LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2014 M. SAUSIO

27 D. ĮSAKYMO NR. V-120 „DĖL PRIVALOMŲ SVEIKATOS STATISTIKOS

APSKAITOS IR KITŲ TIPINIŲ FORMŲ BEI PRIVALOMŲ SVEIKATOS STATISTIKOS ATASKAITŲ FORMŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2016 m. spalio 6 d. Nr. V-1145

Vilnius

 

 

1. Pakeičiu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. sausio 27 d. įsakymą Nr. V-120 „Dėl privalomų sveikatos statistikos apskaitos ir kitų tipinių formų bei privalomų sveikatos statistikos ataskaitų formų patvirtinimo“ ir jį papildau 1.1.19 papunkčiu:

1.1.19. formą Nr. 003-4/a „Gydytojo paskyrimai.“

2. Nustatau, kad šis įsakymas įsigalioja 2017 m. sausio 1 d.

 

 

 

Krašto apsaugos ministras, pavaduojantis

sveikatos apsaugos ministrą                                                                                                           Juozas Olekas