nuo kada iki kada buvo vykdoma: tikslios datos ir valandų skaičius)

 

36. Pripažįstu netekusiu galios 2 priedo 16 punktą.

37. Pakeičiu 3 priedo 6.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

6.3.

Mokymai, įvykę <...> ataskaitiniais metais

Prašome nurodyti įvykusių mokymų temas

Sąsaja su VPS įgyvendinimo veiksmų planu

ES fondas: EŽŪFKP ir (arba) EJRŽF

Nurodykite, su kuriuo ESIF susiję veiksmai

Kita informacija

Įrašykite mokymų dalyvių skaičių, taip pat mokymų datas ir trukmę (nuo kada iki kada buvo vykdoma: tikslios datos ir valandų skaičius)

 

38. Pripažįstu netekusiu galios 3 priedo 16 punktą.

 

 

 

Žemės ūkio ministras                                                                                             Bronius Markauskas