r_NaujojiAkmene

 

AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL PRITARIMO VŠĮ „AKMENĖS BŪSTAS“ 2015 M. VADOVO VEIKLOS ATASKAITAI, ĮSTAIGOS 2015 M. VEIKLOS ATASKAITAI IR

2015 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO

 

2016 m. kovo 31 d. Nr. T-51

Naujoji Akmenė

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 19 punktu, 3 dalies 5 punktu, Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymo 10 straipsnio 1 dalies 6 punktu, 12 straipsniu, įgyvendindama Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2008 m. kovo 19 d. sprendimo Nr. T-37 „Dėl Savivaldybės turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo viešosiose įstaigose“ 2.1.11 papunktį ir atsižvelgdama į VšĮ „Akmenės būstas“ 2015 m. kovo 9 d. raštą Nr. S-175 „Dėl 2015 m. veiklos ataskaitos ir metinės finansinės atskaitomybės pateikimo“, Akmenės rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

1.  Pritarti:

1.1. viešosios įstaigos „Akmenės būstas“ vadovo 2015 metų veiklos ataskaitai (pridedama),

1.2. viešosios įstaigos „Akmenės būstas“ 2015 metų veiklos ataskaitai (pridedama).

2.  Patvirtinti viešosios įstaigos „Akmenės būstas“ 2015 metų finansinių ataskaitų rinkinį (pridedamas).

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                            Vitalijus Mitrofanovas


 

PRITARTA

Akmenės rajono savivaldybės tarybos

2016 m. kovo 31 d. sprendimu Nr. T-51

 

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS „AKMENĖS BŪSTAS“

VADOVO 2015 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

 

I     SKYRIUS

ĮSTAIGOS PRISTATYMAS

 

Akmenės rajono savivaldybės viešoji įstaiga „Akmenės būstas“ – Respublikos g. 3B, Naujoji Akmenė, tel. (8 425) 56 325, el. paštas bustas@akmene.lt, internetinis psl. www.akmenesbustas.lt.

Direktorius – Benediktas Balkauskas.

Išsilavinimas:

1966–1977 – Akmenės rajono Papilės S. Daukanto vidurinė mokykla.

1977–1982 – Lietuvos žemės ūkio akademija (inžinierius – hidrotehnikas).

Darbinė veikla:

1982–1986 – Akmenės melioracijos statybos montavimo valdyba (statybos baro vadovas).

1986–1991 – Akmenės melioracijos statybos montavimo valdybos profsąjungos komiteto pirmininkas.

1991–1993 – AB „Akmenės cementas“ komunalinio ūkio vyr. šilumininkas.

1993–2001 – SPUAB „Šiluma ir vanduo“ direktorius.

2001–2002 – SPUAB „Akmenės vandenys“ direktoriaus pavaduotojas butų ūkiui.

2002–iki šios dienos – VšĮ „Akmenės būstas“ direktorius.

Kvalifikacija:

1.  Kvalifikacijos atestatas Nr. 11544 – suteikta teisė eiti ypatingo statinio specialiųjų statybos darbų vadovo ir ypatingo statinio specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovo pareigas.

2.  Priešgaisrinės saugos pažymėjimas Nr. 5907.

3.  Vartotojų dujų sistemų su įrenginiais iki ir daugiau kaip 100 kW galios eksploatavimo darbams vadovauti pažymėjimas Nr. 040669.

4.  Suteikta teisė būti atsakingu už šilumos ir karšto vandentiekio tinklų šilumos ūkyje pažymėjimas Nr. 020014.

5.  Atestuotas būti asmeniu atsakingu už šilumos ūkį įmonėje, kvalifikacijos atestatas Nr. 564.

6.  Suteikta teisė vadovauti keliamųjų kranų priežiūros meistru pažymėjimas Nr. 153312.

7.  Suteikta teisė dirbti vidutinio slėgio katilų priežiūros meistru pažymėjimas Nr. 231950.

8.  Suteikta teisė dirbti garo ir karšto vandens vamzdynų priežiūros meistru pažymėjimas Nr. 060733.

9.  Suteikta teisė vykdyti darbdavio, jį atstovaujančio asmens funkcijas visų ekonominės veiklos rūšių įmonėse darbų saugos pažymėjimas Nr. 041897.

10.  Suteikta teisė dirbti kėlimo kranų darbo vadovu pažymėjimas Nr. 19361.

11.  Suteikta teisė dirbti kėlimo įrenginių priežiūros meistru Nr. 19354.

12.  Pažymėjimas Nr. PP–017/PN „Pasyvių namų statyba ir daugiabučių namų renovacija“.

 

II    SKYRIUS

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS „AKMENĖS BŪSTAS“ VADOVO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

 

Tikslai ir uždaviniai:

1.  Organizuoti ir koordinuoti įstaigos veiklą.

2.  Vadovauti įstaigos administracijai, įgyvendinant įstaigos tikslus ir uždavinius.

3.  Užtikrinti efektyvų įstaigai patikėto turto naudojimą, saugumą.

4.  Organizuoti ir vykdyti įstaigos įstatuose numatytą veiklą, realizuoti įstaigos veiklos strategiją.

5.  Tenkinti viešuosius interesus, vykdant daugiabučių namų administravimą, bendrojo naudojimo objektų nuolatinę techninę priežiūrą, savivaldybės gyvenamojo fondo eksploatavimą.

6.  Atnaujinti ( modernizuoti) kuo daugiau daugiabučių namų Akmenės rajone.

7.  Sukurti optimalią darbuotojų skatinimo sistemą, taupiai naudoti įstaigos lėšas.

8.  Siekti, kad visų administruojamų daugiabučių namų gyventojai gautų kokybiškas ir savalaikes gedimų šalinimo paslaugas.

9.  Pastoviai siekti laiku atlikti teikiamas paslaugas, iki minimumo sumažinti gyventojų nusiskundimų skaičių.

10.  Užtikrinti įstaigos veiklos pelningumą.

 

III     SKYRIUS

VADOVO INDĖLIS, TOBULINANT ĮSTAIGOS ADMINISTRAVIMĄ

 

VšĮ „Akmenės būstas“ direktorius organizuoja ir koordinuoja įstaigos ir jos padalinių veiklą, rūpinasi įstaigos ir jos padalinių veiklai tinkamomis patalpomis ir darbo organizavimui reikalingomis priemonėmis, valdo įstaigai skirtus asignavimus, rūpinasi įstaigos darbuotojų kvalifikacijos kėlimu, darbo sąlygų gerinimu darbuotojams, palaiko ryšius su valstybės ir Savivaldybės institucijomis bei įstaigomis, visuomeninėmis organizacijomis, sprendžia įvairius iškilusius klausimus susijusius su įstaigos veikla, rengia ir pateikia steigėjui statistines ir veiklos ataskaitas, peržiūri ir tvirtina darbuotojų pareigybių sąrašą ir darbo užmokestį.

Aktyviai dalyvauja organizuojant daugiabučių namų renovaciją (modernizavimą).

 

______________________________

 

 

 

Direktorius                                                                                                         Benediktas Balkauskas

 


PRITARTA

Akmenės rajono savivaldybės tarybos

2016 m. kovo 31 d. sprendimu Nr. T-51

 

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS „AKMENĖS BŪSTAS“

2015 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

 

 

I      SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2001 m. gruodžio 19 d. sprendimu Nr. 118 „Dėl daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų priežiūros” nuo 2002 m. sausio 1 d. įsteigta viešoji įstaiga „Akmenės būstas”, kuriai skirtas 1448 Eur įnašas dalininko kapitalui sudaryti.

Įstaiga yra pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurios tikslas tenkinti viešuosius interesus, vykdant daugiabučių namų administravimą, nuolatinę techninę priežiūrą, Savivaldybės gyvenamojo fondo eksploatavimą.

Pagrindinis Įstaigos uždavinys yra įgyvendinti įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytus privalomuosius reikalavimus, susijusius su bendrojo naudojimo objektų, taip pat įstatymų nustatyta tvarka daugiabučiam namui priskirto žemės sklypo valdymu, naudojimu, priežiūra ir kitokiu tvarkymu. Įstaiga įpareigota atlikti daugiabučių namų bendro naudojimo objektų inžinerinės įrangos techninės priežiūros darbus.

 

II    SKYRIUS

ESAMA BŪKLĖ, ANALIZĖ, SSGG ANALIZĖ

 

Administravimo funkcijoms vykdyti panaudos teise neterminuotam laikotarpiui suteiktos patalpos Respublikos g. 3b, Naujojoje Akmenėje.

Viešojoje įstaigoje 2015 metų pradžioje dirbo 18, pabaigoje – 18 darbuotojų.

Įstaigos ūkinei – finansinei veiklai vadovavo direktorius.

Ataskaitiniais metais daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų priežiūrą ir administravimą vykdė 5 darbuotojai, daugiabučių namų vidaus sistemos priežiūrą atliko 10 dirbančiųjų, apskaitą tvarkė 3 darbuotojai.

VšĮ „Akmenės būstas“ administruoja 197 daugiabučius namus, esančius rajone, kurių plotas sudaro 279 709,70 kv. m, iš jų: privatizuotų butų bendras plotas – 256 340,84 kv. m, Savivaldybei nuosavybės teise priklausiančių butų bendras plotas – 16 783,59 kv. m, organizacijų, įsikūrusių daugiabučiuose namuose 6 446,23 kv. m, išnuomotų negyvenamų patalpų plotas 139,04 kv. m.

VšĮ „Akmenės būstas“ dirbo vadovaudamasi Akmenės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. lapkričio 28 d. įsakymu Nr. 832 patvirtintais Akmenės rajono savivaldybės butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo nuostatais ir Savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. gegužės 31 d. Nr. A-458 patvirtintais Įstaigos įstatais.

Per ataskaitinį laikotarpį, pagal Akmenės rajono administruojamų daugiabučių namų gyventojų prašymus, pageidavimus ir įstaigos iniciatyva baigti modernizuoti daugiabučių namų elektros skydai, kurie leidžia gyventojams be trukdymų tiekti elektros energiją. Daugelyje daugiabučių namų vandentiekio ir kanalizacijos sistemos susidėvėjusios ir surūdiję, todėl įstaigos pagrindinis uždavinys, kaip galima mažesniais kaštais suremontuoti  arba jas pakeisti naujomis. 2015 metais priimti 420 sprendimų, dėl remonto darbų vykdymo ir avarinių situacijų likvidavimo. Darbo metu, išeiginių ir švenčių dienomis, dėl vandentiekio, kanalizacijos ar elektros sistemų gedimų bei avarijų, per metus buvo 1550 iškvietimai. Daugiausia avarijų ir gedimų likviduota žiemos sezono laikotarpiu. Reikia pažymėti, kad įstaigos darbuotojams darbo krūvis daug nesikeičia. Nemodernizuoti daugiabučiai namai reikalauja vis daugiau pastangų ir investicijų, tačiau šių darbų nebereikia atlikti jau modernizuotuose arba modernizuojamuose daugiabučiuose gyvenamuosiuose namuose. Per 2015 metus sudarytos 420 daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų remonto darbų atlikimo sąmatos ir aktai.

 

 

Avariniai gedimai ir atlikti darbai

Metai

Vandentiekio ir kanalizacijos darbai

Elektros darbai

Avariniai gedimai nedarbo metu

Atliktų darbų aktai

2013

742

830

131

324

2014

761

901

111

337

2015

673

776

101

420

 

Aktualiausia daugiabučių namų priežiūros ir remonto problema - daugiabučių namų pasenusios stogų dangos. Pagal daugiabučių namų daugumos gyventojų prašymus, buvo skaičiuojamos tikslinės įmokos, kurios naudojamos numatytiems darbams atlikti. Tokiu būdu 2015 metais atremontuota visa daugiabučio namo stogo danga 2-iems namams Ventos mieste.

Rangos būdu per ataskaitinį laikotarpį įvykdyta:

 

Metai

Gauta prašymų

Atlikti darbai

Stogų dangos remontas (kv. m)

Įrengtos laiptinių durys (vnt.)

Atliktas laiptinių remontas (vnt.)

2013

93

622

3

6

2014

90

900

7

5

2015

88

1000

4

16

 

VšĮ „Akmenės būstas“ nuolat ieško sprendimų, kaip sumažinti stogų dengimo, laiptinių remonto, bendro naudojimo vamzdynų remontų sąnaudas. Iš daugiabučių namų kaupiamųjų ar tikslinių lėšų nuperkamos medžiagos, o darbus atlieka namo gyventojai ar jų parinkti specialistai. Kai kurie daugiabučiai namai stambesniems darbams atlikti pasididino kaupiamųjų lėšų mokestį. Ypatingas dėmesys kreipiamas rudens laikotarpiu daugiabučių namų šildymo sezono paruošimui. Šiuo laikotarpiu laiptinėse sudedami išdaužti langų stiklai, suremontuojamos laiptinių durys, užsandarinami namo cokolio langai ir angos.

Vadovaujantis daugiabučių namų priežiūros reglamentais Akmenės rajone atliktos namų bendrojo naudojimo objektų apžiūros, užpildyti namų statinio techniniai energetiniai pasai, statinių techninės priežiūros žurnalai, sudarytos lokalinės sąmatos numatomiems darbams atlikti bei sudarytas bendrojo naudojimo objektų atnaujinimo metų darbų planas.

Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. balandžio 25 d. sprendimu Nr. T-75 Akmenės rajono energetinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programos įgyvendinimo administratoriumi paskirta VšĮ „Akmenės būstas“.

Akmenės rajone 2015 metais įvykdyta 8 daugiabučių namų atnaujinimas (modernizavimas) ir priduota Valstybiniai statybos komisijai  (Žalgirio g.13,15,26,27,29, Naujoje Akmenėje, S. Daukanto g.2A ir Kalno g.1, Akmenėje, Ventos g.36, Ventoje). Norint dalyvauti renovacijos procese, daugiabutis namas negali viršyti 10 procentų skolininkų ribos. Sprendžiant skolų problemas VšĮ „Akmenės būstas“ susirinkimuose teikė pasiūlymus daugiabučių namų gyventojams įsteigti namų bendrijas, bendrai rasti galimybę padengti kelių kaimynų skolas. Ataskaitiniais metais iš Šiaulių banko gauti pritarimai, dėl paskolos suteikimo 14 daugiabučių namų renovavimui. Šiems namams įvykdyti viešieji pirkimai per CPO ir pasirašytos su rangovais 14 rangos sutarčių, daugiabučių namų atnaujinimui (modernizavimui) kartu su techninio projekto parengimu. 2015 metais Akmenės rajone rangos darbai pradėti 12 daugiabučių namų iš kurių 3 daugiabučiai namai priduoti Valstybiniai statybos komisijai. Rangovai per metus atliko statybos darbų už 3 milijonus 172 tūkstančius 874 eurus.

 

20160229_170640

Daugiabutis namas Ventos g. Nr. 36, Venta apšiltintas plokštėmis aptinkuojant

 

nuotrauka

Daugiabutis namas Žalgirio g. Nr. 26, Naujoji Akmenė apšiltintas plokštėmis (ventiliuojamomis)

 

Siekiant skatinti tolesnį daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) procesą, VšĮ „Akmenės būstas“ surengė 14 susirinkimų su daugiabučių namų gyventojais, dėl dalyvavimo daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programoje. Ir 6 daugiabučių namų savininkai sutiko dalyvauti renovacijoje.

Įstaiga ne šildymo sezono metu stebėjo, kontroliavo UAB „Akmenės energija“ šildymo sistemų paruošimo darbus šildymo sezonui. Šilumos punktų darbo kontrolę vedė įstaiga. Gauta 6 gyventojų žodiniai prašymai, dėl šilumos sureguliavimo daugiabučiuose namuose. Šių prašymų įvykdymui buvo pateikti nurodymai UAB „ Akmenės energija“.

Įstaiga savo veikloje vadovaudamasi Įstatais, patvirtintais Akmenės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. A-458, yra atsakinga už Savivaldybės socialinio būsto fondo eksploataciją, nuomos sutarčių su fiziniais ir juridiniais asmenimis, kuriems yra paskirtos ir išnuomotos gyvenamosios ir negyvenamosios patalpos, pasirašymą  bei atsakinga už butų fondo išsaugojimą.

Rajono Savivaldybei nuosavybės teise priklauso 355 Savivaldybės būstai (gyvenamieji namai, butai), iš jų Naujosios Akmenės mieste - 213, Akmenės seniūnijoje - 70, Ventos seniūnijoje – 19, Papilės – 18, Kruopių – 14, Naujosios Akmenės kaimiškojoje seniūnijoje – 21. Savivaldybei nuosavybės teise priklausančių gyvenamųjų patalpų naudingas plotas 16 783,59 kv. m.

 

 

VšĮ „Akmenės būstas“ vykdo Savivaldybei nuosavybės teise priklausančių butų priežiūrą, kontroliuoja nuomininkų atsiskaitymą už suteiktas paslaugas, ruošia įspėjimus dėl susidariusios skolos už buto nuomą, sudaro skolos grąžinimo sutartis. Per ataskaitinį laikotarpį sudarytos 36 skolos grąžinimo sutartys, deja, ne visi nuomininkai vykdo įsipareigojimus. Dėl skolos priteisimo kreipiamasi į teismą, įvykus priteisimui, perduodama antstolių kontorai. Per 2015 m., pateikta  teismui dėl skolos išieškojimo ir gavus teismo sprendimus,  2 nuomininkai perduoti antstolių kontorai dėl skolos už buto nuomą išieškojimo. Dėl įsiskolinimo už komunalinius patarnavimus 1-as skolininkas teismo sprendimu iškeldintas iš buto.

Per metus su 31-u socialinio būsto nuomininku sudarytos  naujos Savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomos sutartys, o su nuomininkais, kuriems paskirti butai, surašyti perdavimo-priėmimo aktai, gyvenamųjų patalpų nuomos sutartys įregistruotos Nekilnojamojo turto registre. Per ataskaitinį laikotarpį išnuomoti 28 butai, iš jų: Naujosios Akmenės mieste – 16, Akmenės seniūnijoje – 9, Kruopiuose – 2, Naujosios Akmenės kaimiškojoje seniūnijoje – 1 butas.

Vykdant 2011m. gruodžio 7 d. sprendimą Nr. T-254 Savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio kaupiamosios lėšos pervedamos Akmenės rajono savivaldybės administracijai. Per 2015 m. į Savivaldybės sąskaitą pravesta 11 812,86  Eur. nuomos mokesčio dalies - kaupiamųjų lėšų. Savivaldybės socialinio būsto ir jo priežiūros komisijos sprendimais, socialiniuose būstuose buvo keičiamos butų durys, susidėvėjusios dujinės viryklės, vonios, atliekami elektros instaliacijos, vandentiekio, kanalizacijos vamzdynų remonto ir kiti remonto darbai.

 

Socialinio būsto nuomos mokesčio priskaitymas EUR.

 

Lyginant 2013-2015 metus pagal pateiktą grafiką, nuomos mokesčio priskaitymo skirtumas susidarė vadovaudamasi Lietuvos Respublikos 2014 m. gruodžio 23 d. Nr. 1487 „Dėl savivaldybės būsto, socialinio būsto nuomos mokesčių ir būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijos dydžio apskaičiavimo metodikos ir bazinio būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijos dydžio perskaičiavimo koeficiento patvirtinimo“ nutarimu taip pat vadovaudamasi Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 28 d. Nr. T-114 (E) „Dėl Akmenės rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos dydžio nustatymo“ sprendimu. Apskaičiavus nuomos mokestį jis sumažėjo 7,8 %. Būsto nuomininkų nuomos mokesčio mažėjimą, lyginant su kitomis savivaldybėmis, tai pat mažina mažas vietos pataisos koeficientas pagal nekilnojamojo turto paskirtį ir vietovę.

 

Socialinio būsto nuomos mokesčio apmokėjimas EUR.

 

Lyginant 2013 – 2015 m. mokėjimo už buto nuomą, mokumas padidėjo dėl įsiskolinimo grąžinimo. Jeigu per ataskaitinį laikotarpį buvo priskaičiuota 28 573 Eur., tai sumokėta 29 781 Eur. Su socialinio būsto nuomininkais sudarinėjami skolos grąžinimo grafikai, taip pat perspėjimai dėl kreipimosi į teismą dėl susidariusios skolos.

Įstaigos pajamų šaltinis – tai priskaitytos įmokos už daugiabučių namų bendrosios nuosavybės administravimą per 2015 metus – 103 759 Eur, vandentiekio, kanalizacijos ir elektros sistemų techninę priežiūrą – 101 138 Eur, nuomos administravimą 8 910 Eur, darbus iš kaupimo lėšų 20 051 Eur, renovacijos administravimo 51 783 Eur, pajamos iš kitos veiklos 5 572 Eur.

 

VšĮ „Akmenės būstas“ pajamų palyginimo lentelė

Per 2015 metus pajamoms uždirbti patirta 288 751 Eur sąnaudų. Viešosios įstaigos „Akmenės būstas pelnas per 2015 metus – 2 462 Eur.

SSGG ANALIZĖ. SSGG analizė yra modelis, nurodantis įstaigos strateginių planų vystymo kryptį ir suteikiantis jiems pagrindą. SSGG atspindi stiprybes (ką įstaiga yra pajėgi atlikti), silpnybes (ko įstaiga negali atlikti), galimybes (potencialiai naudingos sąlygos įstaigai) ir grėsmės (potencialiai nenaudingos sąlygos įstaigai).

Stiprybės: VšĮ „Akmenės būstas“ yra pajėgi atlikti daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų inžinerinės įrangos techninės priežiūros darbus, organizuoti atnaujintinų daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) procesą, vykdyti energetinio efektyvumo didinimo programos administratoriaus funkcijas, užtikrinti įstaigos veiklos pelningumą.

Silpnybės: VšĮ „Akmenės būstas“ negali užtikrinti 100 % gyventojų įmokų surinkimą, gyventojų skundų, gedimų nebuvimo, visiškai efektyvų šilumos vartojimą. Organizuojant daugiabučių namų renovaciją, iškyla problemų jos įvykdymui dėl gyventojų įsiskolinimų už komunalines paslaugas.

Galimybės: kuo daugiau Akmenės rajone įtraukti administruojamų daugiabučių namų į energetinio efektyvumo didinimo programą.

Grėsmės: ar neteks įstaigai, paėmus paskolą namų atnaujinimui (modernizavimui), iš savo lėšų apmokėti bankams už bešeimininkiams (paliktiems likimo valiai, mirusių butų savininkų iki jie bus paveldėti) ir nemokiems gyventojams priklausantiems butams, tenkančias namų atnaujinimo (modernizavimo) įmokas? Paruošus daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) investicinius planus, ar visų daugiabučių namų gyventojai pritars techniniams projektams bei rangos darbams?

 

III     SKYRIUS

VIZIJA, STRATEGINIS TIKSLAS, TIKSLAI, UŽDAVINIAI

 

VšĮ „Akmenės būstas“ strateginiai tikslai:

1.  Tenkinti viešuosius interesus vykdant daugiabučių namų administravimą, bendrojo naudojimo objektų nuolatinę techninę priežiūrą, savivaldybės gyvenamojo fondo eksploatavimą.

2.  Įgyvendinant Akmenės rajono energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programą, atnaujinti (modernizuoti) kuo daugiau daugiabučių namų.

3.  Didinti darbuotojų darbo našumą ir sukurti optimalią darbuotojų skatinimo sistemą, taupiai naudoti įstaigos lėšas.

4.  Ypatingą dėmesį skirti atsiskaitymų už įstaigos paslaugas kontrolei ir skolų išieškojimui.

5.  Optimizuojant įstaigos išlaidas, įsteigti etatą ir pasiruošti vykdyti mokesčių surinkimą.

 

IV     SKYRIUS

STRATEGIJOS ĮGYVENDINIMO KRITERIJAI

 

VšĮ „Akmenės būstas“ siekia, kad visų administruojamų daugiabučių namų gyventojai gautų kokybiškas ir savalaikes gedimų šalinimo paslaugas, aiškinama daugiabučių namų patalpų savininkams apie daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) naudą, ieško efektyvesnių būdų bendradarbiauti su atnaujintų daugiabučių namų patalpų savininkais dėl namo atnaujinimo (modernizavimo) išlaidų, tenkančių butams, skolų mažinimo.

 

V    SKYRIUS

STRATEGIJOS ĮGYVENDINIMO 2016 M. PLANAS

 

1.  Įgyvendinant įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytus privalomuosius reikalavimus, susijusius su bendrojo naudojimo objektų, taip pat įstatymų nustatyta tvarka daugiabučiam namui priskirto žemės sklypo valdymu, naudojimu, priežiūra ir kitokiu tvarkymu, pastoviai siekti laiku ir kokybiškai atlikti teikiamas paslaugas, iki minimumo sumažinti nusiskundimų skaičių.

2.  Užtikrinti įstaigos veiklos pelningumą – 3,9 tūkst. Eur pelną.

3.  Vykdyti Akmenės rajono energetinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programos įgyvendinimo administratoriaus pareigas.

4.  Organizuoti numatomų atnaujinti (modernizuoti) 16 daugiabučių namų patalpų savininkų susirinkimus daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) investicijų planų svarstymui, po to, kai bus parengti energinio naudingumo sertifikatai ir investicijų planai, teikti paraiškas bankams dėl paskolos gavimo, atrinkti rangovus rangos darbams su projektavimui atlikti, vykstant namų atnaujinimo (modernizavimo) darbams, stebėti ir kontroliuoti namų atnaujinimo procesus, nedelsiant reaguoti į patalpų savininkų pastabas.

5.  Įgyvendinti įstaigos ir UAB“ Naujosios Akmenės Komunalininkas“ mokesčių surinkimą.

Atsižvelgiant į galiojančius mokesčių tarifus, darbo apimtis ir turimas darbo sąlygas, įstaigai keliami reikalavimai atliekami gerai.

 

 

 

Direktorius                                                                                                         Benediktas Balkauskas

 


PATVIRTINTA

Akmenės rajono savivaldybės tarybos

2015 m. kovo 31 d. sprendimu Nr. T-51

 

VIEŠOJI ĮSTAIGA „AKMENĖS BŪSTAS“

 

2015 M. GRUODŽIO 31 D. FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

I   SKYRIUS

BENDROJI DALIS

 

Viešoji įstaiga „Akmenės būstas“ yra įsteigta iš dalininko turto ne pelno siekianti organizacija, veikianti daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų Naujosios Akmenės mieste, o nuo 2003 m. gruodžio 1 d., Akmenės, Ventos, Papilės, Kruopių ir Naujosios Akmenės kaimiškojoje seniūnijose, priežiūrai administruoti ir daugiabučių namų inžinerinės įrangos techninės priežiūros darbams vykdyti.

Viešoji įstaiga „Akmenės būstas“ (toliau – Įstaiga) įregistruota 2002 m. sausio 2 d.

Įstaigos kapitalą sudaro 3186 Eur – Akmenės rajono savivaldybės dalininko įnašai.

Pavestai veiklai vykdyti Įstaigoje įsteigti 3 struktūriniai padaliniai:

1.  Bendrosios nuosavybės administravimas.

2.  Vandentiekio, kanalizacijos, elektros sistemų techninė priežiūra:

2.1. Akmenėje.

2.2. Naujojoje Akmenėje.

2.3. Ventoje.

3.  Nuomos administravimas.

Įstaigoje darbuotojų skaičius 2014 m. gruodžio 31 d. buvo 18 žmonių, ir 2015 m. gruodžio 31 d. – 18 žmonių.

 

II    SKYRIUS

APSKAITOS POLITIKA

 

Įstaigoje apskaita tvarkoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatyme nustatytais reikalavimais.

Finansinė atskaitomybė parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2004 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. IK-372 „Dėl pelno nesiekiančių ribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų buhalterinės apskaitos ir finansinės atskaitomybės sudarymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo“ ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2012 m. vasario 2 d. įsakymu Nr. 1K-032.

Finansavimas apskaitoje registruojamas gautina ir gauta suma. Panaudotas finansavimas pripažįstamas panaudotu tiek, kiek patirtų sąnaudų pripažinta kompensuotomis.

Įstaigoje pajamos ir sąnaudos apskaitoje registruojamos ir finansinėje atskaitomybėje parodomos pagal kaupimo ir pajamų bei sąnaudų palyginimo principus.

Vadovaujantis šiuo principu, pajamos apskaitoje pripažįstamos ir registruojamos tada, kai jos uždirbamos, neatsižvelgiant į pinigų gavimą. Sąnaudos, registruojamos apskaitoje ir rodomos finansinėje atskaitomybėje, kada patirtos uždirbant ataskaitinio laikotarpio pajamas.

Nematerialiajam turtui priskiriamas nepiniginis turtas, neturintis materialios formos. Įstaigoje šiam turtui priskirta programinė įranga, kuriai amortizacija skaičiuojama taikant tiesiogiai proporcingą skaičiavimo metodą.

Ilgalaikiam materialiajam turtui priskiriamas turtas, kurio įsigijimo savikaina 290 ir daugiau Eur ir naudojimo laikas ilgesnis nei vieneri metai. Nusidėvėjimas ilgalaikiam materialiajam turtui skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą nusidėvėjimo skaičiavimo metodą.

Trumpalaikiam turtui priskiriamos atsargos ir išankstiniai apmokėjimai. Atsargos – medžiagos, kuras, mažavertis inventorius, kurie apskaitoje ir balanse parodomi įsigijimo savikaina. Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams už paslaugas, atsargas apskaitoje ir balanse rodomi gautų paslaugų, gauto turto verte.

Per vienerius metus gautinų sumų sudėtyje parodomas su komercine veikla susijęs pirkėjų įsiskolinimas pardavimo kaina.

Pinigai, esantys kredito įstaigose ir kasoje, registruojami apskaitoje padidėjimo, sumažėjimo, gautomis ir išmokėtomis sumomis.

Įstaigos kapitalas yra lygus steigėjų įnašų vertei.

Trumpalaikiai įsipareigojimai apima įsiskolinimus tiekėjams, kredito įstaigoms, valstybės biudžetui, Savivaldybei, darbuotojams ir kitiems juridiniams bei fiziniams asmenims, skolų įsipareigojimų atsiradimo ir sumokėjimo sumomis.

 

III     SKYRIUS

AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

 

1. Materialusis turtas

2015 metų balanse parodyta ilgalaikio materialiojo turto vertė šiuose straipsniuose:

- transporto priemonės                                                            43980 Eur.

- kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai                            4227 Eur.

- kitas materialus turtas                                                           278 Eur.

Įstaigoje nustatyti ilgalaikio turto nusidėvėjimo normatyvai:

Mašinos ir įrengimai – 5 metai.

Transporto priemonės – 10 metų.

Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai 4 – 5 metai.

Kitas materialusis turtas – 6 metai.

Per 2015 metus ilgalaikio materialiojo turto įsigyta už 36 421 Eur. Įsigytas ilgalaikis turtas užpajamuotas įsigijimo verte. 2015 finansiniais metais įvykę ilgalaikio materialiojo turto pokyčiai pateikti lentelėje „Informacija apie ilgalaikio materialiojo turto judėjimą ir sukauptą nusidėvėjimą“.

 

Informacija apie ilgalaikio materialiojo turto judėjimą ir sukauptą nusidėvėjimą

Rodikliai

Transporto priemonės

Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai

Kitas materialusis turtas

Iš viso

Likutinė vertė 2014 m. gruodžio 31 d

10494

5742

324

16560

Įsigijimo vertė 2014 m. gruodžio 31 d.

22525

17320

5123

44968

Įsigytas turtas per 2015 m.

36421

 

 

36421

Parduotas ir perleistas turtas (-) per 2015 m.

 

 

 

 

Nurašytas turtas (-)

 

 

 

 

Atstatantys įrašai

 

 

 

 

Įsigijimo vertė 2015 m. gruodžio 31 d.

58946

17320

5123

81389

Sukauptas nusidėvėjimas 2014 m. gruodžio 31 d.

12484

11926

4017

28427

Nusidėvėjimas 2015 m.

2482

1780

215

4477

Sukauptas nusidėvėjimas 2015 m. gruodžio 31 d.

14966

13093

4845

32904

Likutinė vertė 2015 m. gruodžio 31 d.

43980

4227

278

48485

 

2015 m. gruodžio 31 d. įstaiga naudojo visiškai nusidėvėjusio, bet tinkamo eksploatacijai ilgalaikio turto, kurio įsigijimo vertė – 13 242 Eur, likutinė vertė – 3 Eur.

Įstaiga 2002 m. gegužės 22 d. yra sudariusi neatlygintiną patalpų panaudos sutartį Nr.7 su UAB „Akmenės vandenys“ dėl patalpų, esančių Respublikos 3B, Naujoji Akmenė naudojimo veiklai vykdyti.

 

2. Finansinis turtas

Ilgalaikio finansinio turto dalyje apskaitomas 403 341 Eur gyventojų įsiskolinimas už daugiabučių namų modernizavimą.

 

3. Atsargos

 

Atsargų rūšys

2014-12-31

2015-12-31

Kuras

38

72

 

4. Pirkėjų įsiskolinimas

 

Eil. Nr.

Debitoriaus pavadinimas

Skolos suma

Skolos pavadinimas

1

Gyventojai privatizuotų butų

441533

Priskaityti mokesčiai

2

Gyventojai savivaldybės butų

34951

Priskaityti mokesčiai

3

Įmonės ir organizacijos

12483

Priskaityti mokesčiai

4

Kiti pardavimai

6130

Autokeltuvo nuoma

5

Gyventojai ir organizacijos

15800

Eksploatacinių išlaidų, kaupiamų lėšų, nuomos, mokesčio už vandenį ir dujas 2003-12-01 skola priimta iš UAB „Naujosios Akmenės komunalininkas“

6

Gyventojai

20251

Bendrojo naudojimo patalpų apšvietimas

7

Palūkanų įmokos

5789

Priskaitytos palūkanos

8

Renovacijos administravimo mokestis

9016

Priskaitytas administravimo mokestis

9

Gyventojai ir organizacijos

25549

Eksploatacinių išlaidų mokesčio 2002-01-01 skola

10

Modernizavimo įmokos

154374

Priskaitytos bendrijų modernizavimo įmokos

 

Iš viso:

725876

 

 

5. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

 

Straipsniai

2012-12-31

2015-12-31

Pinigai

61993

25179

 

Įstaigos pinigai laikomi AB „Swedbank“ ir AB DNB bankuose ir įstaigos kasoje. Kasos likutis 2015-12-31 – 14,85 Eur.

 

6. Kapitalas

VŠĮ „Akmenės būstas“ kapitalas 100 proc. priklauso Akmenės rajono savivaldybei. 2014 m. gruodžio 31 d. kapitalas buvo 3186 Eur, 2015 m. gruodžio 31 d. – 3186 Eur.

 

7. Rezervai

Įstaigoje suformuoti rezervai 2014 m. gruodžio 31 d – 7130 Eur, 2015 m. gruodžio 31 d. – 7130 Eur.

 

8. Nepaskirstytasis pelnas/nuostolis

Nepaskirstytas pelnas 2014 m. pabaigai – 55539 Eur. Per 2015 veiklos metus uždirbtas pelnas – 2462 Eur. Nepaskirstytasis pelnas 2015 m. pabaigai – 58001 Eur.

 

9. Finansinės skolos

Įstaiga su Lietuvos Respublikos Finansų ministerija 2011-01-12 yra sudariusi paskolos sutartis Nr.693 ir 2012-07-27 paskolos sutartis Nr. 783 investicijų projektui „Daugiabučių namų atnaujinimas kompleksiškai tvarkomoje Naujosios Akmenės senamiesčio teritorijoje“ finansuoti, sutartį Nr.1S-73 iš 2014-07-31 projektui „Naujosios Akmenės V. Kudirkos mikrorajono daugiabučių namų atnaujinimas“ finansuoti ir sutartį Nr. 14-034672-IN su Swedbank gyvenamųjų namų vidaus šildymo sistemų darbams finansuoti.

 

Eil. Nr.

Paskolos data

Paskolos Nr.

Paskolos dydis

Grąžinta

Negrąžintų paskolų likučiai

1

2011-01-12

693

242131,89

156193,97

85937,92

2

2012-07-27

783

322572,65

80643,16

241929,49

3

2014-07-31

1S-73

217143

42428,60

173714,40

4

2014-05-12

14-034672-IN

69450,79

37722,89

36796,14

 

Iš viso:

 

851298,33

316988,62

538377,95

 

10.  Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai

 

Eil. Nr.

Kreditoriaus pavadinimas

Suma Eur

Skolos pavadinimas

I

Skolos tiekėjams

17878,80

 

1

UAB “Atra“

8500

Pirktas automobilis

2

UAB „Akmesa“

273,63

Prekės ir pasl. per 12 mėn.

3

UAB “Akmenės energija“

3887,30

Prekės ir pasl. per 12 mėn.

4

Gecevičienės parduotuvė

56,63

Prekės ir pasl. per 12 mėn.

5

M. Gumbrevičiaus PPĮ „Gelsva“

3,51

Prekės ir pasl. per 12 mėn.

6

A. Gerdauskio vet. vaistinė

49,99

Prekės ir pasl. per 12 mėn.

7

UAB „Gusto prekyba“

29,07

Prekės ir pasl. per 12 mėn.

8

UAB „Utenos indra“

74,66

Prekės ir pasl. per 12 mėn.

9

UAB „Knyga plius“

68,02

Prekės ir pasl. per 12 mėn.

10

UAB „Komteka“

168

Prekės ir pasl. per 12 mėn.

11

UAB „Naujosios Akmenės komunalininkas“

34,87

Prekės ir pasl. per 12 mėn.

12

R. Kontučio paslaugų įmonė

434,83

Prekės ir pasl. per 12 mėn.

13

AB Lesto

25,61

Prekės ir pasl. per 12 mėn.

14

AB Lietuvos paštas

71,37

Prekės ir pasl. per 12 mėn.

15

IĮ „Edrana Baltic“

107,23

Prekės ir pasl. per 12 mėn.

16

R. Lukošiaus įmonė

241,20

Prekės ir pasl. per 12 mėn.

17

V. Vitkausko „Luoma“

186,90

Prekės ir pasl. per 12 mėn.

18

UAB „Magryva“

55

Prekės ir pasl. per 12 mėn.

19

Antstolė E. Miliauskienė

335,48

Prekės ir pasl. per 12 mėn.

20

UAB Baltic Petroleum

28,56

Prekės ir pasl. per 12 mėn.

21

UAB „Prekių ir paslaugų grupė“

1670,08

Prekės ir pasl. per 12 mėn.

22

D. Grotuzienės įm. „Raiduva“

98,55

Prekės ir pasl. per 12 mėn.

23

UAB „Saurida“

1191,31

Prekės ir pasl. per 12 mėn.

24

UAB „Tele2“

67,4

Prekės ir pasl. per 12 mėn.

25

AB TEO

85,98

Prekės ir pasl. per 12 mėn.

26

UAB „Akmenės vandenys“

16,63

Prekės ir pasl. per 12 mėn.

27

UAB „Lorenta“

116,99

Prekės ir pasl. per 12 mėn.

II

Avansu gautos sumos

519489

 

1

Kaupiamos lėšos

276823

Priskaitytos lėšos

2

Tikslinės lėšos

33403

Priskaitytos lėšos

3

Eksploatacinės lėšos

39254

Priskaitytos lėšos

4

Modernizavimo įmokos

170009

Priskaitytos lėšos

III

Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai

58890

 

1

Valstybės biudžetas

3292

Mokėtinas PVM

2

Akmenės rajono savivaldybės administracija

661

Org. nesumokėtas negyvenamų patalpų nuomos mokestis

3

UAB „Naujosios Akmenės komunalininkas“

2711

Gyv.ir org. nesumokėtas eksploatacinių išl. mokestis 2002-01-01

4

UAB „Akmenės vandenys“

2060

Gyv.ir org. nesumokėtas eksploatacinių išlaidų mokestis 2002-01-01

5

Eksploatacinės lėšos kaupimui

29915

Gyv.ir org. nesumokėtas eksploatacinių išl. mokestis 2002-01-01

6

AB Lesto

20251

Gyvent. nesumokėta už bendrojo naudojimo elektrą

 

Iš viso:

596257,80

 

 

11.  Pardavimo pajamos ir sąnaudos

VŠĮ „Akmenės būstas“ per 2015 m. gavo 291213 Eur pajamų ir patyrė 288751 Eur sąnaudų.

 

Eil. Nr.

Rodikliai

Pajamos

Sąnaudos

I

PARDAVIMAI IR PASLAUGOS

 

 

1

Bendrosios nuosavybės administravimas

103759

104779

2

Vandentiekio, kanalizacijos, elektros sistemų techninė priežiūra

101138

104168

3

Gyvenamų patalpų remontas ir išsaugojimas

 

 

4

Nuomos mokesčio administravimas

8910

8316

5

Darbai iš kaupimo lėšų

20051

20051

6

Darbai iš tikslinių lėšų

 

 

7

Darbai iš eksplotacinių lėšų

 

 

8

Renovacijos administravimas

51783

47986

 

VISO:

285641

285300

II

KITA VEIKLA

 

 

1

Komisinis už kiemo teritor. mok. priskaitymą

 

 

2

Autokeltuvo darbas

5219

3451

3

Savivaldybės butų remontas

 

 

4

Vandentiekio uždarymas

 

 

5

Mobilaus ryšio paslaugos

353

 

6

Kanalizacijos valymas

 

 

7

Kiti pardavimai

 

 

8

Respublikos g. 3b, Naujoji Akmenė rem. sąn.

 

 

 

Viso:

5572

3451

 

Iš viso:

291213

288751

 

12.  Veiklos sąnaudos

Veiklos sąnaudos 1950 Eur - tai Įstaigos kultūrinių priemonių ir renginių išlaidos.

 

13.  Įstaigos vadovui priskaičiuotos sumos

 

Eil. Nr.

Rodikliai

2014 m.

2015 m.

Likutis 2015 m gruodžio 31 d.

1

Vidutinis vadovų skaičius

1

1

x

2

Įstaigos vadovui per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuotos su darbo santykiais susijusios sumos

16135

16887

0

2.1.1.

Pagrindinis darbo užmokestis (įskaitant atostoginius)

15092

15773

0

2.1.2

Premijos

1043

1114

0

 

_____________________

 

 

 

Direktorius                                                                                                         Benediktas Balkauskas