LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2014 M. RUGSĖJO 22 D. ĮSAKYMO NR. V-979 „DĖL SVEIKATOS STIPRINIMO PROGRAMOS, SKIRTOS ŠIRDIES IR KRAUJAGYSLIŲ LIGŲ BEI CUKRINIO DIABETO PROFILAKTIKAI, ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2022 m. birželio 27 d. Nr. V-1159

Vilnius

 

1. P a k e i č i u Sveikatos stiprinimo programos, skirtos širdies ir kraujagyslių ligų bei cukrinio diabeto profilaktikai, organizavimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. rugsėjo 22 d. įsakymu Nr. V-979 „Dėl sveikatos stiprinimo programos, skirtos širdies ir kraujagyslių ligų bei cukrinio diabeto profilaktikai, organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1.1. Pakeičiu 14 punktą ir jį išdėstau taip:

14. Pagal Klausimyno atsakymus SVSB parengia Sveikatos stiprinimo programos, skirtos širdies ir kraujagyslių ligų bei cukrinio diabeto profilaktikai, efektyvumo vertinimo ataskaitą (Aprašo 4 priedas), kurią pasibaigus atskaitiniams kalendoriniams metams, iki einamųjų metų sausio 15 dienos pateikia savivaldybės administracijai bei Higienos institutui raštu ir elektroniniu paštu ([email protected]).“

1.2. Pakeičiu 17 punktą ir jį išdėstau taip:

17. Higienos institutas apibendrina iš SVSB gautas Sveikatos stiprinimo programos, skirtos širdies ir kraujagyslių ligų bei cukrinio diabeto profilaktikai, efektyvumo vertinimo ataskaitas ir iki einamųjų metų vasario 15 dienos pateikia Sveikatos apsaugos ministerijai suvestinius Sveikatos stiprinimo programos, skirtos širdies ir kraujagyslių ligų bei cukrinio diabeto profilaktikai, efektyvumo vertinimo ataskaitų duomenis bei paskelbia juos savo interneto svetainėje.“

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2022 m. liepos 1 d.

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                                   Arūnas Dulkys