LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVAS

 

SPRENDIMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO – VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVO 2020 M. KOVO 26 D. SPRENDIMO NR. V-564 „DĖL BENDRADARBIAVIMO TEIKIANT INFORMACIJĄ“ PAKEITIMO

 

2021 m. sausio 7  d. Nr. V-30

Vilnius

 

1Pakeičiu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. kovo 26 d. sprendimą Nr. V-564 „Dėl bendradarbiavimo teikiant informaciją ir jį išdėstau nauja redakcija:

 

„LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVAS

 

SPRENDIMAS

DĖL INFORMACIJOS APIE COVID-19 LIGA SERGANČIŲ PACIENTŲ GYDYMUI TURIMŲ RESURSŲ RINKIMO

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo 15 straipsnio 2 dalies 4 punktu, 19 straipsnio 2 dalies 4 punktu ir 6 dalimi, Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo 22 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo 45 straipsnio 1 dalies 10 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“, Valstybiniu ekstremaliųjų situacijų valdymo planu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. spalio 20 d. nutarimu Nr. 1503 „Dėl Valstybinio ekstremaliųjų situacijų valdymo plano patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. gruodžio 16 d. nutarimu Nr. 1419 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo paskyrimo“ bei siekdamas operatyviai organizuoti, įgyvendinti ir koordinuoti procesus ir būtinus veiksmus, susijusius su paslaugų teikimu COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) sergantiems pacientams, n u s p r e n d ž i u:

1.  Pavesti paslaugų teikimą organizuojančioms asmens sveikatos priežiūros įstaigoms (toliau – ASPĮ) ir ASPĮ, kuriose organizuojamas paslaugų teikimas, nurodytoms Sveikatos priežiūros paslaugų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 4 d. įsakymu Nr. V-281 „Dėl sveikatos priežiūros paslaugų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Sveikatos priežiūros paslaugų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo tvarkos aprašas), 9 punkte, teikti į Valstybės duomenų valdysenos informacinę sistemą (toliau – VDV IS) šio sprendimo priedo 1-10 punktuose nurodytą informaciją nurodytu periodiškumu.

2.  Pavesti ASPĮ, nurodytoms Sveikatos priežiūros paslaugų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo tvarkos aprašo 2 priede, teikti į VDV IS šio sprendimo priede nurodytą informaciją nurodytu periodiškumu.

3Įpareigoti šio sprendimo 1 ir 2 punkte nurodytas ASPĮ duomenis, suskaičiuotus deklaruojamo laikotarpio pabaigoje, į VDV IS teikti už pastarųjų 24 val. laikotarpį kasdieną nuo 16.00 iki 17.00 val., jeigu šio sprendimo priede nenurodyta kitaip.

4.  Pavesti Lietuvos statistikos departamentui organizuoti būtinus veiksmus, suteikiančius ASPĮ atstovams galimybę teikti duomenis į VDV IS (prisijungimo nuorodų pateikimą, ASPĮ atstovams prieigos sukūrimą, supažindinimą su darbu VDV IS ir kt.).

5.  Įpareigoti šio sprendimo 1 punkte nurodytas ASPĮ skirti du atstovus, kurie teiktų duomenis į VDV IS, ir kurie šio sprendimo įsigaliojimo dieną pateiktų į VDV IS aktualius duomenis, nurodytus šio sprendimo priede.

6Pavesti Lietuvos statistikos departamentui sudaryti galimybę Lietuvos Respublikos Vyriausybei, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai ir duomenis į VDV IS teikiančioms ASPĮ matyti šio sprendimo priede nurodytus duomenis.“

2.         Pripažįstu netekusiu galios Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. gruodžio 11 d. sprendimą Nr. V-2901 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. kovo 26 d. sprendimo Nr. V-564 „Dėl Bendradarbiavimo teikiant informaciją“ pakeitimo“.

3.   Nustatau, kad šio sprendimo 1 punktas įsigalioja 2021 m. sausio 18 d.

 

 

Sveikatos apsaugos ministras, valstybės lygio

ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovas                                                 Arūnas Dulkys

 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro –

valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės

operacijų vadovo 2020 m. kovo 26 d. sprendimo

Nr. V-564

priedas

 

 

ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ PATEIKIAMI DUOMENYS

 

Eil. Nr.

Pateikiami duomenys

Pateikiamų duomenų paaiškinimas

Duomenų pateikimo dažnumas

Bendra informacija apie ASPĮ užimtumą

1.

Stacionaro aktyvaus gydymo lovų skaičius

Visų asmens sveikatos priežiūros įstaigoje (toliau - ASPĮ) esančių stacionaro aktyvaus gydymo lovų (išskyrus skirtas slaugos, reabilitacijos, tuberkuliozės ir psichiatrijos pacientams), kurios yra arba gali būti naudojamos paslaugoms teikti, skaičius.

Kiekvieną naujo ketvirčio pirmą darbo dieną arba pasikeitus informacijai.

2.

Užimtų stacionaro aktyvaus gydymo lovų skaičius

Nurodomas bendras užimtų stacionaro aktyvaus gydymo lovų (išskyrus slaugos, reabilitacijos, tuberkuliozės ir psichiatrijos), skaičius

Kiekvieną dieną

3.

Reanimacijos intensyvios terapijos (toliau - RITS) lovų skaičius

Visų ASPĮ esančių RITS lovų skaičius (bendras vaikų ir suaugusiųjų skaičius)

Kiekvieną naujo ketvirčio pirmą darbo dieną arba pasikeitus informacijai.

4.

Užimtų lovų skaičius RITS

Nurodomas bendras RITS užimtų lovų skaičius

Kiekvieną dieną

5.

Stacionaro lovų skaičius su dirbtinės plaučių ventiliacijos (toliau - DPV) aparatais

Visų ASPĮ (visuose skyriuose) esančių lovų su DPV aparatais skaičius.

Kiekvieną naujo ketvirčio pirmą darbo dieną arba pasikeitus informacijai.

6.

Užimtų lovų su DPV aparatais skaičius

Nurodomas bendras užimtų stacionaro lovų su DPV aparatais skaičius

Kiekvieną dieną

7.

Stacionaro aktyvaus gydymo lovų skaičius su deguonies tiekimu

Visų ASPĮ (visuose skyriuose) esančių stacionaro aktyvaus gydymo lovų, prie kurių yra įrengtas deguonies tiekimas arba pastatomi deguonies koncentratoriai, skaičius. Į šį skaičių neturi būti įtrauktos tos lovos, prie kurių įrengtas deguonies tiekimas DPV aparatų veikimui užtikrinti.

Kiekvieną naujo ketvirčio pirmą darbo dieną arba pasikeitus informacijai.

8.

Užimtų lovų su deguonies tiekimu skaičius

Nurodomas bendras užimtų stacionaro aktyvaus gydymo lovų, prie kurių yra įrengtas deguonies tiekimas arba pastatomi deguonies koncentratoriai, skaičius. Į šį skaičių neturi būti įtrauktos užimtos lovos, prie kurių įrengtas deguonies tiekimas DPV aparatų veikimui užtikrinti.

Kiekvieną dieną

9.

Viso turimos EKMO sistemos

Bendras įstaigoje esančių ekstrakorporinės membraninės oksigenacijos (EKMO) sistemų skaičius

Kiekvieną naujo ketvirčio pirmą darbo dieną arba pasikeitus informacijai.

10.

Užimtos EKMO sistemos

Užimtų EKMO sistemų skaičius

Kiekvieną dieną

COVID-19 ligos gydymui skirtos lovos ir įranga, jų užimtumas, pacientai

11.

Visos COVID-19 gydymui skirtos lovos

Visos ASPĮ esančios lovos (su deguonimi ir be deguonies (jei tokių yra)), kurios numatytos pacientams dėl COVID-19 ligos gydymo. Neįtraukiamos RITS lovos ir lovos ne RITS su DPV aparatais (jei tokių yra).

Pasikeitus anksčiau pateiktai informacijai

12.

Užimtos COVID-19 gydymui skirtos lovos

Užimtų lovų (su deguonimi ir be deguonies (jei tokių yra)), kurios numatytos pacientams dėl COVID-19 ligos gydymo. Neįtraukiamos RITS lovos ir lovos ne RITS su DPV aparatais (jei tokių yra). Neskaičiuojamos tos lovos, kuriose gydomi pacientai, kurie dėl stacionarinių paslaugų kreipėsi dėl kitų ligų, tačiau jiems buvo gautas teigiamas COVID-19 testas, bet pacientas dėl COVID-19 ligos nėra gydomas.

Kiekvieną dieną

13.

Lovos su deguonies tiekimu COVID-19 gydymui

Lovos pacientams, gydomiems dėl COVID-19 ligos, prie kurių yra įrengtas deguonies tiekimas arba pastatomi deguonies koncentratoriai. Neskaičiuojamos tos RITS ir ne RITS lovos, prie kurių yra įrengtas deguonies tiekimas DPV aparatų veikimui užtikrinti.

Pasikeitus anksčiau pateiktai informacijai

14.

Pacientų, sergančių COVID-19 liga, skaičius, kuriems per praėjusią parą pradėta taikyti deguonies terapija su deguonies kaukėmis

Naujai pradėtų gydyti taikant deguonies terapiją pacientų, sergančių COVID-19 liga, skaičius per deklaruojamą laikotarpį.

Kiekvieną dieną

15.

Užimtos lovos su deguonies tiekimu COVID-19 gydymui

Nurodomas užimtų lovų su deguonies tiekimu pacientais, sergančiais COVID-19 liga, skaičius. Nenurodomos užimtos RITS lovos su deguonies teikimu. Neskaičiuojamos tos lovos, prie kurių yra deguonies tiekimas DPV aparatų veikimui užtikrinti.

Kiekvieną dieną

16.

RITS COVID-19 gydymui skirtos lovos

RITS lovų skaičius, kuriose numatyta gydyti pacientus dėl COVID-19 ligos.

Pasikeitus anksčiau pateiktai informacijai

17.

Užimtos RITS COVID-19 gydymui skirtos lovos

Užimtų RITS lovų skaičius, kuriose gydomi pacientai dėl COVID-19 ligos. Neskaičiuojamos tos lovos, kuriose gydomi pacientai, kurie į RITS paguldyti dėl kitos, ne COVID-19, ligos, tačiau jiems buvo gautas teigiamas COVID-19 testas, bet pacientas dėl COVID-19 ligos negydomas.

Kiekvieną dieną

18.

RITS lovos su DPV aparatais, skirtos COVID-19 liga sergančių pacientų gydymui

RITS lovų su DPV aparatais, kuriose numatyta gydyti pacientus dėl COVID-19 ligos, skaičius.

Pasikeitus anksčiau pateiktai informacijai

19.

Užimtos RITS lovos su DPV aparatais, skirtos COVID-19 liga sergančių pacientų gydymui

Užimtų RITS lovų su DPV aparatais, kuriose numatyta gydyti pacientus dėl COVID-19 ligos, skaičius.

Kiekvieną dieną

20.

Viso turimos High-flow deguonies sistemos, skirtos COVID-19 liga sergančių pacientų gydymui

Nurodomas bendras didelės tėkmės deguonies terapijos prietaisų (High-flow) skaičius, neįskaičiuojant DPV aparatų su High-flow funkcija - tokie DPV aparatai skaičiuojamas su kitais DPV aparatais.

Pasikeitus anksčiau pateiktai informacijai

21.

Užimtos High-flow deguonies sistemos, skirtos COVID-19 liga sergančių pacientų gydymui

Nurodomas užimtų didelės tėkmės deguonies terapijos prietaisų (High-flow) skaičius, neįskaičiuojant DPV aparatų su High-flow funkcija - tokie DPV aparatai skaičiuojamas su kitais užimtais DPV aparatais.

Kiekvieną dieną

22.

Viso turimos EKMO sistemos COVID-19 pacientams gydyti

Bendras įstaigoje esančių ekstrakorporinės membraninės oksigenacijos (EKMO) sistemų skaičius, numatytas COVID-19 pacientams gydyti

Pasikeitus anksčiau pateiktai informacijai

23.

Užimtos EKMO sistemos COVID-19 pacientams gydyti

Užimtų EKMO sistemų, pacientams dėl COVID-19 ligos gydymo, skaičius

Kiekvieną dieną

24.

Viso COVID-19 gydymui skirtų lovų su DPV aparatais (ne RITS)

Visos lovos su DPV aparatais, skirtos pacientams dėl COVID-19 ligos gydyti, jeigu įstaigoje yra įrengtos lovos su DPV aparatais COVID-19 liga sergantiems pacientams ne RITS. Neskaičiuojami RITS esantys DPV aparatai.

Pasikeitus anksčiau pateiktai informacijai

25.

Pacientų, sergančių COVID-19 liga, skaičius, kuriems per praėjusią parą  pradėta taikyti dirbtinė ventiliacija

Naujai pradėtų gydyti taikant dirbtinę plaučių ventiliaciją pacientų, sergančių COVID-19 liga, skaičius per deklaruojamą laikotarpį.

Kiekvieną dieną

26.

Užimtos COVID-19 gydymui skirtos lovos su DPV aparatais (ne RITS)

Užimtos lovos su DPV aparatais, kuriose gydomi pacientai dėl COVID-19 liga. Neįskaitomos RITS esančios lovos su DPV aparatais.

Kiekvieną dieną

27.

Mirę dėl COVID-19 ligos pacientai

nurodomas skaičius pacientų, kurie mirė dėl COVID-19 ligos

Kiekvieną dieną

28.

Naujai paguldyti į stacionarą pacientai dėl COVID-19 ligos

Per deklaruojamą laikotarpį naujai paguldyti į stacionarą pacientai dėl COVID-19 ligos. Nurodomi visi atvejai - perkelti iš kitų ASPĮ, iš priėmimo - pirmos pagalbos skyriaus, iš kitų ASPĮ skyrių, jeigu jiems reikalingas gydymas dėl COVID-19 ligos

Kiekvieną dieną

29.

Išvykę pacientai, kuriems buvo patvirtinta COVID-19 liga

Pacientų, kurie buvo gydomi dėl COVID-19 ligos ir kurie per deklaruojamą laikotarpį buvo išrašyti iš stacionaro arba perkelti gydytis į kitą skyrių dėl kitų ligų, arba perkelti į kitas įstaigas kaip pasveikę arba kurių tolimesniam gydymui nėra būtinos stacionarinės paslaugos.

Kiekvieną dieną

ASPĮ personalas

30.

Stacionare dirbančių gydytojų skaičius iš viso

Nurodomas bendras gydytojų skaičius - dirbantys, esantys izoliacijoje / karantine, laikinai nedarbingi dėl COVID-19 arba kitos ligos, laikinai nedirbantys dėl kitų priežasčių

Kiekvieną dieną

31.

Laikinai nedarbingi dėl COVID-19 ligos gydytojai

Kiekvieną dieną

32.

Karantine / izoliacijoje dėl COVID-19 esančių gydytojų skaičius

Kiekvieną dieną

33.

Laikinai nedirbantys dėl kitų nei COVID-19 priežasčių gydytojų skaičius

Nurodomi gydytojai esantys visų tipų atostogose (kasmetinėse, vaiko auginimo, nemokamose ir kt.) ir nedarbingi dėl kitų priežasčių. Neskaičiuojami nedarbingumo atvejai dėl COVID-19 ligos ir esantys karantine / izoliacijoje dėl COVID-19 ligos atvejai

Kiekvieną dieną

34.

Stacionare įdarbintų slaugytojų skaičius iš viso

Nurodomas bendras slaugytojų skaičius - dirbantys, esantys izoliacijoje / karantine, laikinai nedarbingi dėl COVID-19 arba kitos ligos, laikinai nedirbantys dėl kitų priežasčių

Kiekvieną dieną

35.

Laikinai nedarbingi dėl COVID-19 ligos slaugytojai

Kiekvieną dieną

36.

Karantine / izoliacijoje dėl COVID-19 esančių slaugytojų skaičius

Kiekvieną dieną

37.

Laikinai nedirbantys dėl kitų nei COVID-19 priežasčių slaugytojų skaičius

Nurodomi slaugytojai esantys visų tipų atostogose (kasmetinėse, vaiko auginimo, nemokamose ir kt.) ir nedarbingi dėl kitų priežasčių. Neskaičiuojami nedarbingumo atvejai dėl COVID-19 ligos ir esantys karantine / izoliacijoje dėl COVID-19 ligos atvejai

Kiekvieną dieną

Gydymas Remdesiviru

38.

Per praėjusią parą suvartotų Remdesiviro vaistų kiekis, flakonais

Kiekvieną dieną

39.

Pacientų skaičius, kuriems taikomas gydymas Remdesiviru

Kiekvieną dieną

40.

Naujų pacientų skaičius per praėjusią parą, kuriems pradėtas taikyti gydymas Remdesiviru.

Kiekvieną dieną“

 

______________