Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2020 M. SPALIO 28 D. NUTARIMO NR. 1187 „DĖL paramos atsinaujinančių Energijos išteklių plėtrai, energijos efektyvumo didinimui, moksliniams tyrimams ir eksperimentinei plėtrai atsinaujinančių išteklių energetikos sektoriuje ADMINISTRAVIMO tvarkos aprašo PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2022 m. gegužės 4 d. Nr. 475

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Pakeisti Paramos atsinaujinančių energijos išteklių plėtrai, energijos efektyvumo didinimui, moksliniams tyrimams ir eksperimentinei plėtrai atsinaujinančių išteklių energetikos sektoriuje administravimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2020 m. spalio 28 d. nutarimu Nr. 1187 „Dėl Paramos atsinaujinančių energijos išteklių plėtrai, energijos efektyvumo didinimui, moksliniams tyrimams ir eksperimentinei plėtrai atsinaujinančių išteklių energetikos sektoriuje administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, ir 14.7 papunktį išdėstyti taip:

14.7. projektų įgyvendinimo trukmė turi būti ne ilgesnė kaip 24 mėnesiai, kai statomas vėjo energiją elektros energijos gamybai naudojantis įrenginys, ir ne ilgesnė kaip 18 mėnesių, kai statoma saulės energiją elektros energijos gamybai naudojantis įrenginys, nuo finansinės paramos sutarties pasirašymo dienos. Vykdančioji institucija projektų įgyvendinimo terminus gali pratęsti papildomam 12 mėnesių terminui finansinės paramos sutartyje nustatyta tvarka.“

2. Nustatyti, kad šio nutarimo nuostatos taikomos paramos gavėjams, kuriems finansinė parama skirta po šio nutarimo įsigaliojimo dienos ir paramos gavėjams, vystantiems projektus, patvirtintus Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2021 m. balandžio 15 d. įsakymu
Nr. 1-69 „Dėl finansavimo skyrimo elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių gamybos mažos galios elektrinėse projektams“ (toliau – Įsakymas).

3. Įpareigoti Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūrą per 30 kalendorinių dienų nuo šio nutarimo įsigaliojimo dienos parengti su Įsakymo 1 ir 2 prieduose nurodytus projektus vystančiais paramos gavėjais pasirašytų finansinės paramos sutarčių pakeitimus ir pateikti paramos gavėjams derinti ir pasirašyti. Finansinės paramos sutarties pakeitimas turi būti suderintas ir pasirašytas per 10 darbo dienų nuo jo pateikimo dienos. Per nustatytą terminą dėl paramos gavėjo kaltės nesuderinus ir (ar) nepasirašius finansinės paramos sutarties pakeitimo laikoma, kad paramos gavėjas nesutinka su finansinės paramos sutarties pakeitimu ir lieka galioti pirminė finansinės paramos sutartis.

 

 

Ministrė Pirmininkė                                                                              Ingrida Šimonytė                 

 

 

Energetikos ministras                                                                              Dainius Kreivys